Směrnice Komise 2004/47/ES ze dne 16. dubna 2004, kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o směs karotenů (E 160a i)) a βkaroten (E 160a ii))Text s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/47/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/47/ES
          ze dne 16. dubna 2004,
          kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o směs karotenů (E 160a i)) a βkaroten (E 160a ii))
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [1], a zejména na čl. 3 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnicí Komise 95/45/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách [2], se stanoví kritéria čistoty pro barviva uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách [3].
          (2) S ohledem na technický pokrok je nezbytné změnit kritéria čistoty stanovená ve směrnici 95/45/ES pro směs karotenů (E 160a i)) a βkaroten (E 160a ii)).
          (3) Je nezbytné vzít v úvahu specifikace a analytické techniky pro přídatné látky, které jsou stanoveny v Codex alimentarius a které určil Společný odborný výbor FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA).
          (4) Směrnice 95/45/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha směrnice 95/45/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. dubna 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi jejich ustanoveními a ustanoveními této směrnice.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Výrobky uvedené na trh nebo označené do 1. dubna 2005, které nevyhovují této směrnici, smějí být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 16. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 226, 22.9.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/50/ES (Úř. věst. L 190, 12.7.2001, s. 14).
          [3] Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze se položky týkající se směsi karotenů (E 160a i)) a βkarotenu (E 160a ii)) nahrazují tímto:
          "E 160a i) SMĚS KAROTENŮ
          1. Rostlinné karoteny
          Synonyma | CI potravinářská oranž 5 |
          Definice | Směs karotenů se získává extrakcí rozpouštědlem z přírodních druhů jedlých rostlin, mrkve, rostlinných olejů, trávy, vojtěšky (tolice vojtěšky) a kopřivy. Hlavní barevná látka sestává z karotenoidů, z nichž převážnou část tvoří β-karoten. Mohou být přítomny α-, γ-karoteny a ostatní pigmenty. Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující ve výchozím materiálu. Pro extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, ethyl(methyl)keton, methanol, ethanol, propan-2-ol, hexan [1], dichloromethan a oxid uhličitý. |
          Třída | Karotenoid |
          Číslo C.I. | 75130 |
          EINECS | 230-636-6 |
          Chemický vzorec | β-karoten: C40H56 |
          Molekulová hmotnost | β-karoten: 536,88 |
          Obsah | Obsah karotenů (vypočteno jako β-karoten) nejméně 5 %. Pro výrobky získané extrakcí rostlinných olejů: nejméně 0,2 % v jedlých tucích E1 cm1 %2500 při cca 440–457 nm v cyklohexanu |
          Identifikace
          A. Spektrometrie | Maximum v cyklohexanu při 440–457 nm a 470–486 nm |
          Čistota
          Zbytky rozpouštědel | Aceton | Nejvýše 50 mg/kg jednotlivě nebo v kombinaci |
          Ethyl(methyl)keton |
          Methanol |
          Propan-2-ol |
          Hexan |
          Ethanol |
          Dichlormethan | Nejvýše 10 mg/kg |
          Olovo | Nejvýše 5 mg/kg |
          2. Karoteny z řas
          Synonyma | CI potravinářská oranž 5 |
          Definice | Směs karotenů může být rovněž získávána z přírodních kmenů řas Dunaliella salina rostoucích ve velkých slaných jezerech oblasti Whyalla v jižní Austrálii. β-karoten se extrahuje etherickými oleji. Přípravkem je dvaceti- až třicetiprocentní suspense v jedlém oleji. Poměr trans- a cis-isomerů je v rozpětí od 50/50 do 71/29. Hlavní barevná látka sestává z karotenoidů, z nichž převážnou část tvoří β-karoten. Mohou být přítomny α-karoten, lutein, zeaxanthin a β-kryptoxanthin. Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující ve výchozím materiálu. |
