Směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/66/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Smìrnice Rady  2004/66/ES
           ze dne  26. dubna 2004 ,
           kterou se z dùvodu pøistoupení Èeské republiky, Estonska, Kypru, Loty¹ska, Litvy, Maïarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují smìrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a smìrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zbo¾í, volného pohybu slu¾eb, zemìdìlství, dopravní politiky a daní
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          
s ohledem na smlouvu o pøistoupení Èeské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Loty¹ské republiky, Litevské republiky, Maïarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (dále jen  «smlouva o pøistoupení» )(1), a zejména na èl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          
s ohledem na Akt o podmínkách pøistoupení Èeské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Loty¹ské republiky, Litevské republiky, Maïarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nich¾ je zalo¾ena Evropská unie (dále jen  «akt o pøistoupení» )(2), a zejména na èlánek 57 tohoto aktu,
          
s ohledem na návrh Komise,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) Nezbytné úpravy nìkterých aktù, které zùstávají v platnosti po  1. kvìtnu 2004  a které musí být upraveny z dùvodu pøistoupení, nebyly stanoveny v aktu o pøistoupení, anebo stanoveny byly, ale musí být dále upraveny. V¹echny tyto úpravy musí být pøijaty pøed pøistoupením, aby byly od pøistoupení pou¾itelné.
          
          
(2) Podle èl. 57 odst. 2 aktu o pøistoupení musí být tyto úpravy pøijaty Radou ve v¹ech pøípadech, kdy byl pùvodní akt pøijat pouze Radou nebo Radou spoleènì s Evropským parlamentem.
          
          
(3) Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES(3), 2002/83/ES(4), 2003/37/ES(5) a 2003/59/ES(6) a smìrnice Rady 77/388/EHS(7), 91/414/EHS(8), 96/26/ES(9), 2003/48/ES(10) a 2003/49/ES(11) by proto mìly být odpovídajícím zpùsobem zmìnìny,
          
          
PØIJALA TUTO SMÌRNICI:
          
Èlánek 1
          
Smìrnice 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES, 2003/59/ES, 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES se mìní tak, jak je stanoveno v pøíloze této smìrnice.
          
Èlánek 2
          
Èlenské státy uvedou v úèinnost právní a správní pøedpisy nezbytné pro dosa¾ení souladu s touto smìrnicí nejpozdìji do dne vstupu smlouvy o pøistoupení v platnost. Pokud jde o ustanovení této smìrnice, kterými se upravují smìrnice 91/414/ES v platném znìní a smìrnice 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES, je pro nì dnem provedení den stanovený v uvedených smìrnicích. Èlenské státy neprodlenì pøedají Komisi znìní ustanovení provádìjících tuto smìrnici, spolu s tabulkou srovnávající tato ustanovení s pøíslu¹nými ustanoveními této smìrnice.
          
Tato opatøení pøijatá èlenskými státy musí obsahovat odkaz na tuto smìrnici nebo musí být takový odkaz uèinìn pøi jejich úøedním vyhlá¹ení. Zpùsob odkazu si stanoví èlenské státy.
          
  Èlánek 3
          
Tato smìrnice vstupuje v platnost pouze s výhradou a dnem vstupu smlouvy o pøistoupení v platnost.
          
Èlánek 4
          
Tato smìrnice je urèena èlenským státùm.
          
V Bruselu dne  26. dubna 2004 .
          
  Za Radu
          
B.  Cowen
          
  pøedseda
          
(1) Úø. vìst. L 236, 23.9. 2003, s. 17.
          
(2) Úø. vìst. L 236, 23.9. 2003, s. 33.
          
(3) Úø. vìst. L 200, 30.7.1999, s. 1. Smìrnice naposledy pozmìnìná naøízením (ES) è. 1882/2003 (Úø. vìst. L 284, 31.10. 2003, s. 1).
          
(4) Úø. vìst. L 345, 19.12.2002, s. 1.
          
(5) Úø. vìst. L 171, 9.7.2003, s. 1.
          
(6) Úø. vìst. L 226, 10.9.2003, s. 4.
          
(7) Úø. vìst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Smìrnice naposledy pozmìnìná smìrnicí 2004/7/ES (Úø. vìst. L 27, 30.1.2004, s. 44).
          
(8) Úø. vìst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Smìrnice naposledy pozmìnìná naøízením (ES) è. 806/2003 (Úø. vìst. L 122, 16.5. 2003, s. 1).
          
(9) Úø. vìst. L 124, 23.5.1996, s. 1. Smìrnice naposledy pozmìnìná aktem o pøistoupení z roku 2003.
          
(10) Úø. vìst. L 157, 26.6.2003, s. 38.
          
(11) Úø. vìst. L 157, 26.6.2003, s. 49.
          
PØÍLOHA
          
          
I. VOLNÝ POHYB ZBO®Í
          
          
A. MOTOROVÁ VOZIDLA
          
          
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne  26. kvìtna 2003  o schvalování typu zemìdìlských nebo lesnických traktorù, jejich pøípojných vozidel a výmìnných ta¾ených strojù, jako¾ i jejich systémù, konstrukèních èástí a samostatných technických celkù a o zru¹ení smìrnice 74/150/EHS.
          
a) V pøíloze II kapitole C dodatku 1 bodu 1 se v prvním pododstavci doplòují nové polo¾ky, které znìjí:
          
  « «8 pro Èeskou republiku» ,  «29 pro Estonsko» ,  «CY pro Kypr» ,  «32 pro Loty¹sko» ,  «36 pro Litvu» ,  «7 pro Maïarsko» ,  «MT pro Maltu» ,  «20 pro Polsko» ,  «26 pro Slovinsko» ,  «27 pro Slovensko» .»
          
          
b) v pøíloze III èásti I oddílu  «A - Úplné/dokonèené traktory»  se bod 16 nahrazuje tímto:
          
  «
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          »
          
          
c) v pøíloze III èásti I oddílu  «B - Úplná/dokonèená zemìdìlská nebo lesnická pøípojná vozidla»  se bod 16 nahrazuje tímto:
          
  «
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          »
          
          
  d) v pøíloze III èásti I oddílu  «C - Úplné/dokonèené výmìnné ta¾ené stroje»  se bod 16 nahrazuje tímto:
          
  «
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          »
          
          
e) v pøíloze III èásti II oddílu  «A - Nedokonèená zemìdìlská nebo lesnická pøípojná vozidla»  se bod 16 nahrazuje tímto:
          
  «
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          »
          
          
f) v pøíloze III èásti II oddílu  «B - Nedokonèené výmìnné ta¾ené stroje»  se bod 16 nahrazuje tímto:
          
  «
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          »
          
          
  B. CHEMIKÁLIE
          
          
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne  31. kvìtna 1999  o sbli¾ování právních a správních pøedpisù èlenských státù týkajících se klasifikace, balení a oznaèování nebezpeèných pøípravkù.
          
V pøíloze VI èásti A bodu 5 se seznam zemí nahrazuje tímto:
          
  «Belgie:
          
Èeská republika:
          
Dánsko:
          
Nìmecko:
          
Estonsko:
          
Øecko:
          
©panìlsko:
          
Francie:
          
Irsko:
          
Itálie:
          
Kypr:
          
Loty¹sko:
          
Litva:
          
Lucembursko:
          
Maïarsko:
          
Malta:
          
Nizozemsko:
          
Rakousko:
          
Polsko:
          
Portugalsko:
          
Slovinsko:
          
Slovensko:
          
Finsko:
          
©védsko:
          
Spojené království:» .
          
  II. VOLNÝ POHYB SLU®EB
          
          
Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne  5. listopadu 2002  o ¾ivotním poji¹tìní.
          
a) V èl. 6 odst. 1 písm. a) se mezi odrá¾ky týkající se Belgie a Dánska vkládá nová odrá¾ka, která zní:
          
-  «- v pøípadì Èeské republiky:  «akciová spoleènost» ,  «dru¾stvo» ,»
          
          
mezi odrá¾ky týkající se Nìmecka a Øecka se vkládá nová odrá¾ka, která zní:
          
-  «- v pøípadì Estonské republiky:  «aktsiaselts» ,»
          
          
mezi odrá¾ky týkající se Itálie a Lucemburska se vkládají nové odrá¾ky, které znìjí:
          
-  «- v pøípadì Kyperské republiky:  «Εταιρεία>ISO_2> >ISO_7>περιορισμένης>ISO_2> >ISO_7>ευθύνης>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>μετοχές>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>εταιρεία>ISO_2> >ISO_7>περιορισμένης>ISO_2> >ISO_7>ευθύνης>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>εγγύηση»>ISO_2> ,
          
- - v pψνpadμ LotyΉskι republiky:  «apdroΉin>ISO_4>ΰ>ISO_2>Ήanas akciju sabiedr>ISO_4>ο>ISO_2>ba» ,  «savstarp>ISO_4>Ί>ISO_2>j>ISO_4>ΰ>ISO_2>s apdroΉin>ISO_4>ΰ>ISO_2>Ήanas kooperat>ISO_4>ο>ISO_2>v>ISO_4>ΰ>ISO_2> biedr>ISO_4>ο>ISO_2>ba» ,
          
- - v pψνpadμ Litevskι republiky:  «akcin>ISO_4>μ>ISO_2>s bendrov>ISO_4>μ>ISO_2>s» ,  «uΎdarosios akcin>ISO_4>μ>ISO_2>s bendrov>ISO_4>μ>ISO_2>s» ,»
          
          
mezi odrαΎky tύkajνcν se Lucemburska a Nizozemska se vklαdajν novι odrαΎky, kterι znμjν:
          
-  «- v pψνpadμ Maοarskι republiky:  «biztosνtσ rιszvιnytαrsasαg» ,  «biztosνtσ szφvetkezet» ,  «biztosνtσ egyesόlet» ,  «kόlfφldi szιkhelyϋ biztosνtσ magyarorszαgi fiσktelepe» ,
          
- - v pψνpadμ Republiky Malta:  «kumpanija pubblika» ,  «kumpanija privata» ,  «ferg>ISO_3>±>ISO_2>a» ,  «Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut» ,»
          
          
mezi odrαΎky tύkajνcν se Rakouska a Portugalska se vklαdα novα odrαΎka, kterα znν:
          
-  «- v pψνpadμ Polskι republiky:  «spσ³ka akcyjna» ,  «towarzystwo ubezpieczeρ wzajemnych» ,»
          
          
a mezi odrαΎky tύkajνcν se Portugalska a Finska se vklαdajν novι odrαΎky, kterι znμjν:
          
-  «- v pψνpadμ Republiky Slovinsko:  «delniΉka druΎba» ,  «druΎba za vzajemno zavarovanje» ,
          
- - v pψνpadμ Slovenskι republiky:  «akciovα spoloθnost» .» .
          
          
b) v θl.18 odst. 3 se tψetν odrαΎka nahrazuje tνmto:
          
-  «- dne  1. ledna 1995  pro pojiΉ»ovny s povolenνm v Rakousku, Finsku a ©vιdsku,» ;
          
          
c) v θl.18 odst. 3 se za tψetν odrαΎku vklαdα novα odrαΎka, kterα znν:
          
-  «- dne  1. kvμtna 2004  pro pojiΉ»ovny s povolenνm v Θeskι republice, Estonsku, na Kypru, v LotyΉsku, Litvμ, Maοarsku, na Maltμ, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku a» .
          
