Nařízení Komise (ES) č. 14/2004 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví odhady dodávek a podpora Společenství pro dodávky některých základních produktů určených k lidské spotřebě, ke zpracování a k použití jako zemědělské vstupy a pro dodávky živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 14/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 14/2004
          ze dne 30. prosince 2003,
          kterým se stanoví odhady dodávek a podpora Společenství pro dodávky některých základních produktů určených k lidské spotřebě, ke zpracování a k použití jako zemědělské vstupy a pro dodávky živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom) [1], a zejména na čl. 3 odst. 6, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima) [2], a zejména na čl. 3 odst. 6 a čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican) [3], a zejména na čl. 3 odst. 6 a čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Prováděcí pravidla k nařízením (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o zvláštní režimy zásobování francouzských zámořských departementů, Madeiry, Azor a Kanárských ostrovů (dále jen "nejvzdálenější regiony") některými zemědělskými produkty, byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 20/2002 [4].
          (2) Pro účely použití článku 2 nařízení (ES) č. 1452/2001, článku 2 (ES) č. 1453/2001 a článku 2 (ES) č. 1454/2001 je třeba vypracovat odhady dodávek pro produkty zahrnuté do zvláštních režimů zásobování a stanovit množství produktů zahrnutých do zvláštních režimů zásobování společně s podporou pro dodávky ze Společenství.
          (3) V souladu s nařízeními (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 a podle článku 6 nařízení (ES) č. 20/2002 se výše podpory stanoví s ohledem na dodatečné náklady na dopravu do nejvzdálenějších regionů, na ceny uplatňované při vývozu do třetích zemí a – v případě zemědělských vstupů a produktů určených ke zpracování – dodatečné náklady související s ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou oblasti.
          (4) Partnerské konzultace mezi Komisí a členskými státy ohledně stanovení a vyčíslení dodatečných nákladů nejsou stále ukončeny, což by mohlo vést k úpravám částek uvedených v přílohách tohoto nařízení.
          (5) Je tedy třeba stanovit paušální částky podpory pro každý produkt, rozlišené podle místa určení. S ohledem na obchodní toky se zbývající částí Společenství a na hospodářské hledisko navrhované podpory by navíc měla být stanovena částka podpory na základě náhrad poskytovaných při vývozu podobných produktů do třetích zemí, která se použije, je-li tato částka vyšší než paušální částka.
          (6) S ohledem na zvláštnosti různých produktů v jednotlivých odvětvích by měla být podle potřeby stanovena pravidla poskytování podpory a stanovení množství pro dodávky produktů Společenství do nejvzdálenějších regionů podle článku 3 nařízení (ES) č. 1452/2001, článku 3 nařízení (ES) č. 1453/2001 a článku 3 nařízení (ES) č. 1454/2001.
          (7) Nařízení Komise (ES) č. 98/2003 ze dne 20. ledna 2003 týkající se stanovení předběžných odhadů a podpor Společenství pro zásobování některými produkty, které jsou důležité pro lidskou spotřebu, zpracování a jako zemědělské vstupy, a pro dodávku živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 [5] bylo přijato pro použití od 1. ledna do 31. prosince 2003. V zájmu právní jistoty by mělo být toto nařízení zrušeno a nahrazeno novým nařízením.
          (8) Aby bylo v roce 2004 zajištěno řádné provádění operací, je vhodné, aby toto nařízení bylo použitelné ode dne 1. ledna 2004.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Množství podle předběžného odhadu dodávek v rámci zvláštních režimů zásobování pro produkty, na které se vztahuje osvobození od cla při dovozu ze třetích zemí nebo podpora Společenství, a částky podpory poskytované na dodávky produktů Společenství jsou pro každý produkt stanoveny:
          a) v příloze I pro francouzské zámořské departementy;
          b) v příloze III pro Madeiru a Azory;
          c) v příloze V pro Kanárské ostrovy.
