Nařízení Rady (ES) č. 2328/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion v důsledku odlehlosti těchto regionů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2328/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2328/2003
          ze dne 22. prosince 2003,
          kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion v důsledku odlehlosti těchto regionů
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 a čl. 299 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Odvětví rybolovu v nejvzdálenějších regionech Společenství čelí potížím, které jsou v důsledku odlehlosti a izolace těchto regionů zhoršeny zejména náklady na přepravu produktů rybolovu na trhy.
          (2) Svými rozhodnutími 89/687/EHS [3], 91/314/EHS [4] a 91/315/EHS [5] Rada zavedla programy možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu francouzských zámořských departmentů (Poseidom), Kanárských ostrovů (Poseican) a Madeiry a Azor (Poseima), které se řadí do politiky Společenství ve prospěch nejvzdálenějších regionů a které nastiňují opatření zohledňující zvláštní charakteristiky a omezení těchto regionů.
          (3) Čl. 299 odst. 2 Smlouvy uznává, že specifická znevýhodnění ovlivňující hospodářskou a sociální situaci nejvzdálenějších regionů jsou zhoršena jejich odlehlostí a ostrovní povahou. Totéž se týká i odvětví rybolovu.
          (4) Uvedené regiony se potýkají se specifickými rozvojovými problémy, zejména se zvýšenými náklady při uvádění na trh některých produktů vynaloženými v důsledku jejich odlehlosti.
          (5) S cílem udržet konkurenceschopnost některých produktů rybolovu v porovnání s konkurenceschopností podobných produktů z jiných regionů Společenství zavedlo Společenství v letech 1992 a 1993 opatření na vyrovnání takových zvýšených nákladů v odvětví rybolovu. Po těchto opatřeních následovalo v roce 1994 a v letech 1995 až 1997 přijetí nařízení (ES) č. 1503/94 [6] a (ES) č. 2337/95 [7] a v letech 1998 až 2002 přijetí nařízení (ES) č. 1587/98 [8] a (ES) č. 579/2002 [9]. Je nezbytné, aby režim vyrovnání zvýšených nákladů pro některé produkty rybolovu, pokud jde o zpracování a uvádění na trh, pokračoval i po roce 2003, a proto by měla být přijata příslušná opatření.
          (6) Drobný a pobřežní rybolov má v nejvzdálenějších regionech Evropské unie velký sociální a hospodářský význam.
          (7) Ve snaze o řádné řízení populací je nezbytné racionalizovat intenzitu rybolovu, a to zejména s ohledem na výzkumy na vysoké technické úrovni, které v této oblasti provádějí různé vědecké instituce nejvzdálenějších regionů.
          (8) V rámci zachování a řízení rybolovných zdrojů v těchto regionech je nezbytné dodržovat příslušné právní předpisy Společenství, v případě francouzského departmentu Guyana zejména zákaz lovu garnáta obecného ve vodách o hloubce menší než 30 metrů.
          (9) S cílem podpořit hospodářský rozvoj příslušných nejvzdálenějších regionů je vhodné, aby členské státy mohly upravit množství a Komise mohla upravit částky a množství stanovené pro různé druhy z téhož nejvzdálenějšího regionu nebo mezi nejvzdálenějšími regiony téhož členského státu za účelem zohlednit změny podmínek pro uvádění na trh a změny jejich charakteristik.
          (10) Pokud úprava mezi druhy nebo v rámci regionů patřících do téhož členského státu nevede k úplnému využití dostupných částek, Komise by měla mít možnost upravit částky a množství stanovené pro různé druhy mezi nejvzdálenějšími regiony různých členských států. V takovém případě se úprava provede, aniž je dotčen klíč pro rozdělování částek, které budou podle tohoto nařízení k dispozici v následujících letech.
          (11) Je nutné přijmout patření nezbytná pro provádění tohoto nařízení v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [10],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Účel
          Toto nařízení zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů (dále jen "vyrovnání") vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion, které jsou uvedeny v přílohách I až V, v důsledku odlehlosti těchto regionů.
          Článek 2
          Příjemci
          Příjemci vyrovnání jsou producenti, vlastníci nebo provozovatelé plavidel registrovaných v přístavech regionů uvedených v článku 1, kteří v těchto regionech vykonávají svou rybolovnou činnost, nebo sdružení takových osob, jakož i hospodářské subjekty v odvětví zpracování a uvádění na trh nebo sdružení takových hospodářských subjektů, která v důsledku odlehlosti těchto regionů vynakládají zvýšené náklady na uvádění příslušných produktů na trh.
          Článek 3
          Azory
          Pokud jde o Azory, vyrovnání se vyplácí pro produkty rybolovu uvedené v příloze I. Výše vyrovnání a množství pro tento region jsou tyto:
          a) 177 EUR za tunu tuňáka pro maximální množství 10000 tun ročně, které bylo dodáno místnímu konzervárenskému průmyslu;
          b) 455 EUR za tunu druhů, které jsou určeny k uvádění na trh v čerstvém stavu, pro maximální množství 2000 tun ročně;
          c) 148 EUR za tunu malých pelagických druhů a hlubinných druhů, které byly dodány místnímu průmyslu nebo sdružením či organizacím místních producentů ke zmrazení nebo zpracování, pro maximální množství 1554 tun ročně.
