Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se v rámci udržitelné dopravní politiky zřizuje pro rok 2004 přechodný bodový systém použitelný pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2327/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003
          ze dne 22. prosince 2003,
          kterým se v rámci udržitelné dopravní politiky zřizuje pro rok 2004 přechodný bodový systém použitelný pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3] s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 25. listopadu 2003,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 11 odst. 2 písm. a) protokolu 9 k aktu o přistoupení z roku 1994 [4] systém ekobodů skončí dne 31. prosince 2003.
          (2) Bod 58 závěrů ze zasedání Evropské rady v Laekenu ve dnech 14. a 15. prosince 2001 požadoval jako přechodné řešení prodloužit systém ekobodů. Toto prodloužení je v souladu s politikou ochrany životního prostřední ve zranitelných oblastech, jako je alpský region. Bod 35 závěrů ze zasedání Evropské rady v Kodani ze dne 12. a 13. prosince 2002 vyzval Radu, aby do konce roku 2002 přijala nařízení o přechodném řešení tranzitu těžkých nákladních vozidel v období 2004 až 2006 přes Rakousko.
          (3) Toto opatření je požadováno do přijetí rámcového návrhu na zpoplatnění použití infrastruktury, jak stanoví Bílá kniha Evropské dopravní politiky pro rok 2010, přičemž Komise o tomto návrhu prohlásila, že jej chce předložit v roce 2003.
          (4) Toto opatření je rovněž odůvodnění potřebou chránit životní prostředí před důsledky znečištění způsobovaného tranzitem velkého množství těžkých nákladních vozidel.
          (5) Evropská agentura pro životní prostředí konstatovala, že rozšíření Evropské unie bude pravděpodobně mít za následek značný nárůst tranzitní dopravy. Přechodný bodový systém použitelný pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem má být proto prodloužen s ohledem na rozšíření o přistupující země.
          (6) Úmluva o ochraně Alp (Alpská úmluva), podepsaná a schválená Evropským společenstvím [5], stanoví různá pravidla za účelem snížení těžké nákladní dopravy v alpské oblasti. Zejména zajišťuje snížení dopravního zatížení a nebezpečí, které představuje dopravní provoz v Alpách a přes Alpy na úroveň, která není škodlivá pro lidi, zvířata a rostliny a jejich stanoviště, a to přesunem větší části provozu, zejména nákladní dopravy, na železnici a především zajištěním vhodné infrastruktury a podnětů v souladu s tržními zásadami, aniž by docházelo k diskriminaci na základě státní příslušnosti.
          (7) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].
          (8) Je nezbytné nalézt nediskriminující řešení, které uvede do vzájemného souladu povinnosti plynoucí ze Smlouvy (včetně článku 6, čl. 51 odst. 1 a článku 71), například volný pohyb služeb a zboží a ochranu životního prostředí.
          (9) Přechodný bodový systém by proto měl být stanoven pro rok 2004,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "vozidlem" vozidlo podle definice v článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států [7];
          b) "mezinárodní dopravou" mezinárodní doprava podle definice v článku 2 nařízení (EHS) č. 881/92;
          c) "tranzitní dopravou přes Rakousko" doprava přes rakouské území z výchozího místo do cílového místa, přičemž obě místa leží mimo Rakousko;
          d) "těžkým nákladní vozidlem" všechna motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 7,5 tuny registrovaná v členském státě a určená pro přepravu nákladu a všechny přívěsné nebo návěsné kombinace s maximální přípustnou hmotností nad 7,5 tuny tažené motorovým vozidlem s maximální přípustnou hmotností do 7,5 tuny a registrovaným v členském státě;
          e) "tranzitní nákladní dopravou přes Rakousko" tranzitní jízda nákladních vozidel přes Rakousko, ať jsou tato vozidla naložená nebo prázdná;
          f) "dvoustrannými jízdami" mezinárodní jízdy po trasách uskutečňované daným vozidlem, přičemž výchozí nebo cílové místo se nachází v Rakousku a odpovídající cílové nebo výchozí místo se nachází v jiném členském státě, jestliže jsou nenaložené jízdy uskutečňovány v souvislosti s těmito jízdami.
