Nařízení Rady (ES) č. 2329/2003 ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2329/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2329/2003
          ze dne 22. prosince 2003
          o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Společenství a Mosambická republika vyjednaly a parafovaly dohodu o rybolovu, která zajišťuje rybářům Společenství rybolovná práva ve vodách, nad nimiž má Mosambik svrchovanost nebo jurisdikci v záležitostech rybolovu.
          (2) Kromě toho uvedená dohoda zajišťuje hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání zdrojů, jakož i partnerství mezi podniky zaměřené na rozvíjení ekonomických činností a souvisejících činností ve společném zájmu v odvětví rybolovu.
          (3) Uvedená dohoda by měla být schválena.
          (4) Mělo by být definováno rozdělení rybolovných práv mezi členské státy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dohoda o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou (dále jen "dohoda") se schvaluje jménem Společenství.
          Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
          Článek 2
          Rybolovná práva stanovená v protokolu dohody se rozdělují mezi členskými státy takto:
          a)mrazírenské trawlery pro lov hlubinných garnátů: | —Španělsko | Celkový přípustný odlov (TAC) - 550 tun hlubinných garnátů (295 tun vedlejšího úlovku, v souladu s rozdělením podle druhů stanovených v protokolu) |
          —Řecko | TAC - 150 tun hlubinných garnátů (80 tun vedlejšího úlovku, v souladu s rozdělením podle druhů stanovených v protokolu) |
          —Itálie | TAC - 150 tun hlubinných garnátů (80 tun vedlejšího úlovku, v souladu s rozdělením podle druhů stanovených v protokolu) |
          —Portugalsko | TAC - 150 tun hlubinných garnátů (80 tun vedlejšího úlovku, v souladu s rozdělením podle druhů stanovených v protokolu) |
          b)mrazírenská plavidla lovící tuňáka s kruhovými vlečnými sítěmi | —Španělsko | 17 plavidel |
          —Francie | 18 plavidel |
          c)plavidla lovící s dlouhým vlascem s návazci, který zůstává při povrchu | —Španělsko | 8 plavidel |
          —Francie | 1 plavidlo |
          —Portugalsko | 5 plavidel |
          Pokud žádosti o licence těchto členských států nepokryjí všechna rybolovná práva stanovená v protokolu, Komise může vzít v úvahu žádosti o licence kteréhokoli jiného členského státu.
          Článek 3
          Členské státy, jejichž plavidla loví ryby podle této dohody, oznámí Komisi množství každého druhu odloveného v mosambické rybolovné oblasti v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři [2].
          Článek 4
          Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné k podpisu dohody zavazující Společenství [3].
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Matteoli
          [1] Stanovisko ze dne 4. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8
          [3] Den vstupu dohody v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie Generální sekretariát Rady.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.