Nařízení Komise (ES) č. 16/2004 ze dne 6. ledna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o sekundární cílové proměnné týkající se mezigeneračního přenosu chudoby

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 16/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 16/2004
          ze dne 6. ledna 2004,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o sekundární cílové proměnné týkající se "mezigeneračního přenosu chudoby"
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) [1], a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1177/2003 stanovilo společný rámec pro systematickou tvorbu statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek, zahrnující srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na úrovni členských států a na úrovni Evropské unie.
          (2) Podle čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1177/2003 jsou nezbytná prováděcí opatření týkající se seznamu sekundárních cílových oblastí a proměnných, které budou každoročně zahrnovány do průřezové složky EU-SILC. Pro rok 2005 má být stanoven seznam sekundárních cílových proměnných, včetně jejich kódů a definic, pro modul "Mezigenerační přenos chudoby" (zejména týkající se vzdělání a zaměstnání rodičů a o rodinném prostředí v dětství jako podstatných faktorů vlivu na sociální vyloučení a riziko chudoby v dospělosti).
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Seznam sekundárních cílových proměnných a jejich kódů a definic pro modul 2005 týkající se "Mezigeneračního přenosu chudoby", které mají být zařazeny do průřezové složky statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), je obsažen v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. ledna 2004.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pro účely tohoto nařízení se jednotka, způsob sběru údajů, referenční období a dále uvedené pojmy definují takto:
          1. Jednotka
          Informace budou poskytnuty za všechny stávající členy domácnosti nebo případně za všechny vybrané respondenty starší než 24 a mladší než 66 let.
          2. Způsob sběru údajů
          Vzhledem k povaze zjišťovaných informací jsou přípustné jenom osobní rozhovory nebo informace získané z registrů. (Výjimečně lze připustit informace získané přes prostředníka, a to v případě dočasně nepřítomných osob nebo osob neschopných podat informace.)
          3. Referenční období
          Referenčním obdobím se rozumí období věku dotazovaného 12 až 16 let. Pokud si není dotazovaný jistý, použije se věk 14 let.
          4. Definice
          a) Otec: osoba mužského pohlaví, kterou dotazovaný ve věku 12 až 16 let považoval za svého otce.
          b) Matka: osoba ženského pohlaví, kterou dotazovaný ve svém věku 12 až 16 let považoval za svou matku.
          c) Sourozenci: bratři nebo sestry, kteří žili ve stejné domácnosti jako dotazovaný ve svém věku 12 až 16 let.
          d) Hlavní: (v pojmech hlavní složení domácnosti, hlavní počet sourozenců, hlavní ekonomické postavení a hlavní zaměstnání) se vztahuje na situaci, která trvala nejdelší dobu ve věku dotazovaného 12 až 16 let. Pokud si dotazovaný není jistý, která situace trvala nejdelší dobu, vztahuje se "hlavní" na situaci, na kterou si dotazovaný nejlépe vzpomíná.
          OBLASTI A SEZNAM CÍLOVÝCH PROMĚNNÝCH
          Název proměnné | Modul 2005 | Kód |
          Mezigenerační přenos chudoby | Cílová proměnná |
          Základní údaje
          RB030 | | Osobní ID |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) |
          PM005 | | Mezigenerační váha osoby pro průřezovou složku |
          0 + (Formát 2.5) | Váha |
          Údaje o rodině
          PM010 | | Hlavní složení rodiny |
          1 | Žil(a) s oběma rodiči |
          2 | Žil(a) jenom s matkou (neúplná rodina) |
          3 | Žil(a) jenom s otcem (neúplná rodina) |
          4 | Žil(a) s matkou a novým partnerem/manželem matky |
          5 | Žil(a) s otcem a novou partnerkou/manželkou otce |
          6 | Žil(a) v jiné soukromé domácnosti, v pěstounské rodině |
          7 | Žil(a) v kolektivní domácnosti nebo instituci |
          PM010_F | –1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PM020 | | Rok narození otce |
          Rok | Čtyřmístné číslo roku |
          PM020_F | –2 | Nehodí se (žádný otec) |
          –1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PM030 | | Rok narození matky |
          Rok | Čtyřmístné číslo roku |
          PM030_F | –2 | Nehodí se (žádná matka) |
          –1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PM035 | | Hlavní počet sourozenců |
          Počet | Dvoumístné číslo |
          PM035_F | –1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Údaje o vzdělání
          PM040 | | Nejvyšší dosažené vzdělání otce podle ISCED |
          0 | Preprimární vzdělání (bez vzdělání) |
          1 | Primární vzdělání |
          2 | Nižší sekundární vzdělání |
          3 | Vyšší sekundární vzdělání |
          4 | Postsekundární vzdělání nižší než terciární |
          5 | První stupeň terciárního vzdělání |
          6 | Druhý stupeň terciárního vzdělání |
          PM040_F | –2 | Nehodí se (žádný otec) |
          –1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PM050 | | Nejvyšší dosažené vzdělání matky podle ISCED |
          0 | Preprimární vzdělání (bez vzdělání) |
          1 | Primární vzdělání |
          2 | Nižší sekundární vzdělání |
          3 | Vyšší sekundární vzdělání |
          4 | Postsekundární vzdělání nižší než terciární |
          5 | První stupeň terciárního vzdělání |
          6 | Druhý stupeň terciárního vzdělání |
          PM050_F | –2 | Nehodí se (žádná matka) |
          –1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Údaje o zaměstnání
          PM060 | | Hlavní ekonomické postavení otce |
          1 | Zaměstnanec |
          2 | Osoba samostatně výdělečně činná |
          3 | Neplacený pomáhající člen domácnosti |
          4 | Nezaměstnaný |
          5 | V důchodu, v předčasném důchodu |
          6 | V domácnosti na plný úvazek |
          7 | Jiné |
          PM060_F | –2 | Nehodí se (žádný otec) |
          –1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PM070 | | Hlavní zaměstnání otce |
          Kód ISCO | Dvoumístný podle ISCO-88 |
          PM070_F | –2 | Nehodí se (otec nikdy nepracoval, žádný otec) |
          –1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PM080 | | Hlavní ekonomické postavení matky |
          1 | Zaměstnanec |
          2 | Osoba samostatně výdělečně činná |
          3 | Neplacený pomáhající člen domácnosti |
          4 | Nezaměstnaný |
          5 | V důchodu, v předčasném důchodu |
          6 | V domácnosti na plný úvazek |
          7 | Jiné |
          PM080_F | –2 | Nehodí se (žádná matka) |
          –1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PM090 | | Hlavní zaměstnání matky |
          Kód ISCO | Dvoumístný podle ISCO-88 |
          PM090_F | -2 | Nehodí se (matka nikdy nepracovala, žádná matka) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.