Nařízení Komise (ES) č. 2332/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o lhůtu pro podání žádostí o licence na dovoz mléčných výrobků v rámci kvót

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2332/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2332/2003
          ze dne 30. prosince 2003,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o lhůtu pro podání žádostí o licence na dovoz mléčných výrobků v rámci kvót
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót [2], stanoví v kapitole I zejména rozpis množství, která se mají dovézt v každém půlročním období v rámci některých celních kvót a lhůty pro podání příslušných žádostí o dovozní licence.
          (2) Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001 lze žádosti o licence podat pouze během prvních deseti dnů každého půlročního období.
          (3) Záměrem je omezit v lednu roku 2004 otevření kvót uvedených v kapitole I zmíněného nařízení pro rok WTO (od 1. července do 30. června) na množství odpovídající čtyřem měsícům místo šesti měsícům, aby se hospodářské subjekty v nových členských státech, které přistoupí ke Společenství dne 1. května 2004, mohly podílet na dodatečné tranši těchto kvót, která bude přidělena v květnu 2004 na množství odpovídající dvouměsíční kvótě.
          (4) Do té doby, než budou ukončeny postupy pro přijetí a zveřejnění uvedených ustanovení, a v zájmu právní jistoty je třeba odložit lhůtu pro podání žádostí stanovenou v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanovit odchylku od uvedeného článku.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2532/2001 lze pro období od 1. ledna do 30. dubna 2004 podávat žádosti o dovozní licence na kvóty uvedené v příloze I oddíle A, příloze I oddíle B bodech 5 a 6, příloze I oddíle F a příloze I oddíle H zmíněného nařízení pouze v období od 12. do 16. ledna 2004.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          [2] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2012/2003 (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 19).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.