Směrnice Komise 2004/34/ES ze dne 23. března 2004, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem přizpůsobení technickému pokrokuText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/34/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/34/ES
          ze dne 23. března 2004,
          kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem přizpůsobení technickému pokroku
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií [1], a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 96/74/ES stanoví pravidla pro označování etiketou nebo označování výrobků pokud jde o obsah textilních vláken, aby bylo zajištěno, že zájmy spotřebitele budou chráněny. Textilní výrobky mohou být uváděny na trh ve Společenství pouze tehdy, pokud budou vyhovovat ustanovením uvedené směrnice.
          (2) S ohledem na nejnovější poznatky technické pracovní skupiny je nezbytné pro účely přizpůsobení směrnice 96/74/ES technickému pokroku doplnit vlákno polylaktid na seznam vláken stanoveného v přílohách I a II uvedené směrnice.
          (3) Směrnice 96/74/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro směrnice o názvech a označování textilií etiketami,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 96/74/ES se mění takto:
          1. V příloze I se vkládá nový řádek, který zní:
          "33a | Polylaktid | vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85 % hmot. esterových jednotek kyseliny mléčné a jsou odvozeny od přírodních cukrů, jehož teplota tání je nejméně 135 °C." |
          2. V příloze II se vkládá nová položka, která zní:
          "33a | Polylaktid | 1,50." |
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 1. března 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 23. března 2004.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 32, 3.2.1997, s. 38. Směrnice ve znění směrnice Komise 97/37/ES (Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 74).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.