Nařízení Komise (ES) č. 27/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o financování opatření pro rozvoj venkova v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku záruční sekcí EZOZF

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 27/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 27/2004
          ze dne 5. ledna 2004,
          kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o financování opatření pro rozvoj venkova v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku záruční sekcí EZOZF
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedené smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska [2], a zejména na první odstavec článku 41 uvedeného aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 47a odst. 2 a 3 a čl. 47b nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [3], ve znění aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, stanoví zvláštní pravidla pro financování opatření pro rozvoj venkova podle čl. 47a odst. 1 uvedeného nařízení záruční sekcí EZOZF. Stanoví zejména, že by se měla použít některá ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [4], naposledy pozměněného uvedeným aktem o přistoupení.
          (2) Uvedená pravidla vstupují v platnost přistoupením nových členských států. K usnadnění přechodu od stávajících pravidel fungování záruční sekce EZOZF, stanovených zejména v nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky [5], a od prováděcích pravidel a zvláštních pravidel stanovených nařízením (ES) č. 1257/1999, by měla být stanovena prováděcí opatření.
          (3) Jelikož nové členské státy nepřijaly jednotnou měnu, měla by být odchylně od nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství [6], stanovena zvláštní ustanovení, mimo jiné o směnném kurzu pro prohlášení o výdajích.
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského orientačního a záručního fondu (EZOZF) [7], stanoví finanční ustanovení, která jsou neslučitelná se zvláštními pravidly podle článků 47a a 47b nařízení (ES) č. 1257/1999. Uvedená ustanovení by se neměla týkat programových dokumentů rozvoje venkova nových členských států.
          (5) Podle článků 33h a 33i nařízení (ES) č. 1257/1999 mohou být na základě programových dokumentů rozvoje venkova na Maltě spolufinacovány příplatky k přímým platbám a příplatky ke státní podpoře.Vzhledem k velmi specifické povaze uvedených opatření by měla být stanovena zvláštní ustanovení pro jejich správu a kontrolu.
          (6) Jelikož přistoupení nových členských států se uskuteční dne 1. května 2004 a nikoli začátkem roku, měla by být stanovena zvláštní opatření pro podávání žádostí o podporu pomoci znevýhodněným oblastem v roce 2004, aby bylo zajistěno řádné plnění závazků nových členských států, pokud jde o kontrolu.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení stanoví přechodná prováděcí pravidla k finančním ustanovením článků 47a a 47b nařízení (ES) č. 1257/1999, která se vztahují na Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko (dále jen "nové členské státy").
          Článek 2
          Způsobilost výdajů
          1. Pro účely čl. 30 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1260/1999 se konečný termín pro způsobilost výdajů stanovený rozhodnutím Komise, které schvaluje programové dokumenty rozvoje venkova nových členských států, týká plateb prováděných platebními agenturami podle článku 4 nařízení (ES) č. 1258/1999.
          2. Aniž je dotčen čl. 33 odst. 5 aktu o přistoupení, způsobilé jsou pouze výdaje na operace, které byly vybrány ke spolufinancování podle nařízení (ES) č. 1257/1999 v souladu se stanovenými postupy a kritérii výběru, a které podléhaly po celé období, během něhož vznikaly, pravidlům Společenství.
          Článek 3
          Platby
          1. Odkazy na platební orgán v článku 32 nařízení (ES) č. 1260/1999 se považují za odkazy na platební agentury uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1258/1999.
          2. Pro účely čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/1999 se průběžné platby a platby konečného zůstatku vztahují na platby, které platební agentury skutečně provedly.
          3. Pro účely čl. 32 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/1999 jsou průběžné platby podle programových dokumentů rozvoje venkova vázány na tyto podmínky:
          a) předložení poslední výroční zprávy o provádění podle čl. 48 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1257/1999;
          b) předložení poslední účetní závěrky podle požadavků čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1258/1999.
          4. Pro účely čl. 32 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/1999 se konečný zůstatek podle programových dokumentů rozvoje venkova vyplácí na základě rozhodnutí o schválení poslední účetní závěrky podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1258/1999.
