Nařízení Komise (ES) č. 2335/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2402/96, pokud jde o celní kvóty pro maniokový škrob

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2335/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2335/2003
          ze dne 30. prosince 2003,
          kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2402/96, pokud jde o celní kvóty pro maniokový škrob
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [1], a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT [2], a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) dovozci z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska by měli mít možnost využít nařízení (ES) č. 2402/96 ze dne 17. prosince 1996 o otevření určitých ročních celních kvót pro batáty a maniokový škrob a stanovení pravidel pro správu těchto kvót [3];
          (2) za účelem zabránění nesrovnalostem na trhu je nezbytné rozdělit pro rok 2004, odchylně od nařízení (ES) č. 2402/96, roční kvóty pro dovoz maniokového škrobu na dvě podkvóty;
          (3) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2402/96 se v roce 2004 celní kvóta pro dovoz 10000 tun maniokového škrobu do Společenství, která je uvedena v daném článku, rozděluje na dvě podkvóty uvedené v části A přílohy tohoto nařízení.
          2. Odchylně od čl. 1 odst. 4 nařízení č. 2402/96 se pro rok 2004 dodatečná autonomní roční celní kvóta pro dovoz 10500 tun maniokového škrobu do Společenství, z níž 10000 tun je vyhrazeno pro Thajsko a která je uvedena v daném článku, rozděluje na dvě podkvóty uvedené v části B přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 14.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Rozdělení ročních kvót pro dovoz maniokového škrobu do podkvót v roce 2004
          A. Roční celní kvóta pro dovoz 10000 tun maniokového škrobu do Společenství uvedená v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2402/96 se rozděluje v roce 2004 takto:
          - 1. leden až 30. duben 2004: 3333 tuny
          - 1. květen až 31. prosinec 2004: 6667 tun.
          B. Dodatečná autonomní roční celní kvóta pro dovoz
          10500
          tun maniokového škrobu do Společenství, z níž je
          10000
          tun vyhrazeno pro Thajsko a která je uvedena v čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 2402/96, se rozděluje v roce 2004 takto:
          Období | Dovozní kvóta | Vyhrazeno pro Thajské království |
          1. leden až 30. duben 2004: | 3500 tun | 3333 tuny |
          1. květen až 31. prosinec 2004: | 7000 tun | 6667 tun |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.