Nařízení Komise (ES) č. 28/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o podrobný obsah průběžné a závěrečné zprávy o kvalitě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 28/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 28/2004
          ze dne 5. ledna 2004,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o podrobný obsah průběžné a závěrečné zprávy o kvalitě
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) [1], a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1177/2003 stanovilo společný rámec pro systematickou tvorbu statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek, zahrnující srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na úrovni členských států a na úrovni Evropské unie.
          (2) Podle čl. 15 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1177/2003 jsou nezbytná prováděcí opatření pro stanovení podrobného obsahu průběžné zprávy o kvalitě, která se týká společných průřezových ukazatelů EU založených na průřezové složce EU-SILC, a podrobného obsahu závěrečné zprávy o kvalitě, která se zaměřuje na vnitřní přesnost a zahrnuje průřezovou i panelovou složku.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice, které se použijí pro průběžnou a závěrečnou zprávu o kvalitě statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) jsou stanoveny v příloze I.
          Článek 2
          Kritéria hodnocení kvality a podrobný obsah průběžné zprávy o kvalitě, kterou mají vypracovat členské státy a která se týká společných průřezových ukazatelů EU založených na průřezové složce EU-SILC, jsou stanoveny v příloze II.
          Článek 3
          Kritéria hodnocení kvality a podrobný obsah závěrečné zprávy o kvalitě, kterou mají vypracovat členské státy a která se týká průřezové a panelové složky EU-SILC se zaměřením na vnitřní přesnost, jsou stanoveny v příloze III.
          Článek 4
          Obsah srovnávací průběžné a závěrečné zprávy o kvalitě, které má vypracovat Komise (Eurostat), je stanoven v příloze IV.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. ledna 2004.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          DEFINICE
          a) "Substitucí" se rozumí nahrazení původních jednotek výběru, které neposkytují požadované informace buď proto, že není možné najít adresu nebo k adrese není přístup, nebo proto, že domácnost odmítá spolupracovat, celá domácnost je dočasně nepřítomna nebo domácnost není schopna poskytnout odpovědi, jinými jednotkami.
          b) "Imputací" se rozumí umělé nahrazení hodnot, které nemohly být zjištěny expertním odhadem.
          c) "Ekvivalizovaný disponibilní příjem" je definován jako celkový disponibilní příjem domácnosti dělený její "ekvivalentní velikostí".
          d) "Ekvivalentní velikost" se stanovuje na základě modifikované stupnice OECD (která dává váhu 1.0 prvnímu dospělému, 0,5 dalším osobám ve stáří 14 let nebo více, které žijí v domácnosti, a 0,3 každému dítěti mladšímu než 14 let).
          e) "Oporou výběru" se rozumí soubor jednotek sloužící pro výběr.
          f) "Přesností" se rozumí míra, s jakou se výpočty nebo odhady blíží exaktní nebo skutečné hodnotě.
          g) "Výběrovými chybami" se rozumí variabilita, ke které dochází nahodile jako důsledek výběrového (tj. nikoliv úplného) zjišťování.
          h) "Nevýběrovými" se nazývají chyby, které se vyskytují při sběru a zpracování údajů, a to v kterékoliv fázi.
          Obecně existují čtyři druhy nevýběrových chyb:
          - "Chyby pokrytí" jsou chyby vznikající rozdílem mezi základním souborem a oporou výběru. Chyby míry pokrytí zahrnují přesah pokrytí, neúplné pokrytí a chybné zatřídění:
          - "přesah pokrytí" se týká buď nesprávně zatříděných jednotek, které se vlastně nacházejí mimo požadovaný rozsah, nebo jednotek, které ve skutečnosti neexistují,
          - "neúplné pokrytí" se týká jednotek nezahrnutých do opory výběru,
          - "chybné zatřídění" se týká nesprávně klasifikovaných jednotek, které patří do základního souboru.
          - "Chyby měření" jsou chyby, které se vyskytují v době sběru údajů. Mají celou řadu zdrojů, jako jsou nástroj zjišťování, informační systém, tazatel a způsob zjišťování.
          - "Chyby zpracování" jsou chyby vznikající ve fázích po sběru údajů jako pořizování údajů do počítače, editování a vážení.
