Směrnice Komise 2004/116/ES ze dne 23. prosince 2004, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS, pokud jde o zápis Candida guilliermondiiText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2004/116/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2004/116/ES
          ze dne 23. prosince 2004,
          kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS, pokud jde o zápis Candida guilliermondii
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na článek 6 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Byla podána žádost o povolení pro Candida guilliermondii kultivované na substrátech rostlinného původu a patřící do skupiny produktů "1.2.1 Kvasnice kultivované na substrátech živočišného nebo rostlinného původu" stanovené v příloze směrnice 82/471/EHS. Toto krmivo je mikrobiologický produkt založený na odumřelých buňkách, které zbyly po průmyslové výrobě kyseliny citronové kvašením.
          (2) Vědecký výbor pro doplňkové látky a přípravky nebo látky používané v krmivech, který je součástí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, vydal dne 7. června 2004 k používání tohoto produktu v krmivech stanovisko, v němž dospěl k závěru, že používání Candida guilliermondii kultivovaného na substrátech rostlinného původu (melasa z cukrové třtiny) nepředstavuje pro zdraví lidí nebo zvířat ani pro životní prostředí žádné riziko.
          (3) Z posouzení žádosti o povolení Candida guilliermondii kultivovaného na substrátech rostlinného původu vyplývá, že tento produkt splňuje za podmínek uvedených v příloze požadavky stanovené v čl. 6 odst. 2 směrnice 82/471/EHS.
          (4) Směrnice 82/471/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha směrnice 82/471/ES se mění podle přílohy této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedounou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2004.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/104/ES (Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 83).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.