Nařízení Komise (ES) č. 2308/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2308/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2308/2003
          ze dne 29. prosince 2003,
          kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství [1], a zejména na čl. 17 odst. 3 a 6 a čl. 21 odst. 2,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 517/94 zavedlo množstevní omezení dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, které mají být rozdělovány na základě metody "kdo dřív přijde, je dřív na řadě".
          (2) Podle uvedeného nařízení je za určitých okolností možné použít jiné způsoby rozdělování, rozdělit kvóty na tranše, nebo ponechat určitou část specifikovaného množstevního limitu výlučně na žádosti podložené důkazem o minulém plnění dovozu.
          (3) Pravidla pro správu kvót stanovených pro rok 2004 by měla být přijata před začátkem kvótového roku, aby nebyla nepřiměřeně ovlivněna návaznost obchodních toků.
          (4) Opatření přijatá v předcházejících letech, jako ta v nařízení Komise (ES) č. 2357/2000, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2003 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94 [2], se ukázala jako uspokojivá, a proto je třeba přijmout podobná pravidla pro rok 2004.
          (5) Pro uspokojení co největšího počtu subjektů je třeba metodu přidělování "kdo dřív přijde, je dřív na řadě" upravit, aby byla pružnější, stanovením maximálních množství, která mohou být každému subjektu touto metodou přidělena.
          (6) Pro zajištění míry návaznosti obchodu a účinné správy kvóty by subjektům mělo být dovoleno, aby jejich první žádost o dovozní povolení pro rok 2004 odpovídala množství, která dovezli v roce 2003.
          (7) K dosažení optimálního využití množství, by mělo být subjektu, který využil alespoň polovinu již povoleného množství, dovoleno požádat o další množství za předpokladu, že taková množství jsou ve kvótách k dispozici.
          (8) V zájmu řádné správy by měla dovozní povolení platit devět měsíců ode dne vydání, ale nejdéle pouze do konce roku. Členské státy by měly vydávat licence pouze poté, co jim Komise oznámila množství, která jsou k dispozici a jen tehdy, jestliže subjekt může prokázat existenci smlouvy a může osvědčit, pokud neexistují odchylná ustanovení, že mu podle tohoto nařízení dosud nebylo přiděleno žádné dovozní povolení Společenství podle tohoto nařízení pro dotyčné kategorie a země. Příslušné vnitrostátní orgány by měly být nicméně oprávněny na základě žádostí dovozců prodloužit licence, které byly do dne podání žádosti využity alespoň z poloviny, o tři měsíce, nejdéle však do 31. března 2005.
          (9) Vzhledem k tomu, že od 1. května 2004 bude Evropská unie rozšířena, měly by být příděly kvóty pro rok 2004 pro dovozce rozděleny do dvou tranší odpovídajících současným a budoucím členům Unie, v uvedeném pořadí. Přistupujícím státům by mělo být dovoleno vydávat dovozní povolení pouze na zboží, které má být dovezeno dne 1. května nebo později.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil, zřízeného článkem 25 nařízení (ES) č. 517/94,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Účelem tohoto nařízení je stanovit pravidla pro správu množstevních kvót pro dovoz některých textilních výrobků stanovených v přílohách IIIB a IV nařízení (ES) č. 517/94 pro rok 2004.
          Kvóty pro rok 2004 se přidělí ve dvou oddělených tranších, z nichž druhá bude k dispozici přistupujícím státům od 1. května 2004. Množstevní limity pro tranše jsou uvedeny v příloze I.
          Článek 2
          Kvóty uvedené v článku 1 se přidělí podle chronologického pořadí, v jakém Komise obdržela od členského státu oznámení žádostí jednotlivých subjektů na množství nepřesahující maximální množství na subjekt, stanovená v příloze II.
          Maximální množství se nepoužijí na subjekty, které mohou příslušným vnitrostátním orgánům v době podání první žádosti na rok 2004 prokázat, že pokud jde o dané kategorie a dané třetí země, dovezli více než maximální množství uvedená pro každou kategorii podle dovozních licencí, které jim byly uděleny pro rok 2003.
          Takovým subjektům mohou příslušné orgány povolit dovozy nepřesahující množství daných kategorií dovezených v roce 2003 z daných třetích zemí za předpokladu, že je k dispozici dostatečný objem kvót.
          Článek 3
          Kterýkoliv dovozce, který již využil 50 % nebo více z množství, jež mu bylo přiděleno podle tohoto nařízení, může podat, pokud jde o tutéž kategorii a tutéž zemi původu, další žádost o množství nepřesahující maximální množství stanovené v příloze II.