          - "Chyby vlivem neodpovědí" jsou chyby způsobené neúspěšným pokusem získat požadovanou informaci od dotazované jednotky. V úvahu přicházejí dva druhy nevýběrových chyb:
          - "úplná neodpověď", kterou se rozumí absence informace za celé jednotky (domácnosti a/nebo osoby) ve výběru,
          - "položková neodpověď", kterou se rozumí situace, kdy byly od dotazované jednotky získány jen některé z požadovaných informací, které však přesto stačí, aby byla jednotka zařazena do zpracování.
          i) "Relevancí" se rozumí míra, s kterou statistika splňuje současné i potenciální potřeby uživatelů. Říká, zda se vytvářejí všechny potřebné statistiky a v jakém rozsahu odrážejí používaná pojetí (definice, klasifikace atd.) potřeby uživatelů.
          j) "Aktuálnost a skluz/přesnost":
          - "Aktuálností informace" se rozumí doba, která uplyne mezi dostupností informace a událostí nebo jevem, který popisuje.
          - "Skluzem" se rozumí časová prodleva, která uplyne mezi skutečným datem dodání údajů Eurostatu (například podle oficiálního kalendáře zveřejňování informací, stanoveného v nařízeních nebo dohodnutém mezi partnery) a požadovaným datem předání údajů.
          k) "Přístupnost a jasnost":
          - "Přístupností" se rozumí konkrétní podmínky a pravidla, v rámci nichž mohou uživatelé získat údaje: na koho se obrátit, jak objednat, lhůta dodání, jasná cenová politika, vhodné tržní podmínky (autorské právo atd.), dostupnost mikro- nebo makro-údajů, různé formáty (papír, soubory, CD-ROM, internet) atd.
          - "Jasností" se rozumí informační prostředí údajů, tj. zda údaje jsou doprovázeny příslušnými metadaty, ilustracemi, jako jsou grafy a mapy, zda je rovněž dostupná informace o kvalitě (včetně omezení použití), a rozsah další pomoci, který může statistický úřad členského státu poskytnout.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Kritéria hodnocení kvality a obsah průběžné zprávy o kvalitě připravované členskými státy
          1. SPOLEČNÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE EVROPSKÉ UNIE
          1.1 Společné průřezové ukazatele Evropské unie založené na průřezové složce EU-SILC
          Členské státy předají Evropské radě společné průřezové ukazatele Evropské unie založené na průřezovém výběrovém souboru roku N v roční jarní zprávě za rok (N + 2).
          Společné průřezové ukazatele Evropské unie jsou ukazatele přijaté Radou v souvislosti s otevřenou metodou koordinace, které je možné odvodit z nástroje EU-SILC.
          1.2 Jiné ukazatele
          1.2.1 Přepočtený disponibilní příjem
          1.2.2 Neupravený rozdíl v odměňování podle pohlaví
          Členské státy, které počítají ukazatel neupravený rozdíl v odměňování podle pohlaví na základě EU-SILC, tento ukazatel uvedou.
          2. PŘESNOST
          2.1 Plán výběru
          Budou uvedeny tyto informace:
          2.1.1 Typ výběrového plánu (stratifikovaný, vícestupňový, skupinový)
          2.1.2 Výběrové jednotky (jeden stupeň, dva stupně)
          2.1.3 Kritéria stratifikace a dílčí stratifikace
          2.1.4 Rozsah výběru a kritéria rozvržení
          2.1.5 Výběrová schémata
          2.1.6 Rozložení výběrového souboru v čase
          2.1.7 Obnova výběrového souboru: rotační skupiny
          2.1.8 Váhy
          2.1.8.1 Koeficient plánu výběru
          2.1.8.2 Korekce neodpovědí
          2.1.8.3 Úpravy na externí údaje (úroveň, použité proměnné a zdroje)
          2.1.8.4 Definitivní průřezová váha
          2.1.9 Substituce
          Členské státy, které používají substituce v případě úplných neodpovědí, uvedou tyto informace:
          2.1.9.1 Postup pro volbu náhradních jednotek
          2.1.9.2 Hlavní charakteristiky substituovaných jednotek v porovnání s původními jednotkami, podle regionů (NUTS 2), pokud jsou k dispozici
          2.1.9.3 Rozložení substituovaných jednotek podle záznamu o statusu adresy (DB120), stavu dotazníku pro domácnost (DB130) a zařaditelnosti dotazníku domácnosti do databáze (DB135) u původních jednotek.
