Směrnice Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenamifosText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/2/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/2/ES
          ze dne 9. ledna 2004,
          kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenamifos
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/62/ES [2], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [3], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/60/ES [4], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [5], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/69/ES [6], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) U obilovin a produktů rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, odrážejí maximální limity minimální použitá množství pesticidů potřebná pro dosažení účinné ochrany rostlin, aplikovaná takovým způsobem, aby množství reziduí bylo co nejmenší a bylo toxikologicky přijatelné, zejména s ohledem na ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitelů z hlediska odhadu jejich dietárního příjmu. U potravin živočišného původu odrážejí maximální limity reziduí spotřebu obilovin a produktů rostlinného původu ošetřených pesticidy u zvířat, přičemž se zohlední případné přímé důsledky použití veterinárních léčiv. Maximální limity reziduí (MLR) stanovené na úrovni Společenství představují nejvyšší množství, která se mohou v komoditách vyskytovat, pokud producenti dodržely zásady správné zemědělské praxe.
          (2) Maximální limity reziduí pesticidů jsou neustále přezkoumávány a s ohledem na nové informace a údaje měněny. Maximální limity reziduí jsou stanoveny na úrovni meze stanovitelnosti, pokud povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k detekovatelným množstvím reziduí pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, pokud nejsou povolena žádná použití, pokud nebyly pro použití, která byla povolena členskými státy, předloženy nezbytné údaje, nebo pokud jejich použití ve třetích zemích vedoucí k přítomnosti reziduí pesticidů v potravinách nebo na potravinách, které mohou být uváděny do oběhu na trhu ve Společenství, nebyla podložena nezbytnými údaji.
          (3) Jeden členský stát informoval Komisi o svém přání přezkoumat v souladu s článkem 8 směrnice 90/642/EHS vnitrostátní maximální limity fenamifosu kvůli obavám z expozice spotřebitelů. Komisi byl předložen návrh na přezkoumání maximálních limitů reziduí stanovených na úrovni Společenství.
          (4) Celoživotní i krátkodobá dietární expozice spotřebitelů fenamifosu, na nějž se vztahuje tato směrnice, byla znovu posouzena a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými ve Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací [7]. Bylo vypočteno, že maximální limity reziduí stanovené v této směrnici nevedou k nepřijatelné expozici spotřebitelů.
          (5) Případná akutní expozice spotřebitelů těmto pesticidům prostřednictvím jednotlivých potravin, které mohou obsahovat jejich rezidua, byla posouzena a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými v Evropské unii, přičemž byly zohledněny pokyny vydaná Světovou zdravotnickou organizací. Byl učiněn závěr, že rezidua pesticidů v množství nepřevyšujícím maximální limity reziduí navržené v této směrnici nevyvolávají akutní toxické účinky.
          (6) Prostřednictvím Světové obchodní organizace byly vedeny konzultace s obchodními partnery Společenství ohledně maximálních limitů reziduí navržených v této směrnici a jejich připomínky k těmto limitům byly zohledněny.
          (7) Byla zohledněna stanoviska Vědeckého výboru pro rostliny, a zejména jeho rady a doporučení týkající se metodologie ochrany spotřebitelů zemědělských produktů ošetřených pesticidy.
          (8) Přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by tedy měly být změněny.
          (9) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Do tabulky v části A přílohy II směrnice 86/362/EHS se doplňují tyto řádky:
          "Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg |
          fenamifos (suma fenamifosu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako fenamifos) | 0,02 obiloviny |
          Článek 2
          Příloha II část B směrnice 86/363/EHS se doplňuje takto:
          "Rezidua pesticidů | Maximální limity (mg/kg) |
          v mase, včetně tuku, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích uvedených v příloze I pod kódy KN 02010202020302040205000002060207020802090002101601001602 | v mléce a v mléčných výrobcích uvedených v příloze I pod kódy KN 040104020405000406 | v čerstvých vejcích bez skořápek, pokud jde o ptačí vejce a žloutky uvedené v příloze I pod kódy KN 0407000408 |
          fenamifos (suma fenamifosu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako fenamifos) | 0,01 | 0,005 | 0,01 |
          Článek 3
          Příloha II směrnice 90/642/EHS se mění takto:
          "Maximální limity reziduí pro fenamifos uvedené v příloze této směrnice se doplňují k maximálním limitům reziduí uvedeným v příloze II směrnice 90/642/EHS."
          Článek 4
          Členské státy přijmou a zveřejní právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. července 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
          Budou tyto předpisy používat od 1. srpna 2004.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 5
          Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 6
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 9. ledna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37.
          [2] Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 70.
          [3] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43.
          [4] Úř. věst. L 155, 24.6.2003, s. 15.
          [5] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71.
          [6] Úř. věst. L 175, 15.7.2003, s. 37.
