Nařízení Komise (ES) č. 2331/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se provádí článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 a mění se uvedené nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2331/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2331/2003
          ze dne 23. prosince 2003,
          kterým se provádí článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 a mění se uvedené nařízení
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 [1], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Celní preference stanovené v článcích 7 a 10 nařízení (ES) č. 2501/2001 by měly být zrušeny, pokud jde o produkty pocházející ze zvýhodněné země a patřící do odvětví, které během tří po sobě jdoucích let splnilo některé z kritérií stanovených v čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení.
          (2) Celní preference, které byly zrušeny na základě předchozích systémů a podle nařízení Rady (ES) č. 815/2003 [2], by měly být znovu zavedeny, pokud jde o odvětví, která během tří po sobě jdoucích let nesplnila kritéria stanovená v čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 2501/2001.
          (3) Podmínku stanovenou v čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 2501/2001, podle níž se čl. 12 odst. 1 a 2 nepoužije v případě zvýhodněných zemí, jejichž vývozy do Společenství nedosáhly prahové hodnoty uvedené v této podmínce, splnily Argentina, Írán a Uruguay.
          (4) Celní preference, které byly zrušeny na základě předchozích systémů a podle nařízení (ES) č. 815/2003, by měly být znovu zavedeny, pokud jde o odvětví všech zvýhodněných zemí, jejichž vývozy do Společenství nedosáhly prahové hodnoty uvedené v čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 2501/2001.
          (5) Ke stanovení toho, která odvětví splňují podmínky uvedené v nařízení (ES) č. 2501/2001, by měly být použity nejnovější a nejúplnější statistické údaje, tj. údaje za roky 1999 až 2001.
          (6) Příloha I nařízení (ES) č. 2501/2001 by měla být nahrazena tak, aby odrážela zrušení nebo opětovné zavedení celních preferencí stanovených v článcích 7 a 10.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro všeobecné preference,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Celní preference stanovené v článcích 7 a 10 nařízení (ES) č. 2501/2001 se v souladu s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení zrušují, pokud jde o produkty pocházející ze zvýhodněných zemí uvedených v příloze I tohoto nařízení, které patří do odvětví uvedených v této příloze pro každou dotyčnou zemi.
          2. Celní preference stanovené v článcích 7 a 10 nařízení (ES) č. 2501/2001 se v souladu s čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení znovu zavádějí, pokud jde o produkty pocházející ze zvýhodněných zemí uvedených v příloze II tohoto nařízení, které patří do odvětví uvedených v této příloze pro každou dotyčnou zemi.
          3. Celní preference, které byly zrušeny na základě předchozích systémů a podle nařízení (ES) č. 815/2003, se v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 2501/2001 znovu zavádějí, pokud jde o země uvedené v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Příloha I nařízení (ES) č. 2501/2001 se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2003.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2211/2003 (Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 116, 13.5.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Odvětví, pro která se zrušují celní preference
          Kód země | Zvýhodněná země | Odvětví | Popis |
          BR | Brazílie | XXXIV | Ostatní obecné kovy a výrobky z obecných kovů |
          CN | Čínská lidová republika | XXV | Šperky a drahé kovy |
          MX | Mexiko | XXXI | Automobily |
          PK | Pákistán | XXII | Oděvy |
          RU | Ruská federace | XXXIV | Ostatní obecné kovy a výrobky z obecných kovů |
          TH | Thajsko | XXIV | Sklo a keramika |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          – Odvětví, pro která se znovu zavádějí celní preference podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 2501/2001
          Kód země | Zvýhodněná země | Odvětví | Popis |
          BR | Brazílie | XXIII | Obuv |
          IN | Indie | XVII | Surové kůže a kožky a usně |
          TH | Thajsko | XVIII | Výrobky z usně a kožešiny |
          – Země, pro které se znovu zavádějí dříve zrušené celní preference podle čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 2501/2001
          Argentina
          Brunej Darussalam
          Bělorusko
          Chile
          Kolumbie
          Kostarika
          Írán
          Kuvajt
          Macao
          Mauricius
          Filipíny
