Směrnice Komise 2004/78/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a směrnice Rady 70/156/EHSText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/78/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/78/ES
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a směrnice Rady 70/156/EHS
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [1], a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla [2], a zejména na článek 5 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 2001/56/ES je jednou ze zvláštních směrnic postupu ES schvalování typu, zavedeného směrnicí 70/156/EHS. Směrnice 2001/56/ES stanoví požadavky pro schválení typu vozidel vybavených spalovacím topením a pro schválení typu spalovacího topení jako konstrukční části.
          (2) Podle článku 5 směrnice 2001/56/ES má Komise posoudit další bezpečnostní požadavky z hlediska systémů vytápění motorových vozidel používajících jako palivo zkapalněný ropný plyn (LPG).
          (3) Členské státy dosud používaly pro vozidla vybavená systémy vytápění na LPG individuální vnitrostátní předpisy. S cílem zajistit harmonizovaný přístup k technickým požadavkům pro zařízení a vytápěcí systémy na LPG by měly být v systému schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel použity dvě evropské normy, jež jsou nyní k dispozici. Vzhledem k technickému pokroku se proto nyní považuje za nezbytné zavést tyto dvě normy EN, a podstatné prvky předpisu EHK OSN č. 67 do směrnice 2001/56/ES.
          (4) Směrnice 2001/56/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, zejména by měla být v zájmu přehlednosti nahrazena příloha VIII.
          (5) V důsledku zavedení předpisů pro systémy vytápění na LPG již nejsou vyžadovány výjimky týkající se systémů vytápění vozidel zvláštního určení, zejména pro obytné automobily a obytné přívěsy, které jsou poměrně často vybaveny systémy vytápění na LPG. Proto se harmonizovaná bezpečnostní ustanovení směrnice 2001/56/ES musí použít na všechna vozidla včetně vozidel zvláštního určení podle přílohy XI směrnice 70/156/EHS.
          (6) Směrnice 70/156/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (7) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku, zřízeného článkem 13 směrnice 70/156/EHS,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Změna směrnice 2001/56/ES
          Směrnice 2001/56/ES se mění takto:
          1) přílohy I a II se mění v souladu s částí A přílohy I této směrnice;
          2) příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v části B přílohy I této směrnice.
          Článek 2
          Změna směrnice 70/156/EHS
          Směrnice 70/156/EHS se mění v souladu s přílohou II této směrnice.
          Článek 3
          Přechodná opatření
          1. Od 1. října 2004 nesmějí členské státy pro nové typy vozidel vybavených systémem vytápění na LPG, který splňuje požadavky stanovené v přílohách I, II, a IV až VIII směrnice 2001/56/ES ve znění této směrnice, z důvodů týkajících se systémů vytápění
          a) odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu, ani
          b) zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu.
          2. Od 1. října 2004 nesmějí členské státy pro nové typy spalovacích topení na LPG jako konstrukční části, které splňují požadavky stanovené v přílohách I, II, a IV až VIII směrnice 2001/56/ES ve znění této směrnice,
          a) odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu, ani
          b) zakázat prodej nebo uvedení do provozu.
          3. Od 1. ledna 2006 členské státy pro nové typy vozidel vybavené systémem vytápění na LPG nebo pro nové typy spalovacích topení na LPG jako konstrukční části, které nesplňují požadavky stanovené v přílohách I, II, a IV až VIII směrnice 2001/56/ES ve znění této směrnice, odmítnou udělit ES schválení typu a mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu.
          4. Od 1. ledna 2007 pro vozidla vybavená systémy vytápění na LPG, které nesplňují požadavky stanovené v přílohách I, II, a IV až VIII směrnice 2001/56/ES ve znění této směrnice, členské státy
          a) považují prohlášení o shodě doprovázející nová vozidla v souladu se směrnicí 70/156/EHS za neplatná pro účely čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice, a
          b) mohou odmítnout registraci, prodej nebo uvedení nových vozidel do provozu
          z důvodů týkajících se systémů vytápění.
          5. Od 1. ledna 2007 se pro účely čl. 7 odst. 2 směrnice 70/156/EHS na spalovací topení na LPG jako konstrukční části použijí požadavky příloh I, II, a IV až VIII směrnice 2001/56/ES ve znění této směrnice.
