Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trhText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/55/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/55/ES
          ze dne 20. dubna 2004,
          kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh [1], a zejména na čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 21a uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 66/401/EHS obsahuje seznam rodů a druhů rostlin, které jsou považovány za pícniny ve smyslu výše uvedené směrnice. Do tohoto seznamu jsou zahrnuty hybridy vzniklé křížením kostřavy luční (Festuca pratensis Hudson) s jílkem mnohokvětým (Lolium multiflorum Lam).
          (2) Oblast působnosti směrnice 66/401/EHS by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala křížence rodů Festuca spp. s rodem Lolium spp.
          (3) Výše uvedená směrnice stanovila v rámci podmínek, které musí osivo splňovat, minimální klíčivost (procento čistého osiva) osiva bobu polního (Vicia faba L.).
          (4) Minimální klíčivost osiva bobu polního (Vicia faba L.), které se v současné době dosahuje ve Společenství, je nižší než klíčivost požadovaná směrnicí 66/401/EHS.
          (5) Směrnice 66/401/EHS by tedy měla být změněna.
          (6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 66/401/EHS se mění takto:
          1. V čl. 2 odst. 1 části A písm. a) se slova
          "Festuca pratensis Hudson x  Hybrid vzniklý křížením kostřavy luční s Lolium multiflorum Lam. jílkem mnohokvětým (včetně jílku jednoletého) (x Festulolium)"
          nahrazují slovy
          "Festuca spp. x Lolium spp.  Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium (x Festulolium)."
          2. Přílohy II a IV se mění takto:
          a) ve sloupci 2 tabulky v části I.2.A přílohy II se číslo "85" vztahující se k Vicia faba nahrazuje číslem "80";
          b) v příloze IV oddílu A části I písm. a) bodě 4 a písm. c) bodě 4 se doplňuje nová věta, která zní:
          "V případě x Festulolium se u rodu Festuca a Lolium uvedou názvy druhů."
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. září 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 20. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.