Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/88/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise  2004/88/ES ze dne  7. září 2004 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne  27. července 1976  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků(1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Hodnocení rizika nebylo ukončeno v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek(2), a proto bylo období zařazení mošusového xylolu a mošusového ketonu do přílohy III části 2 směrnice 76/768/EHS prodlouženo do  30. září 2004 .
          
          (2) Dne  8. ledna 2004  přijal Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí stanovisko k výsledkům hodnocení rizika mošusového xylolu a mošusového ketonu, které bylo provedeno v souladu s nařízením (EHS) 793/93.
          
          (3) Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům (SCCNFP) potvrdil, že mošusový xylol lze bezpečně používat v kosmetických prostředcích, kromě prostředků pro péči o dutinu ústní, do maximální koncentrace v konečném výrobku 1 % v parfémech, 0,4 % v toaletních vodách a 0,03 % v ostatních výrobcích a že mošusový keton lze bezpečně používat v kosmetických prostředcích, kromě prostředků pro péči o dutinu ústní, do maximální koncentrace v konečném výrobku 1,4 % v parfémech, 0,56 % v toaletních vodách a 0,042 % v ostatních výrobcích.
          
          (4) Z tohoto důvodu je nezbytné zařadit mošusový xylol a mošusový keton do přílohy III části 1 směrnice 76/768/EHS a odpovídající záznamy v části 2 uvedené přílohy je nutné zrušit.
          
          (5) Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          
          (6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,
          
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou zákony, nařízení a správní ustanovení nezbytné pro dosažení shody s touto směrnicí nejpozději do  1. října 2004 . Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.
           Tato ustanovení přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich oficiálním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          V Bruselu dne  7. září 2004 .
           Za Komisi
          Olli  Rehn
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/83/ES (Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 23).
          (2) Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          PŘÍLOHA
          
          Příloha III směrnice 76/768/EHS se mění takto:
          1. v části 2 se ruší záznamy pod referenčním číslem 61 a 62;
          2. v části 1 se přidají tyto záznamy jako referenční čísla 96 a 97:
          
          >TABELPOSITION>


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.