Nařízení Komise (ES) č. 38/2004 ze dne 9. ledna 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 314/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 38/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 38/2004
          ze dne 9. ledna 2004,
          kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 314/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], a zejména na čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 4, čl. 15 odst. 8, čl. 16 odst. 5, čl. 18 odst. 5 a čl. 20 odst. 2 a čl. 41 druhý o pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Při výrobě kvasinek se stejně jako při výrobě alkoholu používají produkty a vedlejší produkty cukrovarnického průmyslu, které nejsou součástí konečného výrobku, ale jsou nutné pro fermentační proces, při kterém se vyrábějí.
          (2) V poslední době se zvyšující poptávka výrobců alkoholu po melase vedla k tomu, že výrobci kvasinek mají k dispozici méně vysoce jakostní melasy a že mají stále větší zájem používat cukrové sirupy. Jejich využití rovněž značným způsobem omezuje znečištění životního prostředí způsobené používáním melasy při výrobě kvasinek.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 314/2002 [2] stanoví, že invertní cukr a sirupy zpracované na alkohol nebo rum se při výpočtu produkce cukru pro účely článků 13 až 18 nařízení (ES) č. 1260/2001 neberou v úvahu.
          (4) S cílem zajistit spravedlivé zacházení též výrobcům kvasinek by mělo být výše uvedené ustanovení rozšířeno tak, aby zahrnovalo i sirupy zpracovávané na živé kvasinky.
          (5) S cílem zabránit jakémukoli zneužívání systému produkčních kvót by měl být zaveden systém kontrol podniků, kterým byly přiděleny produkční kvóty pro cukr, a podniků, které zpracovávají cukr na alkohol, rum nebo kvasinky. Mělo by být vyžadováno úřední schválení zpracovatelských podniků a mělo by být požadováno, aby podniky s přidělenými kvótami předem podávaly prohlášení o dodávkách tak, aby orgány členských států měly možnost provádět kontroly množství. Tyto kontroly a schválení by měly rovněž platit pro sirupy na polevy a sirupy určené k zpracování na "Rinse appelstroop", které se podle čl. 1 odst. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 314/2002 při výpočtu produkce cukru pro účely článků 13 až 18 nařízení (ES) č. 1260/2001 neberou v úvahu. Nová ustanovení by měla platit od 1. února 2004, aby měly orgány čas na zavedení správních a kontrolních opatření.
          (6) S cílem zajistit kontrolu použití invertního cukru a sirupů a odpovídajícího vyrobeného alkoholu, rumu, kvasinek, sirupů na polevy a "Rinse appelstroop" by členské státy měly informovat Komisi o použitých a vyrobených množstvích.
          (7) V čl. 4b odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 314/2002 by měla být odlišena množství isoglukosy vyjádřená jako sušina a množství inulinového sirupu vyjádřená jako bílý cukr.
          (8) V ustanovení čl. 6 odst. 5 písm. c) nařízení (ES) č. 314/2002, kde jsou upraveny závazky týkající se vývozu v rámci běžného hospodářského roku ve smyslu čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001, jsou slova "přičemž se dotyčná množství rozloží rovnoměrně na celý hospodářský rok" zbytečná a v zájmu srozumitelnosti by měla být odstraněna.
          (9) Nařízení (ES) č. 314/2002 je proto třeba pozměnit.
          (10) Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 314/2002 se mění takto:
          1. v čl. 1 odst. 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:
          "f) množství invertního cukru a sirupů zpracovaná na alkohol nebo rum a množství sirupů použitá při výrobě živých kvasinek;";
          2. doplňuje se článek 1a, který zní:
          "Článek 1a
          1. Pro účely čl. 1 odst. 2 písm. f) a h) se započítávají pouze množství použitá podniky, které byly schváleny příslušnými orgány členských států.
