Nařízení Komise (ES) č. 2307/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, pokud jde o oblasti způsobilé pro prémii na kozy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2307/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2307/2003
          ze dne 29. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2550/2001, pokud jde o oblasti způsobilé pro prémii na kozy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Oblasti způsobilé pro prémii ve prospěch producentů kozího masa jsou uvedeny v příloze I nařízení Komise (ES) č. 2550/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o režimy prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001 [2] ve znění nařízení (ES) č. 623/2002 [3].
          (2) Nový přezkum ukázal, že seznam zeměpisných oblastí by se měl aktualizovat. Po analýze systému produkce kozího masa v zámořských departementech francouzské orgány konstatovaly, že tyto departementy splňují podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2529/2001.
          (3) Tato aktualizace se uskuteční, aniž jsou dotčeny následné kontroly podmínek pro poskytování podpory stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2529/2001.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro ovce a kozy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 2550/2001 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 105.
          [3] Úř. věst. L 95, 12.4.2002, s. 12.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          „PŘÍLOHA I
          Oblasti způsobilé pro prémii na kozy
          Francie : Korsika, zámořské departementy a všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999 [1]nacházející se mimo tento region.
          Řecko : celá země.
          Itálie : Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Kalábrie, Sicílie a Sardinie, a všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999 nacházející se mimo tyto regiony.
          Španělsko : autonomní regiony Andalusie, Aragon, Baleárské ostrovy, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Katalánsko, Extremadura, Galicie (s výjimkou provincií La Coruña a Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana a Kanárské ostrovy, a všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999 nacházející se mimo tyto regiony.
          Portugalsko : celá země s výjimkou Azor.
          Rakousko : všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999.
          Německo : všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999.“
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.