          
  III. ZEMΜDΜLSTVΝ
          
          
ROSTLINOLΙKAΨSKΙ PΨEDPISY
          
Smμrnice Rady 91/414/EHS ze dne  15. θervence 1991  o uvαdμnν pψνpravkω na ochranu rostlin na trh.
          
a) V pψνloze IV se bod 1.1 nahrazuje tνmto:
          
  «1.1. ZvlαΉtnν nebezpeθν pro lidi (RSh)
          
          
RSh 1
          
ES : Tσxico en contacto con los ojos.
CS : Toxickύ pψi styku s oθima.
DA : Giftig ved kontakt med ψjnene.
DE : Giftig bei Kontakt mit den Augen.
ET : Mόrgine silma sattumisel.
EL : >ISO_7>Τοξικό>ISO_2> >ISO_7>όταν>ISO_2> >ISO_7>έρθει>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>επαφή>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>τα>ISO_2> >ISO_7>μάτια>ISO_2>.
EN : Toxic by eye contact.
FR : Toxique par contact oculaire.
IT : Tossico per contatto oculare.
LV : Toksisks non>ISO_4>ΰ>ISO_2>kot saskar>ISO_4>Ί>ISO_2> ar ac>ISO_4>ο>ISO_2>m.
LT : ToksiΉka patekus >ISO_4>η>ISO_2> akis.
HU : Szemmel ιrintkezve mιrgezυ.
MT : Tossiku meta jmiss ma' l-g>ISO_3>±>ISO_2>ajnejn.
NL : Giftig bij oogcontact.
PL : Dzia³a toksycznie w kontakcie z oczami.
PT : Tσxico por contacto com os olhos.
SK : Jedovatύ pri kontakte s oθami.
SL : Strupeno v stiku z oθmi.
FI : Myrkyllistδ joutuessaan silmδδn.
SV : Giftigt vid kontakt med φgonen.
RSh 2
          
ES : Puede causar fotosensibilizaciσn.
CS : MωΎe vyvolat fotosenzibilizaci.
DA : Kan give overfψlsomhed over for sollys/UV-strεling.
  DE : Sensibilisierung durch Licht mφglich.
ET : Vυib pυhjustada valgussensibiliseerimist.
EL : >ISO_7>Μπορεί>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προκαλέσει>ISO_2> >ISO_7>φωτοευαισθητοποίηση>ISO_2>.
EN : May cause photosensitisation.
FR : Peut entraξner une photosensibilisation.
IT : Può>ISO_2> causare fotosensibilizzazione.
LV : Var izrais>ISO_4>ï>ISO_2>t fotosensibiliz>ISO_4>à>ISO_2>ciju.
LT : Gali sukelti fotosensibilizacij±.
HU : Fényérzékenységet okozhat.
MT : Jista' jikkaw¿a fotosensiti¿¿azzjoni.
NL : Kan fotosensibilisatie veroorzaken.
PL : Mo¿e powodowaæ nadwra¿liwo¶æ na ¶wiat³o.
PT : Pode causar fotossensibilização.
SK : Mô¾e spôsobi» fotosenzibilizáciu.
SL : Lahko povzroèi preobèutljivost na svetlobo.
FI : Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.
SV : Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.
RSh 3
          
ES : El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.
CS : Pøi styku s parami zpùsobuje poleptání kù¾e a oèí a pøi styku s kapalinou zpùsobuje omrzliny.
DA : Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.
DE : Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.
ET : Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist.
EL : Οι>ISO_2> >ISO_7>ατμοί>ISO_2> >ISO_7>μπορεί>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προκαλέσουν>ISO_2> >ISO_7>εγκαύματα>ISO_2> >ISO_7>στο>ISO_2> >ISO_7>δέρμα>ISO_2> >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>στα>ISO_2> >ISO_7>μάτια>ISO_2>·>ISO_7>η>ISO_2> >ISO_7>επαφή>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>υγρό>ISO_2> >ISO_7>μπορεί>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προκαλέσει>ISO_2> >ISO_7>κρυοπαγήματα>ISO_2>.
EN : Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.
FR : Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brϋlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.
IT : Il contatto con il vapore può>ISO_2> causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può>ISO_2> causare congelamento.
  LV : Saskare ar tvaikiem izraisa >ISO_4>à>ISO_2>das un acu apdegumus un saskare ar ¹>ISO_4>ó>ISO_2>idrumu izraisa apsald>ISO_4>º>ISO_2>jumus.
LT : Garai sukelia odos ir aki>ISO_4>ù>ISO_2> nudegim±, skystis- nu¹alim±.
HU : Az anyag gõzével való érintkezés a bõr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés fagyást okozhat.
MT : Kuntatt mal-fwar jikkaw¿a >ISO_3>±>ISO_2>ruq fil->ISO_3>õ>ISO_2>ilda u fl-g>ISO_3>±>ISO_2>ajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkaw¿a iffri¿ar.
NL : Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.
PL : Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z ciecz± powoduje zamarzanie.
PT : O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.
SK : Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny poko¾ky a oèí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.
SL : Stik s hlapi povzroèa opekline ko¾e in oèi, stik s tekoèino povzroèa ozebline.
FI : Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.
SV : Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.»

          
b) v pøíloze V se bod 1 nahrazuje tímto:
          
  «1. Obecná ustanovení
          
          
V¹echny rostlinolékaøské pøípravky by mìly být oznaèeny následující vìtou, pøípadnì doplnìnou textem v závorkách:
          
SP 1
          
ES : No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]
CS : Nezneèi¹»ujte vody pøípravkem nebo jeho obalem. (Neèistìte aplikaèní zaøízení v blízkosti povrchových vod/Zabraòte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
DA : Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].
DE : Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)
ET : Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).
EL : Μην>ISO_2> >ISO_7>μολύνετε>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>νερό>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>τη>ISO_2> >ISO_7>συσκευασία>ISO_2> >ISO_7>του>ISO_2>. [>ISO_7>Να>ISO_2> >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>πλένετε>ISO_2> >ISO_7>τον>ISO_2> >ISO_7>εξοπλισμό>ISO_2> >ISO_7>εφαρμογής>ISO_2> >ISO_7>κοντά>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>επιφανειακά>ISO_2> >ISO_7>ύδατα>ISO_2>/>ISO_7>Να>ISO_2> >ISO_7>αποφευχθεί>ISO_2> >ISO_7>η>ISO_2> >ISO_7>μόλυνση>ISO_2> >ISO_7>μέσω>ISO_2> >ISO_7>των>ISO_2> >ISO_7>συστημάτων>ISO_2> >ISO_7>αποχέτευσης>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2> >ISO_7>τις>ISO_2> >ISO_7>λιθόστρωτες>ISO_2> >ISO_7>επιφάνειες>ISO_2> >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>τους>ISO_2> >ISO_7>δρόμους>ISO_2>.]
EN : Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).
  FR : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matιriel d'application prè>ISO_2>s des eaux de surface./Éviter la contamination via les systè>ISO_2>mes d'évacuation des eaux à>ISO_2> partir des cours de ferme ou des routes.]
IT : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità>ISO_2> delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]
LV : Nepies>ISO_4>à>ISO_2>r>ISO_4>ñ>ISO_2>ot >ISO_4>þ>ISO_2>deni ar augu aizsardz>ISO_4>ï>ISO_2>bas l>ISO_4>ï>ISO_2>dzekli un t>ISO_4>à>ISO_2> iepakojumu/net>ISO_4>ï>ISO_2>r>ISO_4>ï>ISO_2>t smidzin>ISO_4>à>ISO_2>¹anas tehniku >ISO_4>þ>ISO_2>denstilpju un >ISO_4>þ>ISO_2>densteèu tuvum>ISO_4>à>ISO_2>/izsarg>ISO_4>à>ISO_2>ties no pies>ISO_4>à>ISO_2>r>ISO_4>ñ>ISO_2>o¹anas caur dren>ISO_4>à>ISO_2>¾u no pagalmiem un ce>ISO_4>¶>ISO_2>iem.
LT : Neu¾ter¹ti vandens augal>ISO_4>ù>ISO_2> apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti pur¹kimo >ISO_4>ç>ISO_2>rengini>ISO_4>ù>ISO_2> ¹alia pavir¹inio vandens telkini>ISO_4>ù>ISO_2>/vengti tar¹os per drena¾± i¹ sodyb>ISO_4>ù>ISO_2> ar nuo keli>ISO_4>ù>ISO_2>).
HU : A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévõ vízelvezetõkön keresztül való szennyezõdést).
MT : Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tieg>ISO_3>±>ISO_2>u (Tnaddafx apparat li jintu¿a g>ISO_3>±>ISO_2>all-applikazzjoni qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btie>ISO_3>±>ISO_2>i u toroq).
NL : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]
PL : Nie zanieczyszczaæ wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myæ aparatury w pobli¿u wód powierzchniowych/Unikaæ zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniaj±ce z gospodarstw i dróg).
PT : Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]
SK : Nezneèis»ujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Neèistite aplikaèné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráòte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poµnohospodárskych dvorov a vozoviek).
SL : S sredstvom ali njegovo embala¾o ne onesna¾evati vode. (Naprav za nana¹anje ne èistiti ali izplakovati v bli¾ini povr¹inskih voda./Prepreèiti onesna¾enje preko drena¾nih in odtoènih jarkov na kmetijskih zemlji¹èih in cestah.)
FI : Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)
SV : Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)»

          
c) v pøíloze V se bod 2.1 nahrazuje tímto:
          
  «2.1. Bezpeènostní opatøení pro obsluhu (Spo)
          
          
Obecná ustanovení
          
1. Èlenské státy mohou pro obsluhu urèit vhodné osobní ochranné pomùcky a pøedepsat zvlá¹tní prvky tìchto pomùcek (napø. kombinézy, zástìry, rukavice, pevnou obuv, gumovou obuv, ochranu oblièeje, oblièejový ¹tít, ochranné brýle, pokrývku hlavy, kápi nebo respirátor urèitého typu). Tìmito doplòkovými bezpeènostními opatøeními nejsou dotèeny standardní vìty pou¾itelné podle smìrnice 1999/45/ES.
          
  2. Èlenské státy mohou rovnì¾ urèit konkrétní èinnosti, pøi nich¾ jsou vy¾adovány urèité ochranné pomùcky, napøíklad mí¹ení, nakládání koncentrovaného pøípravku nebo manipulace s ním, pou¾ívání nebo rozpra¹ování zøedìného pøípravku, manipulace s nedávno o¹etøenými materiály jako jsou rostliny èi pùda, nebo vstup do nedávno o¹etøených oblastí.
          
3. Èlenské státy dále mohou doplnit specifikace technických kontrol, napøíklad:
          
- pou¾ívání uzavøeného systému pøi pøeèerpávání pesticidù z obalu pøípravku do nádr¾e rozpra¹ovaèe,
          
- povinnost obsluhy pracovat pøi rozpra¹ování v uzavøené kabinì (se systémy klimatizace a filtrace vzduchu),
          
- technické kontroly mohou nahradit osobní ochranné pomùcky, pokud poskytují stejný nebo vy¹¹í standard ochrany.
          
