Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/29/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/29/ES
          ze dne 4. března 2004
          o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 2003/61/ES [2], a zejména na čl. 5d odst. 2 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 72/169/EHS ze dne 14. dubna 1972 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné [3] byla podstatným způsobem měněna [4]. Z důvodů srozumitelnosti a přehlednosti by měla být tato směrnice kodifikována.
          (2) Podle směrnice 68/193/EHS jsou členské státy povinny vytvořit katalog odrůd, které jsou na jejich území povoleny za účelem uznávání a kontroly standardního množitelského materiálu.
          (3) Odrůdy jsou povolovány na základě požadavků Společenství, jejichž splnění je stanoveno na základě úředních zkoušek, zejména pěstitelských zkoušek.
          (4) Tyto zkoušky se musí vztahovat na dostatečné množství charakteristických znaků umožňujících odrůdy popsat.
          (5) Je žádoucí stanovit na úrovni Společenství charakteristické znaky, na něž by se minimálně měly zkoušky vztahovat.
          (6) Mimo to musí být stanoveny minimální požadavky pro provádění těchto zkoušek.
          (7) Charakteristické znaky a minimální požadavky se stanoví s přihlédnutím k vědeckých a technických poznatkům.
          (8) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.
          (9) Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic stanovených v příloze III části B ve vnitrostátním právním řádu,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Členské státy vyžadují, aby se úřední zkoušky při povolování odrůdy révy vinné vztahovaly alespoň na charakteristické znaky uvedené v příloze I.
          Dbají o to, aby při provádění zkoušek byly splněny minimální požadavky uvedené v příloze II.
          Článek 2
          Směrnice 72/169/EHS ve znění směrnice uvedené v příloze III části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic stanovených v příloze III části B ve vnitrostátním právním řádu.
          Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 4. března 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15.
          [2] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23.
          [3] Úř. věst. L 103, 2.5.1972, s. 25.
          [4] Viz příloha III část A.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          ČÁST A MORFOLOGICKÉ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KE ZKOUŠENÍ ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A HOMOGENITY
          1. VRCHOLKY LETOROSTŮ PŘI VZRŮSTU 10 AŽ 20 CM
          1.1 Tvar
          1.2 Barva (po vyrašení ke stanovení antokyanového zbarvení)
          1.3 Ochmýření
          2. BYLINNÝ LETOROST V DOBĚ KVĚTU
          2.1 Příčný řez (tvar a obrys)
          2.2. Ochmýření
          3. ZDŘEVNATĚLÉ RÉVÍ
          3.1 Povrch
          3.2 Internodium
          4. POSTAVENÍ ÚPONEK
          5. MLADÉ HORNÍ LISTY PŘI VZRŮSTU LETOROSTŮ 10 AŽ 30 CM (PRVNÍ TŘI VÝRAZNĚ ODDĚLENÉ LISTY OD OSY LETOROSTU A OD NICH POČÍTANÉ DALŠÍ):
          5.1 Barva
          5.2 Ochmýření
          6. VZROSTLÝ LIST (MEZI 8. A 11. NODEM)
          6.1 Fotografie
          6.2 Kresba nebo otisk s měřítkem
          6.3 Všeobecný tvar
          6.4 Počet listových laloků
          6.5 Řapíkový výřez
          6.6 Hlouba horních a dolních lalokových výřezů
          6.7 Ochmýření na spodní straně
          6.8 Povrch
          6.9 Zoubkování na okraji listu
          7. KVĚT
          Rozeznatelnost pohlaví
          8. HROZEN V TECHNICKÉ ZRALOSTI (U MOŠTOVÝCH A STOLNÍCH ODRŮD)
          8.1 Fotografie (s měřítkem)
          8.2 Tvar
          8.3 Velikost
          8.4 Stopka (délka)
          8.5 Průměrná hmotnost v gramech
          8.6 Odolnost vůči opadu bobulí
          8.7 Hustota hroznu (kompaktnost)
          9. BOBULE V TECHNICKÉ ZRALOSTI (U MOŠTOVÝCH A STOLNÍCH ODRŮD)
          9.1 Fotografie (s měřítkem)
          9.2 Tvar
          9.3 Velikost s uvedením průměrné hmotnosti
          9.4 Barva
          9.5 Slupka (u stolních odrůd)
          9.6 Počet semen (u stolních odrůd)
          9.7 Dužnina
          9.8 Šťáva
          9.9 Aroma
          10. SEMENO (U MOŠTOVÝCH A STOLNÍCH ODRŮD)
          Fotografie ze dvou stran a profilu (s měřítkem).