          Ukrajina
          Uruguay
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Země a území, na něž se vztahuje systém všeobecných celních preferencí Společenství
          Sloupec A : kód země podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství
          Sloupec B : název země
          Sloupec C : odvětví nezahrnutá do obecného režimu pro dotyčnou zvýhodněnou zemi (čl. 7 odst. 7)
          Sloupec D : odvětví, pro něž byly celní preference zrušeny, pokud jde o dotyčnou zvýhodněnou zemi (čl. 7 odst. 8 a čl. 10 odst. 3)
          Sloupec E : země, na něž se vztahuje zvláštní pobídkový režim na ochranu práv pracovníků (hlava III oddíl 1)
          Sloupec F : odvětví zahrnutá do těchto režimů, pokud jde o dotyčnou zvýhodněnou zemi (čl. 8 odst. 1 a 2)
          Sloupec G : země, na něž se vztahuje zvláštní pobídkový režim na ochranu životního prostředí (hlava III oddíl 2)
          Sloupec H : země, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země (článek 9)
          Sloupec I : země, na něž se vztahuje zvláštní režim pro boj proti výrobě drog a obchodu s nimi (hlava IV)
          A | B | C | D | E | F | G | H | I |
          AE | Spojené arabské emiráty | | | | | | | |
          AF | Afghánistán | | | | | | X | |
          AG | Antigua a Barbuda | | | | | | | |
          AI | Anguilla | | | | | | | |
          AM | Arménie | II, XXVI | | | | | | |
          AN | Nizozemské Antily | | | | | | | |
          AO | Angola | | | | | | X | |
          AQ | Antarktida | | | | | | | |
          AR | Argentina | | | | | | | |
          AS | Americká Samoa | | | | | | | |
          AW | Aruba | | | | | | | |
          AZ | Ázerbájdžán | II, XXVI | | | | | | |
          BB | Barbados | | | | | | | |
          BD | Bangladéš | | | | | | X | |
          BF | Burkina Faso | | | | | | X | |
          BH | Bahrajn | | | | | | | |
          BI | Burundi | | | | | | X | |
          BJ | Benin | | | | | | X | |
          BM | Bermudy | | | | | | | |
          BN | Brunej Darussalam | | | | | | | |
          BO | Bolívie | | | | | | | X |
          BR | Brazílie | | I, VI, IX, XI, XII, XVII, XIX, XX, XXVI, XXXIV | | | | | |
          BS | Bahamy | | | | | | | |
          BT | Bhútán | | | | | | X | |
          BV | Bouvetův ostrov | | | | | | | |
          BW | Botswana | | | | | | | |
          BY | Bělorusko | II, XXVI | | | | | | |
          BZ | Belize | | | | | | | |
          CC | Kokosové ostrovy | | | | | | | |
          CD | Konžská demokratická republika | | | | | | X | |
          CF | Středoafrická republika | | | | | | X | |
          CG | Kongo | | | | | | | |
          CI | Pobřeží slonoviny | | | | | | | |
          CK | Cookovy ostrovy | | | | | | | |
          CL | Chile | | | | | | | |
          CM | Kamerun | | | | | | | |
          CN | Čínská lidová republika | XXVI | III, IV, VIII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII | | | | | |
          CO | Kolumbie | | | | | | | X |
          CR | Kostarika | | | | | | | X |
          CU | Kuba | | | | | | | |
          CV | Kapverdy | | | | | | X | |
          CX | Vánoční ostrovy | | | | | | | |
          DJ | Džibutsko | | | | | | X | |
          DEM | Dominika | | | | | | | |
          DO | Dominikánská republika | | | | | | | |
          DZ | Alžírsko | | | | | | | |
          EC | Ekvádor | | | | | | | X |
          EG | Egypt | | | | | | | |
          ER | Eritrea | | | | | | X | |
          ET | Etiopie | | | | | | X | |
          FJ | Fidži | | | | | | | |
          FK | Falklandy | | | | | | | |
          FM | Federativní státy Mikronésie | | | | | | | |
          GA | Gabon | | | | | | | |
          GD | Grenada | | | | | | | |
          GE | Gruzie | II, XXVI | | | | | | |
          GH | Ghana | | | | | | | |
          GI | Gibraltar | | | | | | | |
          GL | Grónsko | II | | | | | | |
          GM | Gambie | | | | | | X | |
          GN | Guinea | | | | | | X | |
          GQ | Rovníková Guinea | | | | | | X | |
          GS | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy | | | | | | | |
          GT | Guatemala | | | | | | | X |
          GU | Guam | | | | | | | |
          GW | Guinea-Bissau | | | | | | X | |
          GY | Guyana | | | | | | | |
          HM | Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy | | | | | | | |
          HN | Honduras | | | | | | | X |
          HT | Haiti | | | | | | X | |
          ID | Indonésie | | X, XIX, XXIII | | | | | |
          IN | Indie | | XVIII, XXI | | | | | |
          IO | Britské indickooceánské území | | | | | | | |
          IQ | Irák | | | | | | | |
          IR | Írán | | | | | | | |
          JM | Jamajka | | | | | | | |
          JO | Jordánsko | | | | | | | |