          Třída | Karotenoid |
          Číslo C.I. | 75130 |
          Chemický vzorec | β-karoten: C40H56 |
          Molekulová hmotnost | β-karoten: 536,88 |
          Obsah | Obsah karotenů (vypočteno jako β-karoten) nejméně 20 %. E1 cm1 %2500 při cca 440–457 nm v cyklohexanu |
          Identifikace
          A. Spektrometrie | Maximum v cyklohexanu při 440–457 nm a 474–486 nm |
          Čistota
          Přírodní tokoferoly v jedlém oleji | Nejvýše 0,3 % |
          Olovo | Nejvýše 5 mg/kg |
          E 160a ii) β-KAROTEN
          1. β-karoten
          Synonyma | CI potravinářská oranž 5 |
          Definice | Tato specifikace se vztahuje převážně na všechny trans-isomery β-karotenu dohromady s menšími množstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované přípravky mohou mít rozdílné poměry trans- a cis-isomerů. |
          Třída | Karotenoid |
          Číslo C.I. | 40800 |
          EINECS | 230-636-6 |
          Chemické názvy | β-karoten, β,β-karoten |
          Chemický vzorec | C40H56 |
          Molekulová hmotnost | 536,88 |
          Obsah | Nejméně 96 % barevných látek celkem (vyjádřeno jako β-karoten) E1 cm1 %2500 při cca 440–457 nm v cyklohexanu |
          Popis | Červené až hnědavě červené krystalky nebo krystalický prášek |
          Identifikace
          A. Spektrometrie | Maximum v cyklohexanu při 453–456 nm |
          Čistota
          Síranový popel | Nejvýše 0,2 % |
          Vedlejší barevné látky | Karotenoidy jiné než β-karoten: nejvýše 3,0 % barevných látek celkem |
          Olovo | Nejvýše 2 mg/kg |
          2. β-karoten z Blakeslea trispora
          Synonyma | CI potravinářská oranž 5 |
          Definice | Získaný fermentací směsné kultury dvou pohlavních typů (+) a (-) přírodních druhů houby Blakeslea trispora. β-karoten se extrahuje z biomasy ethyl-acetátem nebo isobutyl-acetátem a následně isopropylalkoholem a nechá se vykrystalizovat. Vykrystalizovaný produkt obsahuje převážně trans-β-karoteny. Vzhledem k přírodním procesům obsahuje produkt 3 % směsných karotenoidů, což je pro produkt specifické. |
          Třída | Karotenoid |
          Číslo C.I. | 40800 |
          EINECS | 230-636-6 |
          Chemické názvy | β-karoten, β,β-karoten |
          Chemický vzorec | C40H56 |
          Molekulová hmotnost | 536,88 |
          Obsah | Nejméně 96 % barevných látek celkem (vyjadřuje se jako β-karoten) E1 cm1 %2500 při cca 440–457 nm v cyklohexanu |
          Popis | Červené až hnědavě červené nebo nachově fialové krystalky nebo krystalický prášek (barva se mění podle použitého extrakčního rozpouštědla a podmínek krystalizace) |
          Identifikace
          A. Spektrometrie | Maximum v cyklohexanu při 453–456 nm |
          Čistota
          Zbytky rozpouštědel | Ethyl-acetát | Nejvýše 0,8 % jednotlivě nebo v kombinaci |
          Ethanol |
          Isobutyl-acetát: Nejvýše 1,0 % |
          Isopropylalkohol: Nejvýše 0,1 % |
          Síranový popel | Nejvýše 0,2 % |
          Vedlejší barevné látky | Karotenoidy jiné než β-karoten: nejvýše 3,0 % barevných látek celkem |
          Olovo | Nejvýše 2 mg/kg |
          Mykotoxiny:
          Aflatoxin B1 | Nesmí být přítomen |
          Trichothecen (T2) | Nesmí být přítomen |
          Ochratoxin | Nesmí být přítomen |
          Zearalenon | Nesmí být přítomen |
          Mikrobiologie:
          Plísně | Nejvýše 100/g |
          Kvasinky | Nejvýše 100/g |
          Salmonella | Nesmí být přítomny v 25 g |
          Escherichia coli | Nesmí být přítomny v 5 g" |
          [1] "Benzen nejvýše 0,05 % (obj.)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.