Nařízení Komise (ES) č. 2339/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2339/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2339/2003
          ze dne 30. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství [1], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 4 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 [2] stanoví prováděcí pravidla pro nabídkové řízení na organizaci dodávek v členských státech, které se účastní tohoto opatření Společenství.
          (2) Produkty přidělené v rámci ročního plánu, které jsou určeny k odebrání z intervenčních zásob, mohou být dodávány nezpracované nebo častěji zpracované pro výrobu potravin anebo mohou být odebrány jako platba za výrobu potravin mobilizovaných na trhu Společenství. U posledního druhu dodávek je třeba upřesnit, které produkty v intervenčních zásobách mohou být odebrány jako platba za výrobu produktů z obilovin a mléčných výrobků.
          (3) Aby bylo možné účinněji reagovat na potřeby charitativních organizací a rozšířit nabídku dodávaných potravin, mělo by být stanoveno, že produkty z intervenčních zásob mohou být přidány do jiných produktů za účelem výroby potravin. V těchto případech však musí u každého hotového produktu představovat produkty z intervenčních zásob nejméně 50 % čisté hmotnosti dodávané potraviny.
          (4) Nařízení (EHS) č. 3149/92 by tedy mělo být změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 3149/92 se mění takto:
          1. článek 4 se mění takto:
          a) v odst. 2 písm. a):
          i) v prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:
          "Produktem, jenž má být dodán, je buď produkt odebraný z intervenčních zásob v nezpracované formě nebo ve stavu po balení a/nebo zpracování, nebo produkt mobilizovaný na trhu za produkt odebraný z intervenčních zásob jako platba za dodávku.";
          ii) za druhý pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:"V případě podle druhého pododstavce třetí odrážky, pokud se dodávka týká obilovin nebo produktů z obilovin, musí být ve vypsání nabídkového řízení přesně uvedeno, že odebraný produkt je určitou obilovinou ze zásob intervenční agentury. Týká-li se dodávka mléčných výrobků, musí být ve vypsání nabídkového řízení přesně uvedeno, který produkt, tj. máslo nebo sušené mléko, má být odebrán ze zásob intervenční agentury podle toho, jaké zásoby má tato agentura k dispozici.";
          b) vkládá se nový odstavec 2a, který zní:
          "2a. Intervenční produkty mohou být přidány nebo přimíchány do jiných produktů mobilizovaných na trhu pro výrobu potravin, které mají být dodány pro účely provádění plánu. V těchto případech musí produkty z intervenčních zásob představovat nejméně 50 % čisté hmotnosti dodávané potraviny.
          Pro účely používání prvního pododstavce musí být ve vypsání nabídkového řízení výslovně uvedeno, že produkty z intervenčních zásob musí představovat nejméně 50 % čisté hmotnosti dodávané potraviny.";
          2. v čl. 9 prvním pododstavci se doplňuje nová odrážka, která zní:
          "— nabídková řízení byla v souladu s článkem 4 a dodávky byly prováděny v souladu s ustanoveními tohoto nařízení."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 352, 15.12.1987, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2535/95 (Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 3).
          [2] Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1921/2002 (Úř. věst. L 293, 29.10.2002, s. 9).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.