          [7] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity rezidují | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |
          fenamifos (suma fenamifosu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako fenamifos) |
          1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy
          (i)CITRUSOVÉ PLODY | 0,02 |
          Grapefruity | |
          Citrony | |
          Kyselé lajmy | |
          Mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů) | |
          Pomeranče | |
          Šedok | |
          Ostatní | |
          (ii)OŘECHY (VE SKOŘÁPCE NEBO JÁDRA) | 0,02 |
          Mandle | |
          Para ořechy | |
          Kešu ořechy | |
          Kaštany jedlé | |
          Kokosové ořechy | |
          Lískové ořechy | |
          Makadamie | |
          Pekanové ořechy | |
          Piniové oříšky | |
          Pistácie | |
          Vlašské ořechy | |
          Ostatní | |
          (iii)JÁDROVE OVOCE | 0,02 |
          Jablka | |
          Hrušky | |
          Kdoule | |
          Ostatní | |
          (iv)PECKOVÉ OVOCE | 0,02 |
          Meruňky | |
          Třešně a višně | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | |
          Švestky a slívy | |
          Ostatní | |
          (v)BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE | 0,02 |
          (a)Hrozny révy vinné stolní a moštové | |
          Hrozny stolní | |
          Hrozny moštové | |
          (b)Jahody (kromě lesních) | |
          (c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | |
          Ostružiny | |
          Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
          Ostružinomaliny | |
          Maliny | |
          Ostatní | |
          (d)Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího) | |
          Borůvky | |
          Klikva | |
          Rybíz (červený, bílý a černý) | |
          Angrešt | |
          Ostatní | |
          (e)Planě rostoucí bobulové ovoce | |
          (vi)RŮZNÉ | |
          Avokádo | |
          Banány | 0,05 |
          Datle | |
          Fíky | |
          Kiwi | |
          Kumkvat | |
          Liči | |
          Mango | |
          Olivy | |
          Mučenka | |
          Ananas | |
          Granátová jablka | |
          Ostatní | 0,02 |
          2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená
          (i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | |
          Řepa salátová | |
          Mrkev | 0,05 |
          Celer bulvový | |
          Křen | |
          Topinambury | |
          Pastinák | |
          Petržel kořenová | |
          Ředkvička | |
          Černý kořen | |
          Batáty | |
          Tuřín | |
          Vodnice | |
          Jam | |
          Ostatní | 0,02 |
          (ii)CIBULOVÁ ZELENINA | 0,02 |
          Česnek | |
          Cibule kuchyňská | |
          Šalotka | |
          Cibule jarní | |
          Ostatní | |
          (iii)PLODOVÁ ZELENINA | |
          (a)Lilkovité | |
          Rajčata | 0,05 |
          Paprika zeleninová | 0,1 |
          Lilek | 0,05 |
          Ostatní | 0,02 |
          (b)Tykvovité – s jedlou slupkou | |
          Okurky salátové | 0,05 |
          Okurky nakládačky | |
          Cukety | 0,05 |
          Ostatní | 0,02 |
          (c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | |
          Melouny cukrové | 0,05 |
          Tykve | |
          Melouny vodní | 0,05 |
          Ostatní | 0,02 |
          (d)Kukuřice cukrová | 0,02 |
          (iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA | |
          (a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | 0,02 |
          Brokolice | |
          Květák | |
          Ostatní | |
          (b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | |
          Kapusta růžičková | 0,05 |
          Kapusta hlávková a zelí hlávkové | 0,05 |
          Ostatní | 0,02 |
          (c)Košťálová zelenina listová | 0,02 |
          Pekingské zelí | |
          Kadeřávek | |
          Ostatní | |
          (d)Kedlubny | 0,02 |
          (v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | 0,02 |
          (a)Salát a podobná zelenina | |
          Řeřicha setá | |
          Polníček | |
          Salát hlávkový | |
          Endivie | |
          Ostatní | |
          (b)Špenát a podobná zelenina | |
          Špenát | |
          Mangold (řapíky) | |
          Ostatní | |
          (c)Potočnice lékařská | |
          (d)Čekanka salátová | |
          (e)Čerstvé bylinky | |
          Kerblík | |
          Pažitka | |
          Petrželová nať | |
          Celerová nať | |
          Ostatní | |
          (vi)LUSKOVÁ ZELENINA (ČERSTVÁ) | 0,02 |
          Fazolové lusky | |
          Vyluštěná fazolová semena | |
          Hrachové lusky | |
          Vyluštěná hrachová zrna | |
          Ostatní | |
          (vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (ČERSTVÁ) | 0,02 |
          Chřest | |
          Kardy | |
          Celer řapíkatý | |
          Fenykl sladký | |
          Artyčoky | |
          Pór | |
          Reveň | |
          Ostatní | |
          (viii)HOUBY | 0,02 |
          (a)Žampiony pěstované | |
          (b)Žampiony volně rostoucí | |
          3.Luštěniny | 0,02 |
          Fazole | |
          Čočka | |
          Hrách | |
          Ostatní | |
          4.Olejnatá semena | 0,05 |
          Lněná semena | |
          Jádra podzemnice olejné | |
          Mák | |
          Sezamová semena | |
          Slunečnicová semena | |
          Semena řepky | |
          Sójové boby | |
          Hořčičná semena | |
          Bavlníková semena | |
          Ostatní | |
          5.Brambory | 0,02 |
          Konzumní brambory rané | |
          Konzumní brambory pozdní | |
          6.ČajCamellia sinensis | 0,05 |
          7.Chmel | 0,05 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.