Nařízení Komise (ES) č. 2344/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2344/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2344/2003
          ze dne 30. prosince 2003,
          kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 byla s účinkem od 1. ledna 2004 nahrazena nařízením Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [2].
          (2) Komise přijala nařízení (ES) č. 1871/2003 [3], (ES) č. 1949/2003 [4] a (ES) č. 2205/2003 [5], kterými se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1832/2002 [6].
          (3) S cílem zajistit, aby kombinovaná nomenklatura, jež se má používat ode dne 1. ledna 2004, obsahovala změny zavedené těmito třemi nařízeními, je v důsledku toho třeba změnit přílohu I nařízení (EHS) č. 2658/87, ve znění nařízení (ES) č. 1789/2003.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87, ve znění nařízení (ES) č. 1789/2003, se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2205/2003 (Úř. věst. L 330, 18.12.2003, s. 10).
          [2] Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 15.
          [5] Úř. věst. L 330, 18.12.2003, s. 10.
          [6] Úř. věst. L 290, 28.10.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. Doplňková poznámka 7 ke kapitole 2 kombinované nomenklatury se nahrazuje tímto:
          "7. Ve smyslu čísla 0210 se výrazem "maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu" rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2 % hmotnostních, pokud nasolení zajišťuje dlouhodobou konzervaci."
          2. doplňková poznámka 2 ke kapitole 15 kombinované nomenklatury se mění takto:
          1. v doplňkové poznámce 2 části A se tabulka I nahrazuje tímto:
          "Tabulka I Podíl mastných kyselin v % na celkovém množství mastných kyselin
          Mastné kyseliny | Procentuální zastoupení |
          Kyselina myristová | ≤ 0,05 |
          Kyselina palmitová | 7,5 – 20,0 |
          Kyselina palmitolejová | 0,3 – 3,5 |
          Kyselina heptadekanová | ≤ 0,3 |
          Kyselina heptadecenová | ≤ 0,3 |
          Kyselina stearová | 0,5 – 5,0 |
          Kyselina olejová | 55,0 – 83,0 |
          Kyselina linolová | 3,5 – 21,0 |
          Kyselina linoleová | ≤ 1,0 |
          Kyselina arachidová | ≤ 0,6 |
          Kyselina eikosenová | ≤ 0,4 |
          Kyselina behenová | ≤ 0,3 |
          Kyselina lignocerová | ≤ 0,2 |
          2. doplňková poznámka 2 část B se mění takto:
          a) úvodní odstavec se nahrazuje tímto:
          "Do položky 150910 patří pouze olivové oleje vymezené v níže uvedených bodech I a II, které byly získány výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž nedochází ke změně oleje, a které nebyly jinak zpracovány než prostřednictvím praní, dekantace, odstřeďování nebo filtrace. Oleje získané z oliv pomocí rozpouštědel, chemických nebo biochemických činidel nebo reesterifikací, jakož i jakékoli směsi olejů jiného druhu do této položky nepatří."
          b) doplňková poznámka 2 část B odst. I se mění takto:
          i) výraz "panenský lampantový olivový olej" se nahrazuje výrazem "lampantový olivový olej";
          ii) písmeno c) se nahrazuje tímto:
          "c) obsah nasycených mastných kyselin ve 2.pozici triglyceridů nejvýše 1,5 %;"
          iii) písmeno g) se mění takto:
          - body 1 a 3 se zrušují;
          - bod 4 se nahrazuje tímto:
          - "4. organoleptické vlastnosti s mediánem závad vyšším než 2,5 v souladu s přílohou XII nařízení (EHS) č. 2568/91;"
          c) doplňková poznámka 2 část B odst. II se mění takto:
          i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nejvýše 2,0 g na 100 g;"
          ii) písmeno e) se nahrazuje tímto:
          "e) koeficient extinkce K270 nejvýše 0,25;"
          iii) písmeno g) se nahrazuje tímto:
          "g) organoleptické vlastnosti s mediánem závad nejvýše 2,5 v souladu s přílohou XII nařízení (EHS) č. 2568/91;"
          iv) písmeno ij) se nahrazuje tímto:
          "ij) obsah nasycených mastných kyselin na 2.pozici triglyceridů nejvýše 1,5 %;"
          3. doplňková poznámka 2 část C se mění takto:
          a) písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nejvýše 1,0 g na 100 g;"
          b) písmena c) a d) se nahrazují tímto:
          "c) koeficient extinkce K270 nejvýše 0,90;
          d) odchylka koeficientu extinkce (ΔK) v oblasti 270 nanometrů nejvýše 0,15;"
          c) písmeno f) se nahrazuje tímto:
          "f) obsah nasycených mastných kyselin ve 2.pozici triglyceridů nejvýše 1,8 %;"
          4. doplňková poznámka 2 část D se mění takto:
          a) písmeno a) se zrušuje;
          b) písmeno c) se nahrazuje tímto:
          "c) obsah nasycených mastných kyselin ve 2.pozici triglyceridů nejvýše 2,2 %;"
          5. v doplňkové poznámce 2 části E se druhá část věty nahrazuje tímto:
          "za podmínky, že je obsah nasycených mastných kyselin ve 2. pozici triglyceridů nižší než 2,2 %, suma trans-isomerů kyseliny olejové nižší než 0,4 %, suma trans-isomerů kyseliny linolové + linolenové nižší než 0,35 % a rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 nižší než 0,5."
          3. u kódu KN 15091010 se popis zboží ve druhém sloupci nahrazuje tímto:
          "Lampantový olivový olej"
          ;
          4 doplňková poznámka 1 ke kapitole 21 kombinované nomenklatury se zrušuje.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.