Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2004/11/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 92/24/EHS o omezovačích rychlosti nebo podobných palubních systémech omezení rychlosti u některých kategorií motorových vozidel

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/11/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2004/11/ES
          ze dne 11. února 2004,
          kterou se mění směrnice Rady 92/24/EHS o omezovačích rychlosti nebo podobných palubních systémech omezení rychlosti u některých kategorií motorových vozidel
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Měla by být přijata opatření zajišťující řádné fungování vnitřního trhu.
          (2) Směrnice Rady 92/24/EHS [2] je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu ES schvalování typu zavedeného směrnicí Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [3]. Ustanovení a definice směrnice 70/156/EHS týkající se vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí a samostatných technických celků se proto vztahují i na tuto směrnici.
          (3) Omezovače rychlosti ve vozidlech s maximální hmotností nad 10 tun používaných k přepravě osob a zboží prokázaly pozitivní vliv na bezpečnost silničního provozu, snížily závažnost zranění při nehodách a vedly rovněž k nižší spotřebě paliva a snížení znečištění ovzduší.
          (4) Působnost směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a používání omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství [4] byla rozšířena na lehká motorová vozidla kategorií M2 a N2. Je proto nezbytné změnit oblast působnosti směrnice 92/24/EHS, která se týká požadavků na konstrukci omezovačů rychlosti tak, aby se vztahovala na stejné kategorie motorových vozidel.
          (5) Směrnice 92/24/EHS by proto měla být změněna,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 92/24/EHS se mění takto:
          1. Článek 1 se nahrazuje tímto:
          Pro účely této směrnice se rozumí
          - "vozidlem" každé motorové vozidlo kategorie M2, M3, N2 nebo N3 podle přílohy II směrnice 70/156/EHS určené pro užití na silnici, které má nejméně čtyři kola a maximální konstrukční rychlost větší než 25 km/h,
          - "omezovačem rychlosti" zařízení omezující rychlost a určené pro užití ve vozidle v oblasti působnosti této směrnice, pro které může být uděleno schválení typu samostatného technického celku podle směrnice 70/156/EHS. Vestavěné systémy pro omezení maximální rychlosti vozidla, které jsou od počátku součástí konstrukce vozidel, musí splňovat stejné požadavky jako omezovače rychlosti."
          2. V příloze I bodě 1.1 třetím pododstavci se první věta nahrazuje tímto:
          "Účelem této směrnice je omezit maximální rychlost jízdy nákladních automobilů kategorií N2 a N3 a osobních automobilů kategorií M2 a M3 na určitou stanovenou hodnotu."
          Článek 2
          1. Od 17. listopadu 2004 nesmějí členské státy z důvodů, které se týkají omezovačů rychlosti nebo podobných systémů,
          - odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu vozidla, omezovače rychlosti nebo palubního systému pro omezení rychlosti ani
          - zakázat registraci, prodej nebo uvedení vozidla do provozu nebo odmítnout prodej nebo uvedení omezovače rychlosti nebo palubního systému pro omezení rychlosti do provozu,
          jestliže vozidla, omezovače rychlosti nebo palubní systémy pro omezení rychlosti splňují požadavky směrnice 92/24/EHS.
          2. Od 1. ledna 2005 musí členské státy z důvodů, které se týkají omezovačů rychlosti nebo palubních systémů pro omezení rychlosti, zakázat prodej, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, omezovačů rychlosti nebo palubních systémů pro omezení rychlosti, které nesplňují požadavky směrnice 92/24/EHS.
          Článek 3
          1. Členské státy do 17. listopadu 2004 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Budou používat tyto předpisy ode dne 18. listopadu 2004.
          2. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo takový odkaz musí být učiněn při jejich úředním zveřejnění. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 11. února 2004.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. října 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2004.
          [2] Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 154.
          [3] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
          [4] Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES (Úř. věst. L 327, 4.12.2002, s. 8).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.