Směrnice Komise 2004/79/ES ze dne 4 března 2004 kterou se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje směrnice 2002/94/ES v oblasti daní

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/79/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Smìrnice Komise  2004/79/ES
           ze dne  4 bøezna 2004
           kterou se v dùsledku pøistoupení Èeské republiky, Estonska, Kypru, Loty¹ska, Litvy, Maïarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravuje smìrnice 2002/94/ES v oblasti daní
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o pøistoupení Èeské republiky, Estonska, Kypru, Loty¹ska, Litvy, Maïarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska(1), a zejména na èl. 2 odst. 3 této smlouvy, s ohledem na akt o pøistoupení Èeské republiky, Estonska, Kypru, Loty¹ska, Litvy, Maïarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska(2), zejména na èl. 57 odst. 1 tohoto aktu,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) U nìkterých aktù, které zùstávají v platnosti po  1. kvìtnu 2004  a které musejí být upraveny v dùsledku pøistoupení, nebyly pøíslu¹né úpravy uvedeny v aktu o pøistoupení z roku 2003 nebo tyto úpravy byly uvedeny, ale musejí být dále doplnìny; v¹echny tyto úpravy musejí být pøijaty pøed pøistoupením, aby byly pou¾itelné od pøistoupení.
          
          
(2) V souladu s èl. 57 odst. 2 aktu o pøistoupení, musí tyto úpravy pøijmout Komise ve v¹ech pøípadech, kdy pøijala pùvodní akt.
          
          
(3) Smìrnice Komise 2002/94/ES(3) by mìla být v dùsledku toho pozmìnìna,
          
          
PØIJALA TUTO SMÌRNICI:
          
Èlánek 1
          
Smìrnice 2002/94/ES se mìní v souladu s pøílohou.
          
Èlánek 2
          
Èlenské státy pøijmou právní a správní pøedpisy nezbytné pro dosa¾ení souladu s touto smìrnicí nejpozdìji ke dni pøistoupení. Neprodlenì sdìlí Komisi znìní tìchto pøedpisù a srovnávací tabulku mezi ustanoveními tìchto pøedpisù a této smìrnice.
          
Tato opatøení pøijatá èlenskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto smìrnici nebo musí být takový odkaz uèinìn pøi jejich úøedním vyhlá¹ení. Zpùsob odkazu si stanoví èlenské státy.
          
Èlánek 3
          
Tato smìrnice vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost smlouvy o pøistoupení Èeské republiky, Estonska, Kypru, Loty¹ska, Litvy, Maïarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          
Èlánek 4
          
Tato smìrnice je urèena èlenským státùm.
          
V Bruselu dne  4 bøezna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Günter  Verheugen
          
  èlen/èlenka Komise
          
(1) Úø. vìst. L 236, 23.9.2003, s. 17.
          
(2) Úø. vìst. L 236, 23.9.2003, s. 33.
          
(3) Úø. vìst. L 337, 13.12.2002, s. 41.
          
PØÍLOHA
          
          
DANÌ
          
Smìrnice Komise 2002/94/ES ze dne  9. prosince 2002 , kterou se stanoví provádìcí pravidla k nìkterým ustanovením smìrnice Rady 76/308/EHS o vzájemné pomoci pøi vymáhání pohledávek vyplývajících z nìkterých dávek, cel, daní a jiných opatøení.
          
V pøíloze IV se levý sloupec pod záhlavím  «Èlenský stát»  nahrazuje tímto:
          
  «Belgique/België
          
Èeská Republika
          
Danmark
          
Deutschland
          
Eesti
          
Eλλάδα>ISO_2>
          
Españ>ISO_2>a
          
France
          
Ireland
          
Italia
          
Kύπρος>ISO_2>
          
Latvija
          
Lietuva
          
Luxembourg
          
Magyarorszαg
          
Malta
          
Nederland
          
Φsterreich
          
Polska
          
Portugal
          
Slovenija
          
Slovensko
          
Finland/Suomi
          
Sverige
          
United Kingdom»


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.