          Článek 4
          Madeira
          Pokud jde o Madeiru, vyrovnání se vyplácí pro produkty rybolovu uvedené v příloze II. Výše vyrovnání a množství pro tento region jsou tyto:
          a) 230 EUR za tunu tuňáka pro maximální množství 4000 tun ročně, které bylo dodáno místnímu konzervárenskému průmyslu;
          b) 250 EUR za tunu tkaničnice tmavé pro maximální množství 1600 tun ročně;
          c) 1080 EUR za tunu produktů akvakultury pro maximální množství 50 tun ročně.
          Článek 5
          Kanárské ostrovy
          Pokud jde o Kanárské ostrovy, vyrovnání se vyplácí pro produkty rybolovu uvedené v příloze III. Výše vyrovnání a množství pro tento region jsou tyto:
          a) 950 EUR za tunu tuňáka, který byl uveden na trh letecky, pro maximální množství 1619 tun ročně;
          b) 500 EUR za tunu tuňáka, který byl v surovém stavu uveden na trh po moři, pro maximální množství 453 tun ročně;
          c) 250 EUR za tunu tuňáka pruhovaného, který byl uveden na trh po moři, pro maximální množství 453 tun ročně;
          d) 220 EUR za tunu tuňáka pruhovaného, který byl v surovém stavu uveden na trh po moři, pro maximální množství 712 tun ročně;
          e) 240 EUR za tunu sardinek a makrel, které jsou určeny ke zmrazení, pro maximální množství 347 tun ročně;
          f) 268 EUR za tunu hlavonožců a druhů žijících při dně pro maximální množství 8292 tun ročně;
          g) 1300 EUR za tunu produktů akvakultury pro maximální množství 1157 tun ročně.
          Článek 6
          Guyana
          Pokud jde o Guayanu, vyrovnání se vyplácí pro produkty rybolovu uvedené v příloze IV. Výše vyrovnání a množství pro tento region jsou tyto:
          a) 1100 EUR za tunu garnáta obecného z průmyslového lovu pro maximální množství 3300 tun ročně;
          b) 1100 EUR za tunu bělomasých ryb z drobného rybolovu, které byly v čerstvém stavu uvedeny na trh, pro maximální množství 100 tun ročně;
          c) 527 EUR za tunu bělomasých ryb z drobného rybolovu, které byly ve zmrazeném stavu uvedeny na trh, pro maximální množství 500 tun ročně.
          Článek 7
          Réunion
          Pokud jde o Réunion, vyrovnání se vyplácí pro produkty rybolovu uvedené v příloze V. Výše vyrovnání a množství pro tento region činí 1400 EUR za tunu tuňáka, mečouna obecného, marlína, plachetníka, delfína a žraloka pro maximální množství 618 tun ročně.
          Článek 8
          Úprava částek a množství
          1. Členské státy mohou upravit množství stanovená pro různé druhy v rámci článků 3 až 7, aniž by vzrostly celkové roční finanční prostředky, které se poskytují každému členskému státu, a aniž by se zvýšily částky stanovené jako vyrovnání za tunu druhů, pokud Komise nevznese žádné námitky do čtyř týdnů od oznámení žádosti o úpravu, kterou členský stát náležitě zdůvodní.
          2. Na základě informací získaných od příslušných členských států může Komise upravit částky a množství stanovené pro různé druhy na základě jejich charakteristik a podmínek produkce a uvádění na trh, a to v rámci celkových finančních ustanovení článků 3 až 7.
          Tuto úpravu lze provést v rámci regionu, mezi regiony jednoho členského státu nebo mezi různými členskými státy.
          3. Pokud se úprava uskuteční mezi různými členskými státy, provede se, aniž je dotčen klíč pro rozdělování dostupných částek, a v rámci limitu celkových ročních finančních prostředků pro režim stanoveného rozpočtovým orgánem.
          4. Při provádění úpravy podle odstavců 1, 2 a 3 se zohlední všechny faktory, které tuto úpravu odůvodňují, zejména biologické charakteristiky druhů, změny zvýšených nákladů a jakostní a množstevní aspekty produkce a uvádění na trh.
          Článek 9
          Prováděcí pravidla
          Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se stanoví postupem podle čl. 10 odst. 2.
          Článek 10
          Výbor
          1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro produkty rybolovu (dále jen "výbor").
          2. V případě odkazů na tento odstavec se použijí články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 11
          Financování
          Opatření přijatá v tomto nařízení představují intervenci, jejímž cílem je regulace zemědělských trhů ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 [11]. Opatření jsou financována záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
          Článek 12
          Zpráva
          Nejpozději do 1. července 2006 Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění opatření stanovených tímto nařízením, ke které případně připojí návrhy opatření, která jsou nezbytná pro dosažení cílů uvedených v tomto nařízení.
