Nařízení Komise (ES) č. 29/2004 ze dne 8. ledna 2004, kterým se přijímá specifikace modulu ad hoc pro rok 2005 o slaďování pracovního a rodinného života stanoveného nařízením Rady (ES) č. 577/98

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 29/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 29/2004
          ze dne 8. ledna 2004,
          kterým se přijímá specifikace modulu ad hoc pro rok 2005 o slaďování pracovního a rodinného života stanoveného nařízením Rady (ES) č. 577/98
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 246/2003 [2], kterým se přijímá program modulů ad hoc pro roky 2004 až 2006 pro výběrové šetření pracovních sil, zahrnuje modul ad hoc o slaďování pracovního a rodinného života.
          (2) V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 577/98 je třeba sestavit pro daný modul podrobný seznam informací zjišťovaných v tomto modulu ad hoc nejméně 12 měsíců před začátkem referenčního období.
          (3) Je zapotřebí mít obsáhlý a srovnatelný soubor údajů o slaďování pracovního a rodinného života, jak se uvádí ve zvláštní směrnici o "rovnosti mužů a žen" v rámci hlavních směrů zaměstnanosti v roce 2003, které přijala Rada dne 22. července 2003 [3].
          (4) Opatření upravená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Podrobný seznam údajů zjišťovaných v roce 2005 v modulu ad hoc je stanoven v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. ledna 2004.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 197, 5.8.2003, s. 13.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL
          Specifikace modulu ad hoc pro rok 2005 o slaďování pracovního a rodinného života
          1. Dotčené členské státy a regiony: všechny
          2. Proměnné se kódují takto:
          Položka | Kód | Popis | Filtr |
          237 | | Hlavní péče o vlastní děti nebo děti manžela/ky ve věku do 14 let, když osoba pracuje (kromě povinné školní docházky; v normálním týdnu bez školních prázdnin a mimořádných situací) | Každý ve věku 15 až 64 let s alespoň jedním vlastním nebo partnerovým dítětem ve věku do 14 let žijícím v domácnosti a C24 = 1, 2 |
          1 | Služby péče o dítě (včetně placených pečovatelů o dítě), předškolní zařízení |
          2 | Partner, který žije v domácnosti |
          3 | Příbuzní/sousedé/známí (neplacení) |
          4 | Žádná péče o dítě |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          238 | | Osoba pečuje pravidelně o jiné děti ve věku do 14 let nebo o nemocné, invalidní, starší příbuzné/známé ve věku 15 let a starší, kteří potřebují péči | Každý ve věku 15 až 64 let |
          1 | Ano, o jiné děti ve věku do 14 let |
          2 | Ano, o příbuzné/známé ve věku 15 a starší, kteří potřebují péči |
          3 | Ano, o jiné děti ve věku do 14 let a o příbuzné/známé ve věku 15 a starší, kteří potřebují péči |
          4 | Ne |
          9 | Nehodí se (osoba je mladší než 15 nebo starší než 64 let) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          239 | | Přeje si změnit uspořádání svého pracovního života a své pečovatelské povinnosti | Každý ve věku 15 až 64 let a ((má alespoň jedno vlastní nebo partnerovo dítě ve věku do 14 let žijící v domácnosti) nebo (C238 = 1, 2, 3)) |
          1 | Ne |
          2 | Přeje si pracovat nebo více pracovat (a zkrátit dobu pečování) |
          3 | Přeje si pracovat méně a mít tak více času na pečování |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          240 | | Hlavní důvod (spojený s péčí o dítě), proč nepracuje nebo nepracuje více | C239 = 2 a ((má alespoň jedno vlastní nebo partnerovo dítě ve věku do 14 let žijící v domácnosti) nebo (C238 = 1, 3)) |
          1 | Služby péče o dítě během dne nejsou nabízeny |
          2 | Služby péče o dítě v určité době nejsou nabízeny |
          3 | Služby péče o dítě během dne a v určité době nejsou nabízeny |
          4 | Služby péče o dítě jsou příliš drahé |
          5 | Nabízené služby péče o dítě nejsou dostatečně kvalitní |
