Směrnice Rady 2004/56/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých nepřímých daní a daní z pojistného

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/56/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Rady 2004/56/ES
          ze dne 21. dubna 2004,
          kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých nepřímých daní a daní z pojistného
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 93 a 94 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých nepřímých daní a daní z pojistného [3] stanovila základní pravidla pro správní spolupráci a výměnu údajů mezi členskými státy za účelem odhalování vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků, jejich předcházení, jakož i za účelem umožnit členským státům daň správně vyměřit. Je tedy nezbytné tato pravidla zdokonalit, rozšířit a modernizovat.
          (2) Pokud některý členský stát provádí šetření, aby získal údaje nezbytné k vyřízení žádosti o pomoc, mělo by se na něj nahlížet tak, že jedná za sebe; takto se na proces shromažďování údajů bude vztahovat pouze jeden soubor pravidel a šetření nebudou narušena zpožděními.
          (3) Aby byl boj proti daňovým únikům účinný, není vhodné, aby členský stát, který získal údaje od jiného členského státu, musel následně žádat o povolení ke zveřejnění těchto údajů při veřejných soudních jednáních nebo v soudních rozsudcích.
          (4) Je třeba jasně stanovit, že členský stát není povinen provádět šetření, aby získal údaje nezbytné k vyřízení žádosti o pomoc, pokud jeho právní předpisy nebo správní praxe neopravňují příslušné orgány tohoto členského státu k provedení takového šetření nebo ke shromažďování takových údajů.
          (5) Příslušný orgán členského státu by měl mít možnost odmítnout poskytnutí údajů nebo pomoci, pokud dožadující členský stát není z faktických nebo právních důvodů schopen tentýž druh údajů sám poskytovat.
          (6) Vzhledem k tomu, že právní předpisy některých členských států vyžadují, aby byl daňový poplatník informován o rozhodnutích a opatřeních, které se týkají jeho daňové povinnosti, a vzhledem k potížím z toho plynoucím pro daňové orgány, zejména pokud se daňový poplatník přestěhuje do jiného členského státu, je žádoucí, aby za těchto okolností mohly daňové orgány požádat o pomoc příslušné orgány členského státu, do kterého se osoba povinná k dani přestěhovala.
          (7) Jelikož daňová situace jedné nebo více osob povinných k dani usazených v různých členských státech představuje často společný nebo doplňující zájem, je vhodné umožnit souběžné kontroly těchto osob dvěma nebo více členskými státy prostřednictvím společné dohody a na základě dobrovolnosti vždy, kdy se tyto kontroly jeví jako účinnější než kontroly prováděné pouze jedním členským státem.
          (8) Návrh směrnice předložila Komise na základě článku 95 Smlouvy. Jelikož se Rada domnívá, že se návrh směrnice týká harmonizace právních předpisů v oblasti přímých i nepřímých daní, a že by tedy měl být právní předpis přijat na základě článků 93 a 94 Smlouvy, konzultovala dopisem ze dne 12. listopadu 2003 Evropský parlament a uvědomila jej o svém záměru změnit právní základ.
          (9) Směrnici 77/799/EHS je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 77/799/EHS se mění takto:
          1. Ustanovení čl. 1 odst. 5 se mění takto:
          a) text pod slovy
          "v Itálii"
          se nahrazuje tímto:
          "Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali nebo jeho pověření zástupci";
          b) text pod slovy
          "ve Švédsku"
          se nahrazuje tímto:
          "Chefen för Finansdepartementet nebo jeho pověřený zástupce".
          2. V čl. 2 odst. 2 se doplňuje pododstavec, který zní:
          "K získání požadovaných údajů postupuje dožádaný orgán nebo správní orgán, na který se dožádaný orgán obrátí, jako by postupoval při plnění vlastních úkolů nebo na dožádání jiného orgánu svého členského státu."