          
Zvlá¹tní ustanovení
          
SPo 1
          
ES : En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un pañ>ISO_2>o seco y después lávese la piel con agua abundante.
CS : Po zasa¾ení kù¾e pøípravek nejdøíve odstraòte pomocí suché látky a poté kù¾i opláchnìte velkým mno¾stvím vody.
DA : Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.
DE : Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.
ET : Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega.
EL : Ύστερα>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2> >ISO_7>επαφή>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>δέρμα>ISO_2>, >ISO_7>αφαιρέστε>ISO_2> >ISO_7>πρώτα>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>ένα>ISO_2> >ISO_7>στεγνό>ISO_2> >ISO_7>πανί>ISO_2> >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>στη>ISO_2> >ISO_7>συνέχεια>ISO_2> >ISO_7>ξεπλύνετε>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>δέρμα>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>άφθονο>ISO_2> >ISO_7>νερό>ISO_2>.
EN : After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.
FR : Aprè>ISO_2>s contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à>ISO_2> l'eau.
IT : Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.
LV : P>ISO_4>º>ISO_2>c saskares ar >ISO_4>à>ISO_2>du, vispirms not>ISO_4>ï>ISO_2>r>ISO_4>ï>ISO_2>t augu aizsardz>ISO_4>ï>ISO_2>bas l>ISO_4>ï>ISO_2>dzekli no >ISO_4>à>ISO_2>das ar sausu dr>ISO_4>à>ISO_2>nu un p>ISO_4>º>ISO_2>c tam mazg>ISO_4>à>ISO_2>t >ISO_4>à>ISO_2>du ar lielu >ISO_4>þ>ISO_2>dens daudzumu.
LT : Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.
HU : Bõrrel való érintkezés esetén elõször száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyezõdött bõrt bõ vízzel mossa le.
MT : Wara kuntatt mal->ISO_3>õ>ISO_2>ilda, l-ewwel ne>ISO_3>±±>ISO_2>i l-prodott b'xoqqa niexfa u mbg>ISO_3>±>ISO_2>ad a>ISO_3>±>ISO_2>sel il->ISO_3>õ>ISO_2>ilda b'>ISO_3>±>ISO_2>afna ilma.
NL : Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.
  PL : Po kontakcie ze skór± najpierw usun±æ produkt such± szmatk±, a nastêpnie przemyæ skórê du¿± ilo¶ci± wody.
PT : Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.
SK : Po kontakte s poko¾kou najskôr odstráòte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veµkým mno¾stvom vody.
SL : Ob stiku s ko¾o odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati ko¾o z obilo vode.
FI : Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.
SV : Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.
SPo 2
          
ES : Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
CS : Ve¹kerý ochranný odìv po pou¾ití vyperte.
DA : Vask alle personlige værnemidler efter brug.
DE : Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.
ET : Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.
EL : Ξεπλύνετε>ISO_2> >ISO_7>όλες>ISO_2> >ISO_7>τις>ISO_2> >ISO_7>προστατευτικές>ISO_2> >ISO_7>ενδυμασίες>ISO_2> >ISO_7>μετά>ISO_2> >ISO_7>τη>ISO_2> >ISO_7>χρήση>ISO_2>.
EN : Wash all protective clothing after use.
FR : Laver tous les ιquipements de protection aprè>ISO_2>s utilisation.
IT : Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
LV : P>ISO_4>º>ISO_2>c lieto¹anas izmazg>ISO_4>à>ISO_2>t visu aizsargt>ISO_4>º>ISO_2>rpu.
LT : Po darbo i¹skalbti visus apsauginius drabu¾ius.
HU : Használat után minden védõruházatot ki kell mosni.
MT : A>ISO_3>±>ISO_2>sel l-ilbies protettiv wara li-tu¿a.
NL : Was alle beschermende kleding na gebruik.
PL : Upraæ odzie¿ ochronn± po u¿yciu.
PT : Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.
SK : Ochranný odev po aplikácii oèistite.
SL : Po uporabi oprati vso za¹èitno obleko.
FI : Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.
SV : Tvätta alla skyddskläder efter användning.
  SPo 3
          
ES : Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.
CS : Po vznícení pøípravku nevdechujte kouø a ihned opus»te o¹etøovaný prostor.
DA : Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.
DE : Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.
ET : Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda.
EL : Μετά>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>ανάφλεξη>ISO_2> >ISO_7>του>ISO_2> >ISO_7>προϊόντος>ISO_2> >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>εισπνεύσετε>ISO_2> >ISO_7>τον>ISO_2> >ISO_7>καπνό>ISO_2> >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>απομακρυνθείτε>ISO_2> >ISO_7>αμέσως>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>περιοχή>ISO_2> >ISO_7>χρήσης>ISO_2>.
EN : After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.
FR : Aprè>ISO_2>s déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.
IT : Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.
LV : P>ISO_4>º>ISO_2>c augu aizsardz>ISO_4>ï>ISO_2>bas l>ISO_4>ï>ISO_2>dzek>ISO_4>¶>ISO_2>a aizdedzin>ISO_4>à>ISO_2>¹anas, neieelpot d>ISO_4>þ>ISO_2>mus un nekav>ISO_4>º>ISO_2>joties atst>ISO_4>à>ISO_2>t apstr>ISO_4>à>ISO_2>d>ISO_4>à>ISO_2>to plat>ISO_4>ï>ISO_2>bu.
LT : U¾sidegus ne>ISO_4>ç>ISO_2>kv>ISO_4>ì>ISO_2>pti d>ISO_4>þ>ISO_2>m>ISO_4>ù>ISO_2> ir nedelsiant palikti apdorot± plot±.
HU : A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkezõ füst belélegzésétõl, és azonnal hagyja el a kezelt területet.
MT : Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-du>ISO_3>±±>ISO_2>an u warrab minnufih mill-post li jkun >ISO_3>õ>ISO_2>ie ittrattat.
NL : Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.
PL : Po zapaleniu produktu nie wdychaæ dymu i niezw³ocznie opu¶ciæ obszar poddany zabiegowi.
PT : Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.
SK : Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okam¾ite opustite o¹etrovaný priestor.
SL : Po za¾igu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano obmoèje.
FI : Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.
SV : När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.
SPo 4
          
ES : El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.
CS : Obal s pøípravkem musí být otevøen ve venkovním prostøedí a za sucha.
DA : Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.
DE : Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.
  ET : Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes.
EL : Το>ISO_2> >ISO_7>δοχείο>ISO_2> >ISO_7>πρέπει>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>ανοιχθεί>ISO_2> >ISO_7>στο>ISO_2> >ISO_7>ύπαιθρο>ISO_2> >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>συνθήκες>ISO_2> >ISO_7>ξηρασίας>ISO_2>.
EN : The container must be opened outdoors and in dry conditions.
FR : L'emballage doit ê>ISO_2>tre ouvert à>ISO_2> l'extérieur par temps sec.
IT : L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.
LV : Iepakojumu atv>ISO_4>º>ISO_2>rt >ISO_4>à>ISO_2>rpus telp>ISO_4>à>ISO_2>m un sausos apst>ISO_4>à>ISO_2>k>ISO_4>¶>ISO_2>os.
LT : Pakuotê atidaryti lauke, esant sausoms oro s±lygoms.
HU : A tartályt csak a szabad levegõn, száraz idõben lehet kinyitni.
MT : Il-kontenitur g>ISO_3>±>ISO_2>andu jinfeta>ISO_3>±>ISO_2> f'ambjent miftu>ISO_3>±>ISO_2> u xott.
NL : De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.
PL : Opakowanie otwieraæ na zewn±trz i w suchych warunkach.
PT : Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.
SK : Nádobu otvárajte vonku a za suchého poèasia.
SL : Embala¾o odpreti na prostem in v suhih razmerah.
FI : Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.
SV : Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.
SPo 5
          
ES : Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/ durante un tiempo especificado /hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.
CS : Pøed opìtovným vstupem o¹etøené prostory/skleníky [dùkladnì / uveïte dobu / do zaschnutí postøikového nánosu] vyvìtrejte.
DA : De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/ eller angivelse af tid /indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.
DE : Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/ oder Zeit angeben /bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.
ET : Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/ määratletud aja jooksul /enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.
EL : Να>ISO_2> >ISO_7>αερίσετε>ISO_2> >ISO_7>τους>ISO_2> >ISO_7>χώρους>ISO_2>/>ISO_7>τα>ISO_2> >ISO_7>θερμοκήπια>ISO_2> >ISO_7>όπου>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιήθηκαν>ISO_2> >ISO_7>φυτοφάρμακα>ISO_2> [>ISO_7>πλήρως>ISO_2>/ >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προσδιοριστεί>ISO_2> >ISO_7>η>ISO_2> >ISO_7>χρονική>ISO_2> >ISO_7>περίοδος>ISO_2> />ISO_7>μέχρι>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>στεγνώσει>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2>] >ISO_7>πριν>ISO_2> >ISO_7>ξαναμπείτε>ISO_2>.
EN : Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/ time to be specified /until spray has dried before re-entry.
FR : Ventiler [à>ISO_2> fond/ ou durée à>ISO_2> précise r/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.
  IT : Ventilare [a fondo/ per una durata da specificare /fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.
LV : Pirms atgrie¹an>ISO_4>à>ISO_2>s r>ISO_4>þ>ISO_2>p>ISO_4>ï>ISO_2>gi v>ISO_4>º>ISO_2>din>ISO_4>à>ISO_2>t apstr>ISO_4>à>ISO_2>d>ISO_4>à>ISO_2>t>ISO_4>à>ISO_2>s plat>ISO_4>ï>ISO_2>bas/siltumn>ISO_4>ï>ISO_2>cas ( nor>ISO_4>à>ISO_2>da laiku ) kam>ISO_4>º>ISO_2>r izsmidzin>ISO_4>à>ISO_2>tais ¹>ISO_4>ó>ISO_2>idrums no¾uvis.
LT : Gerai i¹v>ISO_4>ì>ISO_2>dinti apdorotus plotus/¹iltnamius ( v>ISO_4>ì>ISO_2>dinimo laikas turi b>ISO_4>þ>ISO_2>ti nurodytas ). >ISO_4>Ç>ISO_2>eiti >ISO_4>ç>ISO_2> apdorotus plotus leid¾iama tik visi¹kai jiems i¹d¾i>ISO_4>þ>ISO_2>vus.
HU : A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/ az elõírt idõn át /a permet felszáradásáig] szellõztesse az oda való visszatérés elõtt.
MT : ¡alli l-arja tg>ISO_3>±>ISO_2>addi minn dawk il-postijiet/serer li >ISO_3>õ>ISO_2>ew ittrattati sew/ spe>ISO_3>å>ISO_2>ifika t-tul ta' >ISO_3>±>ISO_2>in /sakemm jinxef il-bexx qabel ma ter>ISO_3>õ>ISO_2>a' tid>ISO_3>±>ISO_2>ol.
NL : Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende ( geef de periode aan ) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].
PL : Dok³adnie wietrzyæ obszar poddany zabiegowi/szklarnie/ przez okre¶lony czas /Przed ponownym wej¶ciem poczekaæ do wyschniêcia cieczy.
PT : Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante ( neste caso, precisar o período )/até à>ISO_2> secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.
SK : Pred ïal¹ím vstupom dôkladne vyvetrajte o¹etrovaný priestor/ skleník tak , aby rozprá¹ený roztok prípravku zaschol/uveïte potrebný èas/.
SL : Pred ponovnim vstopom temeljito zraèiti tretirane povr¹ine/rastlinjake/ doloèi se èas /dokler se nane¹eno sredstvo ne posu¹i.
FI : Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/ tai täsmennetään tuuletusaika /kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.
SV : Vädra (omsorgsfullt/ eller ange tidsperiod /tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.» .

          
d) v pøíloze V se bod 2.2 nahrazuje tímto:
          
  «2.2. Bezpeènostní opatøení týkající se ¾ivotního prostøedí (SPe)
          
