Směrnice Komise 2004/59/ES ze dne 23. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí bromopropylátu v ní stanovenéText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/59/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/59/ES
          ze dne 23. dubna 2004,
          kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí bromopropylátu v ní stanovené
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2076/2002 z 20. listopadu 2002 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, nezařazení určitých účinných látek do přílohy I uvedené směrnice a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky [2] umožňuje určitým členským státům ponechat do 30. června 2007 v platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité látky, jejichž nezařazení do přílohy I směrnice Rady 1/414/EHS [3] stanoví uvedené nařízení.
          (2) Maximální limity reziduí (MLR) odrážejí použití minimálních množství pesticidů potřebných pro dosažení účinné ochrany rostlin, aplikovaných takovým způsobem, aby bylo množství reziduí co nejmenší a toxikologicky přijatelné, zejména z hlediska odhadu dietárního příjmu.
          (3) MLR se stanoví na úrovni meze stanovitelnosti, jestliže povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k detekovatelným úrovním reziduí pesticidů v potravinách či na jejich povrchu nebo nejsou-li povolena žádná použití nebo jestliže použití, která byla povolena členskými státy, nebyla podložena nezbytnými údaji nebo jestliže použití přípravků na ochranu rostlin vedoucí ve třetích zemích k reziduím pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, které mohou být uvedeny do oběhu na trhu ve Společenství, nebyla podložena těmito nezbytnými údaji.
          (4) MLR pro pesticidy by měly být neustále přezkoumávány. S ohledem na nová použití, nové informace a údaje mohou být změněny.
          (5) Komisi byly oznámeny informace o nezbytných použitích bromopropylátu v rámci směrnice 91/414/EHS. Tyto informace poskytují dostačující základ pro hodnocení příjmu evropskými spotřebiteli.
          (6) Povolení bromopropylátu mají být odejmuta nejpozději do 31. července 2007. S ohledem na dobu, které je zapotřebí k tomu, aby rezidua bromopropylátu opustila potravinový řetězec, je vhodné, aby byly dočasné MLR pro tato nezbytná použití přezkoumány nejpozději do 31. prosince 2008.
          (7) Byla odhadnuta a zhodnocena celoživotní expozice spotřebitelů bromopropylátu z potravin, které mohou obsahovat rezidua uvedeného pesticidu. Bylo vypočteno, že změněné MLR zajistí, že nebude překročen přijatelný denní příjem.
          (8) Byla odhadnuta a zhodnocena akutní expozice spotřebitelů bromopropylátu z jednotlivých potravin, které mohou obsahovat rezidua uvedeného pesticidu. Bylo vypočteno, že změněné MLR zajistí, že nebude překročena akutní referenční dávka.
          (9) Proto je vhodné změnit maximální limity reziduí bromopropylátu.
          (10) Směrnice 90/642/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (11) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Maximální limity reziduí pesticidů pro bromopropylát v příloze II směrnice 90/642/EHS se nahrazují limity uvedenými v příloze této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 24. října 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Budou tyto předpisy používat nejpozději od 25. října 2004.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 23. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/2/ES (Úř. věst. L 14, 21.1.2004, s. 10).
          [2] Úř. věst. L 319, 23.11.2002, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1336/2003 (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 21).
