Směrnice evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh a kterou se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/41/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES
          ze dne 21. dubna 2004,
          kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh a kterou se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 37, 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V několika směrnicích jsou stanoveny veterinární a hygienické předpisy pro produkci produktů živočišného původu a jejich uvádění na trh.
          (2) Níže uvedené akty obsahují nové předpisy, kterými se přepracovávají a aktualizují předpisy ve zmíněných směrnicích:
          - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin [4];
          - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [5];
          - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [6];
          a
          - směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [7].
          (3) Je tudíž vhodné předchozí směrnice zrušit. Jelikož v nařízení (ES) č. 852/2004 se stanoví zrušení směrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin [8], je třeba touto směrnicí zrušit pouze směrnice týkající se produktů živočišného původu.
          (4) Požadavky směrnice Rady 72/462/EHS [9] by se měly nadále vztahovat pouze na dovoz živých zvířat, protože nové hygienické předpisy a směrnice 2002/99/ES nahradí její předpisy pro čerstvé maso a masné výrobky.
          (5) Je však nezbytné stanovit, že určitá prováděcí pravidla zůstanou v platnosti až do doby, než budou přijata nezbytná opatření podle nového právního rámce.
          (6) Změny směrnic Rady 89/662/EHS [10] a 92/118/EHS [11] a rozhodnutí Rady 95/408/ES [12] jsou rovněž nezbytné, aby se zohlednilo přepracování,
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Pro účely této směrnice se "příslušným datem" rozumí datum použitelnosti nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2003 a (ES) č. 854/2003.
          Článek 2
          S účinkem od příslušného data se zrušují tyto směrnice:
          1. směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [13];
          2. směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem [14];
          3. směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [15];
          4. směrnice Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí [16];
          5. směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství [17];
          6. směrnice Rady 80/215/EHS ze dne 22. ledna l980 o veterinárních otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství [18];
          7. směrnice Komise 89/362/EHS ze dne 26. května 1989 o obecných hygienických podmínkách zemědělských podniků určených k produkci mléka [19];
          8. směrnice Rady 89/437/EHS ze dne 20. června 1989 o hygienických a zdravotních otázkách produkce vaječných výrobků a jejich uvádění na trh [20];
          9. směrnice Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh [21];
          10. směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [22];
          11. směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí [23];
          12. směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa farmové zvěře a uvádění tohoto masa na trh [24];
          13. směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře na trh [25];
          14. směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh [26];
          15. směrnice Rady 92/48/EHS ze dne 16. června 1992, kterou se stanoví minimální hygienická pravidla pro produkty rybolovu získané na palubě některých plavidel podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) směrnice 91/493/EHS [27];
          a
          16. směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994, kterou se stanoví požadavky na výrobu a uvádění na trh mletého masa a masných polotovarů [28].
          Článek 3
          Směrnice 92/118/EHS se s účinkem od příslušného data mění takto:
          1. všechny odkazy na "přílohy I a II" se nahrazují odkazy na "přílohu I";
          2. v čl. 4 odst. 1 se zrušují slova "a v příloze II z hlediska ochrany veřejného zdraví";
          a
          3. zrušuje se příloha II.
          Článek 4
          1. S účinkem od příslušného data se odkazy na směrnice uvedené v článku 2 nebo na přílohu II směrnice 92/118/EHS považují podle souvislosti za odkazy na:
          a) nařízení (ES) č. 853/2004;
          b) nařízení (ES) č. 854/2004;
          nebo
          c) směrnici 2002/99/ES.
          2. Až do doby, než budou přijata mikrobiologická kritéria a požadavky na kontrolu teploty v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 852/2004, se nadále používají všechna kritéria nebo požadavky tohoto druhu, které jsou stanoveny ve směrnicích uvedených v článku 2 přílohy II směrnice 92/118/EHS, nebo jejich prováděcí pravidla.
          3. Až do doby, než budou přijata nezbytná ustanovení na základě nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 nebo směrnice 2002/99/ES, se nadále přiměřeně používají tyto akty:
          a) prováděcí pravidla přijatá na základě směrnic uvedených v článku 2;
          b) prováděcí pravidla přijatá na základě přílohy II směrnice 92/118/EHS, s výjimkou rozhodnutí 94/371/ES [29];
          c) prováděcí pravidla přijatá na základě směrnice 72/462/EHS;
          a
          d) prozatímní seznamy třetích zemí a zařízení třetích zemí sestavené v souladu se směrnicí 95/408/ES.
          Článek 5
          1. Od 1. ledna 2005 se veterinární předpisy stanovené ve směrnici 72/462/EHS nadále používají pouze na dovoz živých zvířat.
          2. S účinkem od příslušného data se směrnice 72/462/EHS nadále používá pouze na dovoz živých zvířat.
          Článek 6
          Směrnice 89/662/EHS se s účinkem od příslušného data mění takto:
          1. Odkazy:
          1. a) a) v článku 1 na "produkty živočišného původu, které jsou předmětem úpravy ve směrnicích uvedených v příloze A";
          a
          b) v čl. 4 odst. 1 na "produkty získané v souladu se směrnicemi uvedenými v příloze A",
          se nahrazují odkazem na "produkty živočišného původu, které jsou předmětem úpravy v aktech uvedených v příloze A";
          2. PŘÍLOHA A
          KAPITOLA I
          Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [1].
          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [2].
          KAPITOLA II
          Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [3].
          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [4].
          Článek 7
          "Článek 9
          Toto rozhodnutí se použije do "příslušného data" stanoveného v článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh [30]."
          Článek 8
          Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do příslušného data. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 9
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 10
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 21. dubna 2004.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Úř. věst. C 365 E, 19.12.2000, s. 132.
          [2] Úř. věst. C 155, 29.5.2001, s. 39.
          [3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. června 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 27. října 2003 (Úř. věst. C 48 E, 24.2.2004, s. 131) a stanovisko Evropského parlamentu ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [4] Úř. věst. L 157,30.4.2004, s. 139.
          [5] Úř. věst. L 157,30.4.2004, s. 139.
          [6] Úř. věst. L 157,30.4.2004, s. 139.
          [7] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
          [8] Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 1.
          [9] Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28). Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
          [10] Směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13). Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [11] Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS(Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49). Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2003/42/ES (Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 24).
          [12] Rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže (Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17). Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003.
          [13] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/23/ES (Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 7).
          [14] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003.
          [15] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003.
          [16] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003.
          [17] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003.
          [18] Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 4. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003.
          [19] Úř. věst. L 156, 8.6.1989, s. 30.
          [20] Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 87. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.
          [21] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.
          [22] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.
          [23] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/89/ES (Úř. věst. L 300, 23.11.1999, s. 17.).
          [24] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 41. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.
          [25] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.
          [26] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.
          [27] Úř. věst. L 187, 7.7.1992, s. 41.
          [28] Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.
          [29] Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 34.
          [1] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 139, 30.4.2004.
          [3] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2003/42/ES (Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 24).
          [4] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 808/2003 (Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 1).
          [30] Úř. věst. L 157, 30.4.2004.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.