          2. Pro každý produkt:
          a) částky ve sloupci I se použijí pro dodávky produktů Společenství jiných než zemědělské vstupy a produktů určených ke zpracování;
          b) částky ve sloupci II se použijí pro dodávky zemědělských vstupů Společenství a produktů Společenství určených ke zpracování v nejvzdálenějších regionech;
          c) částky získané prostřednictvím případných odkazů ve sloupci III se použijí pro všechny dodávky produktů Společenství, pokud tyto částky přesahují částky uvedené ve sloupcích I a II.
          Článek 2
          Množství zvířat a vajec určených na podporu chovu hospodářských zvířat v nejvzdálenějších regionech a případně podpora pro tyto dodávky jsou stanoveny:
          a) v příloze II pro francouzské zámořské departementy;
          b) v příloze IV pro Madeiru a Azory;
          c) v příloze VI pro Kanárské ostrovy.
          Článek 3
          Nařízení (ES) č. 98/2003 se zrušuje.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003.
          [3] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003.
          [4] Úř. věst. L 8, 11.1.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1174/2003 (Úř. věst. L 164, 2.7.2002, s. 3).
          [5] Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 32. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1987/2003 (Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 47).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Část 1 Obiloviny a produkty z obilovin určené k lidské spotřebě a k výživě zvířat; olejnatá semena a olejnaté plody, bílkovinné plodiny, sušená krmiva
          Předběžný odhad dodávek a podpora Společenství pro dodávky produktů Společenství na kalendářní rok
          Departement | Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Guadeloupe | Pšenice obecná, ječmen, kukuřice a slad | 100190, 100300, 100590 a 110710 | 55000 | — | 42 | |
          Guyana | Pšenice obecná, ječmen, kukuřice, produkty určené k výživě zvířat a slad | 100190, 100300, 100590, 23099031, 23099041, 23099051, 23099033, 23099043, 23099053 a 110710 | 6445 | — | 52 | |
          Martinique | Pšenice obecná, ječmen, kukuřice, šrot a mouka ze pšenice tvrdé, oves a slad | 100190, 100300, 100590, 110311, 100400 a 110710 | 52000 | — | 42 | |
          Réunion | Pšenice obecná, ječmen, kukuřice a slad | 100190, 100300, 100590 a 110710 | 166000 | — | 48 | |
          Popis | Kód KN | Departement | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Rostlinné oleje | 1507 až 1516 | Martinique | 300 | — | 71 | |
          Réunion | 11000 | — | 91 | |
          Celkem | 11300 | | | |
          Popis | Kód KN | Departement | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Ovocné protlaky (pyré) připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, určené ke zpracování | ex2007 | Všechny | 0 | — | 395 | — |
          Ovocné dřeně, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté | ex2008 | Guyana | 450 | — | 586 | — |
          Guadeloupe | — | 408 | — |
          Martinique | — | 408 | — |
          Réunion | — | 456 | — |
          Zahuštěné ovocné šťávy (včetně hroznového moštu), nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, určené ke zpracování | ex2009 | Guyana | 300 | | 727 | |
          Martinique | — | 311 | |
          Réunion | — | 311 | |
          Guadeloupe | — | 311 | |
          Popis | Kód KN | Departement | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Sadbové brambory | 07011000 | Réunion | 200 | | 94 | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Část 1 Chov skotu
          Počet zvířat a podpora pro dodávky zvířat ze Společenství na kalendářní rok
          Popis | Kód KN | Departement | Množství | Podpora (EUR/zvíře) |
          Plemenní koně | 01011100 | Všechny | 3 | 1100 |
          Živý skot:
          —plemenný skot | 010210 | | |
          —plemenní buvoli | ex01021090 | 400 | 1100 |
          —skot na výkrm | 010290 | 100 | — |
          Popis | Kód KN | Departement | Množství (počet zvířat nebo jednotek) | Podpora (EUR/zvíře nebo jednotku) |
          Drůbeží mláďata rodičovského a prarodičovského chovu | ex010511 | Všechny | 85240 | 0,48 |
          Násadová vejce určená k produkci drůbežích mláďat rodičovského nebo prarodičovského chovu | ex04070019 | 800000 | 0,17 |
          Plemenní králíci
          —plemenní domácí králíci | ex01061910 | 670 | 33 |
          Popis | Kód KN | Departement | Množství | Podpora (EUR/zvíře) |
          Plemenná prasata | | Všechny | | |
