Nařízení Komise (ES) č. 2334/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2125/95 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2334/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2334/2003
          ze dne 30. prosince 2003,
          kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2125/95 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) nařízení Komise (ES) č. 2125/95 [2] by se mělo vztahovat též na dovozce z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy");
          (2) dovoz v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 2125/95 je podmíněn předložením dovozních licencí, jejichž doba platnosti ode dne jejich skutečného vydání je omezená. Doba platnosti licencí pro rok 2004 by měla být s ohledem na datum přistoupení nových členských států přezkoumána;
          (3) za účelem zajištění správného využití kvót a umožnění tradičním dovozcům z nových členských států požádat během roku 2004 o dostatečná množství by pro rok 2004 měla být přijata ustanovení upravující množství, na něž se žádosti o licence podané tradičními dovozci z členských států Společenství ve složení k 30. dubnu 2004 mohou vztahovat;
          (4) za účelem zlepšení a zjednodušení správy celních kvót pro konzervované houby pro rok 2004 by měla být přijata ustanovení týkající se dat podávání žádostí;
          (5) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2125/95 se v roce 2004 celní kvóty pro konzervované houby podle čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení rozdělí mezi dodavatelské země v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Odchylně od čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2125/95 je v roce 2004 platnost dovozních licencí osm měsíců od jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [3]. Jejich doba platnosti však nesmí přesáhnout 31. prosinec 2004.
          Článek 3
          1. Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2125/95:
          a) žádosti o licence, které podali tradiční dovozci v lednu 2004 ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2125/95, se nesmějí vztahovat na množství vyšší než 35 % průměrného ročního množství dovozů pocházejících z jiných zemí než Polska, Bulharska a Rumunska a uskutečněných podle uvedeného nařízení v předcházejících třech kalendářních letech;
          b) žádosti o licence, které podali tradiční dovozci v květnu 2004 ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2125/95, se nesmějí vztahovat na množství vyšší než 65 % průměrného ročního množství dovozů pocházejících z jiných zemí než Polska, Bulharska a Rumunska a uskutečněných podle uvedeného nařízení v předcházejících třech kalendářních letech;
          2. Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2125/95 se žádosti o licence pro rok 2004, které podali noví dovozci ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, nesmějí vztahovat na množství vyšší než 8 % množství přiděleného podle uvedeného ustanovení.
          Článek 4
          Odchylně od čl. 6. odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 2125/95 v roce 2004:
          a) dovozci podávají své žádosti o dovozní licence příslušným vnitrostátním orgánům první a druhý pracovní den v lednu a/nebo první a druhý pracovní den v květnu;
          b) čtvrtý pracovní den měsíce ledna oznámí členské státy Komisi množství, pro něž byly žádosti o licence podány v lednu, a čtvrtý pracovní den měsíce května množství, pro něž byly žádosti o licenci podány v květnu;
          c) množství, o něž nebylo v lednu 2004 zažádáno, se podle svého původu převedou do následujícího dovozního období a může o ně být zažádáno v květnu 2004;
          d) množství oznámená členskými státy se rozdělí podle produktů v souladu s kombinovanou nomenklaturou, přičemž se odděleně uvedou množství, o která požádali tradiční dovozci a o která požádali noví dovozci;
          e) dovozní licence se vydávají sedmý pracovní den po dni, kdy členské státy oznámily Komisi množství, pro něž byly žádosti o licence podány, pokud Komise během této lhůty nepřijme zvláštní opatření.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 (Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9).
          [2] Úř. věst. L 212, 7.9.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1142/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 39).
          [3] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Rozdělení kvót pro konzervované houby podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2125/95 pro rok 2004, v tunách (odkapané hmotnosti)
          Dodavatelské země | Rok 2004 |
          1. leden až 30. duben 2004 | 1. květen až 31. prosinec 2004 |
          Bulharsko | 874 | 1751 |
          Rumunsko | 166 | 334 |
          Čína | 7576 | 15174 |
          ostatní | 1096 | 2194 |
          Rezerva pro rok 2004 | 1000 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.