          Článek 4
          1. Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v příloze III mohou od 10,00 hodin dne 5. ledna 2004 oznamovat Komisi množství, na která se vztahují žádosti o dovozní povolení.
          Časovým údajem stanoveným v prvním pododstavci se rozumí bruselský čas.
          Žádosti příslušných vnitrostátních orgánů členských států uvedených v oddílu A přílohy III se zpracují nejprve odečtením od první tranše. Jestliže je množstevní limit první tranše vyčerpán, zpracují se další žádosti z druhé tranše. Žádosti od příslušných vnitrostátních orgánů členských států uvedené v oddílu B přílohy III se zpracují pouze v rámci druhé tranše.
          2. Příslušné vnitrostátní orgány členských států vydávají povolení pouze poté, co jim Komise podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 517/94 oznámila, že množství jsou k dispozici pro dovoz. Příslušné vnitrostátní orgány přistupujících států mohou vydávat dovozní povolení pouze na zboží, které má být dovezeno dne 1. května nebo později.
          Mohou vystavit povolení pouze tehdy, jestliže subjekt:
          a) prokáže existenci smlouvy týkající se dodání zboží; a
          b) písemně osvědčí, že ve vztahu k dotyčným kategoriím a zemím
          i) mu dosud nebylo přiděleno žádné povolení podle tohoto nařízení; nebo
          ii) mu bylo přiděleno povolení podle tohoto nařízení, ale to již z nejméně 50 % využil.
          3. Dovozní povolení platí devět měsíců ode dne vydání, ale nejdéle do 31. prosince 2004.
          Příslušné vnitrostátní orgány však mohou, na přání dovozce, poskytnout tříměsíční prodloužení povolení, která jsou v době podání žádosti využita nejméně z 50 %. Platnost takového prodloužení nesmí za žádných okolností skončit později než 31. března 2005.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. prosince 2003.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1484/2003 (Úř. věst. L 212, 22.8.2003, s. 46).
          [2] Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 45.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Množstevní limity pro tranše podle článku 1
          Srbsko a Černá Hora [1]
          Kategorie | Jednotka | První tranše od 1. ledna do 30. dubna 2004 | Druhá tranše od 1. května do 31. prosince 2004 |
          1 | tuna | 770 | 1580 |
          2 | tuna | 949 | 1904 |
          2a | tuna | 215 | 430 |
          3 | tuna | 104 | 208 |
          5 | 1000 kusů | 429 | 897 |
          6 | 1000 kusů | 185 | 409 |
          7 | 1000 kusů | 96 | 215 |
          8 | 1000 kusů | 355 | 754 |
          9 | tuna | 97 | 195 |
          15 | 1000 kusů | 143 | 317 |
          16 | 1000 kusů | 77 | 155 |
          67 | tuna | 80 | 164 |
          Kategorie | Jednotka | První tranše od 1. ledna do 30. dubna 2004 | Druhá tranše od 1. května do 31. prosince 2004 |
          1 | tuna | 43 | 85 |
          2 | tuna | 48 | 102 |
          3 | tuna | 16 | 65 |
          4 | 1000 kusů | 95 | 194 |
          5 | 1000 kusů | 62 | 126 |
          6 | 1000 kusů | 72 | 146 |
          7 | 1000 kusů | 31 | 66 |
          8 | 1000 kusů | 100 | 202 |
          9 | tuna | 24 | 47 |
          12 | 1000 kusů | 430 | 878 |
          13 | 1000 kusů | 503 | 1006 |
          14 | 1000 kusů | 51 | 103 |
          15 | 1000 kusů | 58 | 117 |
          16 | 1000 kusů | 29 | 59 |
          17 | 1000 kusů | 20 | 41 |
          18 | tuna | 20 | 41 |
          19 | 1000 kusů | 137 | 274 |
          20 | tuna | 47 | 95 |
          21 | 1000 kusů | 1137 | 2279 |
          24 | 1000 kusů | 88 | 175 |
          26 | 1000 kusů | 58 | 117 |
          27 | 1000 kusů | 95 | 193 |
          28 | 1000 kusů | 95 | 191 |
          29 | 1000 kusů | 40 | 80 |
          31 | 1000 kusů | 98 | 195 |
          36 | tuna | 30 | 65 |
          37 | tuna | 119 | 259 |
          39 | tuna | 17 | 34 |
          59 | tuna | 155 | 311 |
          61 | tuna | 13 | 27 |
          68 | tuna | 40 | 80 |
          69 | 1000 kusů | 61 | 123 |
          70 | 1000 kusů | 90 | 180 |
          73 | 1000 kusů | 50 | 99 |
          74 | 1000 kusů | 44 | 89 |
          75 | 1000 kusů | 13 | 26 |
          76 | tuna | 40 | 80 |
          77 | tuna | 5 | 9 |
          78 | tuna | 61 | 123 |
          83 | tuna | 18 | 36 |
          87 | tuna | 2 | 6 |
          109 | tuna | 4 | 7 |
          117 | tuna | 17 | 34 |
          118 | tuna | 8 | 15 |
          142 | tuna | 3 | 7 |
          151A | tuna | 3 | 7 |
          151B | tuna | 3 | 7 |
