Nařízení Komise (ES) č. 4/2004 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 4/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 4/2004
          ze dne 23. prosince 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy, a o zrušení směrnice 77/435/EHS [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2154/2002 [2], a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vzhledem ke zrušení ustanovení nařízení (EHS) č. 4045/89 týkajících se úhrady výdajů, které vznikly členským státům v rámci kontrol stanovených tímto nařízením, Společenstvím, jsou pravidla provádějící ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 1863/90 ze dne 29. června 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy, a o zrušení směrnice 77/435/EHS [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2278/96 [4] nadále bezpředmětná.
          (2) Mimoto je vhodné stanovit podrobná pravidla pro postup snižování minimálního počtu kontrol podle čl. 7 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 4045/89, kterým byl zaveden systém vzájemné pomoci členských států při provádění kontrol.
          (3) Podle nařízení (EHS) č. 4045/89 musí členské státy předávat Komisi řadu sdělení. Jelikož standardizace formy a obsahu těchto sdělení usnadní jejich používání a zajistí jednotný přístup, je třeba přijmout podrobná pravidla týkající se jejich formy a obsahu.
          (4) Vzhledem k rozsahu požadovaných změn a v zájmu přehlednosti by tedy mělo být nařízení (EHS) č. 1863/90 nahrazeno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I PŘEDMĚT
          Článek 1
          Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 4045/89.
          KAPITOLA II ŽÁDOST O SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU KONTROL
          Článek 2
          Žádost o snížení počtu kontrol podle čl. 7 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 4045/89 musí obsahovat podrobné údaje uvedené v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 3
          Rozhodnutí povolit snížení minimálního počtu kontrol stanovených v čl. 7 odst. 1 třetím pododstavci nařízení (EHS) č. 4045/89 se musí zakládat na hodnocení výhod, pokud jde o ochranu finančních zájmů Společenství, a musí zohledňovat tato kritéria:
          a) zjištěná rizika;
          b) zvolený přístup;
          c) podíl provedených kontrol vzhledem k minimálnímu počtu kontrol za tři předešlá kontrolní období a počet a podíl včas vyřízených žádostí o vzájemnou pomoc za tři předešlá kontrolní období;
          d) proveditelnost navrženého přístupu a všechny zvláštní zkušenosti zúčastněného členského státu (zúčastněných členských států) se zvoleným přístupem nebo v dotyčném odvětví;
          e) rozsah, v němž se kontroloři jednoho členského státu mohou podílet na společně prováděných kontrolách v jiném členském státě (jiných členských státech);
          f) potvrzení, že se jiný členský stát (jiné členské státy) v požadovaném rozsahu podílí na společném provádění, není-li toto provádění součástí programu jiného členského státu (jiných členských států) předloženého podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EHS) č. 4045/89;
          g) rozsah, v němž je kontrola ve třetích zemích plánována a považována za proveditelnou;
          h) všechny ostatní informace, které se považují za nezbytné pro zdůvodnění žádosti.
          Článek 4
          Rozhodnutí podle článku 3 stanoví podíl a počet snížení minimálního počtu kontrol požadovaných podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EHS) č. 4045/89.
          KAPITOLA III OBSAH DOKUMENTŮ
          Článek 5
          1. Výroční zpráva podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS) č. 4045/89 obsahuje podrobné informace o každém z aspektů používání nařízení (EHS) č. 4045/89 uvedených v příloze II tohoto nařízení a uspořádaných v jasně označených oddílech pod příslušnými nadpisy.
          2. Roční program kontrol podle článku 10 nařízení (EHS) č. 4045/89 se vypracuje v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze III tohoto nařízení.
          3. Seznam podniků podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EHS) č. 4045/89 se sestaví v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.
          4. Seznam podniků podle čl. 7 odst. 3 nařízení (EHS) č. 4045/89 se sestaví v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze V tohoto nařízení.
          5. Žádost členského státu o přednostní kontrolu podniku v jiném členském státě podle čl. 7 odst. 2 a 4 nařízení (EHS) č. 4045/89 se vypracuje v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.
          6. Informace o výsledcích kontrol podle čl. 7 odst. 2 a 4 nařízení (EHS) č. 4045/89 se sestaví v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.
          7. Informace o žádostech a výsledcích kontrol podle čl. 7 odst. 2 a 4 nařízení (EHS) č. 4045/89, které se Komisi sdělují ve čtvrtletních zprávách podle čl. 7 odst. 4 druhého pododstavce tohoto nařízení, se sestaví v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze VIII tohoto nařízení.
          Článek 6
          Informace, které mají být předloženy podle článku 5, mohou být předány v tištěné nebo elektronické podobě ve formátu, na němž se dohodne odesílatel a příjemce.
          Údaje o operacích podle článku 7 nařízení (EHS) č. 4045/89 se předávají v elektronické podobě ve formátu stanoveném v příloze II bodu 2 nařízení Komise (ES) č. 2390/1999 [5].
          KAPITOLA IV SPOLEČNÁ OPATŘENÍ
          Článek 7
          1. Komise může rozhodnout z vlastního podnětu nebo na základě návrhu členského státu a po dohodě s dotyčnými členskými státy o koordinaci společných opatření zahrnujících vzájemnou pomoc mezi dvěma nebo více členskými státy, jak stanoví čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 4045/89.
          Při svém rozhodování Komise přihlíží zejména k těmto bodům:
          a) stupeň stávajícího rizika;
          b) rozsah operací, zejména četnost obchodů uvnitř a mimo Společenství a jejich finanční význam;
          c) nutnost dosáhnout jednotného přístupu.