          Článek 4
          Provedení
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. září 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí
          Tato opatření přijatá členskými státy obsahují odkaz na tuto směrnici nebo jsou takovým odkazem doprovázena při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 5
          Vstup v platnost
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 6
          Určení
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/3/ES (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 36).
          [2] Úř. věst. L 292, 9.11.2001, s. 21. Směrnice pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA I
          ZMĚNY SMĚRNICE 2001/56/ES
          ČÁST A
          1. Příloha I se mění takto:
          a) v dodatku 1 se vkládají nové body, které znějí:
          "9.10.5.3 Stručný popis typu vozidla z hlediska spalovacího systému vytápění a jeho automatického řízení:
          9.10.5.3.1 výkres uspořádání spalovacího topení, systému vstupu vzduchu, výfukového systému, palivové nádrže, systému přívodu paliva (včetně ventilů) a elektrického zapojení, zobrazující umístění jednotlivých částí ve vozidle."
          Dosavadní bod 9.10.5.3 se označuje jako bod 9.10.5.4;
          b) v doplňku k dodatku 2 se vkládají nové body, které znějí:
          "1.2.1 Značka a typ: …
          1.2.2 Případné číslo schválení a konstrukční části: …"
          c) v dodatku 3 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
          "1.2 Podrobný popis, výkres uspořádání a popis montáže spalovacího topení a všech jeho dílů:";
          d) v bodě 1.1.2 dodatku 5 k příloze I se slova "směrnice 78/548/EHS" nahrazují slovy "směrnice 2001/56/ES".
          2) Bod 3.2.1 přílohy II se mění takto:
          a) v tabulce v řádce "Topení na plynné palivo" se slova "viz poznámka 2 a 3" nahrazují slovy "viz poznámka 3";
          b) poznámka 2 se zrušuje.
          ČÁST B
          Příloha VIII se nahrazuje tímto:
          PŘÍLOHA VIII
          BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA SPALOVACÍ TOPENÍ NA LPG A NA SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ NA LPG
          1. SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ NA LPG PRO UŽITÍ NA SILNICI
          1.1 Pokud může být systém vytápění na LPG používán v motorovém vozidle rovněž za pohybu vozidla, musí spalovací topení na LPG a systém přívodu jeho paliva splňovat tyto požadavky:
          1.1.1 Spalovací topení na LPG musí splňovat požadavky harmonizované normy EN 624:2000 Spotřebiče spalující zkapalněné ropné plyny – Uzavřené systémy vytápění na zkapalněné ropné plyny pro zabudování do vozidel a lodí [1].
          [2].
          1.1.3 Instalace plynné fáze systému vytápění na LPG ve vozidle musí splňovat požadavky harmonizované normy EN 1949:2002 Instalace systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech a jiných silničních vozidlech [3].
          1.1.4 Systém přívodu LPG musí být konstruován tak, aby byl LPG přiváděn do namontovaného spalovacího topení na LPG s požadovaným tlakem a ve správné fázi. Je přípustné odčerpat LPG z trvale namontované nádrže s LPG buď v kapalné fázi, nebo v plynné fázi.
          1.1.5 Výstup kapalného paliva z trvale namontované nádrže s LPG k přívodu LPG k topení musí být zajištěn dálkově ovládaným ventilem s pojistným ventilem podle požadavku odstavce 17.6.1.1 předpisu EHK/OSN č. 67. Dálkově ovládaný ventil s pojistným ventilem musí být ovládán tak, aby se do pěti sekund od zastavení motoru vozidla automaticky uzavřel, bez ohledu na polohu spínače zapalování. Pokud je během těchto pěti sekund aktivován spínač topení nebo systému přívodu LPG, může systém vytápění zůstat v chodu. Vytápění lze kdykoli restartovat.
          1.1.6 Pokud je LPG přiváděn v plynné fázi z trvale namontované nádrže s LPG nebo ze samostatné přenosné láhve (lahví) s LPG, přijmou se vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že
          1.1.6.1 do regulátoru tlaku ani do spalovacího topení na LPG nemůže vstoupit LPG v kapalné fázi. Může být použit separátor, a
          1.1.6.2 při nehodě nemůže dojít k neřízenému úniku. Je-li regulátor tlaku namontován na láhvi nebo na nádrži, musí se bezprostředně za regulátor tlaku namontovat zařízení pro uzavření přívodu LPG; je-li regulátor tlaku namontován dále od láhve nebo nádrže, musí se zařízení pro uzavření přívodu LPG namontovat bezprostředně před hadici nebo potrubí vedoucí z láhve nebo nádrže a další takové zařízení namontovat za regulátor.