          Článek 2
          Toto nařízení se vztahuje na mezinárodní silniční nákladní dopravu při jízdách uskutečňovaných na území Společenství. Přechodný bodový systém v sobě nezahrnuje přímé omezení počtu tranzitů přes Rakousko.
          Článek 3
          1. Pro jízdy zahrnující silniční tranzit zboží přes Rakousko se s výhradou tohoto článku použije režim stanovený pro jízdy pro vlastní potřebu a pro jízdy pro cizí potřebu podle první směrnice Rady o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy ze dne 23. července 1962 [8] a nařízení (EHS) č. 881/92.
          2. Za účelem podpory používání k životním prostředí šetrných těžkých nákladních vozidel se od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 pro tranzitní přepravu přes Rakousko použijí tato ustanovení:
          a) Tranzit těžkých nákladních vozidel, která by jinak použila pět nebo méně bodů, nepodléhá přechodnému bodovému systému.
          b) Tranzit těžkých nákladních vozidel, která použijí šest, sedm nebo osm bodů, podléhá přechodnému bodovému systému [9].
          c) Tranzit těžkých nákladních vozidel, která použijí více než osm bodů, je zakázán kromě tranzitu těžkých nákladních vozidel registrovaných v Řecku a tranzitu určitých vysoce specializovaných a nákladných vozidel s dlouhou ekonomickou životností.
          d) Celkové emise NOx těžkých nákladních vozidel projíždějících Rakouskem se stanoví v souladu s hodnotami uvedenými pro daný rok v příloze I.
          e) Hodnota celkových emisí NOx, kterou lze přisoudit těžkým nákladním vozidlům, je určována na základě dřívějšího systému ekobodů stanoveného v protokolu 9 aktu o přistoupení z roku 1994. Podle tohoto systému vyžaduje každé těžké nákladní vozidlo projíždějící Rakouskem počet bodů odpovídající jeho emisím NOx (povolené hodnotě podle shody výroby (COP) nebo schválení typu). Metoda výpočtu a správa těchto bodů je popsána v příloze II.
          f) Pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem a podle přílohy II Rakousko vydá a včas dá k dispozici body požadované pro správu přechodného bodového systému.
          g) Roční celková kvóta emisí NOx je uvedena v příloze I a je v souladu s nařízením Komise (ES) č. 3298/94 [10] spravována a rozdělována mezi členské státy Komisí v souladu se stejnými zásadami, které jsou použitelné pro systém ekobodů v roce 2003.
          h) Nové přidělení bodů z rezervy Společenství je váženo podle kritérií stanovených v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 3298/94, a zejména podle skutečného užití bodů přidělených členským státům, jakož i podle specifických potřeb nákladních dopravců projíždějících Rakouskem po trase Lindau-Bregenz-St. Margarethen (Hörbranz-Transit).
          3. Nebude-li návrh "Eurovignette" na zpoplatnění použití infrastruktury přijat do dne 31. prosince 2004, prodlužují se všechny lhůty odstavce 2 o jeden další rok, a nebude-li tento návrh nebude přijat do 31. prosince 2005, pak nejvíce o další rok [11]. Po roce 2006 se žádný přechodný bodový systém nepoužije.
          4. Komise spravuje přechodný bodový systém v souladu s použitelnými ustanoveními nařízení (ES) č. 3298/94. Komise postupem podle čl. 5 odst. 2 přijme v případě potřeby další opatření o postupech vztahujících se k přechodnému bodovému systémů, rozdělování bodů a k technickým otázkám uplatňování tohoto článku.
          Článek 4
          1. Po dobu platnosti čl. 3 odst. 2 a případně čl. 3 odst. 3 přijímají členské státy v rámci své vzájemné spolupráce nezbytná opatření proti zneužití přechodného bodového systému slučitelná se Smlouvou.