          2.2 Výběrové chyby
          2.2.1 Standardní chyba a efektivní rozsah výběru
          Budou uvedeny tyto informace:
          - efektivní rozsah výběru pro společné průřezové ukazatele EU založené na průřezové složce EU-SILC pro přepočtený disponibilní příjem a pro neupravený rozdíl v odměňování podle pohlaví (případně),
          - standardní chyby pro společné průřezové ukazatele EU založené na průřezové složce EU-SILC pro přepočtený disponibilní příjem a pro neupravený rozdíl v odměňování podle pohlaví (případně).
          2.3 Nevýběrové chyby
          2.3.1 Chyby opory výběru a míry pokrytí
          Bude uveden popis opory výběru (včetně informací o postupu použitém pro aktualizaci opory výběru, periodicitě a duplikátech) a popis hlavních problémů míry pokrytí (chybné zatřídění, přesah pokrytí, neúplné pokrytí).
          Členské státy používající rotační plán uvedou informace o opoře výběru jenom za nové replikace.
          2.3.2 Chyby měření a zpracování
          2.3.2.1 Chyby měření
          Budou uvedeny následující informace:
          - popis různých zdrojů chyb měření, které lze očekávat při zjišťování,
          - popis způsobu, jakým byl konstruován dotazník, případně použití poznávací laboratoře, testování dotazníku v terénu, vliv konstrukce, obsahu a formulací dotazníku,
          - informace o intenzitě a účinnosti školení tazatelů: počet dnů školení, zkoušky dovedností před zahájením práce v terénu (úspěšnost atd.),
          - informace o studiích, jako jsou na příklad opakované rozhovory, křížové kontroly s jinými záznamy nebo experimenty s rozděleným výběrem (pokud jsou),
          - výsledky získané na modelech, například pro hodnocení vlivu použití finančního roku místo kalendářního roku (pokud jsou).
          2.3.2.2 Chyby zpracování
          Budou uvedeny následující informace:
          - popis kontrol zápisu a kódování údajů a systému editace údajů. Hlavní chyby zjištěné v procesu po fázi sběru údajů,
          - chybovost editace údajů u proměnných týkajících se příjmů.
          2.3.3. Nevýběrové chyby
          Budou uvedeny následující informace:
          2.3.3.1 Dosažený rozsah výběru
          - počet domácností, u kterých byl rozhovor převzat do databáze. Členění rotační skupiny (případně) a celkem,
          - počet osob ve věku 16 let a starších – členů domácností, u kterých byl dokončený dotazník převzat do databáze. Členění rotační skupiny (případně) a celkem,
          - počet vybraných respondentů (případně) – členů domácností, u kterých byl rozhovor převzat do databáze, kteří dokončili osobní rozhovor. Členění rotační skupiny (případně) a celkem.
          2.3.3.2 Úplná neodpověď
          Členské státy používající rotační plán uvedou informace o úplných neodpovědích nově nabraných domácností podle níže uvedených vzorců:
          Za výběr celkem se úplná neodpověď vypočítá tak, že se z čitatele a jmenovatele níže popsaných vzorců vyjmou jednotky, které jsou podle pravidel pro dohledávání mimo rámec.
          - Míry neodpovědí domácností (NRh) se vypočítají takto:
          NRh = (1–(Ra * Rh)) * 100
          kde:
          Ra =
          =
          ∑
          –
          Ra je míra kontaktovanosti adres
          Rh =
          =
          ∑
          ∑
          Rh je podíl úplných rozhovorů s domácnostmi převzatých do databáze
          DB120 je záznam o statusu adresy
          DB130 je stav dotazníku pro domácnost
          DB 135 je zařaditelnost dotazníků pro domácnosti do databáze.
          - Míry neodpovědí osob (NRp) se vypočítají takto:
          NRp =(1–(Rp)) * 100
          kde:
          Rp =
          =
          ∑
          ∑
          Rp je podíl dokončených osobních dotazníků v domácnostech převzatých do databáze
          RB245 je status respondenta a
          RB250 je stav údajů.
          - Celkové míry neodpovědí osob (*NRP) se vypočítají takto:
          * NRp = (1–(Ra * Rh * Rp)) * 100
          Členské státy, které úplné neodpovědi nahrazují substitucí, vypočtou míry neodpovědí před a po substituci.
          Členské státy, které zvolily výběr osob místo výběru domácností (adres), vypočtou míry neodpovědí osob za "vybrané respondenty" (RB245 = 2), všechny osoby ve věku 16 let a starší (RB245 = 2 + 3) a nevybrané respondenty (RB245 = 3).
