Nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2336/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2336/2003
          ze dne 30. prosince 2003,
          kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 670/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu [1], a zejména na čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 3 odst. 3 první pododstavec, čl. 4 odst. 4 a článek 11 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Členské státy by měly Komisi pravidelně v jednotném formátu předávat údaje o množstvích vyrobeného, dovezeného, vyvezeného a prodaného alkoholu, o jeho zásobách na konci hospodářského roku a o předpokládané výrobě, aby Komise mohla vypracovat bilanci alkoholu ve Společenství podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 670/2003 a mít přehled o vývoji obchodu.
          (2) Ethanol nezemědělského původu může být pro některé účely použit jako náhražka alkoholu zemědělského původu. Bilance Společenství by tedy měla zahrnovat i tento druh produktu.
          (3) Členským státům a Komisi by mělo být umožněno trvale sledovat obchodní výměny, aby bylo možné lépe vyhodnocovat vývoj na trhu. Pro tyto účely by mělo být upraveno vydávání dovozních licencí. Oznámení o vydaných dovozních licencích by měla být předávána každý týden.
          (4) Doba platnosti licencí by měla být stanovena s ohledem na obchodní zvyklosti a obvyklé dodací lhůty v mezinárodním obchodu.
          (5) V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 670/2003 je vydání licence podmíněno složením jistoty, která zcela nebo částečně propadne, jestliže dovoz není uskutečněn vůbec nebo jen částečně. Je tedy třeba stanovit výši této jistoty.
          (6) Na dovozní licence a jistoty se vztahuje nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhradypředem pro zemědělské produkty [2], a nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty [3], nestanoví-li toto nařízení jinak.
          (7) Nařízení Komise (EHS) č. 2541/84 ze dne 4. září 1984 o stanovení vyrovnávacího poplatku při dovozu ethanolu zemědělského původu získaného ve Francii do ostatních členských států [4] se stalo nadbytečným, a mělo by být tedy zrušeno.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I OBLAST PŮSOBNOSTI
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro bilanci ethanolu ve Společenství a pro režim dovozních licencí podle nařízení (ES) č. 670/2003.
          KAPITOLA II BILANCE SPOLEČENSTVÍ
          Článek 2
          Vypracování bilance Společenství
          Nejpozději do 31. března každého roku Komise předloží bilanci ethanolu ve Společenství za předchozí kalendářní rok. Bilance s informacemi o trhu s ethanolem na úrovni Společenství se předkládá Řídícímu výboru pro víno ve formátu stanoveném v příloze I tohoto nařízení a zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 3
          Informace o ethanolu zemědělského původu
          Členské státy sdělí Komisi nejpozději do posledního pracovního dne druhého měsíce po skončení příslušného období tyto informace o ethanolu zemědělského původu podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 670/2003:
          a) čtvrtletní dovoz ze třetích zemí rozepsaný podle kódů kombinované nomenklatury a podle země původu za použití kódů nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství podle nařízení Komise (ES) č. 1779/2002 [5];
          b) čtvrtletní vývoz do třetích zemí, včetně veškerého vývozu alkoholu nezemědělského původu;
          c) čtvrtletní výrobu rozepsanou podle použitých produktů ve formátu stanoveném v příloze II tohoto nařízení;
          d) objem prodeje za předchozí čtvrtletí rozepsaný podle různých odvětví určení ve formátu stanoveném v příloze III tohoto nařízení;
          e) zásoby výrobců alkoholu v příslušné zemi na konci každého roku ve formátu stanoveném v příloze IV tohoto nařízení;
          f) dvakrát ročně odhady týkající se výroby v běžném roce, a to do 28. února a do 31. srpna ve formátu stanoveném v příloze V tohoto nařízení.
          Pro účely písm. d) prvního pododstavce se prodejem rozumí dodání ethanolu výrobcem nebo dovozcem alkoholu za účelem jeho zpracování nebo balení.
          Uvedené údaje jsou vyjádřeny v hektolitrech čistého alkoholu.
          Členské státy mohou stanovit režimy hlášení, aby zajistily shromažďování údajů uvedených pod písm. c), d), e) a f) prvního pododstavce.