          ČÁST B FYZIOLOGICKÉ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KE ZKOUŠENÍ ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A HOMOGENITY
          1. HLEDISKA PRO POSUZOVÁNÍ RŮSTU
          1.1 Stanovení fenologických údajů
          Fenologické údaje se stanovují ve srovnání s jednou nebo více následujících srovnávacích odrůd.
          1.1.1.V Německu
          1.1.1.1bílé odrůdy | —Ryzlink rýnský, Chrupka bílá, Müller Thurgau |
          1.1.1.2modré odrůdy | —Burgundské modré |
          1.1.2V Řecku:
          1.1.2.1bílé odrůdy | —Savatiano, Zamiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay |
          1.1.2.2modré odrůdy | —Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki |
          1.1.2.3stolní odrůdy | —Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette |
          1.1.3Ve Španělsku:
          1.1.3.1bílé odrůdy | —Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo |
          1.1.3.2modré odrůdy | —Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo |
          1.1.3.3stolní odrůdy | —Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes |
          1.1.4.Ve Francii:
          1.1.4.1bílé odrůdy | —Ryzlink, Chrupka bílá, Müller Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc |
          1.1.4.2modré odrůdy | —Burgundské modré, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan, Grenache noir |
          1.1.4.3stolní odrůdy | —Cardinal, Chrupka bílá, Alphonse Lavallée, Servant blanc |
          1.1.5V Itálii:
          1.1.5.1bílé odrůdy | —Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chrupka zlatá |
          1.1.5.2modré odrůdy | —Barbera, Merlot, Sangiovese |
          1.1.5.3stolní odrůdy | —Regina, Chrupka zlatá, Cardinal stolní |
          1.1.6V Lucembursku:
          bílé odrůdy | —Ryzlink, Müller Thurgau. |
          1.2 Datum rašení
          Den, ve kterém se otevře polovina oček na keři s běžným řezem a jejich bavlnka je znatelná ve vztahu ke srovnávacím odrůdám.
          1.3 Datum plného květu
          Den, ve kterém se na velkém počtu rostlin ve vztahu ke srovnávacím odrůdám otevře polovina květů.
          1.4 Zrání (u moštových a stolních odrůd)
          Mimo období zrání se uvádí hustota nebo předpokládaný obsah alkoholu moštu, obsah kyselin a příslušný výnos hroznů v kg/ha ve srovnání s jednou nebo více srovnávacími odrůdami pokud možno stejné výnosové třídy.