          2.3.3.3 Rozložení domácností podle panelového statusu domácnosti (DB110), záznamu o kontaktu na adrese (DB120), výsledku dotazníku pro domácnost (DB130) a zařazení dotazníku domácnosti do databáze (DB135)
          Pro první vlnu panelového rozměru statistik EU-SILC bude uvedeno rozložení domácností podle panelového statusu domácnosti, záznamu o kontaktu na adrese, výsledku dotazníku pro domácnost a zařazení dotazníku domácnosti do databáze.
          2.3.3.4 Rozložení osob podle příslušnosti k domácnosti
          Pro druhou a následující vlny panelového rozměru statistik EU-SILC bude uvedeno bude uvedeno rozložení osob podle příslušnosti k domácnosti.
          2.3.3.5 Částečná neodpověď
          Za příjmové proměnné budou uvedeny následující informace:
          - pro každou složku příjmu procento domácností (pro složky příjmu zjištěné nebo sestavené na úrovni domácnosti)/osob (pro složky příjmu zjištěné nebo sestavené na úrovni osob), které uvedly, že obdržely nějakou částku,
          - procento chybějících hodnot pro každou složku příjmu zjištěnou nebo sestavenou na úrovni domácnosti/osoby,
          - procento částečných informací pro každou příjmovou složku zjištěnou nebo sestavenou na úrovni domácnosti/osoby.
          +++++ TIFF +++++
          2.3.3.6 Částečná neodpověď celkem a počet pozorování ve výběru na úrovni jednotky týkající se společných průřezových ukazatelů EIU založených na průřezové složce EU-SILC, přepočteného disponibilního příjmu a neupraveného rozdílu v odměňování podle pohlaví.
          2.4 Způsob sběru údajů
          Členské státy používající výběr adres/domácností uvedou rozložení členů domácnosti ve věku 16 let a starších podle "stavu údajů" (RB250) a "typu rozhovoru" (RB260), a to pro každou rotační skupinu (připadá-li v úvahu) pro celek.
          Členské státy používající výběr osob uvedou rozložení "vybraných respondentů", rozložení "členů domácnosti ve věku 16 let a starších" a rozložení "nevybraných respondentů" podle "stavu údajů" (RB250) a "typu rozhovoru" (RB260), a to pro každou rotační skupinu (připadá-li v úvahu) pro celek.
          2.5 Trvání rozhovoru
          Uvede se střední doba trvání rozhovoru domácnosti.
          Střední doba trvání rozhovoru vztažená na domácnost se vypočítá jako součet dob trvání rozhovorů ve všech domácnostech plus součet doby trvání všech osobních rozhovorů, děleno počtem dotazníků domácností vyplněných a převzatých do databáze.
          3. SROVNATELNOST
          3.1 Základní pojmy a definice
          Uvedou se používané vnitrostátní pojmy, rozdíly mezi vnitrostátními pojmy a standardními pojmy EU-SILC a případně hodnocení důsledků těchto rozdílů pro tyto oblasti:
          - sledovaný základní soubor,
          - definice soukromé domácnosti,
          - členství v domácnosti,
          - použité(á) období sledování příjmů,
          - období pro daně z příjmu a sociální příspěvky,
          - období sledování daní z majetku,
          - zpoždění mezi obdobím sledování příjmů a současnými proměnnými,
          - celková doby trvání sběru údajů z výběrového souboru,
          - základní informace o ekonomické aktivitě během období sledování příjmů.
          3.2 Složky příjmu
          3.2.1 Budou uvedeny rozdíly mezi vnitrostátními definicemi a standardními definicemi EU-SILC a případně hodnocení důsledků těchto rozdílů pro tyto cílové proměnné:
          - celkový hrubý příjem domácností
          - celkový disponibilní příjem domácností,
          - celkový disponibilní příjem domácností před sociálními transfery jinými než starobními dávkami a dávkami pozůstalým,
          - celkový disponibilní příjem domácností před sociálními transfery včetně starobních dávek a dávek pozůstalým,
          - imputované nájemné [1],
          - příjem z pronájmu majetku nebo pozemků,
          - dávky pro rodinu/dítě,
          - jiné dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované,
          - příspěvky na bydlení,
          - pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi,
          - úroky, dividendy, zisk z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku,
          - úroky z hypoték [2],
          - příjem přijatý osobami mladšími než 16 let,
          - pravidelné daně z majetku,
          - pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi,
          - daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění,
          - nedoplatky/přeplatky pro daňové úpravy,
          - peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání,
          - nepeněžní příjem ze zaměstnání [3],
          - příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění [4],
          - peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků),
          - hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu [5],
          - dávky v nezaměstnanosti,
          - starobní dávky,
          - dávky pozůstalým,
          - dávky v nemoci,
          - invalidní dávky,
          - příspěvky na vzdělávání,
          - hrubé měsíční výdělky zaměstnanců [6].
