Směrnice Komise 2004/63/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se mění směrnice Komise 2003/79/ES, pokud jde o lhůtyText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/63/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/63/ES
          ze dne 26. dubna 2004,
          kterou se mění směrnice Komise 2003/79/ES, pokud jde o lhůty
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnicí Komise 2003/79/ES [2] se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky Coniothyrium minitans do přílohy I uvedené směrnice.
          (2) Po zařazení nové účinné látky je třeba poskytnout členským státům přiměřené období, ve kterém provedou ustanovení směrnice 91/414/EHS, pokud jde o přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku, a zejména přezkoumají stávající dočasná povolení a nejpozději do konce tohoto období nahradí tato povolení konečnými povoleními nebo je v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS změní či odejmou.
          (3) Lhůty pro provedení uvedené ve směrnici 2003/79 neodpovídají lhůtám stanoveným pro jiné nové účinné látky. Aby mohl být přístup u všech látek spadajících do současné etapy přezkoumávání harmonizován, je třeba vyhnout se významným rozdílům mezi lhůtami použitelnými pro různé nové účinné látky.
          (4) Směrnice 2003/79/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Článek 3 směrnice 2003/79/ES se mění takto:
          Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující Coniothyrium minitans, ať už jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z více účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. prosince 2003 zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.
          Po tomto rozhodnutí členské státy
          a) v případě přípravku obsahujícího Coniothyrium minitans jako jedinou účinnou látku podle potřeby změní nebo odejmou povolení nejpozději do 30. června 2005; nebo
          b) v případě přípravku obsahujícího Coniothyrium minitans jako jednu z více účinných látek podle potřeby změní nebo odejmou povolení do 30. června 2005 nebo do data stanoveného pro takovou změnu nebo odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky doplňují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, které ze dvou dat je pozdější."
          Článek 2
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 3
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 26. dubna 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/30/ES (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 50).
          [2] Úř. věst. L 205, 14.8.2003, s. 16.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.