Směrnice Komise 2004/110/ES ze dne 9. prosince 2004, kterou se po šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcíText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/110/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/110/ES
          ze dne 9. prosince 2004,
          kterou se po šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí [1], a zejména na článek 8 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha směrnice 96/49/ES odkazuje na Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) ve znění platném od 1. července 2003.
          (2) RID je aktualizována každé dva roky. V důsledku toho vstoupí další pozměněná verze v platnost od 1. ledna 2005 s přechodným obdobím do 30. června 2005.
          (3) Je proto nezbytné změnit přílohu směrnice 96/49/ES.
          (4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí uvedeného v článku 9 směrnice 96/49/ES,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha směrnice 96/49/ES se nahrazuje tímto:
          "Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) obsažený v příloze I k dodatku B Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění platném od 1. ledna 2005 s tím, že slova "smluvní strana" a "státy nebo železnice" se nahrazují slovy "členský stát".
          Znění změn RID ve znění z roku 2005 bude zveřejněno, jakmile bude dostupné ve všech úředních jazycích Společenství."
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 2005. Neprodleně uvědomí Komisi o znění těchto předpisů a doručí jí srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 9. prosince 2004.
          Za Komisi
          Jacques Barrot
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/89/ES (Úř. věst. L 293, 16.9.2004, s. 14).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.