Směrnice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí bifentrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici(Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/95/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
20040924
          Směrnice Komise 2004/95/ES
          ze dne 24. srpna 2004,
          kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí bifentrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu se směrnicí 91/414/EHS přísluší povolování přípravků na ochranu rostlin určených k použití na určité plodiny členským státům. Tato povolení se musejí zakládat na hodnocení účinků na zdraví lidí a zvířat a na hodnocení vlivu na životní prostředí. Při těchto hodnoceních se přihlíží k expozici obsluhy a ostatních přítomných osob, vlivu na půdní, vodní a vzdušný ekosystém a vlivu na lidi a zvířata v důsledku dietárního příjmu ošetřených plodin.
          (2) Maximální limity reziduí (MLR) jsou odrazem minimálních použitých množství pesticidů potřebných pro dosažení účinné ochrany rostlin, aplikovaných takovým způsobem, že množství reziduí je co nejmenší a toxikologicky přijatelné, zejména pokud jde o dietární příjem.
          (3) Maximální limity reziduí pesticidů by měly být neustále přezkoumávány. Limity mohou být změněny, aby byla zohledněna nová použití, nové informace a údaje.
          (4) Maximální limity reziduí jsou stanoveny na spodní úrovni meze stanovitelnosti, jestliže povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k přítomnosti detekovatelných množství reziduí pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, nebo jestliže nejsou povolena žádná použití, nebo jestliže použití povolená členskými státy nebyla podložena nezbytnými údaji, anebo jestliže použití ve třetích zemích vedoucí k přítomnosti reziduí v potravinách nebo na potravinách, které mohou být uvedeny do oběhu na trhu Společenství, nebyla podložena těmito nezbytnými údaji.
          (5) Komisi byly sděleny informace o nových použitích nebo o změnách v použití pesticidů spadajících do působnosti směrnice 90/642/EHS. To se týká bifentrinu, pro nějž byly maximální limity reziduí stanoveny směrnicí Komise 2002/79/ES [3], a famoxadonu, pro nějž byly maximální limity reziduí stanoveny směrnicí Komise 2003/60/ES [4].
          (6) Celoživotní expozice spotřebitelů těmto pesticidům z potravin, které mohou rezidua těchto pesticidů obsahovat, byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými v Evropském společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací [5]. Bylo vypočteno, že maximální limity reziduí stanovené v této směrnici nevedou k překročení přijatelného denního příjmu.
          (7) U famoxadonu, pro který existuje akutní referenční dávka (ARfD), bylo akutní ohrožení spotřebitelů prostřednictvím potravin, které mohou obsahovat rezidua těchto pesticidů, posouzeno a vyhodnoceno v souladu s postupy a metodami, které jsou v současné době v Evropském společenství používány, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací. Byla zohledněna stanoviska Vědeckého výboru pro rostliny, zejména rady a doporučení ohledně ochrany spotřebitelů potravin ošetřených pesticidy. Vyhodnocení příjmu famoxadonu ukazuje, že stanovením příslušných maximálních limitů reziduí nebude akutní referenční dávka překročena. U bifentrinu vyhodnocení dostupných informací ukazuje, že není akutní referenční dávka nezbytná a proto není krátkodobé vyhodnocení potřeba.
          (8) Z těchto důvodů by měly být stanoveny nové maximální limity reziduí těchto pesticidů.
          (9) Směrnice 90/642/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (10) Stanovení nebo úprava prozatímních maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům v zavedení prozatímních maximálních limitů reziduí pro famoxadon v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a s přílohou VI uvedené směrnice. Má se za to, že dostatečná doba pro povolení dalšího užívání uvedených účinných látek jsou 4 roky. Prozatímní maximální limity reziduí by poté měly být definitivní.
          (11) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Maximální limity reziduí pesticidů pro bifentrin a famoxadon v příloze II směrnice 90/642/EHS se nahrazují limity uvedenými v příloze této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 25. března 2005 zákony, nařízení a správní ustanovení nezbytné pro dosažení shody s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.
          Tato ustanovení budou použitelná počínaje 26. březnem 2005.
          Tato ustanovení přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich oficiálním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 24. září 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/61/ES (Úř. věst L 127, 29.4.2004, s. 81).
          [2] Úř. věst L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/71/ES (Úř. věst L 127, 29.4.2004, s. 104).
          [3] Úř. věst L 291, 28.10.2002, s. 1.
          [4] Úř. věst L 155, 24.6.2003, s. 15.