          3.2.2 Zdroj nebo postup používaný pro zjišťování příjmových proměnných
          3.2.3 Forma, v níž byly získány příjmové proměnné na úrovni složek (např. v hrubém vyjádření bez daně z příjmu u zdroje a sociálních příspěvků, bez daně z příjmu u zdroje, bez sociálních příspěvků)
          3.2.4 Metoda použitá pro získání cílových příjmových proměnných v požadované formě (tj. v hrubém vyjádření)
          4. SOUVISLOST
          4.1 Srovnání cílových příjmových proměnných a počtu osob, které mají příjem z každé "složky příjmu", s externími zdroji
          Srovnání všech cílových příjmových proměnných a počtu osob, které mají příjem z každé "složky příjmu", s externími zdroji.
          [1] Povinné od roku 2007.
          [2] Povinné od roku 2007.
          [3] Tato proměnná (s výjimkou služebního automobilu) bude získávána teprve od roku 2007.
          [4] Tato proměnná se bude zaznamenávat teprve od roku 2007, pokud studie proveditelnosti ukážou, že je to možné.
          [5] Povinné od roku 2007.
          [6] Povinné jenom pro členské státy, které pro výpočet rozdílu v odměňování podle pohlaví nemají jiný zdroj než EU-SILC.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Kritéria hodnocení kvality a obsah závěrečné zprávy o kvalitě připravované členskými státy
          1. SPOLEČNÉ PANELOVÉ UKAZATELE EVROPSKÉ UNIE ZALOŽENÉ NA PANELOVÉ SLOŽCE EU-SILC
          Členské státy uvedou společné panelové ukazatele EU založené na panelovém výběru EU-SILC.
          Společné panelové ukazatele EU jsou ukazatele přijaté Radou v souvislosti s otevřenou metodou koordinace, které je možné odvodit z nástroje EU-SILC.
          2. PŘESNOST
          2.1 Plán výběru
          Za první vlnu panelové složky EU-SILC budou uvedeny tyto informace:
          2.1.1 Typ výběrového plánu (stratifikovaný, vícestupňový, skupinový)
          2.1.2 Výběrové jednotky (jeden stupeň, dva stupně)
          2.1.3 Kritéria stratifikace a dílčí stratifikace
          2.1.4 Rozsah výběru a kritéria rozvržení
          2.1.5 Schémata volby výběru
          2.1.6 Rozložení výběrového souboru v čase
          2.1.7 Obnova výběrového souboru: rotační skupiny
          2.1.8 Váhy
          2.1.8.1 Vliv plánu výběru
          2.1.8.2 Korekce neodpovědí
          2.1.8.3 Přepočty s využitím vnějších údajů (úroveň, použité proměnné a zdroje)
          2.1.8.4 Definitivní panelová váha
          Za druhou a další vlny panelové složky EU-SILC uvedou členské státy následující informace:
          2.1.8.5 Korekce neodpovědí
          2.1.8.6 Přepočty s využitím vnějších údajů (úroveň, použité proměnné a zdroje)
          2.1.8.7 Definitivní panelová váha
          2.1.8.8 Definitivní průřezová váha domácnosti
          Za druhou a další vlny panelové složky EU-SILC uvedou členské státy používající substituce v případě úplných neodpovědí následující informace:
          2.1.9 Substituce
          Členské státy, které používají substituce v případě úplných neodpovědí uvedou tyto informace:
          2.1.9.1 Metoda výběru náhradních jednotek
          2.1.9.2 Hlavní charakteristiky substituovaných jednotek v porovnání s původními jednotkami, podle regionů (NUTS 2), pokud jsou k dispozici
          2.1.9.3 Rozložení substituovaných jednotek podle záznamu o statusu adresy (DB120), stavu dotazníku pro domácnost (DB130) a zařaditelnosti dotazníku do databáze (DB135) u původních jednotek.
