Směrnice Rady 2004/7/ES ze dne 20. ledna 2004, kterou se mění směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty v souvislosti s postupem přijímání odchylek a se svěřením prováděcích pravomocí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/7/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Rady 2004/7/ES
          ze dne 20. ledna 2004,
          kterou se mění směrnice 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty v souvislosti s postupem přijímání odchylek a se svěřením prováděcích pravomocí
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          vzhledem k k těmto důvodům:
          (1) V článcích 27 a 30 směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně [3] – jsou uvedeny postupy, které mohou vést k tichému souhlasu Rady s opatřeními odchylujícími se od uvedené směrnice.
          (2) Z důvodů průhlednosti a právní jistoty je vhodné dbát na to, aby každá odchylka podle článku 27 nebo 30 směrnice 77/388/EHS byla předmětem výslovného rozhodnutí přijatého Radou na návrh Komise.
          (3) Možnost tichého souhlasu Rady po uplynutí určité lhůty by tudíž měla být zrušena.
          (4) Aby se zabránilo tomu, že členský stát bude ponechán v nejistotě v souvislosti s tím, jak hodlá Komise naložit s jeho žádostí o povolení odchylky, měla by být stanovena lhůta, v níž by Komise musela Radě předložit buď návrh na povolení odchylky, nebo sdělení obsahující námitky.
          (5) Aby členský stát mohl lépe sledovat vyřízení žádosti, kterou podal, měla by být Komise povinna tento členský stát uvědomit, jakmile bude mít k dispozici údaje, které jsou podle jejího názoru k posouzení žádosti potřebné, a předat žádost v původním jazyce ostatním členským státům.
          (6) V čl. 27 odst. 1 druhé větě směrnice 77/388/EHS se poukazuje na to, že posouzení zanedbatelnosti vlivu zjednodušujícího opatření na výši daně splatné při konečné spotřebě se provádí celkově s ohledem na makroekonomické odhady pravděpodobného dopadu opatření na vlastní zdroje Společenství z daně z přidané hodnoty.
          (7) Jelikož chybí mechanismus pro přijímání závazných opatření k provádění směrnice 77/388/EHS, není směrnice v členských státech používána jednotně.
          (8) Pro lepší fungování vnitřního trhu je jednotné uplatňování systému daně z přidané hodnoty zásadní. Zavedení postupu pro přijímání opatření zajišťujících řádné provádění stávajících předpisů by v tomto ohledu bylo významným pokrokem.
          (9) Tato opatření by se měla týkat zejména problému dvojího zdanění u přeshraničních obchodních transakcí, který vzniká v důsledku toho, že jednotlivé členské státy nepoužívají jednotným způsobem ustanovení směrnice 77/388/EHS upravující místo dodání.
          (10) Oblast působnosti jednotlivých prováděcích opatření by však měla zůstat omezena, jelikož by tato opatření měla sloužit pouze k tomu, aby vyjasnila obsah určitého ustanovení směrnice 77/388/EHS, nikoliv k tomu, aby se od takového ustanovení odchylovala.
          (11) Přestože je oblast působnosti prováděcích opatření omezená, mají tato opatření rozpočtové dopady, které by mohly být pro jeden nebo více členských států významné.
          (12) Dopady těchto opatření na rozpočty členských států jsou důvodem k tomu, aby si Rada vyhradila právo vykonávat pravomoci související s prováděním směrnice 77/388/EHS.
          (13) Vzhledem k omezené oblasti působnosti navrhovaných opatření by prováděcí opatření ke směrnici 77/388/EHS měla přijmout Rada jednomyslně na návrh Komise.
          (14) Jelikož cílů této směrnice nemůže být z výše uvedených důvodů uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
          (15) Směrnici 77/388/EHS je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 77/388/EHS se mění takto:
          1. V článku 27 se odstavce 1, 2, 3 a 4 nahrazují tímto:
          "1. Rada může jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl zvláštní opatření odchylující se od ustanovení této směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup vyměřování daně nebo zabránit určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. Opatření zamýšlená ke zjednodušení postupu vyměřování daně smějí ovlivnit výši daňových příjmů členského státu vybranou při konečné spotřebě pouze v zanedbatelném rozsahu.
          2. Členský stát, který hodlá zavést opatření uvedená v odstavci 1, zašle Komisi žádost a poskytne jí veškeré potřebné údaje. Jestliže se Komise domnívá, že nemá k dispozici veškeré potřebné údaje, naváže do dvou měsíců od přijetí žádosti kontakt s příslušným členským státem a upřesní, které dodatečné údaje požaduje. Jakmile má Komise k dispozici všechny údaje, které jsou podle jejího názoru k posouzení žádosti potřebné, uvědomí o tom do jednoho měsíce členský stát, který žádost podal, a předá žádost v původním jazyce ostatním členským státům.
          3. Do tří měsíců od odeslání oznámení podle odstavce 2 poslední věty Komise předloží Radě příslušný návrh, nebo jí sdělí své námitky, pokud s povolením požadované odchylky nesouhlasí.
          4. V každém případě musí být postup uvedený v odstavcích 2 a 3 ukončen do osmi měsíců od přijetí žádosti Komisí."
          2. V hlavě XVII se doplňuje nový článek, který zní:
          "Článek 29a
          Prováděcí opatření
          Rada přijme jednomyslně na návrh Komise opatření nezbytná k provedení této směrnice."
          3. Článek 30 se nahrazuje tímto:
          "Článek 30
          Mezinárodní dohody
          1. Rada může jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby uzavřel s třetí zemí nebo s mezinárodní organizací dohodu, která obsahuje odchylky od této směrnice.
          2. Členský stát, který hodlá uzavřít takovouto dohodu, zašle Komisi žádost a poskytne jí veškeré potřebné údaje. Jestliže se Komise domnívá, že nemá k dispozici veškeré potřebné údaje, naváže do dvou měsíců od přijetí žádosti kontakt s příslušným členským státem a upřesní, které dodatečné údaje požaduje. Jakmile má Komise k dispozici všechny údaje, které jsou podle jejího názoru k posouzení žádosti potřebné, uvědomí o tom do jednoho měsíce členský stát, který žádost podal, a předá žádost v původním jazyce ostatním členským státům.
          3. Do tří měsíců od odeslání oznámení podle odstavce 2 poslední věty Komise předloží Radě příslušný návrh, nebo jí sdělí své námitky, pokud s povolením požadované odchylky nesouhlasí.
          4. V každém případě musí být postup uvedený v odstavcích 2 a 3 ukončen do osmi měsíců od přijetí žádosti Komisí."
          Článek 2
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 3
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 20. ledna 2004.
          Za Radu
          předseda
          C. McCreevy
          [1] Stanovisko ze dne 16. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 30. října 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/92/ES (Úř. věst. L 260, 11.10.2003, s. 8).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.