          6 | Jiné důvody nesouvisející s nedostatkem vhodných služeb péče o dítě |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          241 | | Během školních prázdnin nebo když jsou zařízení péče o dítě zavřená nebo když má pečující osoba dovolenou: osoba si v posledních 12 měsících vzala volné dny nebo snížila počet odpracovaných hodin nebo přizpůsobila si práci, aby pečovala o dítě | Každý ve věku 15 až 64 let s alespoň jedním vlastním nebo partnerovým dítětem ve věku do 14 let žijícím v domácnosti a C24 = 1, 2 |
          1 | Ne |
          2 | Ano, protože jiné služby péče o dítě během dne nebyly nabízeny |
          3 | Ano, protože jiné služby péče o dítě v určité době nebyly nabízeny |
          4 | Ano, protože jiné služby péče o dítě byly příliš drahé |
          5 | Ano, protože jiné služby péče o dítě nebyly dostatečně kvalitní |
          6 | Ano, vždy z jiných důvodů |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          242 | | Hlavní důvod (spojený s péčí o nemocné, invalidní, staré příbuzné/známé ve věku 15 let a starší, kteří potřebují péči), proč nepracuje nebo nepracuje více | C239 = 2 a (C238 = 2, 3) |
          1 | Pečovatelské služby během dne nejsou nabízeny |
          2 | Pečovatelské služby v určité době nejsou nabízeny |
          3 | Pečovatelské služby během dne a v určité době nejsou nabízeny |
          4 | Pečovatelské služby jsou příliš drahé |
          5 | Nabízené pečovatelské služby nejsou dostatečně kvalitní |
          6 | Jiné důvody nesouvisející s nedostatkem vhodných pečovatelských služeb |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          243 | | Možnost posunout začátek a/nebo konec pracovní doby z rodinných důvodů (alespoň o jednu hodinu) | Každý ve věku 15 až 64 let a C24 = 1, 2 |
          1 | Obecně možné |
          2 | Málokdy možné |
          3 | Nemožné |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          244 | | Možnost uspořádat si pracovní dobu tak, aby bylo možné brát si celé dny volno z rodinných důvodů (ne však čerpat dovolenou na zotavenou nebo zvláštní dovolenou) | Každý ve věku 15 až 64 let a C24 = 1, 2 |
          1 | Obecně možné |
          2 | Málokdy možné |
          3 | Nemožné |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          245 | | Volno z práce čerpané během posledních 12 měsíců z důvodu nemoci v rodině nebo mimořádné situace (bez dovolené na zotavenou) | Každý ve věku 15 až 64 let a C24 = 1, 2 |
          1 | Ne |
          2 | Ano, pracovní volno s náhradou mzdy |
          3 | Ano, pracovní volno bez náhrady mzdy |
          4 | Ano, vždy řešeno jinak |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          246 | | Rodičovská dovolená (nařízení Rady 96/34/ES (Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 4)) čerpaná během posledních 12 měsíců kvůli vlastním dětem žijícím v domácnosti | Každý ve věku 15 až 64 let |
          1 | Ne |
          2 | Ano, čerpána najednou po celou pracovní dobu a s náhradou mzdy | V případě C246/247 mohou země filtrovat otázky podle vnitrostátních právních předpisů pro rodičovskou dovolenou. Vyřazené dílčí soubory budou kódovány v příslušných kategoriích |
          3 | Ano, čerpána najednou po celou pracovní dobu a bez náhrady mzdy |
          4 | Ano, čerpána po části pracovní doby a s náhradou mzdy |
          5 | Ano, čerpána po části pracovní doby a bez náhrady mzdy |
          6 | Ano, čerpána jinak nebo kombinací a s náhradou mzdy |
          7 | Ano, čerpána jinak nebo kombinací a bez náhrady mzdy |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          247 | | Hlavní důvod, proč nebyla za posledních 12 měsíců čerpána rodičovská dovolená kvůli vlastním dětem žijícím v domácnosti | C246 = 1 |
          1 | Neměl právní nárok na čerpání rodičovské dovolené |
          2 | Rodičovská dovolená je poskytována bez náhrady mzdy nebo s nízkou náhradou |
          3 | Nedostatečná pružnost ve volbě období rodičovské dovolené |
          4 | Nepříznivý dopad na sociální zabezpečení |
          5 | Nepříznivý dopad na kariéru/nepříznivý dojem na zaměstnavatele |
          6 | Zřeknutí se rodičovské dovolené z jiných důvodů než uvedených v bodech 2 až 5 |
          7 | Jiný důvod |
          9 | Nehodí se (C246 se nerovná 1) |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.