Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/105/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise  2004/105/ES ze dne  15. října 2004 , kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne  8. května 2000  o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství(1), a zejména na čl. 13a odst. 4 písm. a) této směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle směrnice 2000/29/ES musí rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené v této směrnici zpravidla doprovázet originál požadovaného úředního  Ťrostlinolékařského osvědčeníť  nebo  Ťrostlinolékařského osvědčení pro zpětný vývozť  ( Ťosvědčeníť ).
          
          (2) Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (IPPC) ze dne  6. prosince 1951  uzavřená v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) obsahuje v příloze vzory osvědčení, kde je uvedeno jejich standardní znění a formát, které je třeba dodržovat při vyhotovování a vydávání osvědčení.
          
          (3) V letech 1979 a 1997 byla IPPC významným způsobem změněna. V důsledku těchto změn byly schváleny různé vzory osvědčení, které mají doprovázet rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty při jejich pohybu v rámci mezinárodního obchodu.
          
          (4) Ačkoli změny IPPC z roku 1997 ještě nevstoupily v platnost, povolila úmluva 12/97 z dvacátého devátého zasedání konference FAO jako alternativu používání pozměněných osvědčení nepovinně smluvními stranami IPPC, které s nimi souhlasí. Zdá se, že mnohé smluvní strany IPPC již používají osvědčení vycházející ze vzorů uvedených v příloze IPPC ve znění z roku 1997.
          
          (5) Je třeba stanovit vzory osvědčení, která mají doprovázet rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vstupující do Společenství.
          
          (6) Vnitrostátní organizace na ochranu rostlin se osvědčeními obvykle zásobují ve velkých množstvích. Je proto vhodné stanovit pravidla pro používání osvědčení, která vycházejí ze vzorů specifikovaných v příloze IPPC ve znění z roku 1979, během přechodného období.
          
          (7) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,
          
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          1. Za účelem článku 13 odst. 1 bodu ii) směrnice 2000/29/ES musejí členské státy přijmout úřední  Ťrostlinolékařská osvědčeníť  nebo  Ťrostlinolékařská osvědčení pro zpětný vývozť  ( Ťosvědčeníť ) doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze smluvních třetích zemí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) uvedené v části B přílohy V směrnice 2000/29/ES, která se vydávají v souladu se vzory podle přílohy I.
          2. Členské státy přijímají pouze osvědčení uvedená v odstavci 1, pokud byla vyplněna v souladu s mezinárodní normou FAO pro rostlinolékařská opatření č. 12 týkající se pokynů pro rostlinolékařská osvědčení.
          Článek 2
          Členské státy přijímají osvědčení vydaná v souladu se vzory podle přílohy II do  31. prosince 2009 .
          Článek 3
          1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do  31. prosince 2004 . Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku pro tyto předpisy a tuto směrnici.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          V Bruselu dne  15. října 2004 .
           Za Komisi
          David  Byrne
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/70/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 97).
          PŘÍLOHA I
          
          
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          
          
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          
          PŘÍLOHA II
          
          
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          
          
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.