          3. Ustanovení čl. 7 odst. 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Všechny údaje, které členský stát obdrží podle této směrnice, musí být v tomto státě utajeny stejně jako údaje zjištěné podle jeho vnitrostátních předpisů. V každém případě tyto údaje
          - mohou být zpřístupněny jen osobám přímo zapojeným do vyměření daně nebo správního přezkoumání vyměření daně,
          - mohou být dále sděleny jen v rámci soudního nebo správního řízení o sankcích, pokud se týká vyměření daně nebo přezkoumání vyměření daně, a to jen osobám přímo zúčastněným na tomto řízení; tyto údaje však mohou být zveřejněny při veřejném soudním jednání nebo v soudním rozsudku, pokud proti tomu příslušný úřad členského státu, který údaje poskytl, při jejich prvním předání nevznese námitku,
          - nesmějí být za žádných okolností použity pro jiné účely než pro daňové účely nebo pro účely soudního nebo správního řízení o sankcích, pokud se týká vyměření daně nebo přezkoumání vyměření daně nebo s ním souvisí.
          Dále mohou členské státy stanovit, že údaje uvedené v prvním pododstavci se použijí pro vyměření jiných dávek, cel nebo daní podle článku 2 směrnice 76/308/EHS [4]
          4. Článek 8 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Tato směrnice neukládá členskému státu, od kterého jsou údaje požadovány, aby provedl šetření nebo poskytnul údaje, pokud jeho právní předpisy nebo správní praxe neopravňují příslušné orgány tohoto členského státu k provedení takového šetření nebo ke shromažďování takových údajů.";
          b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Příslušný orgán členského státu může odmítnout poskytnutí údajů, pokud dožadující členský stát není z faktických nebo právních důvodů schopen údaje stejného druhu sám poskytovat."
          5. Vkládají se články 8a a 8b, které znějí:
          "Článek 8a
          Oznámení
          1. Na žádost příslušného orgánu členského státu oznámí příslušný orgán jiného členského státu v souladu s platnými předpisy o oznamování podobných opatření existujícími v dožádaném členském státě všechna opatření a rozhodnutí, která vycházejí od správních orgánů dožadujícího členského státu a týkají se použití daňových předpisů v oblasti působnosti této směrnice na jeho území.
          2. Žádosti o oznámení obsahují předmět oznamovaného opatření nebo rozhodnutí, jméno a adresu adresáta, jakož i další údaje umožňující identifikaci adresáta.
          3. Dožádaný orgán bezodkladně uvědomí dožadující orgán o své reakci na žádost o oznámení a sám mu oznámí zejména datum, ke kterému bylo rozhodnutí nebo opatření oznámeno adresátovi.
          Článek 8b
          Souběžné kontroly
          1. Pokud daňová situace jedné nebo více osob povinných k dani představuje společný nebo doplňující zájem dvou nebo více členských států, mohou se tyto státy dohodnout na provádění souběžných kontrol na vlastním území za účelem výměny takto získaných údajů, kdykoliv se tento postup jeví jako účinnější než kontroly prováděné pouze jedním členským státem samostatně.
          2. Příslušný orgán každého členského státu nezávisle určí osoby povinné k dani, u kterých hodlá navrhnout souběžnou kontrolu. Dále uvědomí příslušné orgány v jiných dotčených členských státech o případech, které by podle jeho názoru měly být předmětem souběžných kontrol. Svou volbu v co nejširší možné míře zdůvodní a poskytne údaje, které vedly k jeho rozhodnutí. Rovněž uvede dobu, po kterou by se měly tyto kontroly uskutečňovat.
          3. Příslušný orgán každého dotčeného členského státu dále rozhodne, zda si přeje se souběžných kontrol zúčastnit. Příslušný orgán, kterému byla souběžná kontrola navržena, svému protějšku potvrdí souhlas s provedením této kontroly, nebo mu sdělí odůvodněné odmítnutí této kontroly.
          4. Každý příslušný orgán dotčených členských států jmenuje zástupce odpovědného za dohled nad kontrolou a za její koordinaci."
          Článek 2
          Členské státy přijmou nutná opatření, aby právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nabyly účinnosti nejpozději do 1. ledna 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Lucemburku dne 21. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Stanovisko ze dne 15. ledna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. C 32, 5.2.2004, s. 94.
          [3] Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/93/ES (Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 23).
          [4] Úř. věst. L 73, 19.3.1976, s. 18.".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.