          5. Uznané žádosti o platbu se předkládají v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 4
          Platební agentury
          1. Každá platební agentura vede účetnictví vztahující se výlučně na použití finančních prostředků, které jí byly dány k dispozici na úhradu výdajů na opatření stanovená v programových dokumentech rozvoje venkova.
          2. Platební agentury zajistí, že příspěvek Společenství je příjemci vyplácen zároveň s úhradou vnitrostátního příspěvku nebo v pozdějším termínu.
          Článek 5
          Používání eura
          Rozhodnutí Komise, závazky, prohlášení o výdajích připojené k žádostem o platbu a platby se vyjadřují v souladu s nařízením Komise (ES) č. 643/2000 [8] v eurech.
          V případě opatření podle článku 33h nařízení (ES) č. 1257/1999 však nové členské státy převádějí výdaje vzniklé v národní měně na eura ve směnném kurzu platném pro režimy přímé podpory.
          Článek 6
          Prohlášení o výdajích a předběžný odhad výdajů
          Články 47, 48 a 49 nařízení (ES) č. 445/2002 se nepoužijí na programové dokumenty rozvoje venkova nových členských států.
          Článek 7
          Účetní závěrka
          1. Pro účely čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1663/95 [9] zahrnuje účetní závěrka podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení tyto doklady:
          a) přehled ročních výdajů podle jednotlivých opatření pro rozvoj venkova;
          b) tabulku znázorňující rozdíly mezi výdaji uvedenými podle písmene a) a výdaji uvedenými za účelem průběžných plateb podle čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení;
          c) tabulku vyňatou z účetní knihy dlužníků, ve které je uvedena celková výše zjištěných, ale dosud zpět nezískaných pohledávek v rámci opatření pro rozvoj venkova ke konci účetního roku.
          2. Pro účely čl. 7 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1663/95 se částky, které mají být na základě rozhodnutí o schválení účetní závěrky podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1258/1999 navráceny od členských států nebo jim vyplaceny, odečtou od pozdějších plateb Komise nebo se k nim přičtou.
          Článek 8
          Příplatky k přímým platbám
          1. Odchylně od článku 58 nařízení (ES) č. 445/2002 se příplatky k přímým platbám prováděné platební agenturou podle článku 33h nařízení (ES) č. 1257/1999 uskutečňují na základě žádosti o doplňkovou vnitrostátní přímou platbu nebo doplňkovou vnitrostátní přímou podporu podle článku 1c nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 [10]. V případě nových členských států, které uplatňují článek 1a nařízení (ES) č. 1259/1999, platební agentura zajistí, že příplatek k přímým platbám bude vyplacen zároveň s přímou platbou Společenství podle režimů podpory podle článku 1 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo v pozdějším termínu.
          2. Odchylně od článků 59 až 64 nařízení (ES) č. 445/2002 použijí členské státy u opatření podle článku 33h nařízení (ES) č. 1257/19999 ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 [11] a nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 [12].
          Článek 9
          Příplatky ke státní podpoře na Maltě
          Odchylně od článku 58 nařízení (ES) č. 445/2002 provádí platební agentura příplatky ke státní podpoře na Maltě podle článku 33i nařízení (ES) č. 1257/1999 na základě žádosti o státní podporu.
          Článek 10
          Přechodná ustanovení pro rok 2004
          Příjemci musejí předložit příslušným orgánům žádosti o vyrovnávací příspěvky pro rok 2004 podle kapitoly V nařízení (ES) č. 1257/1999 ke dni 1. července 2004 nebo v pozdějším termínu, který bude stanoven novými členskými státy a bude slučitelný se závazky nových členských států v oblasti kontroly podle oddílu 6 kapitoly II nařízení (ES) č. 445/2002.
          Článek 11
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.
          [2] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.
          [3] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.
          [4] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
          [6] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 816/2003 (Úř. věst. L 116, 13.5.2003, s. 12).
          [7] Úř. věst. L 74, 15.3.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 963/2003 (Úř. věst. L 138, 5.6.2003, s. 32).
          [8] Úř. věst. L 78, 29.3.2000, s. 4.
          [9] Úř. věst. L 158, 8.7.1995, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2025/2001 (Úř. věst. L 274, 17.10.2001, s. 3).
          [10] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 113.
          [11] Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 1.
          [12] Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.