          1.1.7 Pokud je LPG přiváděn v kapalné fázi, musí být odpařovač a jednotka regulátoru tlaku přiměřeně vyhřívány vhodným zdrojem tepla.
          1.1.8 U motorových vozidel, které používají LPG ve svém pohonném systému, může být spalovací topení na LPG připojeno ke stejné trvale namontované nádrži s LPG, z níž je přiváděn LPG do motoru, pod podmínkou, že jsou splněny bezpečnostní požadavky pohonného systému. Pokud je pro vytápění užita samostatná nádrž s LPG, musí být vybavena svou vlastní plnicí jednotkou.
          2. SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ NA LPG POUZE PRO STACIONÁRNÍ UŽITÍ
          2.1 Spalovací topení na LPG a jeho přívodní systém u systému vytápění na LPG, který je určen k užívání pouze tehdy, pokud se vozidlo nepohybuje, musí splňovat tyto požadavky:
          2.1.1 V prostoru, ve kterém jsou skladovány přenosné láhve s LPG, a v blízkosti ovladačů systému vytápění musí být upevněny trvalé značky uvádějící, že systém vytápění na LPG nesmí být v činnosti a ventil přenosné láhve s LPG musí být uzavřen, jestliže je vozidlo v pohybu.
          2.1.2 Spalovací topení na LPG musí splňovat požadavky bodu 1.1.1.
          2.1.3 Instalace plynné fáze systému vytápění na LPG musí splňovat požadavky bodu 1.1.3.
          [1] Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv (Úř. věst. C 202, 18.7.2001, s. 5).
          [2] schvalování vozidel vybavených zvláštním zařízením pro používání zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému z hlediska montáže takových zařízení
          [3] Normu EN 1949:2002 vypracoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN). EN 624:2000 se odvolává na EN 1949:2002 (viz bod 1.1.1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Směrnice 70/156/EHS se mění takto:
          1) V příloze I se vkládají nové body, které znějí:
          "9.10.5.3 Stručný popis typu vozidla z hlediska spalovacího systému vytápění a jeho automatického řízení:
          9.10.5.3.1 výkres uspořádání spalovacího topení, systému vstupu vzduchu, výfukového systému, palivové nádrže, systému přívodu paliva (včetně ventilů) a elektrického zapojení, zobrazující umístění jednotlivých částí ve vozidle."
          Dosavadní bod 9.10.5.3 se označuje jako bod 9.10.5.4.
          2) Příloha XI se mění takto:
          a) v dodatku 1 se bod 36 nahrazuje tímto:
          Bod | Předmět | Číslo směrnice | M1 ≤ 2500(1) kg | M12500(1) kg | M2 | M3 |
          "36. | Systémy vytápění | 2001/56/ES | X | X | X | X" |
          |
          b) v dodatku 2 se bod 36 nahrazuje tímto:
          Bod | Předmět | Číslo směrnice | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
          "36. | Systémy vytápění | 2001/56/ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X" |
          |
          c) v dodatku 3 se doplňuje nový bod, který zní:
          Bod | Předmět | Číslo směrnice | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
          "36. | Systémy vytápění | 2001/56/ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X" |
          |
          d) v dodatku 4 se doplňuje nový bod, který zní:
          Bod | Předmět | Číslo směrnice | Automobilový jeřáb kategorie N |
          "36. | Systémy vytápění | 2001/56/ES | X" |
          |
          e) ve vysvětlivkách nadepsaných
          "Význam písmen v tabulkách"
          se zrušují tato písmena:
          "I: Platí pouze pro takové systémy vytápění, které nejsou konstruovány speciálně pro použití k obytným účelům."
          "P: Platí pouze pro takové systémy vytápění, které nejsou konstruovány speciálně pro použití k obytným účelům. Vozidlo musí být vpředu vybaveno vhodným systémem."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.