Směrnice Komise 2004/14/ES ze dne 29. ledna 2004, kterou se mění směrnice 93/10/EHS o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinamiText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/14/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/14/ES
          ze dne 29. ledna 2004,
          kterou se mění směrnice 93/10/EHS o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 89/109/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami [1], ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 [2], a zejména na článek 3 uvedené směrnice,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 93/10/EHS ze dne 15. března 1993 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami [3], ve znění směrnice 93/111/ES [4], se vztahuje na celofán a stanoví seznam povolených látek a omezení jejich použití. Tato směrnice se vztahuje na povrchově neupravený celofán nebo celofán s povrchovou úpravou vyrobenou pouze z látek v ní uvedených.
          (2) Vzhledem k technologickému vývoji je nezbytné povolit nový typ celofánu s povrchovou úpravou z plastu, který je kompostovatelný a biologicky rozložitelný. Tento nový typ celofánu odpovídá požadavkům ochrany životního prostředí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [5], ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003. Takové povolení je tedy v zájmu konzistentnosti právních předpisů Společenství.
          (3) Zvláštní pravidla použitelná pro celofány by měla odpovídat povaze vrstvy, která je ve styku s potravinami. Požadavky na celofány s povrchovou úpravou z plastu by se tedy měly lišit od požadavků na povrchově neupravené celofány nebo celofány s povrchovou úpravou na bázi celulosy.
          (4) Při výrobě všech druhů celofánu, včetně celofánů s povrchovou úpravou z plastu, by měly být používány pouze povolené látky.
          (5) V případě celofánů s povrchovou úpravou z plastu je vrstva přicházející do styku s potravinami tvořena materiálem podobným materiálům a předmětům z plastů určeným pro styk s potravinami. Je tedy vhodné, aby se pravidla stanovená ve směrnici Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami [6] vztahovala též na tyto fólie.
          (6) V zájmu konzistentnosti právních předpisů Společenství by mělo být ověřování, zda jsou u celofánu s povrchovou úpravou dodrženy migrační limity stanovené ve směrnici 2002/72/ES, prováděno podle pravidel stanovených směrnicí Rady 82/711/EHS ze dne 18. října 1982, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami [7], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 97/48/ES [8], a podle směrnice Rady 85/572/EHS ze dne 19. prosince 1985, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami [9].
          (7) Určitý počet polymerů používaných pro povrchovou úpravu by měl být vypuštěn ze seznamu povolených látek stanoveného ve směrnici 93/10/EHS, neboť podléhají pravidlům stanoveným ve směrnici 2002/72/ES, která jsou použitelná na celofány s povrchovou úpravou z plastu.
          (8) Ze seznamu povolených látek stanoveného ve směrnici 93/10/EHS by měla být rovněž vypuštěna čtyři rozpouštědla, protože jsou k dispozici nové údaje, které prokazují riziko pro reprodukci, a protože se tato rozpouštědla pro výrobu celofánů již nepoužívají. Kromě toho by měla být z uvedeného seznamu vypuštěna některá změkčovadla, která se již nepoužívají.
          (9) Kromě toho by mělo být změněno omezení použití 2-ethylhexyldifenyl-fosfátu (synonymum: 2-ethylhexylester difenyl-fosfát) stanovené ve směrnici 93/10/EHS, aby bylo zohledněno stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny ze dne 19. března 1998.
          (10) Směrnice 93/10/EHS by proto měla být změněna.
          (11) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat;
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 93/10/EHS se mění takto:
          1) V čl. 1 odst. 3 se zrušuje písmeno a).
          2) Vkládá se nový článek 1a, který zní:
          "Článek 1a
          Celofány uvedené v čl. 1 odst. 2 náleží k jednomu z těchto typů:
          a) celofán bez povrchové úpravy,
          b) celofán s povrchovou úpravou na bázi celulosy,
          nebo
          c) celofán s povrchovou úpravou z plastu."
          3) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Při výrobě celofánů uvedených v čl. 1a písm. a) a b) mohou být použity pouze látky nebo skupiny látek uvedené v příloze II, s výhradou omezení v ní stanovených."