          —samice | 01031000 | | |
          | ex01039110 | | |
          | ex01039219 | 300 | 405 |
          —samci | 01031000 | | |
          | ex01039110 | | |
          | ex01039219 | 63 | 505 |
          Část 4 Chov ovcí a koz
          Počet zvířat a podpora pro dodávky zvířat ze Společenství na kalendářní rok
          Popis | Kód KN | Departement | Množství (počet zvířat) | Podpora (EUR/zvíře) |
          Čistokrevné plemenné ovce a kozy: | | Všechny | | |
          —samci | ex010410 aex010420 | 10 | 312 |
          —samice | ex010410 aex010420 | 125 | 192 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Část 1 Obiloviny a produkty z obilovin určené k lidské spotřebě a k výživě zvířat; olejnatá semena a olejnaté plody, bílkovinné plodiny, sušená krmiva
          Předběžný odhad dodávek a podpora Společenství pro dodávky produktů Společenství na hospodářské období od 1. ledna do 31. prosince
          MADEIRA
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Pekárenská pšenice, pšenice tvrdá, ječmen, kukuřice, krupice a krupička z kukuřice, žito a slad, pokrutiny ze sóji a sušená vojtěška | 10019099, 10011000, 10030090, 10059000, 110313, 1002, 110710, 2304, 1214 | 72900 | | 34 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Pekárenská pšenice, pšenice tvrdá, ječmen, kukuřice, žito a slad, sójové boby a slunečnicová semena | 10019099, 10011000, 10030090, 10059000, 1002, 110710, 12010090, 12060099 | 195300 | | 37 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Celoomletá rýže | 100630 | 4000 | 55 | 76 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Celoomletá rýže | 100630 | 2000 | 63 | 81 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Rostlinné oleje (kromě olivového oleje): | | | |
          —rostlinné oleje | 1507 až 1516 | 2500 | 52 | 70 | |
          Olivový olej: | | | | | |
          —panenský olivový olejnebo | 15091090 | 300 | 52 | — | |
          —olivový olej | 15099000 | | | — | |
          AZORY
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Olivový olej: | | | |
          —panenský olivový olejnebo | 15091090 | 400 | 68 | 87 | |
          —olivový olej | 15099000 | | | | |
          Část 4 Produkty zpracované z ovoce a zeleniny
          Předběžný odhad dodávek a podpora Společenství pro dodávky produktů Společenství na kalendářní rok
          MADEIRA
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Džemy, želé, marmelády, ovocné protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel: | | | |
          —přípravky jiné než homogenizované, obsahující ovoce jiné než citrusové plody | 200799 | 100 | 73 | 91 | — |
          Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | 580 | 168 | 186 | — |
          —ananasy | 200820 | | | | |
          —hrušky | 200840 | | | | |
          —třešně | 200860 | | | | |
          —broskve | 200870 | | | | |
          —ostatní, včetně směsí, jiné než položky 2008 19 | | | | | |
          —směsi | 200892 | | | | |
          —jiné než palmové vegetační vrcholy a směsi | 200899 | | | | |
          Zahuštěné ovocné šťávy (včetně hroznového moštu), nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, určené ke zpracování | ex2009 | 100 | | 186 | |
          AZORY
          Popis | Kód KN | Množství (tuny) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Zahuštěné ovocné šťávy (včetně hroznového moštu), nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, určené ke zpracování | ex2009 | 100 | | 186 | |
          Část 5 Cukr
          Předběžný odhad dodávek a podpora Společenství pro dodávky produktů Společenství na kalendářní rok
          MADEIRA
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách bílého cukru) | Podpora (EUR/100 kg) |
          I | II | III |
          Cukr | 1701 a 1702 (kromě glukosy a isoglukosy) | 7000 | 7,4 | 9,2 | |
          Popis | Kód KN | Množství (tuny bílého cukru) | Podpora (EUR/100 kg) |
          I | II | III |
          Surový řepný cukr | 17011210 | 6500 | | 6,4 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | 0401 | 12000 | 48 | 66 | |
          Sušené odstředěné mléko | ex0402 | 500 | 48 | 66 | |
          Sušené plnotučné mléko | ex0402 | 450 | 48 | 66 | |
          Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky | ex0405 | 1000 | 84 | 102 | |
          Sýry | 0406 | 1500 | 84 | 102 | |
          Kódy produktů a poznámky pod čarou jsou vymezeny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1) ve znění pozdějších předpisů.
