Směrnice Komise 2004/89/ES ze dne 13. září 2004, kterou se po páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí(Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/89/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise  2004/89/ES ze dne  13. září 2004 , kterou se po páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na směrnici Rady 96/49/ES ze dne  23. července 1996  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí(1), a zejména na článek 8 uvedené směrnice,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Příloha směrnice 96/49/ES obsahuje Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) ve znění platném od  1. července 2003 .
          
          
(2) RID se běžně aktualizuje každé dva roky, přičemž poslední aktualizace vstoupila v platnost  1. ledna 2003 , s přechodným obdobím do  30. června 2003 .
          
          
(3) RID byl výjimečně znovu aktualizován po jednom roce a tato aktualizovaná verze vstoupila v platnost  1. ledna 2004 .
          
          
(4) Je proto nezbytné změnit přílohu směrnice 96/49/ES.
          
          
(5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí, zřízeného článkem 9 směrnice 96/49/ES,
          
          
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          
Článek 1
          
Příloha směrnice 96/49/ES se nahrazuje tímto:
          
  ŤŘád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) obsažený v příloze I k dodatku B Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění platném od  1. ledna 2004 , s tím, že slova  Ťsmluvní stranať  a  Ťstáty nebo železniceť  se nahrazují slovy  Ťčlenský státť .
          
Znění změn RID ve znění z roku 2004 bude zveřejněno, jakmile bude dostupné ve všech úředních jazycích Společenství.ť
          
          
Článek 2
          
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do  1. října 2004.  Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a ustanoveními této směrnice.
          
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          
Článek 3
          
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Článek 4
          
Tato směrnice je určena členským státům.
          
V Bruselu dne  13. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Loyola  De Palacio
          
  místopředsedkyně Komise
          
(1) Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/29/ES (Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 47).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.