          [3] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/20/ES (Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 32).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují MLR | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |
          Bromopropylát |
          1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy | |
          i)CITRUSOVÉ PLODY | 2 |
          Grapefruit | |
          Citrony | |
          Kyselé lajmy | |
          Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů) | |
          Pomeranče | |
          Šedok (pomelo) | |
          Ostatní | |
          ii)OŘECHY (VE SKOŘÁPCE NEBO JÁDRA) | 0,05 |
          Mandle | |
          Para ořechy | |
          Kešu ořechy | |
          Kaštany jedlé | |
          Kokosové ořechy | |
          Lískové oříšky | |
          Makadamie | |
          Pekanové ořechy | |
          Piniové oříšky | |
          Pistácie | |
          Vlašské ořechy | |
          Ostatní | |
          iii)JÁDROVE OVOCE | 2 |
          Jablka | |
          Hrušky | |
          Kdoule | |
          Ostatní | |
          iv)PECKOVÉ OVOCE | 0,05 |
          Meruňky | |
          Třešně a višně | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | |
          Švestky a slívy | |
          Ostatní | |
          v)BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE | |
          a)Hrozny révy vinné stolní a moštové | 2 |
          Hrozny stolní | |
          Hrozny moštové | |
          b)Jahody (kromě lesních) | 0,05 |
          c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucího) | 0,05 |
          Ostružiny | |
          Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
          Ostružinomaliny | |
          Maliny | |
          Ostatní | |
          d)Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího) | 0,05 |
          Borůvky | |
          Klikva | |
          Rybíz (červený, černý a bílý) | |
          Angrešt | |
          Ostatní | |
          e)Planě rostoucí bobulové ovoce | 0,05 |
          vi)RŮZNÉ | 0,05 |
          Avokádo | |
          Banány | |
          Datle | |
          Fíky | |
          Kiwi | |
          Kumkvat | |
          Liči | |
          Mango | |
          Olivy | |
          Mučenka | |
          Ananas | |
          Granátová jablka | |
          Ostatní | |
          2.Zelenina, cerstvá nebo tepelne neupravená, zmrazená nebo sušená | |
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | 0,05 |
          Řepa salátová | |
          Mrkev | |
          Celer bulvový | |
          Křen | |
          Topinambury | |
          Pastinák | |
          Petržel kořenová | |
          Ředkvička | |
          Černý kořen | |
          Batáty | |
          Tuřín | |
          Vodnice | |
          Jam | |
          Ostatní | |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | 0,05 |
          Česnek | |
          Cibule kuchyňská | |
          Šalotka | |
          Cibule jarní | |
          Ostatní | |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | |
          a)Lilkovité | |
          Rajčata | 1 |
          Paprika zeleninová | |
          Lilek | |
          Ostatní | 0,05 |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 0,05 |
          Okurky salátové | |
          Okurky nakládačky | |
          Cukety | |
          Ostatní | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,05 |
          Melouny cukrové | |
          Tykve | |
          Melouny vodní | |
          Ostatní | |
          d)Kukuřice cukrová | 0,05 |
          iv)Košťálová zelenina | 0,05 |
          a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | |
          Brokolice | |
          Květák | |
          Ostatní | |
          b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | |
          Kapusta růžičková | |
          Kapusta hlávková a zelí hlávkové | |
          Ostatní | |
          c)Košťálová zelenina listová | |
          Pekingské zelí | |
          Kadeřávek | |
          Ostatní | |
          d)Kedlubny | |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | 0,05 |
          a)Salát a podobná zelenina | |
          Řeřicha setá | |
          Polníček | |
          Salát hlávkový | |
          Eskariol | |
          Ostatní | |
          b)Špenát a podobná zelenina | |
          Špenát | |
          Mangold (řapíky) | |
          Ostatní | |
          c)Potočnice lékařská | |
          d)Čekanka salátová | |
          e)Bylinky | |
          Kerblík | |
          Pažitka | |
          Petrželová nať | |
          Celerová nať | |
          Ostatní | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA (ČERSTVÁ) | |
          Fazolové lusky | 1 |
          Vyluštěná fazolová semena | |
          Hrachové lusky | |
          Vyluštěná hrachová zrna | |
          Ostatní | 0,05 |
          vii)RAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (CERSTVÁ) | 0,05 |
          Chřest | |
          Kardy | |
          Celer řapíkatý | |
          Fenykl sladký | |
          Artyčoky | |
          Pór | |
          Reveň | |
          Ostatní | |
          viii)HOUBY | 0,05 |
          a)Žampiony pěstované | |
          b)Žampiony volně rostoucí | |
          3.Luštěniny | 0,05 |
          Fazole | |
          Čočka | |
          Hrách | |
          Ostatní | |
          4.Olejnatá semena | 0,1 |
          Lněné semeno | |
          Jádra podzemnice olejné | |
          Mák | |
          Sezamová semena | |
          Slunečnicová semena | |
          Řepková semena | |
          Sójové boby | |
          Hořčičná semena | |
          Bavlníková semena | |
          Ostatní | |
          5.Brambory | 0,05 |
          Konzumní brambory rané | |
          Konzumní brambory pozdní | |
          6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.