Směrnice Komise 2004/86/ES ze dne 5. července 2004, kterou se mění, za účelem přizpůsobení technickému pokroku, Směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/86/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise  2004/86/ES ze dne  5. července 2004 , kterou se mění, za účelem přizpůsobení technickému pokroku, Směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na směrnici Rady 93/93/EHS ze dne  29. října 1993  o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel(1), a zejména na článek 3 uvedené směrnice,
          
s ohledem na směrnici 2002/24/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne  18. března 2002  o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS(2), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Směrnice 93/93/EHS je jednou ze samostatných směrnic v souvislosti s postupem Společenství pro schválení typu podle směrnice 2002/24/ES. Ustanovení směrnice 2002/24/ES týkající se systémů, komponent a samostatných technických jednotek pro vozidla se proto vztahují na směrnici 93/93/EHS.
          
          
(2) Aby plný systém schválení typu fungoval správně, je nezbytné objasnit a doplnit konkrétní požadavky ve směrnici 93/93/EHS.
          
          
(3) Za tím účelem je nezbytné přesně stanovit, že hmotnosti vyměnitelných nástaveb čtyřkolek kategorií L6e a L7e určených k přepravě zboží, musí být spíše považovány za součást hmotnosti nákladu než zahrnuty do hmotnosti bez nákladu.
          
          
(4) Směrnice 93/93/EHS by měla být proto podle toho změněna.
          
          
(5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku zřízeného podle článku 13 směrnice Rady 70/156/EHS(3),
          
          
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          
Článek 1
          
Příloha směrnice 93/93/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          
Článek 2
          
1. V případě dvou nebo tříkolových motorových vozidel, jejichž hmotnosti a rozměry odpovídají požadavkům směrnice 93/93/EHS ve znění této směrnice, členské státy s účinností od  1. ledna 2005  z důvodů, které se týkají hmotností a rozměrů:
          
a) nezamítnou, pokud jde o takové vozidlo, udělení ES schválení typu nebo národního schválení typu, nebo
          
b) nezakážou registraci, prodej nebo zavedení do provozu takového vozidla.
          
          
2. Pokud nejsou splněny požadavky směrnice 93/93/EHS ve znění této směrnice na jakýkoliv nový typ dvou nebo tříkolového motorového vozidla z důvodu jeho hmotnosti nebo rozměrů, členské státy s účinností od  1. července 2005  zamítnou udělení ES schválení typu.
          
Článek 3
          
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do  31. prosince 2004 . Znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a ustanoveními této směrnice neprodleně sdělí Komisi.
          
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo takový odkaz musí být proveden při jejich úředním vyhlášení. Členské státy určí způsob, jakým bude takový odkaz proveden.
          
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          
Článek 4
          
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátého dne po jejím vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Článek 5
          
Tato směrnice je určena členským státům.
          
V Bruselu  5. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Erkki  Liikanen
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 311, 14.12.1993, s. 76. Směrnice ve znění směrnice Komise 2001/78/ES (Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/77/ES (Úř. věst. L 211, 21.8.2003, s. 24).
          
(3) Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/3/ES (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 36).
          
PŘÍLOHA
          
          
Bod 1.5 přílohy směrnice 93/93/EHS je nahrazen následujícím:
          
  Ť1.5.hmotnost bez nákladu znamená hmotnost vozidla, které je připravené k normálnímu použití a je vybaveno následovně:
          
přídavným zařízením požadovaným výhradně k posuzovanému normálnímu použití,
          
kompletním elektrickým vybavením včetně světelného zařízení a zařízení pro světelnou signalizaci dodávaných výrobcem,
          
přístroji a zařízeními požadovanými zákonem, podle kterého byla hmotnost vozidla bez nákladu měřena,
          
odpovídajícím množstvím kapalin zajišťujícím řádný provoz všech částí vozidla.
          
1.5.1.V případě vozidel kategorie L6e a L7e určených k dopravě zboží a navržených s vybavením vyměnitelných nástaveb nebude celková hmotnost těchto nástaveb započítána pro výpočet hmotnosti bez nákladu a bude považována za součást hmotnosti nákladu.
          
V tomto případě budou splněny následující doplňující podmínky:
          
a) základní typ vozidla (podvozek s kabinou řidiče), na kterém budou nasazeny výše uvedené nástavby, splní všechna stanovení zavedená pro čtyřkolky kategorie L6e a L7e pro přepravu zboží (včetně maximální hmotnosti bez nákladu 350 kg pro vozidla kategorie L6e a maximální hmotnosti bez nákladu 550 kg pro vozidla kategorie L7e);
          
b) nástavba je považována za vyměnitelnou, pokud může být snadno odstraněna z podvozku s kabinou řidiče bez použití nářadí;
          
c) pokud jde o nástavbu, výrobce vozidla stanoví v informačním dokumentu, jehož vzor je obsažen v příloze II směrnice 2002/24/ES, maximální povolené rozměry, hmotnost, limity pro polohu těžiště a unášení polohy upínacího zařízení.
          
  Poznámka:  V měření není zahrnuto palivo a palivová/olejová směs, ale komponenty, jako jsou například akumulátorová kyselina, hydraulická kapalina, chladicí kapalina a motorový olej, musí být zahrnuty.ť .


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.