          
SPe 1
          
ES : Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga  (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda)  más de  (indíquese el tiempo o la frecuencia) .
CS : Za úèelem ochrany podzemních vod/pùdních organismù neaplikujte tento ani ¾ádný jiný pøípravek obsahující  (uveïte úèinnou látku nebo popøípadì skupinu úèinných látek)  déle/více ne¾  (uveïte urèitou lhùtu nebo èetnost aplikací) .
DA : For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder  (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end  (angiv tidsperiode eller antal behandlinger) .
DE : Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel  «...»  oder andere ... haltige Mittel  (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe)  nicht mehr als ...  (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum)  anwenden.
ET : Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab  (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass)  rohkem kui  (periood või määratletav sagedus) .
  EL : Για>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προστατέψετε>ISO_2> [>ISO_7>τα>ISO_2> >ISO_7>υπόγεια>ISO_2> >ISO_7>νερά>ISO_2>/>ISO_7>τους>ISO_2> >ISO_7>οργανισμούς>ISO_2> >ISO_7>στο>ISO_2> >ISO_7>έδαφος>ISO_2>] >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιείτε>ISO_2> >ISO_7>αυτό>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>οποιοδήποτε>ISO_2> >ISO_7>άλλο>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>που>ISO_2> >ISO_7>περιέχει>ISO_2>  (>ISO_7>προσδιορίστε>ISO_2> >ISO_7>τη>ISO_2> >ISO_7>δραστική>ISO_2> >ISO_7>ουσία>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>κατηγορία>ISO_2> >ISO_7>των>ISO_2> >ISO_7>ουσιών>ISO_2> >ISO_7>αναλόγως>ISO_2>)  >ISO_7>περισσότερο>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2>  (>ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προσδιοριστεί>ISO_2> >ISO_7>η>ISO_2> >ISO_7>χρονική>ISO_2> >ISO_7>περίοδος>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>η>ISO_2> >ISO_7>συχνότητα>ISO_2>) .
EN : To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing  (identify active substance or class of substances, as appropriate)  more than  (time period or frequency to be specified) .
FR : Pour protιger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant  (prιciser la substance ou la famille de substances selon le cas)  plus de  (frιquence à>ISO_2> préciser) .
IT : Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti  (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso)  più>ISO_2> di  (indicare la durata o la frequenza) .
LV : Lai aizsarg>ISO_4>à>ISO_2>tu grunts>ISO_4>þ>ISO_2>deni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardz>ISO_4>ï>ISO_2>bas l>ISO_4>ï>ISO_2>dzekli  «...»  vai citu augu aizsardz>ISO_4>ï>ISO_2>bas l>ISO_4>ï>ISO_2>dzekli, kur¹ satur  «...»   (nor>ISO_4>à>ISO_2>da darb>ISO_4>ï>ISO_2>go vielu vai darb>ISO_4>ï>ISO_2>go vielu grupu)  vair>ISO_4>à>ISO_2>k nek>ISO_4>à>ISO_2> ...  (nor>ISO_4>à>ISO_2>da apstr>ISO_4>à>ISO_2>¾u skaitu noteikt>ISO_4>à>ISO_2> laika period>ISO_4>à>ISO_2>) .
LT : Siekiant apsaugoti po¾emin>ISO_4>ç>ISO_2> vanden>ISO_4>ç>ISO_2>/dirvos organizmus nenaudoti ¹io ar bet kurio kito produkto, kurio sud>ISO_4>ì>ISO_2>tyje yra  (nurodyti veikli±j± med¾iag± ar med¾iag>ISO_4>ù>ISO_2> grupê, kaip tinka)  da¾niau kaip  (laikas ar da¾numas turi b>ISO_4>þ>ISO_2>ti nurodytas) .
HU : A talajvíz/a talaj élõ szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy  (a megfelelõ hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja  (az elõírt idõtartam/gyakoriság) -nál hosszabb ideig/többször.
MT : Sabiex tipprote>ISO_3>õ>ISO_2>i l-ilma tal-pjan/organi¿mi fil->ISO_3>±>ISO_2>amrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott ie>ISO_3>±>ISO_2>or li jkun fih  (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss)  i¿jed minn  (spe>ISO_3>å>ISO_2>ifika ¿-¿mien jew il-frekwenza) .
NL : Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die  (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen)  bevatten, niet langer dan gedurende  (geef de tijdsduur aan)  gebruiken/ten hoogste  (geef de frequentie)  gebruiken.
PL : W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosowaæ tego lub ¿adnego innego produktu zawieraj±cego  (okre¶liæ substancjê aktywn± lub klasê substancji, kiedy dotyczy)  nie d³u¿ej ni¿  (okre¶lony czas) /nie czê¶ciej ni¿  (okre¶lona czêstotliwo¶æ) .
PT : Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha  (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas)  durante mais de  (período a precisar)  ou mais do que  (frequê>ISO_2>ncia a precisar) .
SK : Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepou¾ívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci  (uveïte úèinnú látku alebo skupinu úèinných látok)  dlh¹ie ako  (upresnite obdobie alebo frekvenciu) .
SL : Zaradi za¹èite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo  (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi)  veè kot  (navede se èasovno obdobje ali ¹tevilo tretiranj) .
FI : (Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää  (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin  (ajanjakso tai käyttötiheys) .
SV : För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande  (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen)  mer än  (ange tidsperiod eller antal behandlingar) .
  SPe 2
          
ES : Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos  (precísese la situación o el tipo de suelos) .
CS : Za úèelem ochrany podzemních vod/vodních organismù neaplikujte pøípravek na pùdách  (uveïte druh pùdy nebo situaci) .
DA : For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes  (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold) .
DE : Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf  (genaue Angabe der Bodenart oder Situation)  Böden ausbringen.
ET : Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada  (määratleda pinnasetüüp või olukord) .
EL : Για>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προστατέψετε>ISO_2> [>ISO_7>τα>ISO_2> >ISO_7>υπόγεια>ISO_2> >ISO_7>νερά>ISO_2>/>ISO_7>τους>ISO_2> >ISO_7>υδρόβιους>ISO_2> >ISO_7>οργανισμούς>ISO_2>] >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιείτε>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>αυτό>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>εδάφη>ISO_2>  (>ISO_7>προσδιορίστε>ISO_2> >ISO_7>τον>ISO_2> >ISO_7>τύπο>ISO_2> >ISO_7>του>ISO_2> >ISO_7>εδάφους>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>τις>ISO_2> >ISO_7>ιδιαίτερες>ISO_2> >ISO_7>συνθήκες>ISO_2>) .
EN : To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to  (soil type or situation to be specified)  soils.
FR : Pour protιger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur  (type de sol ou situation à>ISO_2> préciser) .
IT : Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo  (indicare il tipo di suolo o la situazione) .
LV : Lai aizsarg>ISO_4>à>ISO_2>tu grunts>ISO_4>þ>ISO_2>de>ISO_4>ñ>ISO_2>us/>ISO_4>þ>ISO_2>dens organismus, nelietot  (nor>ISO_4>à>ISO_2>da augsnes tipu vai apst>ISO_4>à>ISO_2>k>ISO_4>¶>ISO_2>us)  augsn>ISO_4>º>ISO_2>s.
LT : Siekiant apsaugoti po¾emin>ISO_4>ç>ISO_2> vanden>ISO_4>ç>ISO_2>/vandens organizmus nenaudoti  (nurodyti dirvo¾emio tip± ar situacij±)  dirvo¾emiuose.
HU : A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében  (az elõírt talajtípus vagy helyzet)  talajokra ne használja.
MT : Biex tipprote>ISO_3>õ>ISO_2>i l-ilma tal-pjan/organi¿mi ta' l-ilma tapplikax f'>ISO_3>±>ISO_2>amrija  (spe>ISO_3>å>ISO_2>ifika t-tip ta' >ISO_3>±>ISO_2>amrija jew is-sitwazzjoni) .
NL : Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op  (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan)  bodems.
PL : W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosowaæ na glebach  (okre¶liæ typ gleby lub warunki glebowe) .
PT : Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos  (precisar a situação ou o tipo de solo) .
SK : Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na  (upresnite typ pôdy alebo situáciu)  pôdu.
SL : Zaradi za¹èite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na  (navede se tip tal ali druge posebne razmere)  tleh.
FI : (Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää  (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne)  maaperään.
SV : För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på  (ange jordtyp eller markförhållande) .
SPe 3
          
ES : Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de  (indíquese la distancia)  hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].
  CS : Za úèelem ochrany vodních organismù/necílových rostlin/necílových èlenovcù/hmyzu dodr¾ujte neo¹etøené ochranné pásmo  (uveïte vzdálenost)  vzhledem k nezemìdìlské pùdì/povrchové vodì.
DA : Må ikke anvendes nærmere end  (angiv afstand)  fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].
DE : Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von  (genaue Angabe des Abstandes)  zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.
ET : Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist  (määratleda kaugus)  põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest.
EL : Για>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προστατέψετε>ISO_2> [>ISO_7>τους>ISO_2> >ISO_7>υδρόβιους>ISO_2> >ISO_7>οργανισμούς>ISO_2>/>ISO_7>μη>ISO_2> >ISO_7>στοχευόμενα>ISO_2> >ISO_7>φυτά>ISO_2>/>ISO_7>μη>ISO_2> >ISO_7>στοχευόμενα>ISO_2> >ISO_7>αρθρόποδα>ISO_2>/>ISO_7>έντομα>ISO_2>] >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>αφήσετε>ISO_2> >ISO_7>μιαν>ISO_2> >ISO_7>αψέκαστη>ISO_2> >ISO_7>ζώνη>ISO_2> >ISO_7>προστασίας>ISO_2>  (>ISO_7>προσδιορίστε>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>απόσταση>ISO_2>)  >ISO_7>μέχρι>ISO_2> [>ISO_7>μη>ISO_2> >ISO_7>γεωργική>ISO_2> >ISO_7>γη>ISO_2>/>ISO_7>σώματα>ISO_2> >ISO_7>επιφανειακών>ISO_2> >ISO_7>υδάτων>ISO_2>].
EN : To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of  (distance to be specified)  to non-agricultural land/surface water bodies.
FR : Pour protιger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitιe de  (distance à>ISO_2> préciser)  par rapport à>ISO_2> [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].
IT : Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di  (precisare la distanza)  da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].
LV : Lai aizsarg>ISO_4>à>ISO_2>tu >ISO_4>þ>ISO_2>dens organismus/ar lietojumu nesaist>ISO_4>ï>ISO_2>tos augus/ar lietojumu nesaist>ISO_4>ï>ISO_2>tos posmk>ISO_4>à>ISO_2>jus/kukai>ISO_4>ñ>ISO_2>us, iev>ISO_4>º>ISO_2>rot aizsargjoslu  (nor>ISO_4>à>ISO_2>da att>ISO_4>à>ISO_2>lumu)  l>ISO_4>ï>ISO_2>dz lauksaimniec>ISO_4>ï>ISO_2>b>ISO_4>à>ISO_2> neizmantojamai zemei/>ISO_4>þ>ISO_2>denstilp>ISO_4>º>ISO_2>m un >ISO_4>þ>ISO_2>denstec>ISO_4>º>ISO_2>m.
LT : Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/netikslinius nariuotakojus/vabzd¾ius b>ISO_4>þ>ISO_2>tina i¹laikyti apsaugos zon±  (nurodyti atstum±)  iki ne ¾em>ISO_4>ì>ISO_2>s >ISO_4>þ>ISO_2>kio paskirties ¾em>ISO_4>ì>ISO_2>s/pavir¹inio vandens telkini>ISO_4>ù>ISO_2>.
HU : A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezõgazdasági földterülettõl/felszíni vizektõl  (az elõírt távolság)  távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.
MT : Sabiex tipprote>ISO_3>õ>ISO_2>i organi¿mi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati/artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta ¿ona konfini >ISO_3>±>ISO_2>ielsa mill-bexx ta' (spe>ISO_3>å>ISO_2>ifika d-distanza)  minn art mhix agrikola/g>ISO_3>±>ISO_2>adajjar ta' l-ilma fil-wi>ISO_3>åå>ISO_2>.
NL : Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van  (geef de afstand aan)  rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.
PL : W celu ochrony organizmów wodnych/ro¶lin nie bêd±cych obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie bêd±cych obiektem zwalczania konieczne jest okre¶lenie strefy buforowej w odleg³o¶ci  (okre¶lona odleg³o¶æ)  od terenów nieu¿ytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.
PT : Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas/dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de  (distância a precisar)  em relação [à>ISO_2>s zonas não-cultivadas/à>ISO_2>s águas de superfície].
  SK : Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených èlánkono¾cov/hmyzu udr¾iavajte medzi o¹etrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v då¾ke  (upresnite då¾ku) .
SL : Zaradi za¹èite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih èlenono¾cev/¾u¾elk upo¹tevati netretiran varnostni pas  (navede se razdaljo)  do nekmetijske povr¹ine/vodne povr¹ine.
FI : (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä  (täsmennetään etäisyys)  ruiskuttamaton suojavyöhyke.
SV : För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på  (ange avstånd)  till (icke-jordbruksmark/vattendrag).
SPe 4
          
