Nařízení Rady (ES) č. 2321/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1098/98, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2321/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2321/2003
          ze dne 17. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1098/98, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem [1], a zejména na článek 16a uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 2 odst. 1 první pododstavec nařízení (ES) č. 1098/98 [2] stanoví částku vyrovnávací platby za dočasné vyřazení z užívání nebo vyklučení chmele ve Společenství na dobu šesti let od sklizně roku 1998 do sklizně roku 2003.
          (2) Uplatnění těchto zvláštních opatření na dočasné vyřazení z užívání a vyklučení v průběhu výše uvedeného období mělo za následek snížení plochy chmelnic o 19 % v porovnání s referenčním rokem 1997.
          (3) Hodnotící zpráva, kterou musí Komise podle čl. 18 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 1696/71 předložit Radě do 31. prosince 2003, bude pokrývat všechna ustanovení, která se týkají společné organizace trhu, zejména zvláštní opatření. Toto hodnocení může být doprovázeno návrhy. V této souvislosti je na místě zajistit podrobnou diskusi o celém odvětví. K tomu, aby taková diskuse proběhla, a s ohledem na trvalou snahu o nalezení rovnováhy trhu s chmelem je třeba prodloužit o jeden rok období, pro které byla částka vyrovnávací platby stanovena.
          (4) Nařízení (ES) č. 1098/98 by tedy mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1098/98 se mění takto:
          1. v čl. 2 odst. 1:
          - v prvním pododstavci se slova "sklizně 2003" nahrazují slovy "sklizně 2004",
          - ve druhém pododstavci se slova "sklizeň 2004" nahrazují slovy "sklizeň 2005";
          2. v čl. 4 druhém pododstavci se slova "sklizně 2004" nahrazují slovy "sklizně 2005".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2003.
          Za Radu
          Předseda
          G. Alemanno
          [1] Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1514/2001 (Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 8).
          [2] Úř. věst. L 157, 30.5.1998, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2151/2002 (Úř. věst. L 327, 4.12.2002, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.