          Článek 13
          Přechodná opatření
          Na žádosti o úpravy podle čl. 2 odst. 6 nařízení (ES) č. 1587/98 podané Komisi, o nichž nebylo rozhodnuto před dnem vstupu v platnost tohoto nařízení, se vztahuje postup podle článku 8.
          Článek 14
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2003 do dne 31. prosince 2006.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Matteoli
          [1] Stanovisko ze dne 4. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 29. října 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 39.
          [4] Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 10.
          [6] Úř. věst. L 162, 30.6.1994, s. 8.
          [7] Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 2.
          [8] Úř. věst. L 208, 24.7.1998, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 89, 5.4.2002, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [11] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          AZORY
          a) Tuňák
          Katsuwonus pelamis
          Thunnus alalunga
          Thunnus albacares
          Thunnus obesus
          Thunnus thynnus
          b) Druhy, které jsou určeny k uvádění na trh v čerstvém stavu
          Phycis phycis
          Beryx splendens
          Pomatomus saltator
          Sphyraena viridensis
          Pagellus acame
          Helicolenus dactylopterus dactylopterus
          Cetrolabrus trutta
          Labrus bergylta
          Galeorhinus galeus
          Pontinus kuhlii
          Polyprion americanus
          Coryphaena hippurus
          Pseudocaranx dentex
          Epigonus telescopus
          Xiphias gladius
          Serranus cabrilla
          Serranus atricauda
          Pagellus bogaraveo
          Beryx decadactylus
          Phycis blennoides
          Seriola spp.
          Loligo forbesi
          Mora moro
          Epinephelus guaza
          Pagrus pagrus
          Promethichthys prometeus
          Lepidopus caudatus
          Aphanopus carbo
          Zeus faber, Zenopsis conchifer
          Balistes carolinensis
          Molva macrophthalma
          Raja clavata
          Scorpaena scrofa
          Conger conger
          Mullus surmelutus
          Diplodus sargus
          Sarda sarda
          Sparisoma cretense
          c) Malé pelagické druhy a hlubinné druhy
          Scomber japonicus
          Trachurus picturatus
          Sardina pilchardus
          Chaecon affinis
          Aphanopus carbo
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          MADEIRA
          a) Tuňák
          Thunnus alalunga
          Thunnus albacares
          Thunnus Thynnus
          Thunnus obesus
          Katsuwonus pelamis
          b) Tkaničnice tmavá
          Aphanopus carbo
          c) Produkty akvakultury
          Sparus aurata
          Pagrus Pagrus
          Pagellus Bogaraveo
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          KANÁRSKÉ OSTROVY
          a) Tuňák
          Thunnus alalunga
          Thunnus albacares
          Thunnus thynnus thynnus
          Thunnus obesus
          b) Tuňák pruhovaný
          Katsuwonus pelamis
          c) Sardinka obecná
          Sardina pilchardus
          d) Makrela obecná
          Scomber spp.
          e) Hlavonožci a druhy žijící při dně
          Dentex dentex
          Dentex gibbosus
          Dentex macrophatalmus
          Diplodus sargus
          Diplodus cervinus
          Lithognathus mormyrus
          Pagellus acarne
          Pagellus bogaraveo
          Pagellus erythrinus
          Sparus aurata
          Sparus caeruleostictus
          Sparus auriga
          Sparus pagrus
          Spondyliosoma cantharus
          Merluccius merluccius
          Merluccius senegalensis
          Merluccius polli
          Phycis phycis
          Lepidorhombus boscii
          Lophius piscatorius
          Dicologlossa cuneata
          Solea vulgaris
          Solea senegalensis
          Seppia Officinalis
          Sepia bertheloti
          Sepia orbignyana
          Loligo vulgaris
          Loligo forbesi
          Octopus vulgaris
          Todarodes sagittatus
          Cynoglossus spp.
          Allotheutis spp.
          f) Produkty akvakultury
          Sparus aurata
          Sparus pagrus
          Dicentrarchus labrax
          Seriola spp.
          Solea senegalensis
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          GUYANA
          a) Garnát obecný
          Penaeus subtilis
          Penaeus brasiliensis
          Plesiopenaeus edwardsianus
          Solenocra acuminata
          b) Bělomasé ryby z drobného rybolovu, které jsou určeny k uvádění na trh v čerstvém nebo zmrazeném stavu
          Cynoscion acoupa
          Cynoscion virescens
          Cynoscion steindachneri
          Macrodon ancylodon
          Plagioscion arenatus
          Tarpon atlanticus
          Megalopos atlanticus
          Arius parkeri
          Arius proops
          Sphyrnidae
          Carcharhinidae
          Trachynotus cayennensis
          Oligoplites saliens
          Scomberomorus maculatus
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          RÉUNION
          a) Mečoun obecný
          Xiphias gladius
          b) Tuňák
          Thunnus albacares
          Thunnus alalunga
          Thunnus obesus
          Thunnus maccoyii
          Euthynus spp.
          Katsuwonus spp.
          c) Marlín
          Makaira mazara
          Makaira indica
          Tetrapterus audax
          d) Žralok
          Carcharinus longimanus
          Isurus oxyrinchus
          e) Plachetník
          Isiophorus
          f) Delfín
          Coryphaena hippurus
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.