          4) Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 2a
          1. Při výrobě celofánu uvedeného v čl. 1a písm. c) mohou být před provedením povrchové úpravy použity pouze látky nebo skupiny látek uvedené v první části přílohy II, s výhradou omezení v ní stanovených.
          2. Při povrchové úpravě, která se použije u celofánu uvedeného v odstavci 1, mohou být použity pouze látky nebo skupiny látek uvedené v přílohách II až VI směrnice 2002/72/ES, s výhradou omezení v ní stanovených.
          3. Aniž je dotčen odstavec 1, materiály a předměty vyrobené z celofánu uvedeného v čl. 1a písm. c) musí být v souladu s články 2, 7 a 8 směrnice 2002/72/ES."
          5) Příloha II se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 29. července 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Členské státy budou tyto předpisy uplatňovat tak, aby
          a) povolily od 29. července 2005 uvádění na trh celofánu určeného pro styk s potravinami, který je v souladu s touto směrnicí, a jeho použití;
          b) zakázaly od 29. ledna 2006 výrobu celofánu určeného pro styk s potravinami, který není v souladu s ustanoveními této směrnice, a jeho dovoz do Společenství. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 29. ledna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 38.
          [2] Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 93, 17.4.1993, s. 27.
          [4] Úř. věst. L 310, 14.12.1993, s. 41.
          [5] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.
          [6] Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18.
          [7] Úř. věst. L 297, 23.10.1982, s. 26.
          [8] Úř. věst. L 222, 12.8.1997, s. 10.
          [9] Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 14.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Druhá část přílohy II směrnice 93/10/EHS se mění takto:
          1) Ve třetím řádku (C. Nátěry a zušlechťovací vrstvy) druhého sloupce (Omezení) tabulky se zrušuje věta: "Ne více než 50 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy celofánu na straně, která je ve styku s potravinami".
          2) V tabulce se vypouštějí tyto polymery a jejich omezení:
          "Označení | Omezení |
          —polymery, kopolymery a jejich směsi vyrobené z těchto monomerů: | V souladu se směrnicemi Společenství, a pokud neexistují, v souladu s vnitrostátními právními předpisy až do přijetí směrnic Společenství |
          vinylacetaly odvozené z nasycených aldehydů (C1 až C6) |
          vinylacetát |
          alkyl(vinyl)ethery (C1 až C6) |
          kyselina akrylová, krotonová, itakonová, maleinová, methakrylová a jejich estery |
          butadien |
          styren |
          methylstyren |
          vinylidenchlorid |
          akrylonitril |
          methakrylonitril |
          ethylen, propylen, butylen-1-en a butylen-2-en |
          vinylchlorid | Podle směrnice 78/142/EHS (Úř. věst. L 44, 15.2.1978, s. 15)" |
          3) U pryskyřic se v tabulce obsah sloupce
          "Omezení"
          nahrazuje tímto:
          "2.Pryskyřice | Celkové množství látek nesmí přesáhnout 12,5 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami. Pouze pro přípravu celofánů s povrchovou úpravou na nitrátu celulosy" |
          4) V tabulce se vypouštějí tato změkčovadla a jejich omezení:
          "Označení | Omezení |
          —butylbenzylftalát | Ne více než 2,0 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami |
          —di(n-butyl)ftalát | Ne více než 3,0 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami |
          —di(2-ethylhexal)sebakát [= dioktyl-sebakát]" | |
          5) U níže uvedených změkčovadel se v tabulce obsah sloupce
          "Omezení"
          nahrazuje tímto:
          "Označení | Omezení |
          —2-ethylhexyl-difenyl-fosfát (synonymum: 2-ethylhexylester difenyl-fosfátu) | Množství 2-ethylhexyl-difenyl-fosfátu nesmí překročit: a)2,4 mg/kg potraviny ve styku s tímto typem fólie, nebob)0,4 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami" |
          6) V tabulce se vypouštějí tato rozpouštědla:
          "Označení | Omezení |
          —Ethylenglykol(monoethyl)ether | |
          —Ethylenglykol(monoethyl)ether-acetát | |
          —Ethylenglykol(monomethyl)ether | |
          —Ethylenglykol(monomethyl)ether-acetát" | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.