          Popis | Kód | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Maso: | | | |
          —hovězí maso, čerstvé nebo chlazené | 0201 0201 10 00 91101 0201 10 00 9120 0201 10 00 91301 0201 10 00 9140 0201 20 20 91101 0201 20 20 9120 0201 20 30 91101 0201 20 30 9120 0201 20 50 91101 0201 20 50 9120 0201 20 50 91301 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700 | 4800 | 153 | 171 | |
          | 0201 30 00 910026 0201 30 00 912026 0201 30 00 906026 | | 123 | 141 | |
          —hovězí maso, zmrazené | 0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 | 1000 | 119 | 137 | |
          | 0202 30 90 92006 | | 95 | 113 | |
          Kódy produktů a poznámky pod čarou jsou vymezeny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          Popis | Kód | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: | ex0203 | 2300 | | | — |
          —jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl | 020311109000 | | 95 | 113 | |
          —kýty a kusy z nich | 020312119100 | | 143 | 161 | |
          —plece a kusy z nich | 020312199100 | | 95 | 113 | |
          —přední části a kusy z nich | 020319119100 | | 95 | 113 | |
          —hřbety a kusy z nich | 020319139100 | | 143 | 161 | |
          —boky (prorostlé) a kusy z nich | 020319159100 | | 95 | 113 | |
          —ostatní: vykostěné | 020319559110 | | 176 | 194 | |
          —ostatní: vykostěné | 020319559310 | | 176 | 194 | |
          —jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl | 020321109000 | | 95 | 113 | |
          —kýty a kusy z nich | 020322119100 | | 143 | 161 | |
          —plece a kusy z nich | 020322199100 | | 95 | 113 | |
          —přední části a kusy z nich | 020329119100 | | 95 | 113 | |
          —hřbety a kusy z nich | 020329139100 | | 143 | 161 | |
          —boky (prorostlé) a kusy z nich | 020329159100 | | 95 | 113 | |
          —ostatní: vykostěné | 020329559110 | | 176 | 194 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Sadbové brambory | 07011000 | 2000 | — | 95 | |
          Předběžný odhad dodávek a podpora Společenství pro dodávky produktů Společenství na kalendářní rok
          AZORY
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Osivo kukuřice | 100510 | 150 | — | 85 | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Část 1 Chov skotu
          Počet zvířat a podpora pro dodávky zvířat ze Společenství na kalendářní rok
          MADEIRA
          Popis | Kód KN | Množství | Podpora (EUR/zvíře) |
          Živý skot: | | | |
          —plemenný skot | 01021010 až01021090 | 160 | 608 |
          —skot na výkrm | 010290 | 1000 | 128 |
          Popis | Kód KN | Množství (počet zvířat nebo kusů) | Podpora (EUR/zvíře nebo kus) |
          Plemenná zvířata: | | | |
          —Drůbeží mláďata rodičovského a prarodičovského chovu | ex010511 | 0 | 0,12 |
          —Násadová vejce určená k drůbežích mláďat rodičovského a prarodičovského chovu | ex04070019 | 0 | 0,06 |
          AZORY
          Popis | Kód KN | Množství (počet zvířat nebo kusů) | Podpora (EUR/zvíře nebo kus) |
          Plemenná zvířata: | | | |
          —Drůbeží mláďata rodičovského a prarodičovského chovu | ex010511 | 20000 | 0,12 |
          —Násadová vejce | ex04070019 | 1000000 | 0,06 |
          Část 3 Chov prasat
          MADEIRA
          Popis | Kód KN | Množství | Podpora (EUR/zvíře) |
          Čistokrevná plemenná prasata | 01031000 | | |
          —samci | | 10 | 460 |
          —samice | | 60 | 360 |
          Popis | Kód KN | Množství | Podpora (EUR/zvíře) |