          Tyto orgány na požádání schválí podniky vyrábějící alkohol, rum, kvasinky, sirupy na polevy a "Rinse appelstroop";, které se zaváží:
          a) vést samostatné denní skladové záznamy o surovinách a zpracovaných produktech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. f) a h);
          b) na požádání těmto orgánům poskytnout veškeré údaje nebo doklady nezbytné pro kontrolu původu a využití surovin uvedených v písmenu a);
          c) umožnit těmto orgánům příslušné správní a fyzické kontroly.
          2. Pro účely provádění čl. 1 odst. 2 písm. f) a h) poskytnou podniky, kterým byly přiděleny kvóty, před provedením dodávek příslušným orgánům dotyčných členských států prohlášení o:
          a) povaze a množství produktů, které mají být dodány, vyjádřené v čisté hmotnosti a jako bílý cukr;
          b) údajích o schváleném zpracovateli a místě, kde mají být dodávané produkty zpracovány;
          c) časovém rozvrhu dodávek do místa zpracování.
          3. Příslušné orgány členských států v případě potřeby stanoví další požadavky pro schválení uvedené v odst. 1 druhém pododstavci a další požadavky v souvislosti s prohlášeními uvedenými v odstavci 2, zejména data pro podání prohlášení a jejich dobu platnosti. Orgány provádějí správní a fyzické kontroly původu a zpracování těchto dodávek.
          Na základě analýzy rizik provádějí příslušné orgány v každém hospodářském roce neohlášené fyzické kontroly na místě.
          Analýza rizik zohledňuje mimo jiné:
          a) závěry kontrol provedených v předchozích letech;
          b) vývoj ve srovnání s předchozím rokem;
          c) výtěžnost mezi surovinou a zpracovaným produktem.
          Kontroly představují nejméně 10 % invertního cukru a sirupů. V případě zjištění nepřesností zvýší členské státy míru kontrol podle závažnosti zjištění.
          4. Na konci každého hospodářského roku členské státy určí pro každý podnik, kterému byly přiděleny kvóty, a pro každý schválený podnik příslušná množství sirupu a invertního cukru a odpovídající výrobu alkoholu, rumu, kvasinek, sirupů na polevy a "Rinse appelstroop";.
          5. Nejsou-li dodrženy podmínky stanovené pro schválení, odebere se toto schválení podniku pro stávající hospodářský rok a rok následující. Následně je nutné podat novou žádost o schválení.
          6. Do 5. září každého roku členské státy sdělí Komisi za předcházející hospodářský rok:
          a) celková množství invertního cukru a sirupů vyjádřená jako bílá cukr a odpovídající vyrobená množství:
          - alkoholu, vyjádřená jako čistý alkohol, v členění na palivový alkohol, rum a jiný alkohol,
          - živých kvasinek, vyjádřená jako lisované kvasinky, a
          - sirupů na polevy a "Rinse appelstroop";.
          b) výsledky kontrol provedených podle odstavce 3 a následná přijatá opatření;
          c) případy, kdy bylo schválení podle odstavce 5 odebráno.";
          3. v čl. 4b odst. 3 prvním pododstavci se úvodní slova nahrazují takto:
          "Každý podnik, kterému byla přidělena kvóta na produkci isoglukosy nebo inulinového sirupu, sdělí do 1. srpna příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se uskutečnila výroba, množství isoglukosy (vyjádřená jako sušina) a inulinového sirupu (vyjádřená jako bílý cukr), která vlastní a která byla uskladněna na konci přecházejícího hospodářského roku ve volném oběhu na území Společenství, rozepsaná na:";
          4. v čl. 6 odst. 5 prvním pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) veškerý předpokládaný vývoz cukru, isoglukosy a inulinového sirupu ve formě zpracovaných produktů s vývozními náhradami nebo dávkami stanovenými pro tento účel během uvedeného hospodářského roku."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 bodů 1 a 2 se použijí ode dne 1. února 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. ledna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2196/2003 (Úř. věst. L 328, 17.12.2003, s. 26.)
          [2] Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 40. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1140/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 33.)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.