Nařízení Komise (ES) č. 2314/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na trh Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2314/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2314/2003
          ze dne 29. prosince 2003,
          kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na trh Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 a společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 ze dne 28. července 1993, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur2, zejména stanoví, že obiloviny ze zásob intervenčních agentur se mají prodávat prostřednictvím nabídkového řízení za ceny nenarušující trh.
          (2) Německo má stále intervenční zásoby žita.
          (3) Kvůli obtížným klimatickým podmínkám ve velké části Společenství byla produkce obilovin v hospodářském roce 2003/2004 výrazně nižší. Tato situace měla za následek místní zvýšení cen, které způsobilo problémy zejména podnikům se živočišnou výrobou a odvětví krmiv, pro které bylo obtížné se zásobovat za konkurenceschopné ceny.
          (4) Proto je žádoucí uvolnit žito ze zásob německé intervenční agentury pro potřeby vnitřního trhu. Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení podle nařízení (ES) č. 1510/20033 skončila 18. prosince 2003, proto se doporučuje otevřít nové stálé nabídkové řízení.
          (5) S přihlédnutím k situaci na trhu Společenství by Komise měla učinit opatření pro řízení tohoto nabídkového řízení. Navíc je třeba stanovit koeficient pro výběr nabídky s minimální prodejní cenou.
          (6) Na základě sdělení německé intervenční agentury Komisi by účastníci nabídkového řízení měli zůstat anonymní.
          (7) S ohledem na modernizaci řízení by se měly informace požadované Komisí zasílatel ektronickou poštou.
          (8) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Německá intervenční agentura zahajuje stálé nabídkové řízení pro prodej 1139000 tun žita ze svých zásob na trh Společenství.
          Článek 2
          Prodej podle článku 1 se uskutečňuje v souladu s nařízením (EHS) č. 2131/93.
          Odchylně od uvedeného nařízení však platí:
          a) nabídky se vypracují na základě skutečné jakosti šarže, na kterou se vztahují;
          b) minimální prodejní cena se stanoví na úroveň, která nenaruší trh s obilovinami.
          Článek 3
          Odchylně od čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 je nabídková jistota stanovena na 10 EUR za tunu.
          Článek 4
          1. Konečné datum pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení je 8. leden 2004 9.00 hodin bruselského času.
          Konečná data pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení jsou vždy každý čtvrtek 9.00 hodin bruselského času, kromě 8. dubna a 20. května 2004.
          Konečné datum pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení je 27. květen 2004 9.00 hodin bruselského času.
          2. Nabídky musí být podány na adresu německé intervenční agentury:
          Bundesanstalt für Landswirtschaft und Ernährung (BLE)
          Adickesallee 40
          D-60322
          Frankfurt am Main
          Fax: (49-691) 56 49 62
          Článek 5
          Do dvou hodin po uplynutí lhůty pro podání nabídek německá intervenční agentura oznámí Komisi přijaté nabídky. Nabídky musí být zaslány elektronickou poštou na formuláři uvedeném v příloze.
          Článek 6
          Postupem stanoveným v článku 23 nařízení (EHS) č. 1766/92 stanoví Komise nejnižší prodejní cenu nebo se rozhodne nabídky nepřijmout. Pokud jsou nabídky podány na stejnou šarži a na celkové množství větší, než jaké je k dispozici, může se pro každou šarži stanovit samostatná cena.
          U nabídek s minimální prodejní cenou může Komise současně se stanovením minimální prodejní ceny stanovit pro nabízená množství koeficient pro výběr nabídky.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.