          Čistokrevná plemenná prasata | | | |
          —samci | 01031000 | 35 | 460 |
          —samice | 01031000 | 400 | 360 |
          Popis | Kód KN | Nejvzdálenější region | Množství (počet zvířat) | Podpora (EUR/zvíře) |
          Plemenné ovce a kozy: | | | | |
          —samci | a | | 5 | 230 |
          —samice | a | | 45 | 110 |
          Popis | Kód KN | Nejvzdálenější region | Množství (počet zvířat) | Podpora (EUR/zvíře) |
          —Plemenné ovce a kozy: | | | | |
          —samci | a | | 40 | 230 |
          —samice | a | | 259 | 110 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          KANÁRSKÉ OSTROVY
          Část 1 Obiloviny a produkty z obilovin určené k lidské spotřebě a k výživě zvířat; olejnatá semena a olejnaté plody, bílkovinné plodiny, sušená krmiva
          Předběžný odhad dodávek a podpora Společenství pro dodávky produktů Společenství na hospodářské období od 1. ledna do 31. prosince
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Pšenice obecná, ječmen, oves, kukuřice, krupice a krupice a krupička z pšenice tvrdé, krupice a krupička z kukuřice, slad a glukosa, šrot a lisovaný šrot z vojtěšky, olivové pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci sóji, sojový olej a jiné formy vojtěšky | 1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 a ex 1214 90 99 | 446800 | — | 35 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Celoomletá rýže | 100630 | 13700 | 36 | 54 | |
          Zlomková rýže | 100640 | 1600 | 36 | 54 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Rostlinné oleje (kromě olivového oleje) | | | |
          —rostlinné oleje (ve zpracovatelském a/nebo balícím odvětví) | 1507 až1516 | 20000 | — | 25 | |
          —rostlinné oleje (přímá spotřeba) | 1507 až1516 | 9000 | 6 | — | |
          Olivový olej | | | | | |
          —panenský olivový olej | 15091090 | | | | |
          —olivový olej | 15099000 | 17500 | 45 | 63 | |
          —olivový olej z pokrutin | 15100090 | | | | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Džemy, želé, marmelády, ovocné protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel: | | | |
          —přípravky jiné než homogenizované, obsahující ovoce jiné než citrusové plody | 200799 | 4250 | 125 | 143 | — |
          Ovoce a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | 16850 | 108 | 126 | |
          —ananasy | 200820 | | | | |
          —citrusové plody | 200830 | | | | |
          —hrušky | 200840 | | | | |
          —meruňky | 200850 | | | | |
          —broskve | 200870 | | | | |
          —jahody | 200880 | | | | |
          —ostatní, včetně směsí, jiné než položky 2008 19 | | | | | |
          —směsi | 200892 | | | | |
          —ostatní | 200899 | | | | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách bílého cukru) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Cukr | 1701 a 1702 (kromě glukosy a isoglukosy) | 61000 | 0 | 1,8 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Chmel | 1210 | 50 | — | 64 | |
          Část 7 Sadbové brambory
          Předběžný odhad dodávek a podpora Společenství pro dodávky produktů Společenství na kalendářní rok
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Sadbové brambory | 07011000 | 9000 | — | 73 | |
          Část 8 Hovězí a telecí maso
          Předběžný odhad dodávek a podpora Společenství pro dodávky produktů Společenství na kalendářní rok
          Poznámka:
          Kódy produktů a poznámky pod čarou jsou vymezeny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1) ve znění pozdějších předpisů.