ES : Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.
CS : Za úèelem ochrany vodních organismù/necílových rostlin neaplikujte pøípravek na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlá¾dìný povrch, ¾eleznièní tra» nebo v jiných pøípadech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.
DA : Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].
DE : Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.
ET : Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht.
EL : Για>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προστατέψετε>ISO_2> [>ISO_7>υδρόβιους>ISO_2> >ISO_7>οργανισμούς>ISO_2>/>ISO_7>μη>ISO_2> >ISO_7>στοχευόμενα>ISO_2> >ISO_7>φυτά>ISO_2>] >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιείται>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>αδιαπέραστες>ISO_2> >ISO_7>επιφάνειες>ISO_2> >ISO_7>όπως>ISO_2> >ISO_7>άσφαλτο>ISO_2>, >ISO_7>σκυρόδεμα>ISO_2>, >ISO_7>λιθόστρωτα>ISO_2> [>ISO_7>σιδηροτροχιές>ISO_2>] >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>άλλες>ISO_2> >ISO_7>επιφάνειες>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>υψηλό>ISO_2> >ISO_7>κίνδυνο>ISO_2> >ISO_7>απορροής>ISO_2>.
EN : To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.
FR : Pour protιger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces impermιables telles que le bitume, le bιton, les pavιs, [les voies ferrιes] et dans toute autre situation où>ISO_2> le risque de ruissellement est important.
IT : Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.
LV : Lai aizsarg>ISO_4>à>ISO_2>tu >ISO_4>þ>ISO_2>dens organismus/ar lietojumu nesaist>ISO_4>ï>ISO_2>tos augus, nelietot augu aizsardz>ISO_4>ï>ISO_2>bas l>ISO_4>ï>ISO_2>dzekli uz necaurlaid>ISO_4>ï>ISO_2>gas virsmas, piem>ISO_4>º>ISO_2>ram, asfalta, betona, bru>ISO_4>»>ISO_2>a, slie¾u ce>ISO_4>¶>ISO_2>iem, un cit>ISO_4>à>ISO_2>s viet>ISO_4>à>ISO_2>s ar augstu noteces risku.
LT : Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaid¾i>ISO_4>ù>ISO_2> pavir¹i>ISO_4>ù>ISO_2> toki>ISO_4>ù>ISO_2> kaip asfaltas, betonas, grindinio akmenys, gele¾inkelio b>ISO_4>ì>ISO_2>gi>ISO_4>ù>ISO_2> ar kitose situacijose, kuriuose didel>ISO_4>ì>ISO_2> nuot>ISO_4>ì>ISO_2>kio tikimyb>ISO_4>ì>ISO_2>.
  HU : A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztõ felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza.
MT : Biex tipprote>ISO_3>õ>ISO_2>i organi¿mi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq u>ISO_3>å>ISO_2>uh impermeabbli b>ISO_3>±>ISO_2>al l-asfalt, konkrit, >ISO_3>å>ISO_2>angaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet o>ISO_3>±>ISO_2>ra b'riskju kbir ta' skul.
NL : Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.
PL : W celu ochrony organizmów wodnych/ro¶lin nie bêd±cych obiektem zwalczania nie stosowaæ na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko sp³ywania cieczy.
PT : Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.
SK : Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dla¾obné kocky, koµajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvý¹ené riziko stekania vody.
SL : Zaradi za¹èite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih povr¹inah kot so asfalt, beton, tlak, ¾elezni¹ki tiri in drugih povr¹inah, kjer je velika nevarnost odtekanja.
FI : (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.
SV : För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.
SPe 5
          
ES : Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.
CS : Za úèelem ochrany ptákù/volnì ¾ijících savcù musí být pøípravek zcela zapraven do pùdy; zajistìte, aby byl pøípravek zcela zapraven do pùdy také na konci výsevních nebo výsadbových øádkù.
DA : For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet også er helt tildækket for enden af rækkerne.
DE : Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.
ET : Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.
EL : Για>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προστατέψετε>ISO_2> [>ISO_7>πουλιά>ISO_2>/>ISO_7>άγρια>ISO_2> >ISO_7>θηλαστικά>ISO_2>] >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>πρέπει>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>καλυφθεί>ISO_2> >ISO_7>πλήρως>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>έδαφος>ISO_2>. >ISO_7>Βεβαιωθείτε>ISO_2> >ISO_7>πως>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>έχει>ISO_2> >ISO_7>καλυφθεί>ISO_2> >ISO_7>πλήρως>ISO_2> >ISO_7>στις>ISO_2> >ISO_7>άκρες>ISO_2> >ISO_7>των>ISO_2> >ISO_7>αυλακιών>ISO_2>.
EN : To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.
FR : Pour protιger [les oiseaux/mammifè>ISO_2>res sauvages], le produit doit ê>ISO_2>tre entiè>ISO_2>rement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.
  IT : Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.
LV : Lai aizsarg>ISO_4>à>ISO_2>tu putnus/savva>ISO_4>¶>ISO_2>as z>ISO_4>ï>ISO_2>d>ISO_4>ï>ISO_2>t>ISO_4>à>ISO_2>jus, augu aizsardz>ISO_4>ï>ISO_2>bas l>ISO_4>ï>ISO_2>dzekli piln>ISO_4>ï>ISO_2>b>ISO_4>à>ISO_2> iestr>ISO_4>à>ISO_2>d>ISO_4>à>ISO_2>t augsn>ISO_4>º>ISO_2>; nodro¹in>ISO_4>à>ISO_2>t l>ISO_4>ï>ISO_2>dzek>ISO_4>¶>ISO_2>a piln>ISO_4>ï>ISO_2>gu iestr>ISO_4>à>ISO_2>di augsn>ISO_4>º>ISO_2> ar>ISO_4>ï>ISO_2> kult>ISO_4>þ>ISO_2>raugu rindu galos.
LT : Siekiant apsaugoti pauk¹èius/laukinius gyv>ISO_4>þ>ISO_2>nus b>ISO_4>þ>ISO_2>tina produkt± visi¹kai >ISO_4>ç>ISO_2>terpti >ISO_4>ç>ISO_2> dirv±, u¾tikrinti, kad produktas b>ISO_4>þ>ISO_2>t>ISO_4>ù>ISO_2> visi¹kai >ISO_4>ç>ISO_2>terptas vag>ISO_4>ù>ISO_2> gale.
HU : A madarak/vadon élõ emlõsök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva.
MT : Sabiex tipprote>ISO_3>õ>ISO_2>i g>ISO_3>±>ISO_2>asafar/mammiferi selva>ISO_3>õõ>ISO_2>i l-prodott g>ISO_3>±>ISO_2>andu jkun inkorporat g>ISO_3>±>ISO_2>al kollox fil->ISO_3>±>ISO_2>amrija; ¿gura li l-prodott ikun ukoll inkorporat g>ISO_3>±>ISO_2>al kollox f'tarf ir-raddi.
NL : Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.
PL : W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi byæ ca³kowicie przykryty gleb±; zapewniæ ¿e produkt jest równie¿ ca³kowicie przykryty na koñcach rzêdów.
PT : Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.
SK : Z dôvodu ochrany vtákov/divo ¾ijúcich cicavcov sa musí v¹etok prípravok zakry» pôdou. Presvedète sa, èi je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.
SL : Zaradi za¹èite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst.
FI : (Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.
SV : För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.
SPe 6
          
ES : Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.
CS : Za úèelem ochrany ptákù/volnì ¾ijících savcù odstraòte rozsypaný nebo rozlitý pøípravek.
DA : For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.
DE : Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.
ET : Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.
EL : Για>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προστατέψετε>ISO_2> [>ISO_7>πουλιά>ISO_2>/>ISO_7>άγρια>ISO_2> >ISO_7>ζώα>ISO_2>] >ISO_7>μαζέψτε>ISO_2> >ISO_7>όσο>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>έχει>ISO_2> >ISO_7>χυθεί>ISO_2> >ISO_7>κατά>ISO_2> >ISO_7>λάθος>ISO_2>.
EN : To protect birds/wild mammals remove spillages.
FR : Pour protιger [les oiseaux/les mammifè>ISO_2>res sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.
IT : Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.
  LV : Lai aizsarg>ISO_4>à>ISO_2>tu putnus/savva>ISO_4>¶>ISO_2>as z>ISO_4>ï>ISO_2>d>ISO_4>ï>ISO_2>t>ISO_4>à>ISO_2>jus, nov>ISO_4>º>ISO_2>rst iz¹>ISO_4>¶>ISO_2>akst>ISO_4>ï>ISO_2>¹anos.
LT : Siekiant apsaugoti pauk¹èius/laukinius gyv>ISO_4>þ>ISO_2>nus pa¹alinti pabiras ar i¹siliejus>ISO_4>ç>ISO_2> produkt±.
HU : A madarak/vadon élõ emlõsök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot.
MT : Ne>ISO_3>±±>ISO_2>i kull tixrid biex tipprote>ISO_3>õ>ISO_2>i l-g>ISO_3>±>ISO_2>asafar/mammiferi selva>ISO_3>õõ>ISO_2>i.
NL : Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.
PL : W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwaæ rozlany/rozsypany produkt.
PT : Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.
SK : Z dôvodu ochrany vtákov/divo ¾ijúcich cicavcov odstráòte náhodne rozsypaný prípravok.
SL : Zaradi za¹èite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.
FI : Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.
SV : För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.
SPe 7
          
ES : No aplicar durante el período de reproducción de las aves.
CS : Neaplikujte v dobì hnízdìní ptákù.
DA : Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.
DE : Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.
ET : Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil.
EL : Να>ISO_2> >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιείται>ISO_2> >ISO_7>κατά>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>περίοδο>ISO_2> >ISO_7>αναπαραγωγής>ISO_2> >ISO_7>των>ISO_2> >ISO_7>πουλιών>ISO_2>.
EN : Do not apply during the bird breeding period.
FR : Ne pas appliquer durant la pιriode de reproduction des oiseaux.
IT : Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.
LV : Nelietot putnu vairoΉan>ISO_4>ΰ>ISO_2>s period>ISO_4>ΰ>ISO_2>.
LT : Nenaudoti paukΉθi>ISO_4>ω>ISO_2> veisimosi laikotarpiu.
HU : A madarak kφltιsi idυszaka alatt nem alkalmazhatσ.
MT : Tapplikax matul it-tberrik ta' l-g>ISO_3>±>ISO_2>asafar.
NL : Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.
PL : Nie stosowaζ w okresie rozrodczym ptakσw.
PT : Nγo aplicar este produto durante o perνodo de reproduηγo das aves.
  SK : Neaplikujte v θase rozmnoΎovania vtαkov.
SL : Ne tretirati v θasu valjenja ptic.
FI : Ei saa kδyttδδ lintujen lisδδntymisaikaan.
SV : Anvδnd inte denna produkt under fεglarnas hδckningsperiod.
SPe 8
          
