Směrnice Komise 2004/6/ES ze dne 20. ledna 2004, kterou se stanoví odchylka od směrnice 2001/15/ES za účelem odložení použití zákazu obchodování s určitými výrobkyText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/6/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/6/ES
          ze dne 20. ledna 2004,
          kterou se stanoví odchylka od směrnice 2001/15/ES za účelem odložení použití zákazu obchodování s určitými výrobky
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 2001/15/ES ze dne 15. února 2001 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu [2], stanoví určité kategorie látek a pro každou z nich uvádí chemické látky, které mohou být použity při výrobě potravin pro zvláštní výživu. Ukládá členským státům, aby zakázaly od 1. dubna 2004 obchodování s výrobky, které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí.
          (2) V době přijetí směrnice 2001/15/ES nemohl být určitý počet látek, které byly přidávány pro zvláštní výživové účely do některých potravin pro zvláštní výživu a které byly na trhu v některých členských státech, zařazen do přílohy uvedené směrnice, neboť tyto látky dosud nebyly zhodnoceny Vědeckým výborem pro potraviny.
          (3) Do doby, než Evropský úřad pro bezpečnost potravin uzavře hodnocení těchto látek, mělo by být nadále povoleno jejich používání při výrobě výrobků, které byly uvedeny na trh před vstupem této směrnice v platnost.
          (4) Vzhledem k datu 1. dubna 2004 stanovenému v čl. 3 písm. b) směrnice 2001/15/ES je nezbytné, aby byla tato směrnice provedena v krátké době.
          (5) Měla by být tedy stanovena odchylka od směrnice 2001/15/ES.
          (6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Pokud se použijí požadavky čl. 1 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2001/15/ES, mohou členské státy odchylně od čl. 3 druhého pododstavce písm. b) směrnice 2001/15/ES na svém území do 31. prosince 2006 nadále povolovat obchodování s výrobky obsahujícími látky uvedené v příloze této směrnice za předpokladu, že
          a) Evropský úřad pro bezpečnost potravin nevydal nepříznivé stanovisko, pokud jde o použití dotyčné látky při výrobě potravin pro zvláštní výživu, na které se vztahuje směrnice 2001/15/ES,
          b) dotyčná látka je používána při výrobě jedné nebo více potravin pro zvláštní výživu, které jsou uváděny na trh Společenství ke dni vstupu této směrnice v platnost.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 20. ledna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 52, 22.2.2001, s. 19.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          LÁTKY, KTERÉ MOHOU BÝT PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVOVÉ ÚČELY PŘIDÁVÁNY DO POTRAVIN PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU, NA NĚŽ SE VZTAHUJE SMĚRNICE 2001/15/ES
          Kategorie 1. Vitaminy
          VITAMIN E
          - poly(ethylenglykol) 1000, ether s (+)-α-tokoferolem, sukcinát
          Kategorie 2. Minerální látky
          BOR
          - kyselina boritá
          - boritan sodný
          VÁPNÍK
          - chelát s aminokyselinou
          - pidolát (5oxopyrrolidin2karboxylát)
          CHROM
          - chelát s aminokyselinou
          MĚĎ
          - chelát s aminokyselinou
          ŽELEZO
          - hydroxid železnatý
          - ferrumpidolát (ferrumbis(5oxopyrrolidin2karboxylát))
          - chelát s aminokyselinou
          SELEN
          - obohacené kvasnice
          HOŘČÍK
          - chelát s aminokyselinou
          - pidolát (5oxopyrrolidin2karboxylát)
          MANGAN
          - chelát s aminokyselinou
          ZINEK
          - chelát s aminokyselinou
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.