          2. PĚSTITELSKÉ VLASTNOSTI
          2.1 Růst
          2.2 Způsob vedení (postavení prvního plodného očka, upřednostňovaný řez)
          2.3 Produkce
          2.3.1 Pravidelnost
          2.3.2 Výnos
          2.3.3 Odchylky
          2.4 Odolnost nebo náchylnost
          2.4.1 vůči nepříznivým vlivům prostředí
          2.4.2 vůči škodlivým organismům
          2.4.3 případně vůči praskání bobulí
          2.5 Chování během vegetativního množení
          2.5.1 při štěpování
          2.5.2 tvorba kořenů
          3. ÚČEL POUŽITÍ
          3.1 pro moštové odrůdy
          3.2 pro stolní odrůdy
          3.3 jako podnože
          3.4 pro průmyslové účely.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK
          1. EKOLOGICKÉ ÚDAJE
          1.1 Místo
          1.2 Zeměpisné údaje
          1.2.1 Zeměpisná délka
          1.2.2 Zeměpisná šířka
          1.2.3 Nadmořská výška
          1.2.4 Expozice a svažitost
          1.3 Klimatické údaje
          1.4 Druh půdy
          2. TECHNICKÉ PROVÁDĚCÍ PODMÍNKY
          2.1 V případě moštových a stolních odrůd
          2.1.1 24 keřů, pokud možno na několika různých podnožích
          2.1.2 nejméně tři produkční roky
          2.1.3 nejméně dvě místa odlišná ekologickými podmínkami
          2.1.4 chování při štěpování se zkouší nejméně na třech podnožových odrůdách
          2.2 V případě podnožových odrůd
          2.2.1 pět keřů nejméně na dvou způsobech vedení
          2.2.2 pět let po roce výsadby
          2.2.3 tři místa odlišná ekologickými podmínkami
          2.2.4 srůstání v místě štěpování se zkouší nejméně se třemi ušlechtilými odrůdami.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          ČÁST A Zrušená směrnice s následnými změnami
          (podle článku 2)
          —Směrnice Komise 72/169/EHS | (Úř. věst. L 103, 2.5.1972, s. 25) |
          —Směrnice Komise 86/267/EHS | (Úř. věst. L 169, 26.6.1986, s. 46) |
          ČÁST B Lhůty pro transpozici do vnitrostátního práva
          (podle článku 2)
          Směrnice | Lhůta pro transpozici |
          72/169/EHS | 1. červenec 1972 |
          86/267/EHS | 1. leden 1987 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          SROVNÁVACÍ TABULKA
          Směrnice 72/169/EHS | Tato směrnice |
          Článek 1 | Článek 1 |
          Článek 2 | - |
          - | Článek 2 |
          - | Článek 3 |
          Článek 3 | Článek 4 |
          Příloha I část A | Příloha I část A |
          Příloha I část B bod 1.1 | Příloha I část B bod 1.1 |
          Příloha I část B bod 1.1.1 | Příloha I část B bod 1.1.1 |
          Příloha I část B bod 1.1.1a | Příloha I část B bod 1.1.2 |
          Příloha I část B bod 1.1.1a.1 | Příloha I část B bod 1.1.2.1 |
          Příloha I část B bod 1.1.1.a.2 | Příloha I část B bod 1.1.2.2 |
          Příloha I část B bod 1.1.1a.3 | Příloha I část B bod 1.1.2.3 |
          Příloha I část B bod 1.1.1b | Příloha I část B bod 1.1.3 |
          Příloha I část B bod 1.1.1b.1 | Příloha I část B bod 1.1.3.1 |
          Příloha I část B bod 1.1.1b.2 | Příloha I část B bod 1.1.3.2 |
          Příloha I část B bod 1.1.1b.3 | Příloha I část B bod 1.1.3.3 |
          Příloha I část B bod 1.1.2 | Příloha I část B bod 1.1.4 |
          Příloha I část B bod 1.1.2.1 | Příloha I část B bod 1.1.4.1 |
          Příloha I část B bod 1.1.2.2 | Příloha I část B bod 1.1.4.2 |
          Příloha I část B bod 1.1.2.3 | Příloha I část B bod 1.1.4.3 |
          Příloha I část B bod 1.1.3 | Příloha I část B bod 1.1.5 |
          Příloha I část B bod 1.1.3.1 | Příloha I část B bod 1.1.5.1 |
          Příloha I část B bod 1.1.3.2 | Příloha I část B bod 1.1.5.2 |
          Příloha I část B bod 1.1.3.3 | Příloha I část B bod 1.1.5.3 |
          Příloha I část B bod 1.1.4 | Příloha I část B bod 1.1.6 |
          Příloha I část B bod 1.2 | Příloha I část B bod 1.2 |
          Příloha I část B bod 1.3 | Příloha I část B bod 1.3 |
          Příloha I část B bod 1.4 | Příloha I část B bod 1.4 |
          Příloha I část B body 2 a 3 | Příloha I část B body 2 a 3 |
          Příloha II | Příloha II |
          - | Příloha III |
          - | Příloha IV |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.