          2.2 Výběrové chyby
          Pro průřezovou složku EU-SILC a pro každou vlnu panelové složky EU-SILC budou uvedeny tyto informace:
          - Střední hodnota, celkový počet pozorování (před a po imputaci) a standardní chyby u těchto složek příjmu:
          +++++ TIFF +++++
          - Střední hodnota, celkový počet pozorování (před a po imputaci) a standardní chyby u přepočteného disponibilního příjmu v členění podle pohlaví, věkových skupin a velikosti domácnosti:
          +++++ TIFF +++++
          2.3 Nevýběrové chyby
          2.3.1 Chyby opory výběru a chyby pokrytí
          Bude uveden popis opory výběru (včetně informací o postupu použitém pro aktualizaci opory výběru, periodicitě a duplicitách) a popřípadě popis hlavních problémů pokrytí (chybné zatřídění, neúplné pokrytí a přesah pokrytí).
          2.3.2 Chyby měření a zpracování
          Pro každou vlnu panelové složky EU-SILC budou uvedeny informace o chybách měření a zpracování, jak jsou definovány v bodu 2.3.2 přílohy II tohoto nařízení.
          2.3.3 Chyby vlivem neodpovědí
          2.3.3.1 Dosažený rozsah výběru
          Pro každou vlnu panelové složky EU-SILC budou uvedeny tyto informace:
          - počet domácností, u kterých byl rozhovor převzat do databáze;
          - počet osob ve věku 16 let a starších, počet osob ve výběru a počet spolubydlících, kteří jsou členy domácnosti, jejíž dotazník byl zařazen do databáze. U všech těchto osob musí být vyplněn dotazník za osobu.
          2.3.3.2 Úplná neodpověď
          Pro každou vlnu panelové složky EU-SILC budou uvedeny tyto informace:
          - míry neodpovědí domácností (NRh), jak jsou definovány v bodu 2.3.3.2 přílohy II tohoto nařízení,
          - míry neodpovědí osob (NRp), jak jsou definovány v bodu 2.3.3.2 přílohy II tohoto nařízení,
          - celkové míry neodpovědí osob (*NRp), jak jsou definovány v bodu 2.3.3.2 přílohy II tohoto nařízení.
          Následující informace budou uvedeny za druhou vlnu a další vlny panelové složky EU-SILC:
          - Míra odpovědí za domácnosti
          - Míra odpovědí ve vlně
          Procento úspěšně dotazovaných domácností (DB135 = 1) přecházejících do vlny t (z vlny t – 1), nebo nově vzniklých ve vlně t či do ní doplněných, kromě domácností mimo rozsah (na základě pravidel pro dohledávání) nebo neexistujících.
          - Panelová míra sledovanosti
          Procento domácností přecházejících do vlny t + 1 ke sledování v rámci domácností přijatých do vlny t z vlny t – 1, kromě domácností mimo rozsah (na základě pravidel pro dohledávání) nebo neexistujících.
          - Koeficient sledovanosti
          Počet domácností přecházejících z vlny t do vlny t + 1 ve srovnání s počtem domácností přijatých z vlny t – 1 pro sledování ve vlně t.
          - Ukazatel dosaženého rozsahu výběru
          Poměr počtu domácností převzatých do databáze (D135 = 1) ve vlně t, k počtu domácností převzatých do databáze (D135 = 1) ve vlně t – 1.
          - Míra odpovědí za osoby
          - Míra odpovědí ve vlně
          Procento úspěšně dotazovaných osob ve výběru (RB250 = 11, 12, 13) z počtu osob přecházejících do vlny t (z vlny t – 1) nebo nově "vzniklých" nebo doplněných během vlny t, kromě osob mimo rozsah.
          Procento úspěšně dotazovaných spolubydlících vybraných ve vlně 1 (RB = 11, 12, 13) z počtu spolubydlících přecházejících do vlny t (z vlny t – 1).
          - Panelová míra sledovanosti
          Procento úspěšně dotazovaných osob ve výběru (RB250 = 11, 12, 13) ve vlně t ze všech zvolených osob ve výběru, kromě osob zemřelých nebo shledaných jako nezpůsobilé (mimo rozsah), v členění podle příčin neodpovědi.
          - Ukazatel dosaženého rozsahu výběru
          Poměr počtu dokončených osobních rozhovorů (RB250 = 11, 12, 13) ve vlně t k počtu dokončených osobních rozhovorů ve vlně t – 1.
          Tento poměr bude definován za osoby ve výběru a pro všechny osoby včetně osob mimo výběr ve věku 16 let a starší a pro spolubydlící ve věku 16 let a starší vybrané v první vlně.
