Nařízení Komise (ES) č. 2338/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2338/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2338/2003
          ze dne 30. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na čl. 68 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 883/2001 [2] obsahuje některé odchylky, podle kterých mohou Austrálie a Spojené státy americké do 31. prosince 2003 používat zjednodušený postup pro vydávání licencí.
          (2) Protože probíhající dvoustranná jednání s těmito dvěmi zeměmi neskončí před koncem roku, je třeba vzhledem k pokroku v jednání prodloužit platnost těchto odchylek na omezenou dobu, aby bylo zabráněno narušení obchodu.
          (3) Nařízení (ES) č. 883/2001 by tedy mělo být aktualizováno, aby byla zohledněna skutečnost, že nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů [3], se použije ode dne 1. srpna 2003.
          (4) Nařízení (ES) č. 883/2001 by proto mělo být změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 883/2001 se mění takto:
          1. v článku 27 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Ustanovení čl. 24 odst. 2 a článku 26 se použijí do 31. prosince 2005."
          2. v příloze VIII části B se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. Označení produktu v kolonce 6 formuláře VI 1 a v kolonce 5 výpisu VI 2 se provádí v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 753/2002."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1220/2003 (Úř. věst. L 170, 9.7.2003, s. 3).
          [3] Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1205/2003 (Úř. věst. L 168, 5.7.2003, s. 13).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.