          161 | tuna | 50 | 102 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Maximální množství podle článků 2 a 3
          Dotyčná země | Kategorie | Jednotka | Maximální množství |
          Severní Korea | 1 | kilogram | 10000 |
          2 | kilogram | 10000 |
          3 | kilogram | 10000 |
          4 | kus | 10000 |
          5 | kus | 10000 |
          6 | kus | 10000 |
          7 | kus | 10000 |
          8 | kus | 10000 |
          9 | kilogram | 10000 |
          12 | pár | 10000 |
          13 | kus | 10000 |
          14 | kus | 10000 |
          15 | kus | 10000 |
          16 | kus | 10000 |
          17 | kus | 10000 |
          18 | kilogram | 10000 |
          19 | kus | 10000 |
          20 | kilogram | 10000 |
          21 | kus | 10000 |
          24 | kus | 10000 |
          26 | kus | 10000 |
          27 | kus | 10000 |
          28 | kus | 10000 |
          29 | kus | 10000 |
          31 | kus | 10000 |
          36 | kilogram | 10000 |
          37 | kilogram | 10000 |
          39 | kilogram | 10000 |
          59 | kilogram | 10000 |
          61 | kilogram | 10000 |
          68 | kilogram | 10000 |
          69 | kus | 10000 |
          70 | kus | 10000 |
          73 | kus | 10000 |
          74 | kus | 10000 |
          75 | kus | 10000 |
          76 | kilogram | 10000 |
          77 | kilogram | 10000 |
          78 | kilogram | 10000 |
          83 | kilogram | 10000 |
          87 | kilogram | 10000 |
          109 | kilogram | 10000 |
          117 | kilogram | 10000 |
          118 | kilogram | 10000 |
          142 | kilogram | 10000 |
          151A | kilogram | 10000 |
          151B | kilogram | 10000 |
          161 | kilogram | 10000 |
          Srbsko a Černá Hora | 1 | kilogram | 20000 |
          2 | kilogram | 20000 |
          2a | kilogram | 10000 |
          3 | kilogram | 10000 |
          5 | kus | 10000 |
          6 | kus | 10000 |
          7 | kus | 10000 |
          8 | kus | 10000 |
          9 | kilogram | 10000 |
          15 | kus | 10000 |
          16 | kus | 10000 |
          67 | kilogram | 10000 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Seznam orgánů pro vydávání licencí podle článku 4
          Oddíl A: Seznam příslušných vnitrostátních orgánů ve stávajících členských státech
          1. Belgie
          Ministerie van Economische Zaken
          Bestuur Economische Betrekkingen
          Dienst Vergunningen
          Generaal Lemanstraat 60
          B-1040 Brussel
          Tel.: (32-2) 206 58 11
          Fax: (32-2) 230 83 22
          1. Belgie
          Ministère des affaires économiques
          Administration des relations économiques
          Service des Licences
          Rue Général Leman 60
          B-1040 Bruxelles
          Tel.: (32-2) 206 58 11
          Fax: (32-2) 230 83 22
          2. Dánsko
          Erhvervs- og Boligstyrelsen
          Økonomi- og Erhvervsministeriet
          Vejlsøvej 29
          DK-8600 Silkeborg
          Tel.: (45) 35 46 64 30
          Fax: (45) 35 46 64 01
          3. Německo
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Str. 29-35
          D-65760 Eschborn
          Tel.: (49 61 96) 9 08-0
          Fax: (49 61 96) 9 42 26
          4. Řecko
          Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
          Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
          Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Πολιτικής
          Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
          Κορνάρου 1
          GR-10563 Αθήνα
          Τηλ (3010) 328 60 31-5
          Φαξ (3010) 328 60 94
          5. Španělsko
          Ministerio de Economía
          Secretaría General de Comercio Exterior
          Paseo de la Castellana no 162
          E-28046 Madrid
          Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 37 48
          Fax: (34 91) 563 18 23, 349 38 31
          6. Francie
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
          Service des industries manufacturières (SIM)
          Mission "Textile-Importations"
          Le Bervil, 12 rue Villiot
          F-75572 Paris
          Cedex 12
          Tél. (33-1) 44 87 17 17
          Fax: (33-1) 53 44 91 81
          7. Irsko
          Department of Enterprise Trade and Employment
          Internal Market
          Kildare Street
          Dublin
          2
          Ireland
          Tel.: (353-1) 631 21 21
          Fax: (353-1) 631 28 26
          8. Itálie