          - Míra odpovědí za osoby mimo výběr
          Poměr počtu dokončených osobních rozhovorů (RB250 = 11, 12, 13) osob mimo výběr ve věku 16 let a starších ve vlně t k počtu všech osob mimo výběr ve věku 16 let a starších uvedených v domácnostech převzatých do databáze (DB135 = 1) ve vlně t, nebo uvedených v naposledy prováděných dotazováních domácností, které byly převzaty z vlny t – 1 do vlny t pro sledování, ale nemohly být úspěšně dotazovány ve vlně t.
          2.3.3.3 Pro každou rotační skupinu (případně) a za celek bude uvedeno rozložení domácností (původních jednotek) podle záznamu o statusu adresy (DB120), stavu dotazníku pro domácnost (DB130) a zařaditelnosti dotazníku pro domácnost do databáze (DB135).
          2.3.3.4 Pro každou rotační skupinu (případně) a za celek bude uvedeno rozložení substituovaných jednotek podle záznamu o statusu adresy (DB120), stavu dotazníku pro domácnost (DB130) a zařaditelnosti dotazníku pro domácnost do databáze (DB135).
          2.3.3.5 Částečná neodpověď
          Pro každou vlnu panelové složky EU-SILC budou uvedeny tyto informace pro každou proměnnou příjmu:
          - procento domácností (vztažené na složky příjmu zjištěné nebo sestavené na úrovni domácnosti)/osob (vztažené na složky příjmu zjištěné nebo sestavené na úrovni osob), které obdržely nějakou částku v každé složce příjmu,
          - procento chybějících hodnot pro každou složku příjmu zjištěnou nebo sestavenou na úrovni domácnosti/osoby,
          - procento částečných informací pro každou příjmovou složku zjištěnou nebo sestavenou na úrovni domácnosti/osoby.
          2.4 Způsob sběru dat
          Pro každou vlnu panelové složky EU-SILC bude uvedeno rozložení členů domácnosti ve věku 16 let a starších podle "stavu údajů" (RB250) a "typu rozhovoru" (RB260), a to pro každou osobu ve výběru, spolubydlící a celek.
          2.5 Postup imputace
          Pro každou průřezovou složku EU-SILC a pro každou vlnu panelové složky EU-SILC bude uveden popis imputace použitý pro částečnou neodpověď, pokud se bude lišit od metody Eurostatu, imputované proměnné a procento imputace vztažené na celkový počet pozorování cílové proměnné.
          2.6 Imputované nájemné
          Pro každou průřezovou složku EU-SILC a pro každou vlnu panelové složky EU-SILC bude uveden popis metod použitých pro imputaci nájemného, pokud se liší od metody Eurostatu.
          2.7 Služební automobily
          Pro každou průřezovou složku EU-SILC a pro každou vlnu panelové složky EU-SILC bude uveden popis metody použité pro imputaci hodnoty soukromého používání "služebního automobilu".
          3. SROVNATELNOST
          3.1 Základní pojmy a definice
          Za první vlnu panelové složky EU-SILC budou poskytnuty informace o základních pojmech a definicích (popsaných v bodu 3.1 přílohy II tohoto nařízení), rozdíly mezi vnitrostátními definicemi a standardními definicemi EU-SILC a případně hodnocení následků uvedených rozdílů.
          Zpráva bude obsahovat všechny případné změny základních pojmů a definic z druhé a dalších vln.
          3.2 Složky příjmu
          3.2.1 Rozdíly mezi vnitrostátními definicemi a standardními definicemi EU-SILC a případně hodnocení důsledků těchto rozdílů pro tyto cílové proměnné
          Za první vlnu panelové složky EU-SILC budou uvedeny informace o složkách příjmu popsané v bodu 3.2.1 přílohy II tohoto nařízení (kromě složky "hrubé měsíční výdělky zaměstnanců").
          Zpráva bude obsahovat všechny případné změny definice složek příjmu z druhé a dalších vln.
          3.2.2 Zdroj nebo postup používaný pro zjišťování příjmových proměnných
          Za první vlnu panelová složky EU-SILC bude uveden zdroj nebo postup sběru příjmových proměnných.
          Za druhou a další vlny budou uvedeny všechny případné změny zdroje nebo postupu použitého pro sběr příjmových proměnných.