          2. Po dohodě se zúčastněnými členskými státy se odpovědnost za řízení společného opatření svěří některému členskému státu.
          Každý členský stát však zůstává zodpovědný za provádění kontrol požadovaných nařízením (EHS) č. 4045/89.
          3. Každý dotyčný členský stát:
          a) určí osoby nebo orgány zodpovědné za provádění společného opatření jeho jménem;
          b) zajistí, aby pro provádění společného opatření byl k dispozici dostatečný počet přiměřeně zkušených úředníků;
          c) zajistí, aby byla kontrola provedena, zpráva dokončena a předána všem zúčastněným členským státům a Komisi ve stanovených lhůtách.
          KAPITOLA V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 8
          Nařízení (EHS) č. 1863/90 se zrušuje.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 388, 30.12.1989, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 4.
          [3] Úř. věst. L 170, 3.7.1990, s. 23.
          [4] Úř. věst. L 308, 29.11.1996, s. 30.
          [5] Úř. věst. L 295, 16.11.1999, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Informace obsažené ve výroční zprávě podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS) č. 4045/89
          1. Správa nařízení (EHS) č. 4045/89
          Poskytnou se informace o správě nařízení (EHS) č. 4045/89, včetně změn týkajících se subjektů pověřených prováděním kontrol a zvláštních orgánů pověřených dohledem nad používáním uvedeného nařízení podle článku 11 uvedeného nařízení a působnosti těchto subjektů.
          2. Změny právních předpisů
          Poskytnou se informace o všech změnách vnitrostátních předpisů, které se týkají používání nařízení (EHS) č. 4045/89 a ke kterým došlo od poslední výroční zprávy.
          3. Změny programu kontrol
          Poskytne se popis všech změn nebo úprav programu kontroly předloženého Komisi podle čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 4045/89, ke kterým došlo ode dne sdělení tohoto programu.
          4. Provádění programu kontrol zahrnutého do této zprávy
          Poskytnou se informace o provádění programu kontrol pro období končící dnem 30. června před konečným termínem pro předložení zprávy podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS) č. 4045/89, včetně níže uvedených údajů, souhrnných i rozepsaných podle kontrolních subjektů (provádí-li kontroly podle uvedeného nařízení dva nebo více kontrolních subjektů):
          a) počet provedených kontrol a počet podniků, ve kterých byly tyto kontroly provedeny;
          b) počet právě prováděných kontrol a počet podniků, ve kterých se tyto kontroly provádějí;
          c) počet kontrol plánovaných pro dané období, které nebyly provedeny, a počet podniků, ve kterých z tohoto důvodu nebyly kontroly provedeny;
          d) důvody neprovedení kontrol uvedených v písmeni c);
          e) rozepsání kontrol v písmenech a), b) a c) podle obdržených nebo vyplacených částek a podle opatření;
          f) výsledky kontrol uvedených v písmeni a), včetně:
          i) počtu kontrol, při kterých byly zjištěny nesrovnalosti, a počtu dotyčných podniků;
          ii) povahy těchto nesrovnalostí;
          iii) dotyčného opatření v případě zjištění nesrovnalostí;
          iv) odhadovaných finančních důsledků každé nesrovnalosti;
          g) údaj o průměrné délce kontrol v člověkodnech pokud možno s uvedením času věnovaného plánování, přípravě a provedení kontrol a vypracování zpráv.
          5. Provádění programů kontrol předcházejících kontrolám zahrnutým do tohoto programu
          Zpráva obsahuje výsledky kontrol prováděných v předchozích kontrolních obdobích, u kterých nebyly výsledky k dispozici v době předložení zpráv pro tato kontrolní období, včetně:
          a) počtu kontrol, při kterých byly zjištěny nesrovnalosti, a počtu doyčných podniků;
          b) povahy těchto nesrovnalostí;
          c) dotyčného opatření v případě zjištění nesrovnalostí;
          d) odhadovaných finančních důsledků každé nesrovnalosti.
          Výsledky kontrol podle čl. 7 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 4045/89 se předkládají jako takové.
          6. Vzájemná pomoc
          Žádosti o vzájemnou pomoc podané a přijaté podle článku 7 nařízení (EHS) č. 4045/89 se předávají včetně výsledků kontrol prováděných přednostně podle čl. 7 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení, a shrnutí seznamů zaslaných a přijatých podle čl. 7 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení.
          7. Zdroje
          Údaje o dostupných zdrojích pro provádění kontrol podle nařízení (EHS) č. 4045/89 se odevzdávají včetně:
          a) počtu pracovníků vyjádřeného v člověkorocích, přiděleného pro kontroly podle nařízení (EHS) č. 4045/89 a rozepsaného podle kontrolních subjektů, případně podle regionů;
          b) odborné vzdělání pracovníků provádějících kontroly podle nařízení (EHS) č. 4045/89 společně s údajem o podílu pracovníků uvedených v písmeni a), kteří získali toto vzdělání, a druhu tohoto vzdělání; a
          c) počítačového vybavení a nástrojů, které mají k dispozici pracovníci provádějící kontroly podle nařízení (EHS) č. 4045/89.
          8. Obtíže při používání nařízení (EHS) č. 4045/89
          Poskytnou se informace o všech obtížích při používání nařízení a o opatřeních přijatých k jejich překonání nebo návrzích předložených za tímto účelem.
          9. Návrhy na zlepšení
          Předloží se případné návrhy na zlepšení týkající se používání nařízení (EHS) č. 4045/89 nebo nařízení samotného.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VII
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VIII
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.