ES : Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floraciσn de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retνrense o cϊbranse las colmenas durante el tratamiento y durante  (indνquese el tiempo)  despuιs del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estιn en floraciσn./Elimνnense las malas hierbas antes de su floraciσn./No aplicar antes de  (indνquese el tiempo) .
CS : Nebezpeθnύ pro vθely./Za ϊθelem ochrany vθel a jinύch hmyzνch opylovaθω neaplikujte na kvetoucν plodiny./Neaplikujte na mνstech, na nichΎ jsou vθely aktivnν pψi vyhledαvαnν potravy./Ϊly musν bύt bμhem aplikace a po aplikaci  (uveοte dobu)  pψemνstμny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliΎe se na pozemku vyskytujν kvetoucν plevele./Plevele odstraςte pψed jejich kvetenνm./Neaplikujte pψed  (uveοte dobu) .
DA : Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestψvende insekter mε dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrψder./Mε ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildζk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i  (nζvn antal timer/dage)  efter behandlingen./Mε ikke anvendes i nζrheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Mε ikke anvendes inden  (tidspunkt) .
DE : Bienengefδhrlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestδubenden Insekten nicht auf blόhende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstφcke mόssen wδhrend der Anwendung und fόr  (Angabe der Zeit)  nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blόhenden Unkrδutern anwenden./Unkrδuter mόssen vor dem Blόhen entfernt werden./Nicht vor  (Angabe der Zeit)  anwenden.
ET : Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada pυllumajanduskultuuride υitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning  (mδδratleda aeg)  peale tφφtlemist tarud eemaldada vυi katta kinn/Υitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne υitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne  (mδδratleda aeg) .
EL : >ISO_7>Επικίνδυνο>ISO_2> >ISO_7>για>ISO_2> >ISO_7>τις>ISO_2> >ISO_7>μέλισσες>ISO_2>. >ISO_7>Για>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προστατέψετε>ISO_2> >ISO_7>τις>ISO_2> >ISO_7>μέλισσες>ISO_2> >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>άλλα>ISO_2> >ISO_7>έντομα>ISO_2> >ISO_7>επικονίασης>ISO_2> >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιείτε>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>καλλιέργειες>ISO_2> >ISO_7>κατά>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>ανθοφορία>ISO_2>./>ISO_7>Μην>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιείτε>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>κατά>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>περίοδο>ISO_2> >ISO_7>που>ISO_2> >ISO_7>οι>ISO_2> >ISO_7>μέλισσες>ISO_2> >ISO_7>συλλέγουν>ISO_2> >ISO_7>γύρη>ISO_2>./>ISO_7>Απομακρύνετε>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>καλύψτε>ISO_2> >ISO_7>τις>ISO_2> >ISO_7>κυψέλες>ISO_2> >ISO_7>κατά>ISO_2> >ISO_7>τη>ISO_2> >ISO_7>χρήση>ISO_2> >ISO_7>του>ISO_2> >ISO_7>προϊόντος>ISO_2> >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>επί>ISO_2>  (>ISO_7>αναφέρατε>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>χρόνο>ISO_2>)  >ISO_7>μετά>ISO_2> >ISO_7>τη>ISO_2> >ISO_7>χρήση>ISO_2>./>ISO_7>Μην>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιείτε>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>κατά>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>περίοδο>ISO_2> >ISO_7>ανθοφορίας>ISO_2> >ISO_7>ζιζανίων>ISO_2>./>ISO_7>Απομακρύνετε>ISO_2> >ISO_7>τα>ISO_2> >ISO_7>ζιζάνια>ISO_2> >ISO_7>πριν>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>ανθοφορία>ISO_2>./>ISO_7>Μην>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιείτε>ISO_2> >ISO_7>πριν>ISO_2>  (>ISO_7>αναφέρατε>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>χρόνο>ISO_2>) .
EN : Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for  (state time)  after treatment./Do not apply when flowering weeds are present./Remove weeds before flowering./Do not apply before  (state time) .
FR : Dangereux pour les abeilles./Pour protιger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en prιsence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et  (indiquer la pιriode)  aprè>ISO_2>s traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant  (indiquer la date) .
IT : Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività>ISO_2>./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per  (indicare il periodo)  dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di  (indicare il periodo) .
  LV : B>ISO_4>ï>ISO_2>stams bit>ISO_4>º>ISO_2>m. Lai aizsarg>ISO_4>à>ISO_2>tu bites un citus apputeksn>ISO_4>º>ISO_2>t>ISO_4>à>ISO_2>jus, nelietot kult>ISO_4>þ>ISO_2>raugu zied>ISO_4>º>ISO_2>¹anas laik>ISO_4>à>ISO_2>. Nelietot viet>ISO_4>à>ISO_2>s, kur bites akt>ISO_4>ï>ISO_2>vi mekl>ISO_4>º>ISO_2> bar>ISO_4>ï>ISO_2>bu. Bi¹u stropus p>ISO_4>à>ISO_2>rvietot vai p>ISO_4>à>ISO_2>rsegt augu aizsardz>ISO_4>ï>ISO_2>bas l>ISO_4>ï>ISO_2>dzek>ISO_4>¶>ISO_2>a smidzin>ISO_4>à>ISO_2>¹anas laik>ISO_4>à>ISO_2> un ...  (nor>ISO_4>à>ISO_2>da uz cik ilgu laiku)  p>ISO_4>º>ISO_2>c smidzin>ISO_4>à>ISO_2>¹anas darba beig>ISO_4>à>ISO_2>m. Nelietot plat>ISO_4>ï>ISO_2>b>ISO_4>à>ISO_2>s, kur>ISO_4>à>ISO_2>s ir ziedo¹as nez>ISO_4>à>ISO_2>les. Apkarot nez>ISO_4>à>ISO_2>les pirms zied>ISO_4>º>ISO_2>¹anas. Nelietot pirms ...  (nor>ISO_4>à>ISO_2>da laiku) .
LT : Pavojingas bit>ISO_4>ì>ISO_2>ms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinanèius vabzd¾ius nenaudoti augal>ISO_4>ù>ISO_2> ¾yd>ISO_4>ì>ISO_2>jimo metu/Nenaudoti bièi>ISO_4>ù>ISO_2> aktyvaus maitinimosi metu/Pa¹alinti ar u¾dengti bièi>ISO_4>ù>ISO_2> avilius pur¹kimo metu ar  (nurodyti laik±)  po pur¹kimo./Nenaudoti kai yra ¾ydinèi>ISO_4>ù>ISO_2> pikt¾oli>ISO_4>ù>ISO_2>/Sunaikinti pikt¾oles iki j>ISO_4>ù>ISO_2> ¾yd>ISO_4>ì>ISO_2>jimo/Nenaudoti iki  (nurodyti laik±) .
HU : Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végzõ rovarok védelme érdekében virágzási idõszakban nem alkalmazható/Méhek aktív táplálékszerzési idõszaka idején nem alkalmazható/Az alkalmazás idejére és a kezelés után  (megadott idõszak)  ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható/Virágzás elõtt távolítsa el a gyomnövényeket/ (megadott idõpont)  elõtt nem alkalmazható.
MT : Perikolu¿ g>ISO_3>±>ISO_2>an-na>ISO_3>±>ISO_2>al/Sabiex t>ISO_3>±>ISO_2>ares in-na>ISO_3>±>ISO_2>al u insetti o>ISO_3>±>ISO_2>ra tad-dakra tapplikax fuq u>ISO_3>å>ISO_2>u>ISO_3>±>ISO_2> tar-raba' meta jkunu bil-fjur/Tu¿ax fejn in-na>ISO_3>±>ISO_2>al ikun qed jirg>ISO_3>±>ISO_2>a sew/Ne>ISO_3>±±>ISO_2>i jew ag>ISO_3>±>ISO_2>tti l->ISO_3>õ>ISO_2>arar tan-na>ISO_3>±>ISO_2>al waqt l-applikazzjoni u g>ISO_3>±>ISO_2>al  (spe>ISO_3>å>ISO_2>ifika l->ISO_3>±>ISO_2>in)  wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm >ISO_3>±>ISO_2>axix >ISO_3>±>ISO_2>a¿in bil-fjur/Ne>ISO_3>±±>ISO_2>i l->ISO_3>±>ISO_2>axix >ISO_3>±>ISO_2>a¿in qabel ma jwarrad/Tapplikax qabel  (spe>ISO_3>å>ISO_2>ifika l->ISO_3>±>ISO_2>in) .
NL : Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende  (geef de tijdsduur aan)  na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór  (geef de datum of de periode aan) .
PL : [Niebezpieczne dla pszczó³/W celu ochrony pszczó³ i innych owadów zapylaj±cych nie stosowaæ na ro¶liny uprawne w czasie kwitnienia/Nie u¿ywaæ w miejscach gdzie pszczo³y maj± po¿ytek/Usuwaæ lub przykrywaæ ule podczas zabiegu i przez  (okre¶liæ czas)  po zabiegu/Nie stosowaæ kiedy wystêpuj± kwitn±ce chwasty/Usuwaæ chwasty przed kwitnieniem/Nie stosowaæ przed  (okre¶liæ czas) .
PT : Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante  (indicar o período)  após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de  (critério temporal a precisar) .
SK : Nebezpeèný pre vèely/Z dôvodu ochrany vèiel a iného opeµujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v èase kvetu/Nepou¾ívajte, keï sa v okolí nachádzajú vèely/Poèas aplikácie a  (uveïte èas)  po aplikácii úle prikryte alebo presuòte na iné miesto/Neaplikujte, keï sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/Odstráòte buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred  (uveïte èas) .
SL : Nevarno za èebele./Zaradi za¹èite èebel in drugih ¾u¾elk opra¹evalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne tretirati v èasu pa¹e èebel./Med tretiranjem in  (navede se èasovno obdobje)  po tretiranju odstraniti ali pokriti èebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetoèega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred  (navede se èasovno obdobje) .
FI : Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja  (aika)  ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen  (aika) .
SV : Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under  (ange tidsperiod)  efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före  (ange tidsperiod) .» .

          
  e) v pøíloze V se bod 2.3 nahrazuje tímto:
          
  «2.3. Bezpeènostní opatøení související se správnou zemìdìlskou praxí
          
          
SPa 1
          
ES : Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga  (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda)  más de  (indíquese el número de aplicaciones o el plazo) .
CS : K zabránìní vzniku rezistence neaplikujte tento ani ¾ádný jiný pøípravek, který obsahuje  (uveïte úèinnou látku nebo popøípadì skupinu úèinných látek)  více/déle ne¾  (uveïte èetnost aplikací nebo lhùtu) .
DA : For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder  (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end  (i tidsperioden eller antal gange) .
DE : Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches  (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe)  enthält, nicht mehr als  (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne)  ausgebracht werden.
ET : Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui  (kasutamiskordade arv või määratletav periood) , mis sisaldab  (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik) .
EL : Προκειμένου>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>αναπτυχθεί>ISO_2> >ISO_7>αντίσταση>ISO_2> >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιείτε>ISO_2> >ISO_7>αυτό>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>οποιοδήποτε>ISO_2> >ISO_7>άλλο>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>που>ISO_2> >ISO_7>περιέχει>ISO_2>  (>ISO_7>προσδιορίστε>ISO_2> >ISO_7>τη>ISO_2> >ISO_7>δραστική>ISO_2> >ISO_7>ουσία>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>κατηγορία>ISO_2> >ISO_7>των>ISO_2> >ISO_7>ουσιών>ISO_2> >ISO_7>αναλόγως>ISO_2>)  >ISO_7>περισσότερο>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2>  (>ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>προσδιοριστεί>ISO_2> >ISO_7>η>ISO_2> >ISO_7>συχνότητα>ISO_2>)  >ISO_7>φορές>ISO_2>.
EN : To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing  (identify active substance or class of substances, as appropriate)  more than  (number of applications or time period to be specified) .
FR : Pour ιviter le dιveloppement de rιsistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant  (prιciser la substance ou la famille de substances selon le cas)  plus de  (nombre d'applications ou durιe à>ISO_2> préciser) .
IT : Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti  (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso)  più>ISO_2> di  (numero di applicazioni o durata da precisare) .
LV : Lai izvair>ISO_4>ï>ISO_2>tos no rezistences veido¹an>ISO_4>à>ISO_2>s, nelietot ¹o vai jebkuru citu augu aizsardz>ISO_4>ï>ISO_2>bas l>ISO_4>ï>ISO_2>dzekli, kur¹ satur ...  (nor>ISO_4>à>ISO_2>da darb>ISO_4>ï>ISO_2>g>ISO_4>à>ISO_2>s vielas vai darb>ISO_4>ï>ISO_2>go vielu grupas nosaukumu)  vair>ISO_4>à>ISO_2>k nek>ISO_4>à>ISO_2> ...  (nor>ISO_4>à>ISO_2>da apstr>ISO_4>à>ISO_2>¾u skaitu vai laiku) .
LT : Siekiant i¹vengti atsparumo i¹sivystymo, nenaudoti ¹io produkto ar kito produkto, kurio sud>ISO_4>ì>ISO_2>tyje yra  (nurodyti veikliaj± med¾iag± ar med¾iag>ISO_4>ù>ISO_2> grupê)  da¾niau kaip  (nurodyti apdorojim>ISO_4>ù>ISO_2> skaièi>ISO_4>ù>ISO_2> arba laikotarp>ISO_4>ç>ISO_2>) .
HU : Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy  (a megfelelõ hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja  (az elõírt kezelésszám vagy idõszakok) -nál többször/hosszabb ideig.
MT : Sabiex tevita li tinbena re¿istenza tapplikax dan jew xi prodott ie>ISO_3>±>ISO_2>or li jkun fih  (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss)  aktar minn  (l-g>ISO_3>±>ISO_2>add ta' applikazzjonijiet jew il->ISO_3>±>ISO_2>in li g>ISO_3>±>ISO_2>andu jkun spe>ISO_3>å>ISO_2>ifikat)
NL : Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die  (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen)  bevatten, niet vaker gebruiken dan  (geef het aantal toepassingen aan) /niet langer gebruiken dan  (geef de tijdsduur aan) .
PL : W celu unikniêcia powstawania odporno¶ci nie stosowaæ tego lub ¿adnego innego produktu zawieraj±cego  (okre¶liæ substancjê aktywn± lub klasê substancji, kiedy dotyczy)  nie d³u¿ej ni¿  (okre¶lony czas) /nie czê¶ciej ni¿  (okre¶lona czêstotliwo¶æ) .
  PT : Para evitar o desenvolvimento de resistê>ISO_2>ncias, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha  (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas)  mais de  (número ou período de aplicações a precisar) .
SK : Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci  (uveïte úèinnú látku alebo skupinu látok)  dlh¹ie ako  (upresnite poèet aplikácií alebo èasový úsek) .
SL : Zaradi prepreèevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo  (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi)  veè kot  (navede se èasovno obdobje ali ¹tevilo tretiranj) .
FI : Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää  (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin  (käyttötiheys) .
SV : För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande  (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen)  mer än  (ange antal behandlingar eller tidsperiod) .»

