Nařízení Komise (ES) č. 2294/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1503/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2294/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2294/2003
          ze dne 23. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1503/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží [1], a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 4a nařízení Komise (ES) č. 1503/96 [2] stanoví snížení dovozního cla pro rýži Basmati kódů KN 10062017 a 10062098 o 250 EUR/t.
          (2) Množství rýže dovážená v rámci tohoto režimu se významně zvýšila, aniž by byly poskytnuty informace o dovážených odrůdách. Proto je nutné, aby Komise velmi přesně vymezila, jaké odrůdy by měly mít na snížení dovozního cla nárok.
          (3) Rýže Basmati dovážená do Evropské unie z Indie a Pákistánu by měla vyhovovat zvláštním požadavkům, aby se zachovala vysoká jakost produktu a dovážená množství se omezila na rodově čisté odrůdy Basmati.
          (4) Je třeba zesílit kontroly, aby se čelilo nebezpečí podvodu v souvislosti s původem rýže, jakož i dováženými odrůdami.
          (5) Po konzultaci a prošetření záležitosti s indickými a pákistánskými orgány je také nutné stanovit, jaké odrůdy rýže Basmati by se měly považovat za způsobilé ke snížení dovozního cla.
          (6) S ohledem na vysoké nároky na rýži Basmati pocházející z Indie a Pákistánu a na zkušenosti s řízením režimu, by se měly stanovit kontroly zajišťující jakost dováženého produktu. V této souvislosti mohou členské státy zavést vhodné monitorovací programy, které mohou zahrnovat použití analýzy DNA.
          (7) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1503/96 se mění takto:
          1. v článku 4a se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Na rýži Basmati definovanou v příloze IV, která spadá pod kódy KN ex10062017 a ex10062098, se vztahuje snížení dovozního cla o 250 EUR/t.
          Tato částka může být přehodnocena s ohledem na vývoj trhu, zejména pokud jde o dovážená množství.
          Kontroly nezbytné pro použití tohoto článku je třeba provádět na základě osvědčení o pravosti dodaných příslušnými orgány Indie a Pákistánu, které jsou uvedeny v příloze III."
          2. Příloha II se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení.
          3. Vkládá se nová příloha IV uvedená v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 6, 5.3.2002, s. 27) se zrušuje nařízením (ES) č. 1785/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96) s účinkem ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost.
          [2] Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 71. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1298/2002 (Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 8).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          „PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          „PŘÍLOHA IV
          Regiony
          Rý e musí pocházet ze specifických indických a pákistánských oblastí ní in řek Indus a Ganga, mezi ně patří Punjab, Haryana a regiony Uttaranchal a západní Uttar Pradesh.
          Odrůdy
          Tradiční odrůdy (v Indii a Pákistánu obvykle označované jako rodově čisté odrůdy Basmati)
          Indie | Pákistán |
          Basmati 370 | Kernel (Basmati Pakistan) |
          Basmati 386 | Basmati 370 |
          Typ-3 (Dehradun) | |
          Taraori Basmati (HBC-19) | |
          Basmati 217 | |
          Ranbir Basmati | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.