Nařízení Komise (ES) č. 2340/2003 ze dne 29. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1279/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené rozhodnutími Rady (ES) č. 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polsko a Maďarsko

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2340/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2340/2003
          ze dne 29. prosince 2003,
          kterým se pro rok 2004 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1279/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené rozhodnutími Rady (ES) č. 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polsko a Maďarsko
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], zejména na čl. 32 odst. 1 první pododstavec tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1279/98 [2] stanovilo prováděcí pravidla pro koncese týkající se dovozu produktů z hovězího a telecího masa v rámci celních kvót otevřených pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polsko a Maďarsko.
          (2) S výhradou ratifikace Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy"), přistoupí Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko k Evropské unii dne 1. května 2004. Kvóty přidělené těmto zemím by tedy měly být otevřeny pouze do data jejich přistoupení.
          (3) Aby mohly hospodářské subjekty z nových členských států využívat preferenčních kvót udělených Bulharsku a Rumunsku podle nařízení (ES) č. 1279/98, měla by být množství dostupná pro kvótové období od 1. ledna 2004 do 30. června 2004 poměrným způsobem rozdělena do dvou tranší. První tranše by měla být otevřena na období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004.
          (4) Množství dostupná pro období od 1. ledna 2004 do 30. června 2004 v rámci celních kvót otevřených podle nařízení (ES) č. 1279/98 pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko by měla být plně k dispozici do 30. dubna 2004.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od čl. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1279/98 jsou pro období od 1. ledna do 30. června 2004 množství rozdělena takto:
          a) od 1. ledna do 30. dubna 2004 50 % příslušných kvót stanovených v článku 1 uvedeného nařízení pro produkty pocházející z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska;
          b) pro produkty pocházející z Bulharska a Rumunska;
          (i) od 1. ledna do 30. dubna 2004 33 % příslušných kvót stanovených v článku 1 uvedeného nařízení;
          (ii) od 1. května do 30. června 2004 17 % příslušných kvót stanovených v článku 1 uvedeného nařízení.
          2. Pokud jsou množství krytá žádostmi o dovozní licence předloženými pro tranši od 1. července do 31. prosince 2003 nižší než množství dostupná, jsou odchylně od čl. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1279/98 zbývající množství přidána k množstvím dostupným pro tranše uvedené v odst. 1 písm. a) a odst. 1 písm. b) bodu i) tohoto článku.
          Zbývající množství tranše uvedené v odst. 1 písm. b) bodu i) jsou přidána k množstvím dostupným pro tranši uvedenou v odst. 1 písm. b) bodu ii).
          Článek 2
          Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1279/98 jsou dovozní licence vydané od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 platné 120 dní ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [3]. Po 30. dubnu 2004 však neplatí žádné licence týkající se produktů pocházejících z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.).
          [2] Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 44.).
          [3] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.