          
f) v pøíloze V se bod 2.4 nahrazuje tímto:
          
  «2.4. Zvlá¹tní bezpeènostní opatøení týkající se prostøedkù k hubení hlodavcù (SPr)
          
          
SPr 1
          
ES : Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.
CS : Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko po¾ití jinými zvíøaty. Zabezpeète nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.
DA : Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.
DE : Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.
ET : Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks.
EL : Τα>ISO_2> >ISO_7>δολώματα>ISO_2> >ISO_7>θα>ISO_2> >ISO_7>πρέπει>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>τοποθετηθούν>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>τρόπο>ISO_2> >ISO_7>τέτοιο>ISO_2> >ISO_7>που>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>ελαχιστοποιηθεί>ISO_2> >ISO_7>η>ISO_2> >ISO_7>πιθανότητα>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>καταναλωθούν>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2> >ISO_7>άλλα>ISO_2> >ISO_7>ζώα>ISO_2>. >ISO_7>Ασφαλίστε>ISO_2> >ISO_7>τα>ISO_2> >ISO_7>δολώματα>ISO_2> >ISO_7>έτσι>ISO_2> >ISO_7>ώστε>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>μπορούν>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>τα>ISO_2> >ISO_7>παρασύρουν>ISO_2> >ISO_7>τα>ISO_2> >ISO_7>τρωκτικά>ISO_2>.
EN : The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.
FR : Les appβts doivent ê>ISO_2>tre disposés de maniè>ISO_2>re à>ISO_2> minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas ê>ISO_2>tre emmenés par les rongeurs.
IT : Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.
LV : >ISO_4>ª>ISO_2>smu ej>ISO_4>à>ISO_2> ievietot t>ISO_4>à>ISO_2>, lai, t>ISO_4>à>ISO_2> neb>ISO_4>þ>ISO_2>tu pieejama citiem dz>ISO_4>ï>ISO_2>vniekiem. >ISO_4>ª>ISO_2>smu nostiprin>ISO_4>à>ISO_2>t, lai grauz>ISO_4>º>ISO_2>ji to nevar>ISO_4>º>ISO_2>tu aizvilkt.
LT : Jaukas turi b>ISO_4>þ>ISO_2>ti saugiai i¹d>ISO_4>ì>ISO_2>stytas taip, kad suma¾>ISO_4>ì>ISO_2>t>ISO_4>ù>ISO_2> rizika kitiems gyv>ISO_4>þ>ISO_2>nams j>ISO_4>ç>ISO_2> vartoti. Jauko blokai turi b>ISO_4>þ>ISO_2>ti taip saugomi, kad grau¾ikai negal>ISO_4>ì>ISO_2>t>ISO_4>ù>ISO_2> j>ISO_4>ù>ISO_2> i¹tampyti.
HU : A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehetõ legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el.
  MT : Il-lixki g>ISO_3>±>ISO_2>andhom jitqeg>ISO_3>±>ISO_2>du hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali o>ISO_3>±>ISO_2>rajn. Orbot il-blokki tal-lixka sew fejn ikunu biex ma' ji>ISO_3>õ>ISO_2>ux mkaxkra minn fuq il-post minn rodenti.
NL : De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.
PL : Przynêty musz± byæ roz³o¿one w taki sposób, aby zminimalizowaæ ryzyko zjedzenia przez inne zwierzêta. Zabezpieczyæ przynêtê w ten sposób, aby nie mog³a zostaæ wywleczona przez gryzonie.
PT : Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.
SK : Návnady sa musia umiestni» tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpeète návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnu».
SL : Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zau¾itja za druge ¾ivali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.
FI : Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.
SV : Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.
SPr 2
          
ES : La zona tratada debe señ>ISO_2>alizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.
CS : Plocha urèená k o¹etøení musí být bìhem o¹etøování oznaèena. Je tøeba upozornit na nebezpeèí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed.
DA : Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.
DE : Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.
ET : Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud.
EL : Η>ISO_2> >ISO_7>περιοχή>ISO_2> >ISO_7>στην>ISO_2> >ISO_7>οποία>ISO_2> >ISO_7>έχει>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποιηθεί>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>προϊόν>ISO_2> >ISO_7>πρέπει>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>έχει>ISO_2> >ISO_7>σημαδευτεί>ISO_2> >ISO_7>κατά>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>περίοδο>ISO_2> >ISO_7>χρήσης>ISO_2>. >ISO_7>Θα>ISO_2> >ISO_7>πρέπει>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>αναφέρεται>ISO_2> >ISO_7>ο>ISO_2> >ISO_7>κίνδυνος>ISO_2> (>ISO_7>πρωτογενούς>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>δευτερογενούς>ISO_2>) >ISO_7>δηλητηρίασης>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>αντιπηκτικό>ISO_2> >ISO_7>καθώς>ISO_2> >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>αντίδοτο>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>περίπτωση>ISO_2> >ISO_7>δηλητηρίασης>ISO_2>.
EN : Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.
FR : La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la pιriode de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent ê>ISO_2>tre mentionnés.
IT : Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.
LV : Apstr>ISO_4>à>ISO_2>des laik>ISO_4>à>ISO_2> apstr>ISO_4>à>ISO_2>d>ISO_4>à>ISO_2>jamo plat>ISO_4>ï>ISO_2>bu mar>ISO_4>óº>ISO_2>t. Nor>ISO_4>à>ISO_2>d>ISO_4>ï>ISO_2>t saind>ISO_4>º>ISO_2>¹an>ISO_4>à>ISO_2>s (prim>ISO_4>à>ISO_2>r>ISO_4>à>ISO_2>s vai sekund>ISO_4>à>ISO_2>r>ISO_4>à>ISO_2>s) apdraud>ISO_4>º>ISO_2>jumu ar antikoagulantu un t>ISO_4>à>ISO_2> antidotu.
LT : Apdorojami plotai turi b>ISO_4>þ>ISO_2>ti pa¾ym>ISO_4>ì>ISO_2>ti vis± apdorojimo laikotarp>ISO_4>ç>ISO_2>. Turi b>ISO_4>þ>ISO_2>ti pamin>ISO_4>ì>ISO_2>tas apsinuodijimo antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas prie¹nuodis.
  HU : A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertõl való mérgezõdés veszélyére és annak ellenszerére.
MT : Il-post ittrattat g>ISO_3>±>ISO_2>andu jkun immarkat filwaqt li jkun qieg>ISO_3>±>ISO_2>ed ji>ISO_3>õ>ISO_2>i itrattat. G>ISO_3>±>ISO_2>andu jissemma l-periklu ta' avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tieg>ISO_3>±>ISO_2>u.
NL : De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.
PL : Obszar poddany zabiegowi musi byæ oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeñstwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno byæ wyszczególnione.
PT : Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.
SK : O¹etrovaná plocha sa poèas o¹etrenia musí oznaèi». Musí sa uvies» nebezpeèenstvo mo¾nej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.
SL : Tretirano obmoèje je treba v èasu tretiranja oznaèiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.
FI : Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.
SV : Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.
SPr 3
          
ES : Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.
CS : Mrtvé hlodavce bìhem doby pou¾ití pøípravku dennì odstraòujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smeti¹tì.
DA : Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.
DE : Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.
ET : Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi mahapaneku kohtadesse.
EL : Τα>ISO_2> >ISO_7>νεκρά>ISO_2> >ISO_7>τρωκτικά>ISO_2> >ISO_7>πρέπει>ISO_2> >ISO_7>να>ISO_2> >ISO_7>απομακρύνονται>ISO_2> >ISO_7>καθημερινά>ISO_2> >ISO_7>από>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>περιοχή>ISO_2> >ISO_7>χρήσης>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>όλη>ISO_2> >ISO_7>τη>ISO_2> >ISO_7>διάρκεια>ISO_2> >ISO_7>χρησιμοποίησης>ISO_2> >ISO_7>του>ISO_2> >ISO_7>προϊόντος>ISO_2>. >ISO_7>Να>ISO_2> >ISO_7>μην>ISO_2> >ISO_7>τοποθετούνται>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>κάδους>ISO_2> >ISO_7>απορριμμάτων>ISO_2> >ISO_7>ούτε>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>σακούλες>ISO_2> >ISO_7>σκουπιδιών>ISO_2>.
EN : Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.
FR : Les rongeurs morts doivent ê>ISO_2>tre retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.
IT : I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.
LV : Apstr>ISO_4>à>ISO_2>des laik>ISO_4>à>ISO_2> beigtos grauz>ISO_4>º>ISO_2>jus no apstr>ISO_4>à>ISO_2>d>ISO_4>à>ISO_2>t>ISO_4>à>ISO_2>s plat>ISO_4>ï>ISO_2>bas aizv>ISO_4>à>ISO_2>kt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertn>ISO_4>º>ISO_2>s vai kaudz>ISO_4>º>ISO_2>s.
LT : ®uvê grau¾ikai turi b>ISO_4>þ>ISO_2>ti surenkami i¹ apdoroto ploto kiekvien± dien± viso naikinimo metu. Nemesti i ¹iuk¹li>ISO_4>ù>ISO_2> d>ISO_4>ì>ISO_2>¾es arba s±vartynus.
  HU : Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területrõl. A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni.
MT : G>ISO_3>±>ISO_2>andhom jitne>ISO_3>±±>ISO_2>ew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f'kontenituri ta¿-¿ibel jew fuq il-mi¿bliet.
NL : Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.
PL : Martwe gryzonie usuwaæ z obszaru poddanego zabiegowi ka¿dego dnia. Nie wyrzucaæ do pojemników na ¶mieci i nie wywoziæ na wysypiska ¶mieci.
PT : Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.
SK : Màtve hlodavce treba z o¹etrovanej plochy ka¾dý deò odstráni». Nehád¾te ich do odpadových nádob alebo na smetisko.
SL : Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega obmoèja sproti, vsak dan v èasu tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagali¹èa smeti.
FI : Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.
SV : Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.»

          
IV. DOPRAVNÍ POLITIKA
          
          
SILNIÈNÍ DOPRAVA
          
1. Smìrnice Rady 96/26/ES ze dne  29. dubna 1996  o pøístupu k povolání provozovatele silnièní pøepravy zbo¾í a provozovatele silnièní pøepravy osob, jako¾ i o vzájemném uznávání diplomù, osvìdèení a jiných dokladù o dosa¾ené kvalifikaci, s cílem umo¾nit úèinný výkon svobody usazování tìchto dopravcù v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy.
          
