Nařízení Rady (ES) č. 2320/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2320/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2320/2003
          ze dne 17. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          s ohledem na stanovisko Výboru regionů,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 12 odst. 5 písm. a) nařízení (EHS) č. 1696/71 [3] stanoví částku podpory na jeden hektar pro chmel vyprodukovaný ve Společenství na období osmi let od sklizně roku 1996 do sklizně roku 2003.
          (2) Hodnotící zpráva, kterou musí Komise podle čl. 18 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 1696/71 předložit Radě do 31. prosince 2003, bude pokrývat všechna ustanovení, která se týkají společné organizace trhu, zejména režim podpor pro produkci. Toto hodnocení může být doprovázeno návrhy. V této souvislosti je na místě zajistit podrobnou diskusi o celém odvětví. K tomu, aby taková diskuse proběhla, je třeba prodloužit o jeden rok období, pro které byla podpora stanovena.
          (3) Seskupení producentů může vyhradit až 20 % podpory na financování zvláštních opatření sloužících k přizpůsobení se trhu, přičemž tyto vyhrazené částky lze kumulovat po dobu tří let. Jelikož se navrhuje prodloužit režim podpor o jeden rok, měla by být rovněž o jeden rok prodloužena maximální doba kumulace.
          (4) Nařízení (EHS) č. 1696/71 by tedy mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Čl. 12 odst. 5 nařízení (EHS) č. 1696/71 se mění takto:
          1. písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) Výše této podpory na hektar je stejná pro všechny skupiny odrůd. Pro období devíti let od sklizně roku 1996 činí 480 eur/ha."
          2. písmeno d) se nahrazuje tímto:
          "d) Vyhrazenou částku podpory lze kumulovat po dobu nejvýše čtyř let; na konci tohoto období musí být veškerá vyhrazená částka podpory vynaložena."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2003.
          Za Radu
          Předseda
          G. Alemanno
          [1] Stanovisko ze dne 18. listopadu 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 10. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1514/2001 (Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 8).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.