Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/87/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise  2004/87/ES ze dne  7. září 2004 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne  27. července 1976  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků(1), a zejména na čl. 8 odst. 2 této směrnice,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetické a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V dubnu 2002 Komise začlenila do části 2 přílohy III směrnice 76/768/EHS 60 barev na vlasy pod referenčními čísly 1 až 60. Protože Vědecký výbor pro kosmetické a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům (SCCNFP) potřeboval více informací o bezpečnosti těchto barev na vlasy, aby mohl dokončit hodnocení rizik těchto látek, bylo dočasně povoleno, aby se tyto barvy na vlasy používaly v kosmetických výrobcích do  30. září 2004 .
          
          (2) V prosinci 2002 stanovil SCCNFP základní požadavky pro provádění moderního hodnocení rizik barev na vlasy. Po konzultaci s členskými státy a investory bylo v prosinci 2003 dohodnuto, že termínem pro předložení dodatečných informací o barvách na vlasy splňujících nové požadavky bude červenec 2005. Proto je třeba prodloužit dobu, po kterou budou tyto barvy na vlasy uvedeny v části 2 přílohy III směrnice 76/768/EHS.
          
          (3) Směrnice 76/768/EHS by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          
          (4) Opatření uvedená v této směrnici jsou v souladu s postojem Stálého výboru pro kosmetické výrobky,
          
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          V části 2 přílohy III směrnice 76/768/EHS, se datum  Ť 30.9.2004 ť  v sloupci g pro referenční čísla 1 až 60 nahrazuje datem  Ť 31.12.2005 ť .
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do  1. října 2004 . Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Členské státy si stanoví, jakým způsobem bude tento odkaz učiněn.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          V Bruselu dne  7. září 2004 .
           Za Komisi
          Olli  Rehn
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/83/ES (Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 23).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.