          [5] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s Výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
          --------------------------------------------------
          20040924
          PŘÍLOHA
          "Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Residua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |
          Bifentrin | Famoxadon |
          1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, neobsahující přidaný cukr; ořechy
          i)CITRUSOVÉ PLODY | 0,1 | 0,02 [1] [2] |
          Grapefruity | | |
          Citrony | | |
          Kyselé lajmy | | |
          Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů) | | |
          Pomeranče | | |
          Šedok (pomelo) | | |
          Ostatní | | |
          ii)OŘECHY (ve skořápce nebo jádra) | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          Mandle | | |
          Para ořechy | | |
          Kešu ořechy | | |
          Kaštany jedlé | | |
          Kokosové ořechy | | |
          Lískové ořechy | | |
          Makadamie | | |
          Pekanové ořechy | | |
          Piniové oříšky | | |
          Pistácie | | |
          Vlašské ořechy | | |
          Ostatní | | |
          iii)JÁDROVÉ OVOCE | 0,3 | 0,02 [1] [2] |
          Jablka | | |
          Hrušky | | |
          Kdoule | | |
          Ostatní | | |
          iv)PECKOVÉ OVOCE | 0,2 | 0,02 [1] [2] |
          Meruňky | | |
          Třešně/višně | | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | | |
          Švestky a slívy | | |
          Ostatní | | |
          v)BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE | | |
          a)Hrozny révy vinné stolní a moštové | 0,2 | 2 [2] |
          Hrozny stolní | | |
          Hrozny moštové | | |
          b)Jahody (kromě lesních) | 0,5 | 0,02 [1] [2] |
          c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | | 0,02 [1] [2] |
          Ostružiny | 0,3 | |
          Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
          Ostružinomaliny | | |
          Maliny | 0,3 | |
          Ostatní | 0,05 [1] | |
          d)Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího) | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | | |
          Klikva | | |
          Rybíz (červený, bílý a černý) | | |
          Angrešt | | |
          Ostatní | | |
          e)Planě rostoucí bobulové ovoce | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          vi)RŮZNÉ OVOCE | | 0,02 [1] [2] |
          Avokádo | | |
          Banány | 0,1 | |
          Datle | | |
          Fíky | | |
          Kiwi | | |
          Kumkvat | | |
          Liči | | |
          Mango | | |
          Olivy | | |
          Mučenka | | |
          Ananas | | |
          Granátová jablka | | |
          Ostatní | 0,05 [1] | |
          2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          Řepa salátová | | |
          Mrkev | | |
          Celer bulvový | | |
          Křen | | |
          Topinambury | | |
          Pastinák | | |
          Petržel kořenová | | |
          Ředkvička | | |
          Černý kořen | | |
          Batáty | | |
          Tuřín | | |
          Vodnice | | |
          Jam | | |
          Ostatní | | |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          Česnek | | |
          Cibule kuchyňská | | |
          Šalotka | | |
          Cibule jarní | | |
          Ostatní | | |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | | |
          a)Lilkovité | 0,2 | |
          Rajčata | | 1 [2] |
          Paprika zeleninová | | |
          Lilek | | 0,2 [2] |
          Ostatní | | 0,02 [1] [2] |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 0,1 | 0,2 [2] |
          Okurky salátové | | |
          Okurky nakládačky | | |
          Cukety | | |
          Ostatní | | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,05 [1] | |
          Melouny cukrové | | 0,3 [2] |
          Tykve | | |
          Melouny vodní | | |
          Ostatní | | 0,02 [1] [2] |
          d)Kukuřice cukrová | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA | | 0,02 [1] [2] |
          a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | 0,2 | |
          Brokolice (včetně druhu Calabrese) | | |
          Květák | | |
          Ostatní | | |
          b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | 1 | |
          Kapusta růžičková | | |
          Kapusta hlávková a zelí hlávkové | | |
          Ostatní | | |
          c)Košťálová zelenina listová | 0,05 [1] | |
          Pekingské zelí | | |
          Kadeřávek | | |
          Ostatní | | |
          d)Kedlubny | 0,05 [1] | |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | | 0,02 [1] [2] |
          a)Salát a podobná zelenina | 2 | |
          Řeřicha setá | | |
          Polníček | | |
          Salát hlávkový | | |
          Endivie | | |
          Ostatní | | |
          b)Špenát a podobná zelenina | 0,05 [1] | |
          Špenát | | |
          Mangold (řapíky) | | |
          Ostatní | | |
          c)Potočnice lékařská | 0,05 [1] | |
          d)Čekanka salátová | 0,05 [1] | |
          e)Čerstvé bylinky | 0,05 [1] | |
          Kerblík | | |
          Pažitka | | |
          Petrželová nať | | |
          Celerová nať | | |
          Ostatní | | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | | 0,02 [1] [2] |
          Fazolové lusky | 0,5 | |
          Vyluštěná fazolová semena | | |
          Hrachové lusky | 0,1 | |
          Vyluštěná hrachová zrna | | |
          Ostatní | 0,05 [1] | |
          vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          Chřest | | |
          Kardy | | |
          Celer řapíkatý | | |
          Fenykl sladký | | |
          Artyčoky | | |
          Pór | | |
          Reveň | | |
          Ostatní | | |
          viii)HOUBY | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          a)Žampiony pěstované | | |
          b)Žampiony volně rostoucí | | |
          3.Luštěniny | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          Fazole | | |
          Čočka | | |
          Hrách | | |
          Ostatní | | |
          4.Olejnatá semena | 0,1 [1] | 0,05 [1] [2] |
          Lněná semena | | |
          Jádra podzemnice olejné | | |
          Mák | | |
          Sezamová semena | | |
          Slunečnicová semena | | |
          Semena řepky | | |
          Sojové boby | | |
          Hořčičná semena | | |
          Bavlníková semena | | |
          Ostatní | | |
          5.Brambory | 0,05 [1] | 0,02 [1] [2] |
          Konzumní brambory rané | | |
          Konzumní brambory pozdní | | |
          6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 5 | 0,05 [1] [2] |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 10 | 0,05 [1] [2] |
          [*] Uvádí úroveň meze stanovení.
          [2] Uvádí, že maximální limit reziduí byl stanoven na přechodnou dobu v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.