          KE | Keňa | | | | | | | |
          KG | Kyrgyzstán | II, XXVI | | | | | | |
          KH | Kambodža | | | | | | X | |
          KI | Kiribati | | | | | | X | |
          KM | Komory | | | | | | X | |
          KN | Svatý Kryštof a Nevis | | | | | | | |
          KW | Kuvajt | | | | | | | |
          KY | Kajmanské ostrovy | | | | | | | |
          KZ | Kazachstán | II, XXVI | | | | | | |
          LA | Laoská lidově demokratická republika | | | | | | X | |
          LB | Libanon | | | | | | | |
          LC | Svatá Lucie | | | | | | | |
          LK | Srí Lanka | | | | | | | |
          LR | Libérie | | | | | | X | |
          LS | Lesotho | | | | | | X | |
          LY | Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije | | XIII | | | | | |
          MA | Maroko | | XV | | | | | |
          MD | Moldavská republika | II, XXVI | | X | Všechna kromě II a XXVI | | | |
          MG | Madagaskar | | | | | | X | |
          MH | Marshallovy ostrovy | | | | | | | |
          ML | Mali | | | | | | X | |
          MM | Myanmar | | | | | | X | |
          MN | Mongolsko | | | | | | | |
          MO | Macao | | | | | | | |
          MP | Severní Mariany | | | | | | | |
          MR | Mauritánie | | | | | | X | |
          MS | Montserrat | | | | | | | |
          MU | Mauricius | | | | | | | |
          MV | Maledivy | | | | | | X | |
          MW | Malawi | | | | | | X | |
          MX | Mexiko | | XI, XIV, XXIV, XXVI, XXXI | | | | | |
          MY | Malajsie | | X, XVI, XIX, XXIX | | | | | |
          MZ | Mosambik | | | | | | X | |
          NA | Namibie | | | | | | | |
          NC | Nová Kaledonie | | | | | | | |
          NE | Niger | | | | | | X | |
          NF | Norfolk | | | | | | | |
          NG | Nigérie | | | | | | | |
          NI | Nikaragua | | | | | | | X |
          NP | Nepál | | | | | | X | |
          NR | Nauru | | | | | | | |
          NU | Niue | | | | | | | |
          OM | Omán | | | | | | | |
          PA | Panama | | | | | | | X |
          PE | Peru | | | | | | | X |
          PF | Francouzská Polynésie | | | | | | | |
          PG | Papua-Nová Guinea | | | | | | | |
          PH | Filipíny | | | | | | | |
          PK | Pákistán | | XVII, XVIII, XXI, XXII | | | | | X |
          PM | Saint Pierre a Miquelon | | | | | | | |
          PN | Pitcairn | | | | | | | |
          PW | Palau | | | | | | | |
          PY | Paraguay | | | | | | | |
          QA | Katar | | | | | | | |
          RU | Ruská federace | II, XXVI | XIII, XV, XXXIV | | | | | |
          RW | Rwanda | | | | | | X | |
          SA | Saúdská Arábie | | XIII | | | | | |
          SB | Šalamounovy ostrovy | | | | | | X | |
          SC | Seychely | | | | | | | |
          SD | Súdán | | | | | | X | |
          SH | Svatá Helena | | | | | | | |
          SL | Sierra Leone | | | | | | X | |
          SN | Senegal | | | | | | X | |
          SO | Somálsko | | | | | | X | |
          SR | Surinam | | | | | | | |
          ST | Svatý Tomáš a Princův ostrov | | | | | | X | |
          SV | Salvador | | | | | | | X |
          SY | Syrská arabská republika | | | | | | | |
          SZ | Svazijsko | | | | | | | |
          TC | Turks a Caicos | | | | | | | |
          TD | Čad | | | | | | X | |
          TF | Francouzská jižní území | | | | | | | |
          TG | Togo | | | | | | X | |
          TH | Thajsko | | II, XI, XVI, XXIII, XXIV, XXV, XXIX | | | | | |
          TJ | Tádžikistán | II, XXVI | | | | | | |
          TK | Tokelau | | | | | | | |
          TL | Východní Timor | | | | | | | |
          TM | Turkmenistán | II, XXVI | | | | | | |
          TN | Tunisko | | XV, XXII | | | | | |
          TO | Tonga | | | | | | | |
          TT | Trinidad a Tobago | | | | | | | |
          TV | Tuvalu | | | | | | X | |
          TZ | Sjednocená republika Tanzanie | | | | | | X | |
          UA | Ukrajina | II, XXVI | | | | | | |
          UG | Uganda | | | | | | X | |
          UM | Menší odlehlé ostrovy USA | | | | | | | |
          UY | Uruguay | | | | | | | |
          UZ | Uzbekistán | II, XXVI | | | | | | |
          VC | Svatý Vincenc a Grenadiny | | | | | | | |
          VE | Venezuela | | | | | | | X |
          VG | Britské Panenské ostrovy | | | | | | | |
          VI | Americké Panenské ostrovy | | | | | | | |
          VN | Vietnam | | | | | | | |
          VU | Vanuatu | | | | | | X | |
          WF | Wallis a Futuna | | | | | | | |
          WS | Samoa | | | | | | X | |
          YE | Jemen | | | | | | X | |
          YT | Mayotte | | | | | | | |
          ZA | Jihoafrická republika | XXVI | | | | | | |
          ZM | Zambie | | | | | | X | |
          ZW | Zimbabwe | | | | | | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.