          Ministero del Commercio con l'Estero
          Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
          DIV. III
          Viale America 341
          I-00144 Roma
          Tel.: (39-6) 59 64 75 17/59 93 22 02/59 93 22 15
          Fax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 22 35
          Telex: (39-6) 59 64 75 31
          9. Lucembursko
          Ministère des affaires étrangères
          Office des licences
          Boîte postale 113
          L-2011 Luxembourg
          Tel.: (352) 47 82 371
          Fax: (352) 46 61 38
          10. Nizozemsko
          Belastingdienst/Douane
          Centrale dienst voor in- en uitvoer
          Engelse Kamp 2
          Postbus 30003
          9700 RD Groningen
          Nederland
          Tel.: (31-50) 523 91 11
          Fax: (31-50) 523 22 10
          11. Portugalsko
          Ministério das Finanças
          Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
          Rua Terreiro do Trigo
          Edifício da Alfândega
          P-1149-060 Lisboa
          Tel.: (351-1) 218 814 263
          Fax: (351-1) 218 814 261
          E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt
          12. Spojené království
          Department of Trade and Industry
          Import Licensing Branch
          Queensway House
          West Precinct
          Billingham
          TS23 2NF
          United Kingdom
          Tel.: (44-1642) 36 43 33/36 43 34
          Fax: (44-1642) 53 35 57
          13. Rakousko
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Außenwirtschaftsadministration
          Abteilung C2/2
          Stubenring 1
          A-1011 Wien
          Tel.: (43-1) 71100-0
          Fax: (43-1) 71100-8386
          14. Švédsko
          National Board of Trade (Kommerskollegium)
          Box 6803
          S-113 86 Stockholm
          Tel.: (46-8) 690 48 00
          Fax: (46-8) 30 67 59
          15. Finsko
          Tullihallitus
          Erottajankatu 2
          FIN-00101 Helsinki
          Tel.: (358-9) 61 41
          Fax: (358-9) 61 42 852
          Oddíl B: Seznam příslušných vnitrostátních orgánů v přistupujících zemích
          1. Kypr
          Ministry of Commerce, Industry and Tourism
          Trade Department
          6 Andrea Araouzou Str.
          1421 Nicosia
          Tel.: (357-2) 86 71 00
          Fax: (357-2) 37 51 20
          2. Česká republika
          Ministerstvo prumyslu a obchodu
          Licencní správa
          Na Frantisku 32
          110 15 Praha
          1
          Tel.: (420) 224 06 2206
          Fax: (420) 224 21 2133
          3. Estonsko
          Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
          Harju 11
          15072 Tallinn
          Estonia
          Tel.: (372) 6256 400
          Fax: (372) 6313 660
          4. Maďarsko
          Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
          Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala
          1024 Budapest
          Margit krt. 85.
          Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.
          Tel.: 0036(1) 336 7300
          Fax: 0036(1)336 7302
          5. Lotyšsko
          Ekonomikas ministrija
          Brivibas iela 55
          LV-1519 Riga
          Tel.: (371) 701 30 06
          Fax: (371) 728 08 82
          6. Litva
          Ekonomikas ministrija
          Brivibas iela 55
          LV-1519 Riga
          Tel.: (371) 701 30 06
          Fax: (371) 728 08 82
          7. Malta
          Ministry of Finance and Economic Affairs
          Trade Services Directorate, Commerce Division
          Lascaris
          Valletta
          CMR02
          Malta
          Tel.: (356-21) 24 68 00
          Fax: (356-21) 25 15 15
          8. Polsko
          Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
          Pl. Trzech Krzyzy 3/5
          00-950 Warszawa
          Tel.: (48-22) 693 55 53
          Fax: (48-22) 693 40 21
          9. Slovensko
          Ministerstvo Hospodárstva SR
          Odbor výkonu obchodno-politických opatrení
          Mierová 19
          827 15 Bratislava
          Tel.: (421-2) 43 42 39 13/48 54 21 60
          Fax: (421-2) 43 42 39 19
          10. Slovinsko
          Ministrstvo za gospodarstvo
          Področje ekonomskih odnosov s tujino
          Kotnikova 5
          1000 Ljubljana
          Tel.: (386(0)1) 478 35 42
          Fax: (386(0)1) 478 36 11
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.