          Popis | Kód | Množství | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Maso: | | | |
          —hovězí maso, čerstvé nebo chlazené | 0201 0201 10 00 91101 0201 10 00 9120 0201 10 00 91301 0201 10 00 9140 0201 20 20 91101 0201 20 20 9120 0201 20 30 91101 0201 20 30 9120 0201 20 50 91101 0201 20 50 9120 0201 20 50 91301 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700 | 21200 | 140 | 158 | |
          | 0201 30 00 9100 0201 30 00 9120 0201 30 00 9060 | 112 | 130 | |
          —hovězí maso, zmrazené | 0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 | 14500 | 106 | 124 | |
          | 0202 30 90 92006 | 85 | 103 | |
          Kódy produktů a poznámky pod čarou jsou vymezeny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          Popis | Kód | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Vepřové maso, zmrazené: | ex0203 | 17000 | | | |
          —jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl | 020321109000 | | 85 | 103 | |
          —kýty a kusy z nich | 020322119100 | | 128 | 146 | |
          —plece a kusy z nich | 020322199100 | | 85 | 103 | |
          —přední části a kusy z nich | 020329119100 | | 85 | 103 | |
          —hřbety a kusy z nich | 020329139100 | | 128 | 146 | |
          —boky (prorostlé) a kusy z nich | 020329159100 | | 85 | 103 | |
          —ostatní: vykostěné | 020329559110 | | 157 | 175 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Maso: | | | |
          —ex0207; maso a poživatelné droby z drůbeže čísla KN 0105 zmrazené, kromě produktů poloky 020733 | 0207 12 10 9900 0207 12 90 9190 0207 12 90 9990 0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290 | 40200 | 85 | 103 | |
          Vejce: | | | | | |
          —ex 0408 | 0408 11 80 9100 0408 91 80 9100 | 40 | 46 | 64 | |
          Popis | Kód KN | Množství (v tunách) | Podpora (EUR/tuna) |
          I | II | III |
          Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla | 0401 | 114800 | 41 | 59 | |
          Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | 0402 | 28000 | 41 | 59 | |
          Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu tukuprosté sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 3 % hmotnostní | 040291199310 | — | 97 | — |
          Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky | 0405 | 4000 | 72 | 90 | |
          Sýry | 0406 | 15000 | 72 | 90 | |
          040630 |
          04069023 |
          04069025 |
          04069027 |
          04069076 |
          04069078 |
          04069079 |
          04069081 |
          04069086 | 1900 |
          04069087 |
          04069088 |
          Tukuprosté mléčné přípravky | 19019099 | 800 | — | 59 | |
          Mléčné přípravky pro děti neobsahující mléčný tuk atd. | 21069092 | 45 | | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Část 1 Chov skotu
          Počet zvířat a podpora pro dodávky zvířat ze Společenství na kalendářní rok
          Popis | Kód KN | Množství | Podpora (EUR/zvíře) |
          Živý skot: | | | |
          —čistokrevný plemenný skot | 01021010 až 01021090 | 3200 | 621 |
          Část 2 Chov prasat
          Počet zvířat a podpora pro dodávky zvířat ze Společenství na kalendářní rok
          Popis | Kód KN | Množství | Podpora (EUR/zvíře) |
          Čistokrevná plemenná prasata | | | |
          —samci | 01031000 | 200 | 470 |
          —samice | 01031000 | 5500 | 370 |
          Popis | Kód KN | Množství (počet zvířat nebo kusů) | Podpora (EUR/zvíře nebo kus) |
          Plemenná zvířata: | | | |
          —kuřata o hmotnosti nepřesahující 185 g | ex01051191ex01051199 | 935000 | 0,25 |
          Plemenní králíci | | | |
          —čistokrevní (prarodiče) | ex01061910 | 2200 | 30 |
          —rodiče | | 5200 | 24 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.