          3.2.3 Forma, v níž byly získány příjmové proměnné na úrovni složky (tj. jako hrubé hodnoty)
          Za první vlnu panelové složky EU-SILC bude uvedena forma, v níž byly získány příjmové proměnné na úrovni složky (např. v hrubém vyjádření, bez daně z příjmu u zdroje a sociálních příspěvků, bez daně z příjmu u zdroje, bez sociálních příspěvků).
          Za druhou a další vlny budou uvedeny všechny případné změny formy, v níž byly získány příjmové proměnné na úrovni složky.
          3.2.4 Metoda použitá pro získání cílových příjmových proměnných v požadované formě (např. jako hrubé hodnoty)
          Za první vlnu panelové složky EU-SILC bude uvedena metoda použitá pro získání cílových příjmových proměnných v požadované formě (tj. jako hrubé hodnoty).
          Za druhou a další vlny budou uvedeny všechny případné změny zdroje nebo postupu použitého pro sběr příjmových proměnných.
          3.3 Pravidla pro dohledávání
          Za panelovou složku EU-SILC budou uvedeny rozdíly mezi vnitrostátními pravidly a standardními pravidly EU-SILC pro dohledávání.
          4. SOUVISLOST
          4.1 Srovnání cílových příjmových proměnných a počtu osob, které mají příjem z každé "složky příjmu", s externími zdroji
          Pro každou vlnu panelové složky EU-SILC bude uvedeno srovnání cílových příjmových proměnných a počtu osob, které mají příjem z každé "složky příjmu", s externími zdroji, pokud budou dotčené členské státy pokládat tyto externí zdroje za dostatečně věrohodné.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Obsah srovnávací průběžné a závěrečné zprávy o kvalitě připravované Komisí (Eurostatem)
          SROVNÁVACÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O KVALITĚ
          Na základě průběžných zpráv o kvalitě předložených členskými státy vypracuje Komise (Eurostat) srovnávací průběžnou zprávu o kvalitě, která bude obsahovat tato kritéria kvality:
          1. Přesnost
          1.1 Plán výběru
          1.2 Výběrové chyby
          1.2.1 Odhadnutá hodnota, variační koeficient, 95 % interval spolehlivosti a efektivní rozsah výběru pro společné průřezové ukazatele EU založené na průřezové složce EU-SILC, pro přepočtený disponibilní příjem a pro neupravený rozdíl v odměňování podle pohlaví (případně).
          1.3 Nevýběrové chyby
          1.4 Způsob sběru dat
          1.5 Trvání rozhovoru
          2. Srovnatelnost
          2.1 Základní pojmy a definice
          2.2 Složky příjmu
          3. Souvislost
          SROVNÁVACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O KVALITĚ
          Na základě závěrečných zpráv o kvalitě předložených členskými státy vypracuje Komise (Eurostat) srovnávací závěrečnou zprávu o kvalitě, která bude obsahovat tato kritéria kvality:
          1. Relevance
          - popis a klasifikace uživatelů,
          - popis různých potřeb uživatelů (podle skupin uživatelů).
          2. Přesnost
          2.1 Plán výběru
          2.2 Výběrové chyby
          Pro průřezovou složku EU-SILC a pro každou panelovou složku EU-SILC budou uvedeny tyto informace:
          - pro složky příjmu: střední hodnota, celkový počet pozorování (před a po imputaci), variační koeficient a 95 % interval spolehlivosti,
          - pro přepočtený disponibilní příjem v členění podle pohlaví, věkových skupin a velikosti domácnosti: střední hodnota, celkový počet pozorování (před a po imputaci), variační koeficient a 95 % interval spolehlivosti.
          2.3 Nevýběrové chyby
          2.4 Způsob sběru údajů
          2.5 Postup imputace
          2.6 Imputované nájemné
          2.7 Služební automobily
          3. Aktuálnost a časová přesnost
          - průměrná aktuálnost údajů,
          - četnost údajů a průměrná novost údajů,
          - procento zpožděných zveřejnění údajů, na základě plánovaných termínů šíření údajů stanovených v rámcovém nařízení EU-SILC,
          - střední zpoždění údajů nepředložených včas (v týdnech),
          - důvody pozdního předložení.
          4. Přístupnost a jasnost
          - Popis podmínek přístupu k údajům (médium, nosič, marketingové podmínky, omezení, důvěrnost apod.)
          - Popis podmínek pro zveřejnění údajů
          5. Srovnatelnost
          5.1 Základní pojmy a definice
          5.2 Složky příjmu
          5.3 Pravidla pro dohledávání
          6. Souvislost
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.