          Článek 4
          Informace o ethanolu nezemědělského původu
          Členské státy sdělí Komisi nejpozději do posledního pracovního dne druhého měsíce po skončení příslušného období tyto informace o ethanolu nezemědělského původu podle čl. 3 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 670/2003:
          a) čtvrtletní výrobu rozepsanou podle syntetického alkoholu a jiných druhů alkoholu;
          b) čtvrtletní dovoz ze třetích zemí ve formátu stanoveném v příloze VII tohoto nařízení;
          c) čtvrtletní vývoz do třetích zemí, není-li zahrnut do vývozu oznámeného podle čl. 3 písm. b) tohoto nařízení;
          d) objem prodeje za předchozí čtvrtletí rozepsané podle syntetického alkoholu a jiných druhů alkoholu;
          e) zásoby výrobců alkoholu na konci roku rozepsané podle syntetického alkoholu a jiných druhů alkoholu.
          Pro účely písm. d) prvního pododstavce se "objemem prodeje" rozumí množství alkoholu prodaného výrobním průmyslovým odvětvím na trhu Společenství.
          Informace podle písm. a), d) a e) prvního pododstavce se uvádějí ve formátu stanoveném v příloze VI. Uvedené údaje jsou vyjádřeny v hektolitrech čistého alkoholu.
          KAPITOLA III DOVOZNÍ LICENCE
          Článek 5
          Vydávání licencí
          1. Při dovozu výrobků uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 670/2003 do Společenství se od 27. ledna 2004 vyžaduje předložení dovozní licence. Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství.
          2. Na licence podle této kapitoly se použije nařízení (ES) č. 1291/2000.
          3. V žádosti o dovozní licenci a v dovozní licenci pro alkohol zemědělského původu musí být v kolonce 8 uveden název země původu. V kolonce "povinný údaj" musí být zaškrtnuto "ano". Na žadatelovu žádost může správní orgán, který licenci vydal, pouze jednou nahradit zemi původu jinou zemí.
          4. Členské státy mohou stanovit, že dovozní cena (CIF) alkoholu musí být uvedena v kolonce 20.
          Článek 6
          Doba platnosti
          Dovozní licence jsou platné od data vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 do konce čtvrtého následného měsíce.
          Článek 7
          Oznámení o dovozních licencích
          1. Členské státy oznámí Komisi každý čtvrtek nebo první následující pracovní den, je-li čtvrtek dnem pracovního klidu, množství produktů uvedených v článku 1 nařízení (ES) č. 670/2003, rozepsaných podle kódů kombinované nomenklatury a podle země původu, pro které byly v předchozím týdnu vydány dovozní licence.
          2. Domnívá-li se členský stát, že množství, pro která byly v tomto členském státu podány žádosti o dovozní licence, mohou způsobit narušení trh, neprodleně o tom informuje Komisi a uvede množství podle jednotlivých druhů produktů. Komise situaci přezkoumá a informuje o ní členské státy.
          Článek 8
          Jistota
          Jistota pro dovozní licence se stanoví na 1 EUR na hektolitr.
          Na jistoty podle této kapitoly se použije nařízení (EHS) č. 2220/85.
          KAPITOLA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 9
          Zasílání sdělení
          Členské státy zašlou informace uvedené v článcích 3 a 4 pro první čtvrtletí roku 2004 nejpozději do 31. srpna 2004.
          Sdělení podle tohoto nařízení se zasílají Komisi na adresu uvedenou v příloze VIII.
          Článek 10
          Zrušení
          Nařízení (EHS) č. 2541/84 se zrušuje.
          Článek 11
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 6.
          [2] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 (Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21).
          [3] Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1932/1999 (Úř. věst. L 240, 10.9.1999, s. 11).
          [4] Úř. věst. L 238, 6.9.1984, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3826/85 (Úř. věst. L 371, 31.12.1985, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 296, 5.10.2002, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Výroba ethanolu zemědělského původu podle čl. 3 písm. c)
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Množství prodaného ethanolu zemědělského původu podle čl. 3 písm. d)
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Zásoby ethanolu zemědělského původu podle čl. 3 písm. e)
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Odhad výroby ethanolu zemědělského původu v běžném roce podle čl. 3 písm. f)
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Výroba, prodej a zásoby ethanolu nezemědělského původu podle čl. 4 písm. a), d) a e)
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VII
          Dovoz ethanolu nezemědělského původu podle čl. 4 písm. b)
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VIII
          Adresa pro zasílání sdělení podle článku 9
          Evropská komise – GŘ Zemědělství D.4
          Fax: (32-2) 295 92 52
          E-mail: agri-d4@cec.eu.int
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.