V pøíloze Ia se poznámka pod èarou è. 1 nahrazuje tímto:
          
(1)
          
2. Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne  15. èervence 2003  o výchozí kvalifikaci a pravidelném ¹kolení øidièù nìkterých silnièních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o zmìnì naøízení Rady (EHS) è. 3820/85 a smìrnice Rady 91/439/EHS a zru¹ení smìrnice Rady 76/914/EHS.
          
a) V pøíloze II bodu 2 se za návìstím  «strana 1 obsahuje:»  písmeno c) nahrazuje tímto:
          
  «poznávací znaèku èlenského státu vydávajícího prùkaz, která je zobrazena negativnì v modrém pravoúhlém ètyøúhelníku a obkrou¾ena 12 ¾lutými hvìzdami; poznávací znaèky jsou tyto:
          
B : Belgie
CZ : Èeská republika
  DK : Dánsko
D : Nìmecko
EST : Estonsko
GR : Øecko
E : ©panìlsko
F : Francie
IRL : Irsko
I : Itálie
CY : Kypr
LV : Loty¹sko
LT : Litva
L : Lucembursko
H : Maïarsko
M : Malta
NL : Nizozemsko
A : Rakousko
PL : Polsko
P : Portugalsko
SLO : Slovinsko
SK : Slovensko
FIN : Finsko
S : ©védsko
UK : Spojené království» .

          
b) v pøíloze II bodu 2 se za návìstím  «strana 1 obsahuje:»  písmeno e) nahrazuje tímto:
          
  «nápis  «vzor Evropských spoleèenství»  v jazyce nebo jazycích èlenského státu vydávajícího prùkaz a nápis  «prùkaz kvalifikace øidièe»  v ostatních úøedních jazycích Spoleèenství vyti¹tìný v modré barvì tak, aby tvoøil pozadí prùkazu:
          
tarjeta de cualificación del conductor
          
osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe
          
chaufføruddannelsesbevis
          
Fahrerqualifizierungsnachweis
          
juhi ametipädevuse kaart
          
  δελτίο>ISO_2> >ISO_7>επιμόρφωσης>ISO_2> >ISO_7>οδηγού>ISO_2>
          
driver qualification card
          
carte de qualification de conducteur
          
cαrta cαilνochta tiomαna
          
carta di qualificazione del conducente
          
vad>ISO_4>ο>ISO_2>t>ISO_4>ΰ>ISO_2>ja kvalifik>ISO_4>ΰ>ISO_2>cijas apliec>ISO_4>ο>ISO_2>ba
          
vairuotojo kvalifikacin>ISO_4>μ>ISO_2> kortel>ISO_4>μ>ISO_2>
          
gιpjαrmϋvezetυi kιpesνtιsi igazolvαny
          
karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
          
kwalificatiekaart bestuurder
          
karta kwalifikacji kierowcy
          
carta de qualificaηγo do motorista
          
preukaz o kvalifikαcii vodiθa
          
kartica o usposobljenosti voznika
          
kuljettajan ammattipδtevyyskortti
          
yrkeskompetensbevis fφr fφrare» .
          
          
c) v pψνloze II bodu 2 se za nαvμtνm  «strana 2 obsahuje:»  v pνsmeni b) nahrazuje druhα vμta tνmto:
          
  «JestliΎe si θlenskύ stαt pψeje tyto zαznamy uvιst v jinιm nαrodnνm jazyce neΎ je ΉpanμlΉtina, θeΉtina, dαnΉtina, nμmθina, estonΉtina, ψeθtina, angliθtina, francouzΉtina, italΉtina, lotyΉtina, litevΉtina, maοarΉtina, maltΉtina, nizozemΉtina, polΉtina, portugalΉtina, slovenΉtina, slovinΉtina, finΉtina a ΉvιdΉtina, vypracuje dvojjazyθnou verzi prωkazu pψi vyuΎitν jednoho z vύΉe uvedenύch jazykω, aniΎ jsou dotθena ostatnν ustanovenν tιto pψνlohy.»
          
          
          
V. DANΜ
          
          
1. ©estα smμrnice Rady 77/388/EHS ze dne  17. kvμtna 1977  o harmonizaci prαvnνch pψedpisω θlenskύch stαtω tύkajνcνch se danν z obratu - Spoleθnύ systιm danμ z pψidanι hodnoty: jednotnύ zαklad danμ.
          
a) Θlαnek 24a se nahrazuje tνmto:
          
  «Θlαnek 24a
          
Pψi provαdμnν θl. 24 odst. 2 aΎ 6 mohou nαsledujνcν θlenskι stαty poskytnout osvobozenν od danμ z pψidanι hodnoty osobαm podlιhajνcνm dani, jejichΎ roθnν obrat je niΎΉν neΎ ekvivalent v nαrodnν mμnμ podle pψepoθνtacνho koeficientu platnιho ke dni pψistoupenν:
          
- v Θeskι republice: 35000 eur,
          
- v Estonsku: 16000 eur,
          
- na Kypru: 15600 eur,
          
  - v LotyΉsku: 17200 eur,
          
- v Litvμ: 29000 eur,
          
- v Maοarsku: 35000 eur,
          
- na Maltμ: 37000 eur, pokud hospodαψskα θinnost sestαvα pψevαΎnμ z dodαvek zboΎν, 24300 eur, pokud hospodαψskα θinnost sestαvα pψevαΎnμ z poskytovαnν sluΎeb s nνzkou pψidanou hodnotou (vysokι vstupy), a 14600 eur v ostatnνch pψνpadech, tedy u poskytovatelω sluΎeb s vysokou pψidanou hodnotou (nνzkι vstupy),
          
- v Polsku: 10000 eur,
          
- ve Slovinsku: 25000 eur,
          
- na Slovensku: 35000 eur.» ;
          
          
          
b) θlαnek 28m se nahrazuje tνmto:
          
  «Θlαnek 28m
          
Pψepoθνtacν koeficient
          
Pro urθenν ekvivalentu θαstek, kterι jsou v tιto hlavμ vyjαdψeny v ECU, pouΎijν θlenskι stαty smμnnύ kurz platnύ k  16. prosinci 1991 .* AvΉak Θeskα republika, Estonsko, Kypr, LotyΉsko, Litva, Maοarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko pouΎijν smμnnύ kurz platnύ ke dni jejich pψistoupenν.» ;
          
          
c) v θl.17 odst. 3 se ve verzi uvedenι v θl. 28f odst. 1(2) nahrazuje pνsmeno b) tνmto:
          
  «b) plnμnν, kterα jsou osvobozena od danμ podle θl. 14 odst. 1 pνsm. g a i), θlαnku 15 a θl. 16 odst. 1 bodω B, C, D nebo E nebo odst. 2 nebo θl. 28c bodω A a C.»
          
          
          
2. Smμrnice Rady 2003/48/ES ze dne  3. θervna 2003  o zdanμnν pψνjmω z ϊspor ve formμ pψνjmω ϊrokovιho charakteru.
          
V pψνloze se mezi poloΎky tύkajνcν se Itαlie a Portugalska vklαdajν novι poloΎky, kterι znμjν:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
a za poloΎku tύkajνcν se Portugalska se vklαdα novα poloΎka kterα znν:
          
          >TABELPOSITION>
          
3. Smμrnice Rady 2003/49/ES ze dne  3. θervna 2003  o spoleθnιm systιmu zdanμnν pψνjmω ϊrokovιho charakteru a licenθnνch poplatkω mezi sdruΎenύmi spoleθnostmi rωznύch θlenskύch stαtω.
          
  a) V θl. 3 pνsm. a) bodu iii) se doplςujν novι odrαΎky, kterι znμjν:
          
-  «- Daς z pψνjmω prαvnickύch osob v Θeskι republice,
          
- - Tulumaks v Estonsku,
          
- - >ISO_7>φόρος>ISO_2> >ISO_7>εισοδήματος>ISO_2> na Kypru,
          
- - uz>ISO_4>ρΊ>ISO_2>mumu ien>ISO_4>ΰ>ISO_2>kuma nodoklis v LotyΉsku,
          
- - Pelno mokestis v Litvμ,
          
- - Tαrsasαgi adσ v Maοarsku,
          
- - Taxxa fuq id-d>ISO_3>±>ISO_2>ul na Maltμ,
          
- - Podatek dochodowy od osσb prawnych v Polsku,
          
- - Davek od dobiθka pravnih oseb ve Slovinsku,
          
- - Daς z prνjmov prαvnickύch osτb na Slovensku» .
          
          
b) v pψνloze se doplςujν novα pνsmena, kterα znμjν:
          
  «p) spoleθnosti podle θeskιho prαva nazvanι  «akciovα spoleθnost» ,  «spoleθnost s ruθenνm omezenύm» ,  «veψejnα obchodnν spoleθnost» ,  «komanditnν spoleθnost» ,  «druΎstvo» ;
          
q) spoleθnosti podle estonskιho prαva nazvanι  «tδisόhing» ,  «usaldusόhing» ,  «osaόhing» ,  «aktsiaselts» ,  «tulundusόhistu» ;
          
r) spoleθnosti podle kyperskιho prαva - spoleθnosti podle prαva obchodnνch spoleθnostν, veψejnoprαvnν subjekty a rovnμΎ jakιkoliv jinι subjekty, kterι se povaΎujν za spoleθnosti podle prαvnνch pψedpisω tύkajνcνch se danμ z pψνjmu;
          
s) spoleθnosti podle lotyΉskιho prαva nazvanι  «akciju sabiedr>ISO_4>ο>ISO_2>ba» ,  «sabiedr>ISO_4>ο>ISO_2>ba ar ierobeΎotu atbild>ISO_4>ο>ISO_2>bu» ;
          
t) spoleθnosti vytvoψenι podle litevskιho prαva;
          
u) spoleθnosti podle maοarskιho prαva nazvanι  «kφzkereseti tαrsasαg» ,  «betιti tαrsasαg» ,  «kφzφs vαllalat» ,  «korlαtolt felelυssιgϋ tαrsasαg» ,  «rιszvιnytαrsasαg» ,  «egyesόlιs» ,  «kφzhasznϊ tαrsasαg» ,  «szφvetkezet» ;
          
v) spoleθnosti podle maltskιho prαva nazvanι  «Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata» ,  «So>ISO_3>ε>ISO_2>jetajiet in akkomandita li l-kapital tag>ISO_3>±>ISO_2>hom maqsum f'azzjonijiet» ;
          
w) spoleθnosti podle polskιho prαva nazvanι  «spσ³ka akcyjna» ,  «spσ³ka z ograniczon± odpowiedzialnoΆci±» ;
          
x) spoleθnosti podle slovinskιho prαva nazvanι  «delniΉka druΎba» ,  «komanditna delniΉka druΎba» ,  «komanditna druΎba» ,  «druΎba z omejeno odgovornostjo» ,  «druΎba z neomejeno odgovornostjo» ;
          
y) spoleθnosti podle slovenskιho prαva nazvanι  «akciovα spoloθnos»» ,  «spoloθnos» s ruθenνm obmedzenύm» ,  «komanditnα spoloθnos»» ,  «verejnα obchodnα spoloθnos» ,  «druΎstvo» .»
          
          
          
(1)  «RozliΉovacν znaθka stαtu: (B) Belgie, (CZ) Θeskα republika, (DK) Dαnsko, (D) Nμmecko, (EST) Estonsko, (GR) Ψecko, (E) ©panμlsko, (F) Francie, (IRL) Irsko, (I) Itαlie, (CY) Kypr, (LV) LotyΉsko, (LT) Litva, (L) Lucembursko, (H) Maοarsko, (M) Malta, (NL) Nizozemsko, (A) Rakousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (SLO) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Finsko, (S) ©vιdsko, (UK) Spojenι krαlovstvν.»
          
(2) ©estα smμrnice o DPH obsahuje dvμ verze θl. 17 odst. 3 pνsm. b). Θlαnek 28f odst. 1 uvedenι smμrnice obsahuje ustanovenν, kterι je v souθasnι dobμ pouΎitelnι. Tato situace nebyla v protokolu θ. 3 k aktu o pψistoupenν ψαdnύm zpωsobem zohlednμna a namνsto toho byla omylem pozmμnμna ta verze θl. 17 odst. 3 pνsm. b), kterα v souθasnι dobμ pouΎitelnα nenν. V souθasnι dobμ pouΎitelnα verze by tedy mμla bύt rovnμΎ zmμnμna.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.