Směrnice Komise 2004/5/ES ze dne 20. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2001/15/ES za účelem zařazení určitých látek do přílohyText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/5/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/5/ES
          ze dne 20. ledna 2004,
          kterou se mění směrnice 2001/15/ES za účelem zařazení určitých látek do přílohy
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny nebo s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 2001/15/ES ze dne 15. února 2001 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu [2], stanoví určité kategorie látek a pro každou z nich uvádí chemické látky, které mohou být použity při výrobě potravin pro zvláštní výživu. Ukládá členským státům, aby zakázaly od 1. dubna 2004 obchodování s výrobky, které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí.
          (2) V době přijetí směrnice 2001/15/ES nemohl být určitý počet chemických látek, které byly přidávány pro zvláštní výživové účely do některých potravin pro zvláštní výživu a které byly na trhu v některých členských státech, zařazen do přílohy uvedené směrnice, neboť tyto látky dosud nebyly zhodnoceny Vědeckým výborem pro potraviny.
          (3) Chemické látky, které byly od té doby zhodnoceny Vědeckým výborem pro potraviny nebo Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a obdržely příznivé vědecké hodnocení, by měly být zařazeny do přílohy směrnice 2001/15/ES.
          (4) Vzhledem k tomu, že výrobky obsahující tyto látky jsou na trhu v některých členských státech, je nezbytné provést tuto směrnici před 1. dubnem 2004, aby se tak předešlo použitelnosti zákazu stanoveného ve směrnici 2001/15/ES na tyto látky na omezenou dobu, neboť by to způsobilo nevhodné narušení trhu.
          (5) Směrnice 2001/15/ES by proto měla být změněna.
          (6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha směrnice 2001/15/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. března 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 20. ledna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 52, 22.2.2001, s. 19.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha směrnice 2001/15/ES se mění takto:
          1) Do oddílu týkajícího se kategorie 2. Minerální látky se doplňuje pod položku VÁPNÍK tento řádek:
          "Látka | Podmínky použití |
          Všechny PZV | PZLÚ |
          —síran | ×" | |
          2) Do oddílu týkajícího se kategorie 3. Aminokyseliny se doplňují tyto řádky:
          "Látka | Podmínky použití |
          Všechny PZV | PZLÚ |
          —Lserin | | × |
          —LarginylLasparagová kyselina | | × |
          —LlysylLasparagová kyselina | | × |
          —LlysylLglutamová kyselina | | × |
          —NacetylLcystein | | × |
          —NacetylLmethionin | | × ve výrobcích určených pro osoby starší jednoho roku" |
          3) Do oddílu týkajícího se kategorie 4. Karnitin a taurin se doplňuje tento řádek:
          "Látka | Podmínky použití |
          Všechny PZV | PZLÚ |
          —LkarnitinLvinná kyselina | ×" | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.