          2. Rozhodnutí Komise přijatá podle článku 5 musí být v souladu s udržitelnou dopravní politikou pro alpskou oblast jako celek.
          3. Nákladní dopravci, kteří mají povolení Společenství vydané příslušnými orgány v Rakousku, nejsou oprávněni k mezinárodní dopravě, pokud se ani nakládka, ani vykládka neuskutečňuje v Rakousku. Všechny tyto jízdy zahrnující tranzit přes Rakousko však podléhají článku 3.
          4. V nutném rozsahu se o všech sledovacích metodách, včetně elektronických systémů, vztahujících se k provedení článku 3 rozhoduje v souladu s postupem podle čl. 5 odst. 2.
          Článek 5
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          A. Matteoli
          [1] Úř. věst. C 103 E, 30.4.2002, s. 230.
          [2] Úř. věst. C 221, 17.9.2002, s. 84.
          [3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. února 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 28. března 2003 (Úř. věst. C 214 E, 9.9.2003, s. 1) a stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. července 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Legislativní usnesení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2003.
          [4] Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 361.
          [5] Rozhodnutí Rady 96/191/ES ze dne 26. února 1996 (Úř. věst. L 61, 12.3.1996, s. 31).
          [6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [7] Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 (Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1).
          [8] Úř. věst. 70, 6.8.1962, s. 2005/6. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (EHS) č. 881/92 (Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1).
          [9] Body k dispozici pro rok 2004 jsou uvedeny v příloze I.
          [10] Nařízení Komise (ES) č. 3298/94 ze dne 21. prosince 1994, kterým se stanoví podrobná opatření týkající se systému práv tranzitu (ekobodů) pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem (Úř. věst. L 341, 30.12.1994, s. 20). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2012/2000 (Úř. věst. L 241, 26.9.2000, s. 18).
          [11] Body k dispozici pro rok 2005 a 2006 jsou uvedeny v příloze I.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Body k dispozici pro roky 2004, 2005 a 2006
          Rok | Body pro EU-15 |
          2004 | 6593487 |
          2005 | 6246462 |
          2006 | 5899436 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          VÝPOČET A SPRÁVA BODŮ
          1. Řidič těžkého nákladního vozidla po každém přejezdu rakouských hranic (v každém směru) předá tyto doklady:
          a) doklad uvádějící hodnotu COP pro emise NOx daného vozidla;
          b) platnou kartu s body vydanou příslušným orgánem.
          Ad a):
          V případě těžkých nákladních vozidel normy EURO 0, EURO 1, EURO 2 a EURO 3 a registrovaných po 1. říjnu 1990 musí doklad uvádějící hodnotu COP být osvědčením vydaným příslušným orgánem, ve kterém je uvedena úřední hodnota COP pro emise NOx, nebo osvědčením o schválení typu, které uvádí den schválení a den změření této hodnoty pro účely typového schválení. Ve druhém případě se vypočítá hodnota COP tak, že se hodnota uvedená ve schválení typu zvýší o 10 %. Jakmile je tato hodnota pro vozidlo určena, nelze ji během životnosti vozidla změnit.
          Pro těžká nákladní vozidla registrovaná před 1. říjnem 1990 a pro těžká nákladní vozidla, pro která není předloženo žádné osvědčení, je stanovena hodnota 15,8 g/kWh.
          Ad b):
          Karta s body/ekoštítek obsahují určitý počet bodů a na základě hodnoty COP pro daná vozidla se znehodnocují takto:
          1. každá hodnota NOx v g/kWh vypočítaná podle písmene a) se počítá jako jeden bod;
          2. hodnoty emisí NOx se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo, jestliže desetinné číslo má hodnotu 0,5 nebo větší, a v ostatních případech se tyto hodnoty zaokrouhlují směrem dolů.
          2. Ve tříměsíčních odstupech Komise postupem podle čl. 5 odst. 2 vypočítá počet jízd a průměrnou úroveň emisí NOx z těžkých nákladních vozidel a vede statistické záznamy členěné podle státní příslušnosti.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.